Elsődleges és Másodlagos Primordiális Központok - Varga Csaba

478 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
478
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Elsődleges és Másodlagos Primordiális Központok - Varga Csaba

  1. 1. Varga Csaba Els dleges és másodlagos primordiális központok (René Guénon nyomán1)Nagyon egyszer és releváns két felvetést kell megfogalmaznunk: (1) A szélesen értelmezettmagyarságnak a hosszú történelme során sikerült-e a föld valamelyik pontján felépíteniels dleges vagy másodlagos primordiális2 központot? Ha igen, hol, mikor és milyet? (2) Akövetkez egy évtizedben kell-e törekednie arra, hogy valamilyen primordiális spirituálisközpontot építsen fel? Ha igen, milyet, s persze hol és mikor? Ez a felvetés természetesenazért is napirenden van, mert világváltás küszöbén, vagy elején vagyunk.Most csak a második kérdéscsoporttal foglalkozom.Primordiális állapotnak az örökké-valóságot tekintjük, avagy a transzcendens világcentrumot,avagy a földi Paradicsomot, amely csak emberfeletti állapot eredményes meghódítása révénérhet el. A föld történetében és mindegyik korszakban minden igazi hagyomány csak a nagyprimordiális tradíció egy-egy adaptációja lehet.Az eddigi ismereteink szerint három különböz primordiális spirituális centrumotkülönböztethetünk meg. (a) A legf bb primordiális spirituális központ mindig föld és égközött lebeg, de a Káli Yuga korszakban ez teljes mértékben láthatatlan. Ezek a föld és amenny közötti kapcsolódási ponton fekv égi/földi Paradicsomok, amelyeket tekinthetünk aParadicsom/Éden archetípusának is. (b) Az els dleges primordiális spirituális központ mindigszükségképpen pontos másolata, materializálódása a legf bb központnak, így a jelenlegiid korszakban az els dleges spirituális központok alapján következtethetünk az ég és földközött lebeg eredeti, nem földi legf bb primordiális központra. (c) A másodlagosprimordiális spirituális centrumok pedig feltehet en törekedtek arra, hogy minél inkábbpontos másolatai legyenek a földön korábban létrejött és m ködött els dleges primordiálisközpontoknak. 1
  2. 2. Ha valakinek nem teljesen világos, meger sítem, hogy a primordiális központokra els sorbanazért van szükség, hogy - a primordiális tradícióra építve - egyaránt lehet vé tegyék aszemélyes és kollektív tudatszintek emelését.Az elveszett Paradicsomot helyettesít els dleges-másodlagos, s t a harmadlagos primordiálisspirituális centrumoknak több könnyen megkülönböztethet formája3 jött létre: 1. Szimbolikus, idealisztikus víziók: spirituális látomások, isteni sugallatok, szent könyvek, szentképek, stb. 2. Természeti szakrális helyek: szent hegyek, istenföldek, kiválasztottak földje, szent szigetek, szent helyek, boldogok földje, szentkorona, édenhelyek, szent kövek, stb.; 3. Mesterséges spirituális helyek: szent városok, szent templom-együttesek, istenszékhelyek, szent pólusok, stb.;Egyébként mindent szent hely is egyben szimbolikus szentjel is.Ezek a valóságos és spirituális helyek a hagyományok szerint "mindig fénnyel jelzett, istenimegnyilvánulás hatása alatt álló helyek". (R. Guénon)Els dleges spirituális központ jött létre például Egyiptomban (nem egyetlen piramis, hanem apiramisok, templomok teljes rendszere), Kambodzsában (Angkor), vagy Mexikóban(Teotihuacan). Ugyanakkor nehezen eldönthet , hogy a Mennyei Jeruzsálemnek mennyirevolt teljes "másolata" a tényleges Jeruzsálem. Vagy nagyon izgalmas kérdés, hogy anemrégen feltárt hun f város (Tongwancheng, Kína, Shaanxi tartomány) els dleges vagymásodlagos primordiális spirituális központ.Mi az els dleges jellemz je a szent helyeknek? Mit l függ az, hogy egy-egy spirituálisközpont betöltse a feladatát? 1. Minden korszakban a világkirály vagy a legf bb princípium csak a földi világban m köd spirituális centrumon keresztül nyilvánulhat meg. 2. A tradíció szerint a világkirály lényegében Világháromság Király, aki a mindenség ura, mindentudó és bels irányító. 3. A világhármasság három birodalom ötvözete: egyrészt olyan birodalom, ami az isteni Fény tükröz dése, másrészt a leg sibb szint, az els Guru birodalma, végül 2
