Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Soalan kissm objektif_set1

336 views

Published on

x

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Soalan kissm objektif_set1

  1. 1. Set 1 1. Pengendalian prosiding tatatertib seseorang pegawai perkhidmatan awam hendaklah merujuk kepada (A) Perintah2 am pegawai awam (Kelakuan dan tatatertib)(Bab D) 1980 (B) Perintah2 am pegawai awam (Kelakuan dan tatatertib)1993 (Pindaan 2002) (C) Akta2 badan2 berkanun (tatatertib dan surcaj) 2000 (D) Perintah2 am pegawai awam (pelantikan, kenaikan pangkat dan penamatan perkhidmatan) 2005 2. Semasa menyediakan baucer bayaran, anda hendaklah menentukan antara lain bahawa setiap bayaran mestilah I. Mempunyai peruntukan yang mencukupi II. Diluluskan oleh pegawai yang diberi kuasa III. Disokong dengan dokumen yang lengkap IV. Dibuat atas nama penuntut bayaran (A) I , II dan III sahaja (B) I, III dan IV sahaja (C) II,III dan IV sahaja (D) I, II, III dan IV 3. Cik Zuren telah menghantar sebuah fail kepada En Faiz tanpa melalui bahagian pendaftaran fail. Tindakan yang perlu dilakukan oleh Cik Zuren ialah (A) Mencatatkan butir2 mengenai fail itu di dalam buku hariannya (B) Mengisi borang perjalanan fail dan menghantarkannya kd bahagian pendaftaran fail (C) Meletakkan nota “fail tidak dihantar melalui bahagian pendaftaran fail “ di bahagian luar kulit fail berkenaan (D) Meminta kerjasama En. Faiz untuk memberitahu bahagian pendaftaran fail bahawa fail berkenaan ada padanya 4. Ciri2 objektif kualiti yang baik di dalam pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) ialah (A) Mempunyai wawasan, membangun, dinamis dan penjadualan yang teratur (B) Ringkas, padat, realistik dan mempunyai tempoh masa tertentu (C) Boleh diukur, realistik, mempunyai tempoh masa tertentu dan boleh dicapai (D) Spesifik, boleh diukur, boleh dicapai, realistik dan mempunyai tempoh tertentu 5. kegiatan untuk memperoleh perkara terperingkat dengan cara tersembunyi atau salah disisi undang2 bagi tujuan2 yang memudaratkan keselamatan atau kepentingan2 Malaysia merujuk kepada ancaman (A) subversif (B) espionaj (C) khianat (D) sabotaj 6. KJ boleh membenarkan tempoh notis peletakan jawatan mana2 pegawai dipendekkan atas mana2 sebab2 yang berikut
  2. 2. I. Menyandang mana2 jawatan dalam sesuatu pikat berkuasa berkanun dan pihak berkuasa tempatan II. Pegawai menghadiri kursus atau latihan yang diluluskan oleh pihak berkuasa yang berkenaan III. Pegawai ingin meletakkan jawatan dalam tempoh 24 jam IV. Pegawai berhasrat menceburkan diri dalam perniagaan setelah tamat menghadiri kursus keusahawanan anjuran MARA (A) I dan II sahaja (B) II dan III sahaja (C) III dan IV sahaja (D) I dan IV sahaja 7. Pn linda seorang PTD di putrajaya telah diarahkan bertugas di K. Kangsar selama 3 hari. Beliau bercadang menggunakan kenderaannya sendiri walaupun jabatannya tidak membenarkannya membuat tuntutan perbatuan. Apakah jenis tuntutan yang boleh dibuat oleh beliau? (A) Tuntutan perbatuan bagi 240 km sahaja mengikut kelayakan kerana menggunakan kereta sendiri (B) Tuntutan tambang Bas ekspress KL ke K.Kangsar secara pergi dan balik (C) Tambang sebuah kereta sewa (D) Tambang gantian k/terbang (Tiada Jawapan) 8. semua kenyataan berikut mengenai cek adalah salah kecuali (A) cek baru tidak boleh dikeluarkan sebagai ganti cek yang hilang (B) cek2 yang tidak ditunaikan pada akhir tempoh 3 bulan dari tarikh ia dikeluarkan adalah terbatal (C) semua cek yang dikeluarkan atas akaun baru kerajaan tidak perlu dicetak tempoh laku (D) bank pembabayar hendaklah membayar semua cek yang dikemukakan kepada mereka untuk ditunaikan. 9. berikut merupakan nilai2 yg mengutamakan pelanggan kecuali (A) berbudi mulia (B) berkecuali (C) bersabar (D) bersopan santun 10. En A, seorang penolong pegawai tadbir telah diarahkan menangung kerja jawatan PPT kanan bagi kali ke 2. berapa lamakah tempoh yang diperlukan bagi melayakkan beliau dibayar elaun tanggung kerja ? (A) 28 hari berturut-turut (B) 14 hari berturut-turut (C) 21 hari berturut-turut (D) 30 hari berturut-turut 11. En Aris bercadang untuk membuat salinan tambahan sebuah kertas kerja terperingkat ”RAHSIA” yg disediakan oleh En. Dany. En. Aris hendaklah terlebih dahulu mendapat kebenaran
  3. 3. (A) KJ nya (B) En. Dany (C) JPM (D) Pendaftar Rahsia Jabatan 12. seseorang pemimpin yang bergantung kepada taakulan (reasoning) dan pemerhatian yang objektif adalah disifatkan sebagai menghayati nilai (A) ekonomi (B) estetik (C) politik (D) teori 13. KJ adalah bertanggungjawab bagi mengemaskini senarai tugas kakitangan di jabatannya apabila berlaku I. Penyusunan semula cawangan atau unit II. Perubahan pembahagian tugas III. Pertukaran KJ IV. Pembekalan alat2 pejabat yang sesuai (A) I, II dan III sahaja (B) I, II dan IV sahaja (C) II, III dan IV sahaja (D) I, II, III dan IV sahaja 14. matlamat akhir bagi rancangan2 pembangunan kerajaan ialah untuk (A) menambahkan bilangan bumiputera di dalam sektor perindusterian (B) menjadikan malaysia sebagai sebuah negara yang maju dan ternama (C) memperseimbangkan pembangunan antara wilayah2 (D) mencapai perpaduan negara 15. selaras dengan strategi mengutamakan pembangunan Sains dan Teknologi, kerajaan telah mengumumkan Dasar sains dan teknologi negara pada april 1986 yang memberi fokus kepada (A) pembangunan teknologi canggih dengan cara mengimportnya daripada negara2 barat (B) usaha dan keupayaan untuk mengujudkan sektor perindusterian yang menekankan kerja2 pemasangan dan prosesan pengeluaran (C) penggunaan teknologi moden di sektor awam dan swasta (D) usaha2 meningkatkan keupayaan berdikari dalam bidang saintifik dan teknologi dengan cara mengwujudkan suasana yang baik untuk menggalakkan penciptaan saintifik 16. pilih satu daripada kenyataan berikut mengenai fail yang salah
  4. 4. (A) tiap2 fail yang telah dibuka akan dimasukkan kertas minit yang dijadikan sebahagian daripada kandungan fail (B) fail2 yang dibuka hendaklah diberi tajuk ringkas yang dapat membayangkan isi kandungannya (C) apabila had muatan di dalam sesebuah fail itu dicapai , satu kulit fail baru yang mempunyai tajuk dan nombor yang sama hendaklah dibuka dan ditanda sebagai “JLD 1” (D) fail2 yang terperingkat SULIT hendaklah mempunyai pendaftaran yang berasingan dari fail2 terbuka 17. seseorang pegawai yang telah diarah memasukkan wang tunai dan cek yang telah dipungut oleh jabatannya ke dalam bank hendaklah menyediakan (A) slip bayaran masuk (B) slip bayaran pungutan (C) penyata hasil (D) penyata pemungut 18. pn atikah telah dipilih bertugas di kaunter Kementerian XX kerana beliau sangat mementingkan nilai2 mengutamakan pelanggan. Sifat yang dimiliki oleh beliau itu sangat baik dan perlu dicontohi oleh semua petugas kaunter. Sekiranya anda diminta menggantikan tugas Pn Atikah dan mengekalkan nilai2 mementingkan pelanggan, apakah sifat yang perlu anda tunjukkan ? (A) berbudi mulia, bersabar, bersopan santun dan peramah (B) berintegriti, bersifat profesional dan syurah (C) lemah lembut, beretika, penyayang dan perihatin (D) bersopan santun, jujur dan mengutamakan pelanggan 19. penghayatan nilai2 profesionalisme oleh anggota perkhidmatan awam adalah sangat penting kerana (A) mereka terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan negara dan memajukan pemikiran rakyat (B) mereka boleh membuat keputusan dengan cepat tanpa merujuk kepada pihak2 lain (C) mereka dianggap satu golongan yang perlu dihormati oleh orang awam (D) mereka boleh bertindak mengikut budi bicara apabila berhadapan dengan masalah di bawah bidang mereka 20. seorang Pegawai tadbir sedang mengambil tindakan terhadap sebuah fail terperingkat di biliknya. Beliau telah dipanggil oelh kj nya yang ingin bertanyakan sesuatu perkara dengan segera. Dalam keadaan ini beliau hendaklah (A) memasukkan fail terperingkat ke dalam kabinet besi (B) mengunci pintu dan menutup tingkap biliknya (C) menyimpan fail dalam laci di mejanya (D) memberi kepada Ketua Pembantu Tadbir untuk disimpan sementara 21. seorang ketua yg mengamalkan komunikasi berkesan lebih mudah membimbing anak buahnya dlm melaksanakan tugas. Dgn teknik berkomunikasi yg jelas, segala segala salah faham boleh dielakkan dan tumpuan boleh ditingkatkan kpd perkara yg lebih berfaedah. Selain itu, komunikasi berkesan boleh memudahkan ketua I. menjawat jawatan yang lebih tinggi II. mendapatkan kerjasama kakitangan
  5. 5. III. memberi arahan kepada kakitangan untuk bekerja tanpa sebarang bantahan atau rungutan IV. membuat penilaian prestasi tahunan pegawainya (A) I dan II sahaja (B) I dan III sahaja (C) II dan III sahaja (D) I dan IV sahaja 22. dasar yang telah digunakan oleh malaysia untuk strategi penggantian import adalah (A) Dasar pensyarikatan malaysia (B) Dasar penswastaan (C) Dasar perindusterian negara (D) Dasar sogoshosha malaysia 23. seseorang pegawai yang baru berkhidmat dalam perkhidmatan awam boleh memohon cuti tanpa gaji bagi urusan persendirian yang mustahak . syarat minimum tempoh perkhidmatan yang melayakkan beliau memohon ialah (A) 3 bulan (B) 6 bulan (C) 1 tahun (D) 3 tahun 24. komunikasi merupakan satu proses pertukaran maklumat di antara dua atau lebih pihak. Prinsip2 komunikasi adalah seperti berikut kecuali (A) kejelasan (B) kelengkapan (C) keringkasan (D) ketelusan 25. ‘Rujukan kepada ketua pegawai keselamatn kerajaan hendaklah dibuat untuk penerangan lanjut (A) Rekod keputusan lembaga tatatertib (B) Rekod keputusan jenayah pegawai (C) Rekod keputusan tapisan keselamatan pegawai tidak mempunyai catatan buruk (D) Rekod keputusan tapisan keselamatan pegawai mempunyai catatan buruk 26. susun semula peringkat2 bagi meningkatkan kualiti layanan urusan melalui telefon berikut mengikut turutan I. sambutan panggilan II. persediaan III. menamatkan panggilan IV. pengendalian panggilan
  6. 6. (A) I, III, II dan IV (B) III, IV, I dan II (C) IV,II, I , dan III (D) II, I ,IV dan III 27. dalam konteks perkhidmatan awam, akauntabliti bermaksud (A) penggunaan masa secara berkesan bagi meningkatkan produktiviti (B) bertangung jawab dalam melaksanakan tugas yang diserahkan dan memastikan pencapaian matlamatnya (C) mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi dan kemahiran yang mencukupi dalam menjalankan tugas (D) membuat keputusan dengan tepat, adil dan saksama 28. antara program yg dijalankan melalui dasar pertanian negara ialah I. mempelbagaikan jenis tanaman II. melaksanakan program Insitu III. menggalakkan usaha tani di kalangan belia IV. memupuk semangat berdikari dikalangan petani (A) I dan II sahaja (B) II dan IV sahaja (C) III dan IV sahaja (D) I dan IV sahaja 29. keupayaan sesebuah jabatan mempertingkatkan produktiviti adalah lebih bergantung kepada (A) sejauh mana keluaran dan perkhidmatan mempunyai kualiti (B) input tenaga manusia, peralatan dan pengurusan (C) sejauh mana ia dapat menyempurnakan proses transformasi input-input dengan cekap (D) persekitaran, struktur organisasi, kelengkapan modal dan tenaga manusia 30. carta aliran kerja di dlm MPK dan FM ialah (A) rangkaian kerja2 yang terlibat di dalam sesuatu aktiviti (B) carta organisasi yang menunjukkan pembahagian kerja kakitangan berkenaan (C) proses kerja dan peraturan yang terlibat di dalam sesuatu aktiviti (D) gambarajah secara grafik atau gambarajah ke atas tindakan yang terlibat di dalam sesuatu aktiviti 31. pegawai berkursus di luar negara layak dibayar elaun pakaian panas sekiranya memenuhi syarat berikut I. bertugas di kawasan beriklim sederhana II. layak menuntut sebanyak RM 1500 sahaja
  7. 7. III. layak menuntut elaun tersebut sekali dalam tempoh 3 tahun IV. layak menuntut setiap kali diarah berkursus (A) I dan II sahaja (B) I, II dan IV sahaja (C) I, II dan III sahaja (D) I, II, III dan IV sahaja 32. pejawat2 awam yang menguruskan perkara2 terperingkat “Rahsia Besar” hendaklah dalam apa keadaan sekalipun apabila menimbangkan soal penyampaian perkara terperingkat kepada orang lain perlu mengamalkan prinsip (A) berhati2 (B) lihat dan kembalikan (C) tertutup (D) perlu mengetahui 33. Sistem cadangan Q yang perlu diwujudkan di agensi2 kerajaan adalah berfungsi (A) Sebagai saluran penyampaian idea agensi kerajaan kepada Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) (B) Untuk menggalakkan kakitangan berhubung di antara mereka (C) Untuk memupuk inovasi di kalangan kakitangan (D) Sebagai pemangkin kepada KMK 34. proses asas yang digunakan bagi menapis pejawat2 awam yang dikehendaki melihat perkara2 terperingkat Sulit dikenali sebagai (A) tapisan sulit (B) tapisan kasar (C) tapisan rahsia (D) tapisan halus 35. pegawai pengawal sesuatu kementerian dilantik oleh (A) PM (B) Menteri Kewangan (C) YDPA (D) Menteri di kementerian berkenaan 36. pelupusan barang2 tanpa melalui Lembaga Pemeriksa boleh dilakukan oleh pegawai pengawal yang diwakilkan dengan kuasa di bawah Akta Acara Kewangan. Kriteria barang2 yang boleh dilupus secara demikian adalah seperti berikut kecuali (A) nilai perolehan asal barang tersebut tidak melebehi RM 1000 setiap satu atau RM 25 000 jumlah kesemuanya (B) tidak boleh dijual disebabkan oleh dasar kerajaan atau keselamatan awam (C) tidak bernilai untuk dijual
  8. 8. (D) barang dibeli untuk tujuan dan kegunaan khusus bagi sesuatu jabatan itu dan kemudian tidak diperlukan lagi 37. segala hasil dan wang yang di dapatkan atau diterima oelh kerajaan persekutuan hendaklah dibayar masuk ke dalam satu akauan khas yang dikenali sebagai (A) akaun amanah disatukan (B) kumpulan wang disatukan (C) kumpulan wang amanah negara (D) kumpulan wang amanah pencen 38. pegawai yang dilantik sebagai pegawai perhubungan antara jabatan dengan jabatan arkin negara di sebut sebagai (A) pegawai rekod jabatan (B) pegawai perhubungan jabatan (C) pegawai arkib jabatan (D) pegawai perhubungan awam 39. en K seorang pegawai di jabatan penjara malaysia telah menerima surat aduan daripada keluarga banduan mengenai layanan dalam penjara. Beliau hendaklah mengeluarkan surat akuan terima dkm tempoh (A) 1 minggu setelah menerima surat aduan (B) 2 minggu setelah menerima surat aduan (C) 3 minggu setelah menerima surat aduan (D) 4 minggu setelah menerima surat aduan 40. cik julia tidak berani mencuba cara baru kerana takut menemui kegagalan. Berdasarkan tonggak 12, cik julia tidak menghayati (A) amanah dan tangung jawab (B) nikmat mencipta (C) keseronokan bekerja (D) kerajinan membawa berkat

×