Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Leary értelmezés 001

1,323 views

Published on

Az interperszonális „Leary-diagram ”, vagyis a személyközi kapcsolatok köre egy cirkuláris személyiség modell. A modell elméleti alapjait valamikor a 40`s, 50`s évek elején a Kaiser Foundation Research Group-beli kutatásokkal rakták le: Marvin Freedman, Rolfe LaForget és Timothy Leary munkáira támaszkodva.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Leary értelmezés 001

  1. 1. Leary-diagram /1. Mi is a „Leary-diagram”? 1Az interperszonális „Leary-diagram ”, vagyis a személyközi kapcsolatok köre egy cirkulárisszemélyiség modell. A modell elméleti alapjait valamikor a 40`s, 50`s évek elején a KaiserFoundation Research Group-beli kutatásokkal rakták le: Marvin Freedman, Rolfe LaForget ésTimothy Leary munkáira támaszkodva.A „Leary-diagram” modellt három különböző szempontból vizsgálhatjuk meg: – tekinthetjük, mint egy olyan egyszerű, könnyen értelmezhető, „felhasználó barát” képet, amely a szociális szerepeket reprezentálja – megfigyelhetjük a jellemzők kör-körös rendjét, amely a szerepek egymáshoz való viszonyát, kapcsolatát is mutatja, mind a kör mentén, mind az egymást kölcsönösen kiegészítő (oppozícionális) , illetve az egymást kizáró (ortogonális) szerepeket. – végül kezelhető, mint egy egzakt kép, amelyben nem csak az interperszonális jellemző elhelyezkedésének, de súlyának is nagy szerepe van.Az elméletA „Leary-diagram” modell alapfeltevése, hogy a személyközi viselkedés – jellemzői körkörös kontiniumot (megszakítatlan, folyamatos átmenetet) képeznek; minden jellemvonás a kontinium mentén azonos – tapasztalatokkal alátámasztott – megfontolások alapján helyezhető el – jellemvonásaiban két alapdimenzió jelenik meg:  dominancia (Dom),vagy kontroll – illetve alárendelődés, beletörődés  szeretet (Love), vagy összetartozás – illetve az elzárkózás, ellenségeskedés – a jellemvonások egymást kölcsönösen feltételező ellentétpárokat, illetve tágabb értelemben viselkedés mintákat és szerepeket alkotnak – jellemzője – a Love/Dom dimenziók mentén történő elhelyezkedés mellett – az egyes szerepekhez való ragaszkodás mértéke.  Minél szélsőségesebben jelenik meg egy-egy jellemvonás, illetve az ahhoz kapcsolódó viselkedés annál nehezebb a szerepet, viselkedést megváltoztatni.  Minden szerepváltás előfeltétele a külső és/vagy belső nyomás: stressz A stressz források értelmezése Leary szerint Külső okok – az adott helyzetben esetleg megfelelő (adaptív) viselkedéshez képest a helyzet változik meg, – rivalizáció alakul ki az azonos, vagy hasonló szerepet vivő személyek között – érthetetlen, vagy kiszámíthatatlan kapcsolat alakul ki az egymástól nagyon eltérő szerepfelfogással bíró személyek között, Belső okok – az én-kép és a tényleges viselkedés közötti túlzott eltérés – az én-kép és az én idea közötti nagy távolság1 Leary-diagram  Circumplex
  2. 2. Leary-diagram /2. – az én-kép és a szociális-kép (a környezet véleménye) közötti eltérés a szerep váltás önmagában is stressz forrás. Kiegyensúlyozott kapcsolatok Kapcsolatok – egymást azonos „közvetítő” szerepben érzékelő személyek között. – az egymást kiegészítő, kölcsönösen feltételező ellentétpárok 2 Saját modell (Én-kép) (pl. függőség) Alacsony Magas (adaptív) (patológiás) Alacsony Biztonságos Rögeszmés Másik modellje (én- (adaptív) kiegyensúlyozott ragaszkodás képe) Magas Elutasítás Feszült, félelmetes (pl. elkerülés) (patológiás) frusztráció Szerepváltás Egy-egy interperszonális szerep – adaptív – az adott szociális, társas helyzetnek megfelelő, kiegyensúlyozott – megvalósítása esetén a személy könnyen, szinte stressz mentesen tud igazodni a környezet újabb kihívásaihoz – extrém – a kedvelt viselkedésmintákhoz ragaszkodó – megvalósítása esetén a személy még oly nagy külső és/vagy belső nyomás ellenére is igyekszik megőrizni eredeti szerepét, s csak az ehhez nagyon hasonló viselkedés mintákat hajlandó időlegesen felvenni, alkalmazni; a „nyomás” megszűntével mindent megtesz az eredeti szerep helyreállításáért – patológiás – helyzet független, szerepkötött – megélése lehetetlenné teszi a személy adaptív reakcióját a külső/belső környezet változásaira; esetleges változásai, váltásai is patológiásak: általában a vele ellentétes irányba változik, s magát a változást pszichoszomatikus tünetképzés kíséri.2 Ellentétpárok kapcsolatában, a kiszámíthatóság, a koreografált viselkedés minták miatt nem, vagy csak kis mértékben alakul ki stressz.
  3. 3. Leary-diagram /3.A diagram
  4. 4. –4–Mi mozgatja az embereket A jellegzetes Circumplex modell lehetőséget teremt az emberi viselkedések indítékainak mérésére. A modell négy alapvető motvációt, szükségletet különít el:  Megelégedettség  Enberközpontúság  Biztonság igény  Tevékenység központúság Ezeket az igényeket három viselkedés orientáción keresztül elégítjük ki.  Produktív orientáció  Passiv védekező orientáció  Agresszív védekező orientáció Motivációk (1) Megelégedettség: a személyt az az igény hajtja, hogy saját cselekedetein keresztül alakítsa ki pozitív énképét. Akkor elégedett, ha a dolgok úgy történnek, ahogy azt eltervezte, az emberekkel olyan kapcsolatot alakított ki, amelyik számára megfelelő, az ő kontrollja alatt áll. (2) Emberközpontúság: számára fontos a csapat szellem, az összetartozás igénye, akkor érzi jól magát, ha környezete is jól érzi magát, énképének megerősítését a környezet pozitív visszajelentéseire alapozza. (3) Biztonság igény: az énképe rendkívül sérülékeny, ezért legfőbb törekvése a kockázatok kizárása. Alapvetően kudarc kerülő. Általában nem bízik a környezet pozitív visszajelentéseibe, a negatív, elmarasztó véleményeket keresi és fogadja el. (4) Tevékenység központúság: az énképet a környezet által elfogadott, nagyra értékelt tárgyak, dolgok birtoklása, megvalósítása, vagy éppen lerombolása erősíti meg. Viselkedésére a másik ember igényeinek figyelmen kívül hagyása jellemző, mert azt kompromisszumként, a gyengeség jeleként éli meg
  5. 5. –5–Orientációk A produktív orientáció egy egészséges egyensújt tükröz a feladatok és emberek között. A hangsúly a nem-védekező magatartáson van, a teljesítményre, valaminek az elérésére törekszik. Ehhez az orientációhoz tartozik a  Teljesítmény elérő: a megszokott, elvárt dolgokat, a jól meghatározott célokat elérő  Önmegvalósító: a személyes értékek, jövőkép által vezetett  Humánus-bátorító: a másokba vetett hit, bizalom, a kapcsolatok értéke által irányított.  Elfogadó, öszzetartozó: a kapcsolat építő, a másokkal együtt létező A passiv-védekező orientációjú számára a másoktól való főggés, a személyes biztonság megteremtése fontos. Olyan védekező viselkedés jellemzi, aminek célja az önvédelem. Ide tartoznak:  Egyetértő: akinek közvetlen igénye van arra, hogy valakivel egyetértsen, valakihez tartozzon.  Konvencionális: célja a státuszkó fenntartása, azt teszi, gondolja, amiről úgy gondolja, mások is helyesnek tartanak, ami adott körülmények között megszokott.  Függő: alacsony önértékelés, az önbizalom hiánya jellemzi, mindig valakire támaszkodik  Elkerülő: minden szükségletet, igényt, gondolatot személyes fenyegetésként él meg, ezért inkább felszívódik. Az agresszív védekező orientációnál a hangsúly a feladat végzésen, munkán keresztül elérhető biztonságon van. A feladat fontosabb az embereknél, gyakran az emberek, az emberi kapcsolatok feláldozása árán is. Ide tartozik  Ellenzéki: Célja a figyelem megszerzése, cinikus, kritikus és agresszív ellenkezés bárkivel.  Az erős: az aki puszta önérdekböl hajlandó megütközni bárkivel  Versengő: Az önbecsülés, önértékelés állandó demonstrálása versengésen, másokkal való összehasonlítgatásokon keresztűl  Maximalista: A mindenkinél tökéletesebbé válás, a hibák elkerülése vezeti.
  6. 6. –6–Tipikus szerepek TÍPUS KULCS ADAPTÍV EXTRÉM PATOLÓGIÁSAP AUTORITER Domináns, Vezető, irányító, Kontrolláló, Diktatórikus, hatalmaskodó magabiztos dogmatikus, önhitt oligarcha, arrogánsBC BOSSZÚÁLLÓ Nárcisztikus, Versengő, önálló, Becsvágyó, Rivalizáló, versengő, sértett bizalmatlan dicsekvő, gyanakvó megvető, nárcisztikus, paranoidDE HŰVÖS Kritizáló, Rideg, elzárkózó, Maró, gúnyos, Brutális, szadista, távolságtartó, kritikus, elforduló ellenséges, gyűlölködő agresszív antagonistaFG ELKERÜLŐ Bizalmatlan, lázadó Elkerülő, Tartózkodó, Kilépő, gyanakvó, nonkonform, gátolt keserű, lázadó, lefojtott hallgatagHI ALÁMENŐ Mazochista, Bizonytalan, félénk, Függő, sodródó, Magatehetetlen, engedelmes, érzékeny, alámenő szorongó, mazochista, önalávető engedelmes megalázkodóJK ALKALMAZKODÓ Függő, irányítható Tisztelettudó, Elnéző, Megbocsátó, függő, konform, bizakodó kapaszkodó, ambíciótan, hízelgő távolságtartóLM TÚL ÓVÓ Kooperatív, Biztonságos, meleg, Megértő, elnéző, Felmentő, túl konvencionális gyengéd, egyetértő, konvencionális, barátságos, kooperatív odaadó, engedékenyNO NYOMULÓ Felelősségteljes, Szociábilis, Extrovertált, Magára vállaló, túlvállaló barátkozó, felelősség átvállaló, ripacs, álszent támogató, spontán exhibicionista

×