Successfully reported this slideshow.

@KhmerWikipedia & #FreeKnowledge Movement in #Cambodia

638 views

Published on

ប្រធានបទ៖ #វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ និងចលនាចំណេះដឹងសេរីនៅ #កម្ពុជា
@KhmerWikipedia & #FreeKnowledge Movement in #Cambodia
by Vantharith & Sovichet, Khmer Wikipedia Team
at BarCamp Kampong Cham, 24 August 2013, Chea Sim University of Kamchay Mear
http://kc.barcampcambodia.org/session/វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ-និងចល/

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

@KhmerWikipedia & #FreeKnowledge Movement in #Cambodia

 1. 1. វ"គីភីឌភស)្+រ - និងចលនចំ5+ះដឹង9+រ:;កម្?ជ! អ៊ុ% វ័ណថរ+ទ្ ([[User:វ័ណថរ+ទ្]])! ./ព សុវ+ចិ4/ ([[User:./ព សុវ+ចិ4/]])! Khmer Wikipedia Team- កម្វ"ធីបរ)+ម កំពង់ចម ២៤ សីហ ២០១៣! សកលវ+ទ/?ល័យ ជ សុីម កំចយមរ សខកំពង់ចម!  
 2. 2. មតិក •  Part 1: 9+ចក្ីG+នំសI្+បអំពីវ"គីភីឌភស)្+រ និងចលនសកលរបស់Mើង (Brief Introduction to Khmer Wikipedia & the Global movement) –  Khmer Wikipedia: Brief Intro & other Khmer Wiki Projects –  About Wikimedia Foundation (WMF) & its free knowledge projects •  Part 2: ករបងQ+ញ-អនុវត្ផW+ល់ (Demo) –  រKៀបបN្ើតគណនីអ្កT/ើU//ស់ថ្ី (How to create New Account & User Page) –  X្/ងយល់អំពីZ//ង-ទ[/ង់អត្បទ (Understanding Analogy of an Article) –  កម្វ+ធី^/T/ើអត្បទVisual Editor 101 •  Part 3: សកម្ភពX+Y++អត្បទើវ"គីភីឌភស)្+រ (Edit-a-thon)
 3. 3. PART 1: 9+ចក្ីG+នំសI្+បអំពីវ"គីភីឌភស)្+រ និងចលនសកលរបស់Mើង (BRIEF INTRODUCTIONTO KHMER WIKIPEDIA &THE GLOBAL MOVEMENT) -
 4. 4. ]+វត្ិសI្+ប^+វ"គីភីឌភស)្+រ •  បN្ើត_ើង` a្/ទី១៥ មករ ២០០៥ (៤ឆf/ំg//យគh//ងភសអង់j្/សបនចប់m្ើម) •  ស្ិតិ (គិត4/ឹម សីហ ២០១៣)៖ –  ចំនួនអ្កT/ើU//ស់r/លបនចុះtu/ះ៖ ១១.៨០០+ –  ចំនួនអត្បទ៖ ៣.៨០០+ & អ្កអភិបល (sysop)៖ ១១រូប (សកម្ ២-៣រូប)
 5. 5. គ_++ងបងប្aនដb+cៀត y//ពីគh//ងវ+គីភីឌភស{្/រ សហគមន៍~ើងក៏មនគh//ងដ•/.ៀតដូចខងg//ម៖! •  វ+គីននុƒ/មភស{្/រ (Khmer Wiktionary)! •  វ+គី„ៀវ…ភស{្/រ (Khmer Wikibooks)! •  វ+គីបណ‡/ល័យភស{្/រ (Khmer Wikisource – still in multilingual portal)!
 6. 6. វ"គីភីឌភស)្+រ km.wikipedia.org  
 7. 7. វ"គីននុe+មភស)្+រ km.wik.onary.org  
 8. 8. វ"គី9ៀវfភស)្+រ km.wikibooks.org  
 9. 9. វ"គីបណh+ល័យភស)្+រ h4p://wikisource.org/wiki/Main_Page/!"ែខ%រ  
 10. 10. វ"គីភីឌភស)្+រ៖ ក្?ងសរព័ត៌មន
 11. 11. អំពី វ"គីភីឌ និងសo+បនិក Jimmy Wales វ"គីភីឌ សព្វចនធិប/0យ2/រ45/លមនុស/:;/ប់គ>/អច@/A//បន។D “Wikipedia, the free encyclopedia that anyone can edit.”D D §  Free as in beer & free as in speech; no advertisingD §  Created and maintained by volunteers! §  Supported by the Wikimedia Foundation! §  “A hybrid of tool and community”! §  All edits/versions are recorded indefinitely! §  4 million+ articles, 285 languages! D E/F/GើលពិភពIកមួយ5/លមនុស/:;/ប់រូប អចM/ករNO/កចំQ/ះដឹងរបស់ខ្XនYយ2/រ4។ Z/ះ[ើយជករ^្/ជ`/ចិត្របស់cើង។D “Imagine a world in which every single human being can freely share in the sum of all knowledge. That's our commitment.”D
 12. 12. អំពីមូលនិធិវ+គីˆ/ឌ (WMF) ទស+pនៈវ"ស័យ:- ‰/Š/ពិភព‹កr/លក្Œង•ះជŽៀងរល់មនុស/••/មួយ‘យ„/រ’អច”/ករ•–/ក`ក្Œងករបូក—/ចំ˜/ះ ដឹងទំងអស់•ះ./។ •ះ›ើយជករK្/ជ•/ចិត្របស់~ើង។! r+សកកម្:- žើម/Ÿីព /ឹងសិទ្ិអំណចនិងករចូលរួមរបស់¡/ជជន`ជុំវ+ញពិភព‹កžើម/Ÿី¡/មូលនិងអភិវឌ/¥មតិក អប់រ•`g//មអជ•/បណ្‘យឥតគិតa្/ឬ`ក្Œងr/នសធរណៈនិងžើម/Ÿីផ/•ព្ផ/¬យវមន¡/សិទ្ិភព និង`ទូទំងពិភព‹ក។! គុណតt្+:- •  „/រ’ភព (Freedom)! •  លទ្ភពទទួលបននិងគុណភព—/អត្បទ/ចំ®/ះដឹង (Accessibility and quality)! •  ឯករជ/°ភព (Independence)! •  ករK្/ជ•/ចិត្žើម/ŸីភពKើកទូលយនិងភពច[/ុះគf/ ! (Commitment to openness and diversity)! •  តម³/ភព (Transparency)! •  សហគមន៍របស់~ើងគឺជµ/ព/°សម/Ÿត្ិដ៏ធំបំផុតរបស់~ើង ! (Our community is our biggest asset )D http://wikimediafoundation.org/wiki/Vision dhttp://wikimediafoundation.org/wiki/MissiondD
 13. 13. គ_++ងនន^+មូលនិធិវ"គីw+ឌ
 14. 14. គ_++ងបងប្aននន^+វ"គីភីឌ
 15. 15. គ_++ងដb+cៀត •  គh//ងដ•/.ៀត រួមមន៖ –  ¶/ឹត្ិករណ៍សន្ិសីទ¡/ចំឆf/ំ Wikimania –  Wikimedia Incubator ទីស·//ប់បN្ើត-សកល/Ÿងសំ®ើគh//ងថ្ី –  កម្វ+ធី software ˆ/ឌវ+គី (MediaWiki) ស·//ប់ដំ®ើរករ wiki site. •  សកម្ភពដ•/.ៀត—/អង្ករ WMF ៖ –  Outreach –  Strategic planning –  Usability Initiative etc…
 16. 16. អង្ករមូលដº/ន-សខ¡/ចំ¡/./ស (Local Chapters: 30 around the World) (dark blue) are existing chapters. (dark turquoise) indicates a chapter has been board approved but not yet founded. (green) indicates a chapter is in the planning stages. (light blue) indicates a chapter in discussion. Current as of 6 September 2010.
