Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Studieteknik och läroplan nätcafe 18 10 2016

1,992 views

Published on

Studieteknik och läroplan, nätcafe 18 10 2016

Published in: Education
 • Can You Spare 1 Minute Per Day? If you have a few spare minutes per day, we have some very exciting news for you! ➤➤ http://ishbv.com/1minweight/pdf
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Studieteknik och läroplan nätcafe 18 10 2016

 1. 1. Det riksomfattande centret för lärande och kompetens Valteri stödjer förverkligandet av närskoleprincipen genom att erbjuda mångsidiga tjänster för det allmänna, intensifierade och det särskilda stödet. Valteris tjänster kompletterar de kommunala och regionala stödtjänsterna och de kan riktas till ett enskilt barns, en hel arbetsgmenskaps, kommuns eller områdes. Valteri har sex olika enheter, i anslutning till alla dessa finns Valteri-skolan. Valteri center för lärande och kompetens hör till Utbildningsstyrelsens verksamhetsområde. 19.10.2016 ©Valteri 2015
 2. 2. Studieteknik och läroplanen 2016 Daniel Enbacka Handledande lärare 19.10.2016 ©Valteri 2015 Nätcaféernas program, inspelningar och material hittas på adressen: www.valteri.fi/nettikahvila Valteri Pedagogiska caféer 2015-2016
 3. 3. Läroplanen 2016 • För att svara på framtidens utmaningar betonas vikten av att utveckla mångsidig kompetens. • De nya grunderna lägger på alla skolnivåer vikt vid glädje i lärandet och elevernas aktiva roll. • Den grundläggande utbildningen – förmåga att lära sig och en hållbar livsstil.
 4. 4. Läroplanen 2016 • I den nya läroplanen finns sju kompetensområden: – Förmåga att tänka och lära sig (K1) – Kulturell och kommunikativ kompetens (K2) – Vardagskompetens (K3) – Multiliteracitet (K4) – Digital kompetens (K5) – Arbetslivskompetens och entreprenörskap (K6) – Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid (K7)
 5. 5. Den grundläggande utbildningens uppdrag och allmänna mål (gemensamma) Mångsidig kompetens målet – Särskilt viktigt är att eleverna uppmuntras att lära känna sig själva och sin personlighet, sina styrkor och utvecklingsmöjligheter och att värdesätta sig själva.
 6. 6. K1 Förmåga att tänka och lära sig • Tankeförmåga och färdighet att lära sig lägger grunden för utveckling av all övrig kompetens och livslångt lärande. • Alla elever ska få hjälp med att iaktta hur de lär sig och att utveckla sina lärstrategier. Färdigheten att lära sig utvecklas när eleverna får ställa upp mål, planera sitt arbete, utvärdera sina framsteg och använda tekniska och andra hjälpmedel i sina studier på ett för åldern lämpligt sätt
 7. 7. K3 Vardagskompetens • De ska ges möjlighet att ta ansvar för eget och gemensamt arbete och att utveckla sin sociala förmåga och förmågan att hantera sina känslor. • De ska också få lära sig att hantera tid, vilket är en viktig del av vardagskompetens och självreglering.
 8. 8. K4 Multilitteracitet • Med kompetens i multilitteracitet avses förmågan att tolka, producera och värdera olika slag av texter i olika medier och miljöer. • Kompetensen i multilitteracitet bidrar även till att utveckla ett kritiskt tänkande och studiekompetens det vill säga att lära sig att lära.
 9. 9. K5 Digital kompetens • Den digitala kompetensen ska utvecklas inom fyra huvudområden. 1) Eleverna får lära sig att förstå centrala begrepp och principerna för hur digitala verktyg används och fungerar och ges möjlighet att utveckla sin praktiska digitala kompetens när de utarbetar egna produkter. 2) Eleverna får handledning i hur man använder digitala verktyg på ett ansvarsfullt, ergonomiskt och tryggt sätt. 3) Eleverna får lära sig att använda digitala verktyg som hjälpmedel i informationshantering och i undersökande och kreativt arbete. 4) Eleverna får erfarenheter och övning i att använda digitala verktyg för att kommunicera och bilda nätverk. • Inom dessa fyra områden är det viktigt att eleverna är aktiva och ges möjlighet att vara kreativa och hitta arbetssätt och lärstigar som lämpar sig för dem = metakognition och studieteknik
 10. 10. K7 Arbetslivkompetens och ... • Eleverna ska ges möjlighet att öva sig att arbeta självständigt och tillsammans med andra och att arbeta metodiskt och långsiktigt. • I aktiverande undervisningssituationer kan eleverna lära sig att planera arbetsprocesser, ställa upp hypoteser, testa olika alternativ och dra slutsatser. De övar sig att uppskatta tid och se övriga förutsättningar för arbetet och att hitta nya lösningar om situationen förändras. Samtidigt lär sig eleverna förutse eventuella svårigheter i arbetet och att hantera misslyckanden och besvikelser.
 11. 11. Åk 1-2 • direkta referenser till studieteknik och dess implementering i elevernas tänkande och arbetssätt • Grunden för studietekniken: – planera och ställa upp mål för sitt eget och det gemensamma arbetet och att utvärdera arbetet. – Eleverna ska handledas i att se sina framsteg, bli varse sina styrkor som lärande individer – söka information i olika källor och förmedla information till andra. – utveckla förmåga till kritiskt läsande. – Praktiska färdigheter och egen produktion – Informationshantering samt undersökande och kreativa arbetssätt
 12. 12. Åk 3-6 • direkta referenser till studieteknik och dessa implementering i elevernas tänkande och arbetssätt • Att utvecklas om elev i åk 3-6: – Det särskilda uppdraget i årskurs 3–6 är att utveckla färdigheten att lära sig och att identifiera och utveckla sin studieteknik och sina studiefärdigheter. • Färdigheten att lära sig ska stärkas i alla undervisningssituationer. • Eleverna ska lära sig uppfatta på vilka sätt de naturligast lär sig och att fästa uppmärksamhet vid sina studiesätt. • Eleverna ska ges möjligheter att söka, pröva och använda sådana arbetssätt och -redskap som bäst lämpar sig för deras lärande och arbete. • Eleverna ska öva sig att söka information i olika källor med hjälp av söktjänster. De ska lära sig att använda källorna för att producera egen kunskap och öva sig att bedöma information kritiskt.
 13. 13. Åk 7-9 • Studiemotivationen ska stärkas genom omsorg, individuellt bemötande, samt mångsidiga arbetssätt och lärmiljöer. • Eleverna ska uppmuntras att ta ansvar för att ställa upp mål för sina studier, planera arbetet och utvärdera arbetsprocessen och resultatet. • De ska lära sig att identifiera sina lärstrategier och studiestrategier och medvetet utveckla dem. • Eleverna behöver redskap för att behålla sin uppmärksamhet och koncentration samt handledning för att använda teknik och andra hjälpmedel i sina studier. • Eleverna ska lära sig att mångsidigt använda sig av alla sina sinnen och alla sätt att lära sig
 14. 14. Åk 7-9 forts. • De ska få en bild av hur digitala verktyg kan utnyttjas i undervisningen i olika läroämnen, i senare studier och i arbetslivet samt för att verka och påverka i samhället. • Eleverna ska lära sig att på eget initiativ använda digitala verktyg i olika skoluppgifter och välja lämpliga arbetssätt och verktyg för olika uppgifter. • Eleverna ska lära sig att söka och producera information och att använda informationskällor på ett mångsidigt sätt som underlag för undersökande och kreativt arbete. Samtidigt ska de öva sig att vara källkritiska och lära sig att bedöma sitt eget och andras sätt att arbeta och producera information samt hur olika söktjänster och databaser fungerar och producerar information.
 15. 15. Studieteknik
 16. 16. Studieteknik • Vad är studieteknik? – Studietekniken en muskel, läraren är elevernas PT • Studieteknik ett medvetet val. Kan man välja det i ung ålder? Nej, det krävs en viss mental mognad. Därför måste vi som lärare plantera dessa redskap i eleverna. Det skall inte ske i smyg utan alla steg ska medvetandegöras hos eleverna. – Genomskinlighet. • I lågstadiet sätt rutinerna för det kommande skolarbetet. Förändring av rutinerna i ett senare skede kräver betydligt mer arbete.
 17. 17. Detta bygger en effektiv studieteknik på • Före (Planera) • Medan (Strukturera) • Efter (Repetera) Före MedanEfter
 18. 18. Före Medan Efter • Före – Förberedelser som att kolla igenom kommande avsnitt och lite läsa i sig på ämnet. I Till exempel i historia att läsa igenom nästa text i boken. • Medan – Aktiv deltagande • Efter – Repetera – Förbereda sig Tillbaka till punkt 1. Förberedelse
 19. 19. Aktiv inlärning • Aktiv inlärning är att man är aktiv i alla delmoment, före-medan-efter • Delta i undervisningen – Fråga – Diskutera – Upptäcka själv – Samarbeta – Lyssna och anteckna • Tänk aktivt – Aktivt frågande – Kräver förberedelse – Förstå att lärandet är en process • Planera sina studier och ha kontroll – Planera och dela upp sina studier (Kalender) • Hur använder jag min kalender? • Fysisk eller digital? – GÖRA MISSTAG! Dem lär man sig lika mycket av, om inte mera.
 20. 20. Metakognition • Hur tänker jag? • Hur gjorde jag när jag lyckades? • När jag misslyckades, varför misslyckades jag? • Lärandet är en process. Vägen dit är lika viktig att reflektera kring som målet.
 21. 21. Minnet • Korttidsminne – Här lagras allt först – försvinner utan repetition • Långtidsminne – Med repetition lagras informationen i långtidsminnet
 22. 22. