Bowlingcentrum in beeldin beeldin beeldin beeldHetJaargang: 2013‘Het Bowlingcentrum in beeld’ is een gratis publicatie van...
InleidingInleidingInleidingInleiding1Consument5Concepten6Sportbowling4Ontwikkelingen binnen de branche2BuitenlandTrends & ...
2Ontwikkelingen binnen de brancheOntwikkelingen binnen de brancheOntwikkelingen binnen de brancheOntwikkelingen binnen de ...
3BowlenBowlenBowlenBowlen voorvoorvoorvoor mindervalidenmindervalidenmindervalidenmindervalidenJaarlijks organiseert stich...
4Interview met Rick VisscherInterview met Rick VisscherInterview met Rick VisscherInterview met Rick Visscher ---- BCEBCEB...
ConsumentConsumentConsumentConsumentZeelandZeelandZeelandZeeland goedkoopstegoedkoopstegoedkoopstegoedkoopste omomomom tet...
ConceptenConceptenConceptenConceptenBinnenlandBinnenlandBinnenlandBinnenlandBowlingpointBowlingpointBowlingpointBowlingpoi...
ConceptenConceptenConceptenConcepten7BuitenlandBuitenlandBuitenlandBuitenlandLuckyLuckyLuckyLucky StrikeStrikeStrikeStrike...
BuitenlandBuitenlandBuitenlandBuitenland8BowlenBowlenBowlenBowlen inininin AmerikaAmerikaAmerikaAmerikaMeer dan 71 miljoen...
Trends & ontwikkelingenTrends & ontwikkelingenTrends & ontwikkelingenTrends & ontwikkelingen9Bron: www.bet365.comReserveer...
Trends & ontwikkelingenTrends & ontwikkelingenTrends & ontwikkelingenTrends & ontwikkelingen10iBowlingiBowlingiBowlingiBow...
ToekomstvisieToekomstvisieToekomstvisieToekomstvisie11StabielStabielStabielStabiel aanbodaanbodaanbodaanbodDe afgelopen dr...
12Bekijk ook andere brancheBekijk ook andere brancheBekijk ook andere brancheBekijk ook andere brancheonderzoekenonderzoek...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Het bowlingcentrum in beeld 2013

498 views

Published on

Ontwikkelingen
In dit onderzoek zijn de bowlingcentra
meegenomen die bij de Nederlandse
Bowling Federatie geregistreerd staan als
bowlingcentrum, plus recent geopende
centra. In deze studie wordt met
bowlingcentrum het bedrijf bedoeld, en
met bowlingbaan de banen in een
centrum.

Published in: Economy & Finance
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
498
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Het bowlingcentrum in beeld 2013

 1. 1. Bowlingcentrum in beeldin beeldin beeldin beeldHetJaargang: 2013‘Het Bowlingcentrum in beeld’ is een gratis publicatie vanVan Spronsen & Partners horeca-advies
 2. 2. InleidingInleidingInleidingInleiding1Consument5Concepten6Sportbowling4Ontwikkelingen binnen de branche2BuitenlandTrends & ontwikkeling89Toekomstvisie11Interview met Rick Visscher - BCE4EvenEvenEvenEven voorstellenvoorstellenvoorstellenvoorstellen…………VanVanVanVan SpronsenSpronsenSpronsenSpronsen &&&& PartnersPartnersPartnersPartners horecahorecahorecahoreca----adviesadviesadviesadviesVan Spronsen & Partners horeca-advies is onderdeel van de VanSpronsen & Partners Groep. Hiertoe behoren tevens de volgendeonafhankelijke bedrijven: horeca-salarisadministratie, horeca-administratie en gastvrije trainingen. Onder het motto “Andersdenken, anders doen” zijn wij 25 jaar actief binnen de horeca- enleisuremarkt en stellen wij de opdrachtgever en zijn doel centraal.Werkzaamheden van horeca-advies bestaan voornamelijk uit hetuitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken, bedrijfsdoorlichtingen enrendementsverbeteringen, het ontwikkelen van nieuwehorecaconcepten, het opstellen van marketing encommunicatieplannen en het geven van management-ondersteuning.Het brancheonderzoek ‘Het Bowlingcentrum in Beeld’ is één van deonderzoeken die wij gratis op onze website www.spronsen.compubliceren. Wij schrijven onderzoeken, zoals ‘Het Wellnesscentrumin beeld’, ‘De 1- en 2-sterrenhotels in beeld’ en ‘HetSterrenrestaurant in beeld’. Kijk voor meer publicaties opwww.spronsen.com/nl/brancheinformatie. Kijk voor meer informatieover onze andere afdelingen op www.salaris-spronsen.nl,www.rollemapartners.nl en www.training-spronsen.nl3