  3. 3. harmadrész olyan szellemi birodalom, amely mindazokkal a gondolatokkal áll kapcsolatban, amelyek az emberiség sorsát irányítják.4. A világkirály ismeri az emberiség sorsa irányítóinak szándékait és gondolatait. "Ha ezek Istennek tetsz ek, a világkirály pártfogolja ket láthatatlan segítségével. De ha nem tetszik, megakadályozza a munkálkodásukat." (R. Guénon)5. A világkirály nem csak a fizikai világra van hatással, hiszen lényegét tekintve Brahatma, s t Mahatma és Mahanga (szellem, lélek és test), ezért jöv be látó, Istent szemt l szembe látó és jöv irányító.6. A nem emberi eredet szakrális tradíció csorbítatlan meg rzése csak egy erre alkalmas spirituális szervezet által történhet meg.7. A centrum és a szervezet együttesen jogosult a világkirály és attribútumai használatára.8. A szükséges tudás és tudásfok meg rzése teszi lehet vé, hogy a spirituális centrum önmagát egynek tekintse a princípiummal.9. A felsorolt hármasság (centrum - szervezet - tudásfok) közvetít az égi és a földi világ között. A primordiális centrum mutatja azt a pontot, pólust vagy tengelyt, ami körül a világ örvénylik.10. A centrumban megnyilvánult világkirály sarkalatos jellemz je az igazság és a béke, avagy egyensúly és harmónia.11. Az els dleges és a másodlagos primordiális centrum célpontja annak az ösvénynek, amelyen a megvilágosodást keres k haladnak, avagy az ösvényen való haladás és célba érés a személyes magasabb tudatállapotok elérését teszi lehet vé;12. A spirituális centrum egyúttal szolgálja a transzcendens Jubileum eszméjét, ami az eredeti szakrális állapotba való visszatérés programja.13. A primordiális centrumot az összes kultúra tradicionális szimbolikájában f ként a szívhez hasonlítják.14. A spirituális központ az Igazság Háza, ami a legf bb spirituális centrum másik elnevezésének misztériumát jelzi.15. Az els dleges és másodlagos spirituális centrum küls , látható leképz dése, s képviselete a legf bb centrumnak, avagy a legf bb centrum tükörképe a földön megépült els dleges és másodlagos centrumnak.16. A valódi tradíció csak a legf bb centrummal közvetlen kapcsolatot elvesztett kisebb, spirituális centrumok számára veszett el.17. Stb. 3
  4. 4. A világkirály és a különböz rangú spirituális centrumok jellemz it még hosszanfejtegethetnénk, de erre most nincs különösebben szükség. A primordiális centrumok egyfel laz Elveszett Paradicsomot helyettesítik, másfel l nemcsak közvetítenek ég és föld között,hanem a közvetítés révén visszaállítják a tradicionális együttm ködést ember és Isten között,harmadrészt pedig az Örökkévalóság fizikai és szimbolikus felmutatásával minden keresszámára megmutatják azt a végs célpontot, ahová el kell jutniuk.A mai kérdés részben ugyanaz, mint minden korábbi korban, hogy a történelmi és szellemiemlékként megmaradt els dleges és másodlagos primordiális központok segítésével fedezzükfel és tegyük láthatóvá a legf bb primordiális központot. Ám mindez csak az elvégzendfeladatok els csoportja. A legf bb primordiális központot ugyanis újra láthatóvá kell tenni aVízönt , majd pedig a kés bbi korok számára a következ évtizedekben felépítend újprimordiális, spirituális központokkal.Ha a nagy történelmi körforgás, amely 25.920 évig tart, és amelynek leszálló ága a mostaniévezredben ér véget, akkor most kezd dik a felszálló ág, amelynek els korszaka a Vízöntkorszak. A felszálló ág aranykora változatlanul 3.240 évig tart majd, amelynek el készítésemost történik. És ennek a váltásnak talán a legfontosabb és legkardinálisabb feladata akülönböz szint spirituális és primordiális központok újraépítése.A releváns felvetésekre adható válaszkísérletek után már csak három aktuális kérdésttehetünk fel: (1) Ha tudomásunk szerint Európában a korábbi évezredekben és századokbannem jött létre - vagy jelenleg nem látható - els dleges primordiális központ, akkor ennek ahiánynak a pótlására eljött-e már a tényleges és spirituális id ? (2) Ha ismereteink szerintEurópában nem volt és most sincs els dleges primordiális, spirituális központ, akkor ennek(az egyik?) helye a Kárpát-medence, vagy sz kebben például a Pilis-hegység lenne? (3) Ha efeladat beteljesítésének szükségességét egyre nyilvánvalóbban felismerjük, akkorkontinensünkön alkalmasak vagyunk-e az els dleges, vagy csak egy másodlagos primordiálisközpont felépítésére?A válaszok persze evidensek, különösen akkor, ha az ért kt l meger sítést kapunk. 4
  5. 5. Kereszt a falon. Kappadókia (Györfi János felvétele)Jegyzetek1 René Guénon: Metafizikai írások II. A Világkirály, Farkas L rinc Imre Kiadó, 1993; RenéGuénon: A vadkan és a medve,http://www.tradicio.org/kvintesszencia/trad99guenonvadkanmedve.htm;2 A "primordiális spirituális központ" összetett fogalom, amiben a primordiális szó jelentése:kezdeti, eredeti, els dleges, stb.3 A szent és a szakrális nem teljesen ugyanaz, szent az, ami az isteni és az istenségi, amiabszolútum, avagy egyúttal isteni megnyilvánulás is; a szakrális pedig részben az istenimaterializációja, testet öltése, részben az isteni m ködési elve, a szakrális szolgáltatás, stb. 5

×