సృష్టి క్రమము

777 views

Published on

This was said by Jatayu the bird to Lord Sri Rama.

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
777
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

సృష్టి క్రమము

 1. 1. వైశ్వన్డు ర (కుఫేయుడు) దశ్గ్రరవుడు (రావణుడు)఩ులస్త్ుడు య విశ్రవశో ఫరహ్మ ు కుుంబకయుడు శూయఫణక విభీషణుడు
 2. 2. అదితి దితి ధన్వు కాళికకశ్య఩ుడు తాభర కరరధవశ్ భన్వు అనవ
 3. 3. అదితి12 ఆదిత్యయలు 8 వస్త్వులు 11 యుద్లు ర 2 అశృిన్లు
 4. 4. దితి దైత్యయలు(రాక్షస్త్లు)
 5. 5. ధన్వుహ్మగ్రరవుడు
 6. 6. కాళికనయకుడు కాలకుడు
 7. 7. తాభరక్ుంచి ర భాసి శవిణి ధ్త్రాషిరి ర శుకి
 8. 8. భన్వుభన్షయలు
 9. 9. అనవపలవృక్షాద్లు
 10. 10. తాభరక్ుంచి ర భాసి శవిణి ధృత్రాషిరి శుకి భాస్తగుడల గూఫలు గరదదలు హ్ుంస్తలు నత్ ఩క్షులు డేగలు వినత్ గయుడుడు అయుణుడు స్తుంపాతి జటామువు
 11. 11. భృగభుంద భృగ్ి హ్రి బదరభద భాత్ుంగ్ికరరధవశ్ ద శాయులి శవిత్ స్త్యభి కద్వ ర స్త్యస్త
 12. 12. భృగ్ిలేళ్ళు
 13. 13. భృగభుందఎలుగుఫుంటల ల ఛభయ భృగ్ాలు
 14. 14. హ్రిసిుంహ్భులు ఫలమైన కరత్యలు
 15. 15. బదరభదఇరావతి ఐరావత్భు
 16. 16. భాత్ుంగ్ిఏన్గులు
 17. 17. ద శాయులిపెదద ఩ులి క ుండ భుచ్్ులు
 18. 18. శ్వేతదిగ్గజములు
 19. 19. స్త్యస్తనాగులు (అనేకత్లలు కలవి)
 20. 20. కద్రవ ుసర్పములు ఆదిశ్వషుడు

×