 3. 3. 2Ontwikkelingen binnen de brancheOntwikkelingen binnen de brancheOntwikkelingen binnen de brancheOntwikkelingen binnen de brancheOntwikkelingenOntwikkelingenOntwikkelingenOntwikkelingenIn dit onderzoek zijn de bowlingcentrameegenomen die bij de NederlandseBowling Federatie geregistreerd staan alsbowlingcentrum, plus recent geopendecentra. In deze studie wordt metbowlingcentrum het bedrijf bedoeld, enmet bowlingbaan de banen in eencentrum.AantalAantalAantalAantal bowlingcentrabowlingcentrabowlingcentrabowlingcentra lichtlichtlichtlicht gegroeidgegroeidgegroeidgegroeidSinds 2009 (peildatum vorige editiebrancheboekje) is het aantalbowlingcentra licht toegenomen tot 141bedrijven. Overijssel (-19%) en Zeeland(-35%) zijn de enige provincies waar eenafname in het aantal bowlingcentra te zienis. In Zuid-Holland (+7%) en Noord-Brabant (+11%) groeide het aantalbedrijven.LichteLichteLichteLichte stijgingstijgingstijgingstijging inininin aantalaantalaantalaantal banenbanenbanenbanenOver de afgelopen vier jaar is een lichtestijging in het aantal banen van 3%zichtbaar. In 2009 waren dit er 1.418, in2012 zijn dit er 1.452. Het gemiddeldaantal banen per centrum is hiermee ookiets gestegen van 10,2 naar 10,3 banen.Met name in Flevoland is een grotestijging zichtbaar waar één nieuw centrumvan 24 banen bij is gekomen, wat gelijkhet gemiddeld aantal banen per centrumin Flevoland laat stijgen van 6,7 banennaar 11.De grootste bowlingcentra zijn te vindenin Noord- en Zuid-Holland, Flevoland enLimburg met gemiddeld ruim 11 banenper centrum.DichtheidDichtheidDichtheidDichtheidDe dichtheid geeft het aantal bowlingbanen per100.000 inwoners weer.Nederland telt gemiddeld 8,7 bowlingbanen per100.000 inwoners, gelijk aan 2009. De provincieDrenthe beschikt met 11,8 banen per 100.000inwoners over de hoogste dichtheid. In totaal zijn er inDrenthe 58 banen te vinden. De provincie Overijsselbeschikt over de laagste dichtheid met 4,4bowlingbanen per 100.000 inwoners, en een totaalvan 50 banen. Theoretisch gezien is hier dus demeeste ruimte voor uitbreiding.BedrijfstypenBedrijfstypenBedrijfstypenBedrijfstypenSteengrillen en bowlen gaan in Nederland al velejaren samen.Ruim 80% van de bowlingcentra biedtsteengrillmogelijkheden of vergelijkbare alter-natieven, zoals tafelbarbecue. Dit aantal is 5%gestegen ten opzichte van 2009.Verder is bij 70% van de bowlingcentra demogelijkheid tot discobowlen.Ongeveer 15% van de bowlingcentra maakt deel uitvan een multifunctioneel centrum, in combinatie metbijvoorbeeld tennis of squash.Dit is een daling van 9% ten opzichte van deafgelopen drie jaar.BowlingBowlingBowlingBowling inininin dededede randstadrandstadrandstadrandstadDe meeste bowlingcentra zijn buiten de vier grotesteden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrechtte vinden. In deze vier steden zijn totaal 11 centra tevinden, bijna 8% van het totaal aantal centra inNederland.Bron: Van Spronsen &Partners horeca-adviesProvincieProvincieProvincieProvincie BanenBanenBanenBanenBowling-Bowling-Bowling-Bowling-centracentracentracentraAantal banenAantal banenAantal banenAantal banenper centrumper centrumper centrumper centrumZuid-HollandZuid-HollandZuid-HollandZuid-Holland 362 31 11,7Lim burgLim burgLim burgLim burg 70 6 11,7Noord-HollandNoord-HollandNoord-HollandNoord-Holland 269 24 11,2FlevolandFlevolandFlevolandFlevoland 44 4 11,0Noord-BrabantNoord-BrabantNoord-BrabantNoord-Brabant 213 20 10,7OverijsselOverijsselOverijsselOverijssel 50 5 10,0GelderlandGelderlandGelderlandGelderland 138 14 9,9UtrechtUtrechtUtrechtUtrecht 108 12 9,0GroningenGroningenGroningenGroningen 42 5 8,4DrentheDrentheDrentheDrenthe 58 7 