 17. 17. xលករណ៍ស្aល^+វ"គីភីឌ- §  ទស+pនៈអព+ze+ឹត+{ - Neutral Point of View- §  ភព|+លអច~្€ងផ្ត់បន- Verifiability - reliable sources, cited correctly! §  មិន‚+ន ‘ករƒ++វ„++វ…ើម’- No “original research” - i.e. unpublished data, opinions, speculation! §  ]+កន់ភ†+ប់ភពសុទ្រ"ក និងcៀងˆ+ង់- Assume good faith towards other editors! §  ‰ៀសវងជŒ•+ះផល]+Žជន៍- Avoid conflict of interest (i.e. editing page about self, boss)! •  អជ•+បណ្rើកចំហ (opening licensing)- ! ! សូមˆើលផងr/រ! Wikipedia: Policies and guidelines!
 18. 18. PART 2: ករបងQ+ញ-អនុវត្ផW+ល់ (DEMO)
 19. 19. បI្ើតគណនីអ្ក“+ើ”++ស់ថ្ី- §  ចូល–កន់ km.wikipedia.org- §  ចុចើ ‘បI្ើតគណនី’ ;ចុងខងើស˜+ំ™+^+š+e+ង់- §  វយប›្aលព័ត៌មនផW+ល់ខ្•នរបស់អ្ក។- §  រួចអ្កអចចូល–កន់ ទំព័រអ្ក“+ើ”++ស់របស់អ្កបន ើយG+នំអំពីខ្•នឯង។- ! !
 20. 20. ទ¢+ង់​អត្បទ​ក្?ង​វ"គីភីឌ- k m . w i k i p e d i a . o r g Anatomy  of  an  ar.cle  
 21. 21. ចំណង»ើង! ¡/អប់ព័ត៌មន! km.wikipedia.org/wiki/ជួន_*ត  
 22. 22. ចំណង»ើងកថខណ¾ទី១! ចំណង»ើងកថខណ¾ទី២! ពណ៌ƒ/ហម = គu/ន​អត្បទ! km.wikipedia.org/wiki/ជួន_*ត  
 23. 23. អត្ប​ទ​ពក់ព័ន្! តំណភÁ/ប់​Â​j/ហទំព័រ​ខង​y//! ឯកសរ​Ãង​ស·//ប់​អត្បទ! km.wikipedia.org/wiki/ភ-ំេពញ  
 24. 24. កម្វ"ធីVisual Editor- •  ព័ត៌មនÄ/នំអំពីកម្វ+ធី Visual Editor ៖! http://www.mediawiki.org/wiki/VisualEditor/Portal/km! •  រKៀបT/ើU//ស់៖ ! http://www.mediawiki.org/wiki/Help:VisualEditor/User_guide/km!
 25. 25. PART 3: សកម្ភពX+Y++អត្បទើវ"គីភីឌភស)្+រ (EDIT-A-THON)
 26. 26. សំនួរ & ចw្ើយ (Q&A) សូមអរគុណ!-
 27. 27. ស¤++ប់ព័ត៌មនប¥្+ម៖ •  Wikipedia – http://wikipedia.org •  Wikimedia Foundation – http://wikimediafoundation.org/wiki/Home •  Khmer Wikipedia – http://km.wikipedia.org •  Khmer Wiktionary – http://km.wiktionary.org •  Khmer Wikibooks – http://km.wikibooks.org •  Khmer Wikisource – http://wikisource.org/wiki/Main_Page:ភស{្/រ •  Khmer Wikipedia Fan Page on FB – http://www.facebook.com/kmwp.fb •  Khmer Wikipedia on Twitter – http://www.twitter.com/khmerwikipedia •  Khmer Wikipedia onYoutube – http://www.youtube.com/khmerwikipedia •  Khmer Wikipedia blog – http://khmerwikipedia.wordpress.com

×