8,3FrieslandFrieslandFrieslandFriesland 62 8 7,8ZeelandZeelandZeelandZeeland 36 5 7,2NederlandNederlandNederlandNederland 1.4521.4521.4521.452 141141141141 10,310,310,310,3DrentheDrentheDrentheDrenthe 11,8FlevolandFlevolandFlevolandFlevoland 11,1Zuid-HollandZuid-HollandZuid-HollandZuid-Holland 10,2Noord-HollandNoord-HollandNoord-HollandNoord-Holland 9,9FrieslandFrieslandFrieslandFriesland 9,6ZeelandZeelandZeelandZeeland 9,4UtrechtUtrechtUtrechtUtrecht 8,7Noord-BrabantNoord-BrabantNoord-BrabantNoord-Brabant 8,6GroningenGroningenGroningenGroningen 7,2GelderlandGelderlandGelderlandGelderland 6,9Lim burgLim burgLim burgLim burg 6,2OverijsselOverijsselOverijsselOverijssel 4,4NederlandNederlandNederlandNederland 8,78,78,78,7Dichtheid per 100.000 inwonersDichtheid per 100.000 inwonersDichtheid per 100.000 inwonersDichtheid per 100.000 inwoners
 4. 4. 3BowlenBowlenBowlenBowlen voorvoorvoorvoor mindervalidenmindervalidenmindervalidenmindervalidenJaarlijks organiseert stichting Prisma samenmet een steeds wisselend bowlingcentrumhet NK bowlen voor verstandelijkgehandicapten. Stichting Prisma organiseerten ondersteunt in Amsterdam en directeomgeving activiteiten voor mensen met een(verstandelijke) beperking. Het afgelopen jaarvond het NK plaats in bowlingcentrum Dani inAmsterdam. Steeds meer centra organiserenbowlingactiviteiten voor minder validen.De Eindhovense GehandicaptenSportvereniging (EGS) organiseert twee keerper maand bowlen voor minder validen. Ookbowlen voor mensen in een rolstoel ismogelijk met een speciale rolschans. Enouderen kunnen met een rowler makkelijkerbowlen, omdat ze niet hoeven te bukken.Sport bowlingSport bowlingSport bowlingSport bowlingSportSportSportSport BowlingBowlingBowlingBowlingDe Nederlandse Bowling Federatie (NBF) organiseertals overkoepelende organisatie regionale en nationalebowling toernooien. Hierbij zijn 123 verenigingenaangesloten.Daarnaast handhaven zij samen met de NederlandseVereniging voor Bowlingondernemers (NVB) de kwaliteitvan de bowlingbanen in Nederland en proberen zijbowlen als sport beter op de kaart te zetten.Er zijn circa 13.750 geregistreerde bowlers aangeslotenbij de NBF. In 1994 waren dit er nog 24.000. Ditbetekent dat er in 18 jaar een daling in het aantal ledenis geweest van ruim 43%.In 1995 was de sportdeelname van de totale bevolkingin Nederland 66%. In 2007 is dit percentage gestegennaar 76%. Deze ontwikkeling betekent dat depopulariteit van bowling als sport sterk is gedaald.Bron:www.mauritsgroep.nl
 5. 5. 4Interview met Rick VisscherInterview met Rick VisscherInterview met Rick VisscherInterview met Rick Visscher ---- BCEBCEBCEBCEMetMetMetMet ruimruimruimruim 25252525 jaarjaarjaarjaar ervaringervaringervaringervaring realiseertrealiseertrealiseertrealiseert BCEBCEBCEBCE verschillendeverschillendeverschillendeverschillendebowlingprojectenbowlingprojectenbowlingprojectenbowlingprojecten enenenen ondersteuntondersteuntondersteuntondersteunt zijzijzijzij ondernemersondernemersondernemersondernemers bijbijbijbij hethethethetrealiserenrealiserenrealiserenrealiseren hiervanhiervanhiervanhiervan.... DitDitDitDit reiktreiktreiktreikt vanvanvanvan bouwtekeningbouwtekeningbouwtekeningbouwtekening tottottottothaalbaarheidsonderzoekhaalbaarheidsonderzoekhaalbaarheidsonderzoekhaalbaarheidsonderzoek.... WijWijWijWij sprakensprakensprakenspraken RickRickRickRick VisscherVisscherVisscherVisscher overoveroverover dedededeontwikkelingenontwikkelingenontwikkelingenontwikkelingen binnenbinnenbinnenbinnen dededede marktmarktmarktmarkt....HoeHoeHoeHoe staatstaatstaatstaat dededede bowlingsectorbowlingsectorbowlingsectorbowlingsector ervoor?ervoor?ervoor?ervoor?Er komen steeds minder nieuwe bowlingcentra zoals we die vanvroeger kennen, we vrezen dan ook dat deze bowlingcentra hetzwaarder gaan krijgen in de toekomst. We zien echter eenomslagpunt, veel ondernemers geven het stokje over aan devolgende generatie. Deze generatie ondernemers staat meeropen voor innovatie en vernieuwing.WelkeWelkeWelkeWelke innovatieinnovatieinnovatieinnovatiessss zullenzullenzullenzullen wewewewe tegenkomen?tegenkomen?tegenkomen?tegenkomen?De innovaties zullen we voornamelijk in het interieur zien. Wittebowlingbanen hebben volgens ons de toekomst. Metlichteffecten kunnen veel verschillende sferen gecreëerd wordenen dus ingezet worden voor verschillende doeleinden.VerschillendeVerschillendeVerschillendeVerschillende doeleinden?doeleinden?doeleinden?doeleinden? WaarWaarWaarWaar moetenmoetenmoetenmoeten wewewewe dandandandan aanaanaanaan denken?denken?denken?denken?Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld congressen of andereevenementen, maar ook aan modeshows. De banen zijn hierperfect voor en ondernemers vergroten op deze manier hunomzeturen en dagbezetting. Bowlingcentra hebben veelvierkante meters ter beschikking welke goed benut kunnenworden als de ondernemer het goed aanpakt. Samenwerking ishierbij van groot belang.OndernemersOndernemersOndernemersOndernemers kunnenkunnenkunnenkunnen hierhierhierhier dusdusdusdus kansenkansenkansenkansen pakkenpakkenpakkenpakken.... WaarWaarWaarWaar kunnenkunnenkunnenkunnenondernemersondernemersondernemersondernemers nognognognog meermeermeermeer kansenkansenkansenkansen pakken?pakken?pakken?pakken?Beleving en gastvrijheid is een heel belangrijke key voor degasten en persoonlijk aandacht is gewenst. Dit is een punt waarondernemers altijd een grote slag kunnen maken. Door hier opin te spelen kunnen ze zich echt profileren. Dit zien we ook in demate van innovatie. Ondernemers blijven hierin toch vaakterughoudend, en nemen een afwachtende houding aan.WatWatWatWat verwachtenverwachtenverwachtenverwachten julliejulliejulliejullie vanvanvanvan dededede toekomsttoekomsttoekomsttoekomst????Wij verwachten een stijging in het aanbod. Dit zijn dan wel centra in combinatie metandere activiteiten. Dus bijvoorbeeld bowlingbanen in een recreatiepark of bij eenzwembad. Maar ook bowlingbanen in een leisurecentrum. Wij gaan er ook vanuit dat hetaanbod in leisurecentra zal stijgen, bowling sluit hier perfect op aan.Doelgroepen zoals kinderen en families blijven ook in de toekomst een belangrijke engrote doelgroep. Maar ook de senioren mogen zeker niet over het hoofd gezien worden.Dit is een steeds groter wordende doelgroep.EnEnEnEn dededede horeca?horeca?horeca?horeca? BlijvenBlijvenBlijvenBlijven wewewewe steengrillensteengrillensteengrillensteengrillen metmetmetmet z’nz’nz’nz’n allen?allen?allen?allen?Het wordt tijd dat we naast het steengrillen op zoek gaan naar samenwerkingsverbandenvoor de horeca. Het horeca-gedeelte van een bowlingcentrum of leisurecentrum istenslotte van zeer groot belang, hier worden vaak de hoogste omzetten mee binnengehaald. De horeca zal los komen te staan van de bowlingcentra, maar wel eenbelangrijke functie behouden binnen de leisurecentra. Samenwerking zal een belangrijkefunctie binnen de bowlingcentra krijgen.
 6. 6. ConsumentConsumentConsumentConsumentZeelandZeelandZeelandZeeland goedkoopstegoedkoopstegoedkoopstegoedkoopste omomomom tetetete bowlenbowlenbowlenbowlenZeeland hanteert de laagste prijzen om te bowlen, voor zoweldoordeweeks als in het weekend*. De duurste provincie isOverijssel, daar wordt doordeweeks het hoogste tariefgehanteerd van € 21,40 overdag en € 23,60 voor ‘s avonds.De gemiddelde prijs in Flevoland heeft de grootste stijgingondervonden; vergeleken met 2009 is deze ruim 15%omhoog gegaan, voornamelijk dankzij een nieuw grootbowlingcentrum, geopend in 2012. Verder is het opvallend datde provincie Utrecht als enige is gedaald (-2%) ten opzichtevan 2009. Zij waren toen nog de koploper wat betreft degemiddelde prijs voor een uur bowlen, zowel doordeweeksals in het weekend.In Nederland ligt het gemiddelde tarief voor doordeweeksoverdag op € 19,03 en ‘s avonds op € 21,55. In het weekend*wordt een gemiddeld tarief van € 24,09 gehanteerd.Doordeweeks zijn de tarieven gestegen met circa 4%, in hetweekend met 6,4%.ArrangementenArrangementenArrangementenArrangementenCirca 85% van de bowlingcentra in Nederland biedt één ofmeerdere arrangementen aan, waarbij bijvoorbeeld een dinerwordt gecombineerd met een bepaalde tijd bowlen. Dearrangementen verschillen sterk per centrum, het enecentrum biedt ‘maar’ twee arrangementen en het anderebowlingcentrum biedt bijna 20 verschillende arrangementen.De prijzen verschillen dan ook sterk per centrum van € 11,=tot ruim € 60,= per persoon.*De gehanteerde prijzen voor het weekend, zijn de prijzen van dezaterdagavond.Bron: Van Spronsen & Partners5Gem iddeldeGem iddeldeGem iddeldeGem iddeldeprijzenprijzenprijzenprijzenWeekWeekWeekWeekoverdagoverdagoverdagoverdagWeek sWeek sWeek sWeek savondsavondsavondsavonds WeekendWeekendWeekendWeekendGem iddeldeGem iddeldeGem iddeldeGem iddelde2009200920092009Gem iddeldeGem iddeldeGem iddeldeGem iddelde2012201220122012OverijsselOverijsselOverijsselOverijssel € 21,40 € 23,60 € 24,80 € 21,33 € 23,27FlevolandFlevolandFlevolandFlevoland € 20,25 € 23,38 € 25,38 € 19,95 € 23,00UtrechtUtrechtUtrechtUtrecht € 20,13 € 22,29 € 24,61 € 22,80 € 22,34Zuid HollandZuid HollandZuid HollandZuid Holland € 18,64 € 22,12 € 24,63 € 20,95 € 21,80Noord HollandNoord HollandNoord HollandNoord Holland € 19,44 € 21,53 € 24,31 € 20,53 € 21,76FrieslandFrieslandFrieslandFriesland € 18,81 € 22,56 € 23,75 € 20,98 € 21,71GelderlandGelderlandGelderlandGelderland € 19,64 € 21,57 € 23,75 € 21,03 € 21,65Noord BrabantNoord BrabantNoord BrabantNoord Brabant € 18,28 € 20,55 € 24,20 € 20,09 € 21,01DrentheDrentheDrentheDrenthe € 19,07 € 20,57 € 23,07 € 20,07 € 20,90Lim burgLim burgLim burgLim burg € 18,71 € 20,58 € 21,76 € 20,28 € 20,35GroningenGroningenGroningenGroningen € 17,80 € 20,70 € 23,50 € 20,63 € 20,67ZeelandZeelandZeelandZeeland € 16,38 € 17,75 € 20,63 € 18,07 € 18,25NederlandNederlandNederlandNederland € 19,03€ 19,03€ 19,03€ 19,03 € 21,55€ 21,55€ 21,55€ 21,55 € 24,09€ 24,09€ 24,09€ 24,09 € 20,56€ 20,56€ 20,56€ 20,56 € 21,56€ 21,56€ 21,56€ 21,56
 7. 7. ConceptenConceptenConceptenConceptenBinnenlandBinnenlandBinnenlandBinnenlandBowlingpointBowlingpointBowlingpointBowlingpoint BredaBredaBredaBredaOp 1 juni 2011 is Bowlingpoint in Breda geopend. Door het gebruik vande verschillende kleuren led-verlichting in combinatie met de witte banenwordt er een indrukwekkende atmosfeer gecreëerd. Het bowlingcentrumfocust zich op duurzaamheid en innovatie. Bowlingpoint won deinnovatieprijs in 2011, een unieke prijs waarmee duurzaamheid in debowlingwereld in de spotlight is gezet.Foto: www.bcebowling.com ClausClausClausClaus EventEventEventEvent CenterCenterCenterCenterClaus Event Center is een allround partycentrum met verschillendefaciliteiten waarbij bowlen, eten, slapen en uitgaan naast elkaar bestaan.Het hotel is onderdeel van Marriott en beschikt over 148 kamers. Aan hetHaarlemmermeerse Bos ligt de buitenlocatie, Papa’s Beachhouse, dezewordt onder meer gebruikt voor bedrijfsfeesten en bruiloften.Foto: www.claus.nlFoto’s:www.avon-tuurfabriek.nl 6AvontuurfabriekAvontuurfabriekAvontuurfabriekAvontuurfabriekDe Avontuurfabriek, gevestigd in Loosdrecht, omvat 10.000m² aan indoor en outdoor activiteiten,waaronder LED bowling en disco bowling. Overige activiteiten zijn bijvoorbeeld lasersquash, glowgolf,segway, paintball, solex rijden en buggy rijden.Wat betreft food & beverage zijn er verschillende mogelijkheden van bittergarnituur tot Spaans enAfrikaans warm en koud buffet.
 8. 8. ConceptenConceptenConceptenConcepten7BuitenlandBuitenlandBuitenlandBuitenlandLuckyLuckyLuckyLucky StrikeStrikeStrikeStrike HollywoodHollywoodHollywoodHollywoodLucky Strike Hollywood was de eerste Lucky Strike vestiging van de totaal 21vestigingen. Het bowlingcentrum heeft 12 bowlingbanen, pooltafels, een privé-kamer,een privé-lounge met uitzicht op de bowlingbanen en ruimte voor feesten tot 40personen. Voor de avonduren organiseert Lucky Strike verschillende themafeesten.Lucky Strike staat bekend om de vele bekende Amerikaanse sterren die komenbowlen of feesten.AllAllAllAll StarStarStarStar LanesLanesLanesLanes Bayswater,Bayswater,Bayswater,Bayswater, LondenLondenLondenLondenAll Star Lanes Bayswater heeft zes bowlingbanenen een privé bowlingkamer in Amerikaanse stijlmet cocktailbar. Dit bowlingcentrum in Londenheeft een Amerikaans restaurant en eencocktailbar geïnspireerd op de jaren 20.Daarnaast heeft All Star Lanes één van degrootste selecties Amerikaanse whiskys. De barvan het bowlingcentrum staat bekend als één vande beste cocktailbars in Londen.SplitsvilleSplitsvilleSplitsvilleSplitsvilleSplitsville focust zich op plezier. Hetbowlingcentrum heeft een innovatieve aanpakvoor entertainment. Bowlen, biljarten, dineren,muziek en het nachtleven worden met elkaargecombineerd. Het bowlingcentrum heeft eenbar met kleurrijke bowlingelementen en een retroingericht restaurant. Overdag zijn ouders metkinderen welkom, maar in de avonduren wordthet bowlingcentrum bezet door jongeren.Splitsville bowling is een keten en beschikt overvier verschillende locaties in Miami, Texas en hetwesten van Amerika.Foto: www.allstarlanes.co.uk Foto: www.splitsvillelanes.comFoto: www.bowlluckystrike.comChicChicChicChic BowlenBowlenBowlenBowlenBij bowlingcentra zal ‘chic’ niet meteen de eersteassociatie zijn. Dat is een ander verhaal bij TheSpare Room dat gevestigd is op detussenverdieping van het Hollywood RooseveltHotel in Los Angeles. Hier zijn de speciaal doorGeorge Equivel ontworpen bowlingbanen enschoenen helemaal in.Tevens zijn hier andere spellen te spelen, zoalsschaken en dammen.Foto: www.askmissa.com
 9. 9. BuitenlandBuitenlandBuitenlandBuitenland8BowlenBowlenBowlenBowlen inininin AmerikaAmerikaAmerikaAmerikaMeer dan 71 miljoen mensen van alleleeftijden en verschillende demografischeafkomst hebben het afgelopen jaar op eenbowlingbaan gestaan. Daarvan warenongeveer 52 miljoen volwassenen, 9 miljoentieners en 10 miljoen kinderen. De verdelingvan mannen en vrouwen is gelijk aanelkaar. Een consument verblijft gemiddeld2,5 uur in een bowlingcentrum.Twee van de grootste amateursportevenementen wereldwijd zijnbowlingevenementen. Meer dan 100.000bowlers doen mee aan deze evenementen,wat meer dan 150 miljoen dollar genereert.Het bowlen in Amerika heeft een positiefeffect op de Amerikaanse economie, hetlevert gemiddeld 10 miljoen dollar per jaarop. Bowlen is de nummer 1 bestemmingvoor kinderverjaardagen voor kinderenonder de 12 jaar. Jaarlijks vieren ongeveer10 miljoen kinderen hun verjaardag bij eenbowlingcentrum.Bron: Your Brand + Bowling,Bowling Proprietors Association Of AmericaVerwacht wordt dat deze trend zich in detoekomst zal doorzetten, omdat eenbowlingcentrum niet afhankelijk van het weer is,als veilig wordt gezien en omdat het een leukeomgeving creëert voor kinderen om niet alleente spelen maar ook te eten en om contacten teleggen.Bowlen is niet alleen populair onder de jongerenmaar het wordt ook één van de snelst groeiendesporten in High Schools. Er zijn ongeveer 4.800High Schools over 47 staten in de USA diebowlingprogramma’s in de ochtendurenaanbieden. Niet alleen onder de schoolkinderenis bowlen populair, maar steeds meer collega’sgaan als activiteit met elkaar bowlen. Verwachtwordt dat deze trend zich voort zal zetten.Bowlers zijn loyaal, jaarlijks verzamelenbowlingcentra over de 225 miljoen dollar voorverschillende goede doelen.FIQFIQFIQFIQFédération Internationale Des Quilleurs (FIQ) isopgericht in 1952. De organisatie bestaat uittwee sub-organisaties; de WNBA (ninepin) ende WTBA (tenpin). Samen met de oprichting isde eerste FIQ Championship georganiseerd. In1988 is bowling éénmalig een demonstratiesportgeweest tijdens de Olympische Spelen.Het totaal aantal aangesloten bowling federatiesbij de FIQ staat op 141 in 2010. Dit is een groeivan zeven organisaties ten opzichte van 2007,maar is de laagste groei sinds 1991. Sinds deoprichting is het aantal aangesloten organisatiesaltijd gegroeid.
 10. 10. Trends & ontwikkelingenTrends & ontwikkelingenTrends & ontwikkelingenTrends & ontwikkelingen9Bron: www.bet365.comReserveerReserveerReserveerReserveer viaviaviavia dededede appappappappBowlingpoint Breda is het eerstebowlingcentrum in Nederland meteen eigen app waarmee je eenbaan kan reserveren vanuit je luiestoel. De app is beschikbaar voorApple en Android.WaaromWaaromWaaromWaarom geengeengeengeen bbbbowlingtoiletowlingtoiletowlingtoiletowlingtoilet????Laat uw gasten niet alleen op debowlingbaan een spel spelen,maar ook tijdens het urineren.Creëer op het toilet eenbowlingbaan en krijg een sportieveurinoir. Geïnspireerd op dezebasketbaltoilet.WiiWiiWiiWii bowlingbowlingbowlingbowlingDe Wii bowling staat in onzepublicatie van 2009 al aangegevenals trend. Met deze bowlingbal, diein 2009 ontwikkeld is, worden demensen enthousiast gemaakt voorbowlen. In de hoop dat zedaadwerkelijk bij eenbowlingcentrum gaan bowlen.BowlTVBowlTVBowlTVBowlTV....comcomcomcomIn Amerika kunnen de mensenzich abonneren op BowlTV.BowlTV is onderdeel van USBC,een bowlingorganisatie. Dezezender brengt bowlingacties inbeeld voor leden van USBC overde hele wereld. In Nederlandhebben we bowltv.nl, onderdeelvan NBF. Deze zender is alleenminder ontwikkeld dan in Amerika. Bron: www.bowl.comBowlingbalBowlingbalBowlingbalBowlingbal accommodatieaccommodatieaccommodatieaccommodatieHet Friend House eco-hotel inOekraïne is een duurzaam,milieuvriendelijk hotel. Het hotel isvolledig samengesteld uitnatuurlijke materialen. Elke kameris bolvormig en verbonden met deandere kamers. Het hotel heeftverschillende ramen die vanafbuitenaf lijken op de vingergatenvan een bowlingbal. Bron: www.trendhunter.comTransparanteTransparanteTransparanteTransparante bowlingbaanbowlingbaanbowlingbaanbowlingbaanAltijd al benieuwd geweest naar detechniek achter een bowlingbaan?Bij Powerzone Lovers Bowling inAmsterdam is vanaf de straat tezien hoe de kegels wordenopgetild achter de baan. Allemuren zijn van glas en de wittebanen, blacklights en kleurrijkeLED verlichting creëren eenfuturistische setting.Bron: www.nintendo.com
 11. 11. Trends & ontwikkelingenTrends & ontwikkelingenTrends & ontwikkelingenTrends & ontwikkelingen10iBowlingiBowlingiBowlingiBowling interactiefinteractiefinteractiefinteractief bowlenbowlenbowlenbowlenDeze interactieve projector volgt(bowling)ballen en geeft een extradimensie aan het bowlen. InNederland past BCE Bowling detechniek toe. Bekijk de video opwww.horecatrends.com of bekijkde website.Bron: www.hollandcasino.nlGamePodsGamePodsGamePodsGamePodsDe GamePods bieden gamers eenintieme spelervaring. In de Podkunnen een aantal mensenplaatsnemen aan de speeltafel endiverse interactieve games spelen.Deze Pods kunnen gemakkelijk inde bowlingcentra geplaatst wordenen het biedt de gasten demogelijkheid andere spellen tespelen.HotHotHotHot PotPotPotPotNa fondue, steengrillen,gourmetten en andere doe-het-zelfbelevingen, maakt de MongolianHot Pot opgang in de VS. De gastkan zijn eigen groenten, vlees, visen andere ingrediënten koken inverschillende bouillons in de HotPot die midden op tafel staat. Debouillon uit de Hot Pot kaneventueel als soep gegetenworden.Bowlingfoto’sBowlingfoto’sBowlingfoto’sBowlingfoto’sBij bowlingcentrum Olround inNijmegen kunnen foto’s van debezoekers gemaakt worden. Debezoekers kunnen zelf hun lay-outbepalen en vervolgens wordt defoto gemaakt. Deze foto’s wordenop de Facebook pagina vanOlround gezet. Een leuke encreatieve marketingactie.Bron: www.facebook.com/OlroundBron: www.threehundred.comSpeelkastenSpeelkastenSpeelkastenSpeelkastenIn New York bij bowlingcentrumThreehunderd is er een gamehallmet 30 speelkasten en een winkelwaar de bonnen ingeruild kunnenworden voor prijzen.Threehunderd creëert hiermeemeerdere speelmogelijkheden danalleen bowlen.SamenwerkenSamenwerkenSamenwerkenSamenwerken metmetmetmet kunstenaarskunstenaarskunstenaarskunstenaarsBowlingcentra Lucky Strike inAmerika is gepassioneerd in hetondersteunen van kunstenaars enwil hen de kans geven om hunkunst te laten tonen. Kunstenaarsmogen hun kunstwerken op dewebsite plaatsen of in hetbowlingcentrum ophangen. Eenleuke samenwerking tussen eenbowlingcentrum en kunstenaar. Bron: www.bowlluckystrike.comBron: www.bcebowling.com
 12. 12. ToekomstvisieToekomstvisieToekomstvisieToekomstvisie11StabielStabielStabielStabiel aanbodaanbodaanbodaanbodDe afgelopen drie jaar is het aanbod in Nederland stabiel gebleven. Voorde komende jaren verwachten we geen verandering hierin. Hoewelbowling altijd een populair uitje zal blijven voor verschillendedoelgroepen, zal vanuit de doelgroepen de vraag niet stijgen. Er zijnoverigens wel voldoende kansen hierin te vinden.Echter ontstaat er wel een duidelijkere splitsing tussen de kleineplaatselijke centra en de grotere regionale centra. Centra wordengebouwd met diverse leisureactiviteiten zoals (laser)gamen, poolen,glowgolf, kinderspelparadijzen, bioscoop ect. Bowling staat hierbij nietmeer centraal.VolopVolopVolopVolop kansenkansenkansenkansen voorvoorvoorvoor dededede sectorsectorsectorsectorMet de bestaande en doorgroeiende vergrijzing in zicht, is deseniorendoelgroep een belangrijke doelgroep die niet uit het oogverloren mag worden. Waar bowlen vooral als avondvullend uitje wordtgezien, ligt er juist een kans de dagbezetting te vergroten met behulpvan deze doelgroep. Denk hierbij wel aan enkele ‘aanpassingen’, zoalsverlichting, menukaart, maar ook bijvoorbeeld aan technieken waarbij debaan verhoogd kan worden.Bowling is altijd een goedkope vorm van entertainment geweest en zaldit ook blijven. De huidige economische situatie moet daarom benutworden.Maar ook liggen er volop kansen bij de grote groepen. In Amerika isbijvoorbeeld het schoolbowlen populair, wat in Nederland beperktvoorkomt. Bowlingcentra kunnen hiermee wel (nieuwe) doelgroepenaanspreken en aan zich kunnen binden in de toekomst.SportbowlersSportbowlersSportbowlersSportbowlers verdwijnenverdwijnenverdwijnenverdwijnenHet aantal sportbowlers is al enige tijd aan het dalen. Deze daling zetdoor en bowlen zal in Nederland langzaam als sport verdwijnen. Het is teoverwegen om, zoals in Amerika de gewoonte is, een competitie tussenlocale scholen op te zetten. Twee vliegen in één klap, bezetting overdagbuiten de vakantieperiode en de kans om jonge mensen voor de sport teenthousiasmeren.GourmettenGourmettenGourmettenGourmetten enenenen steengrillensteengrillensteengrillensteengrillen blijvenblijvenblijvenblijven verbondenverbondenverbondenverbonden aanaanaanaan dededede bowlingbowlingbowlingbowlingDit gaat al jaren hand in hand, en dit zal in de toekomst ook zo blijven, maar inde toekomst verwachten we wel een vernieuwd horeca-aanbod binnen debowlingcentra. Zeker wanneer grotere leisurecentra zich meer zullen laten zien.Naar verwachting zullen voornamelijk (gezonde) fastserviceconcepten, gerichtop snelheid en zelfservice in deze centra verschijnen. Ook de shop-in-shopconcepten zullen opkomen; leisurecentra met keuze uit verschillendeeettentjes.In Nederweert werd in het najaar van 2012 een bowlingcentrum met eenvestiging van een Tex-Mex Chi Chi restaurant gebouwd. Chi Chi restaurantswaren al in België, Duitsland en Luxemburg te vinden, en nu dus ook inNederland. Nieuwe concepten doen hun intrede.BelevingBelevingBelevingBelevingHoewel deze ontwikkeling al langer gaande is binnen de horeca, zal dit ook eensteeds grotere rol spelen in de bowlingcentra. Aspecten zoals een VIP baan ofeen privé-biertap aan de bowlingbaan zullen niet misstaan in hettoekomstplaatje en de centra naar een hoger level liften.Guido Verschoor
 13. 13. 12Bekijk ook andere brancheBekijk ook andere brancheBekijk ook andere brancheBekijk ook andere brancheonderzoekenonderzoekenonderzoekenonderzoeken opopopopwww.spronsen.com/nl/brancheinformatiewww.spronsen.com/nl/brancheinformatiewww.spronsen.com/nl/brancheinformatiewww.spronsen.com/nl/brancheinformatieBronnenlijstBronnenlijstBronnenlijstBronnenlijstBedrijfschap Horeca en CateringNederlandse Bowling FederatieKoninklijke Horeca NederlandCentraal Bureau voor de StatistiekBowling Proprietors Association of AmericaStichting PrismaEindhovense Gehandicapten Sportverenigingwww.bcebowling.comwww.bowlen.nlwww.foodinspirationmagazine.nlwww.nicetyball.cnwww.bowlingramps.comwww.claus.nlwww.chandrabowling.nlwww.bisonbowling.nlwww.gva.bewww.bowlingcentrum.nlwww.amf.comwww.mauritsgroep.nlwww.allstarlanes.co.ukwww.askmissa.comwww.facebook.com/Olroundwww.threehundred.comwww.nintendo.comwww.splitsvillelanes.comwww.bowlluckystrike.comwww.bet365.comwww.hollandcasino.nlwww.bowl.comwww.oliverpaint.deMetMetMetMet dankdankdankdank aanaanaanaan RickRickRickRick VisscherVisscherVisscherVisscher vanvanvanvan BCEBCEBCEBCE

×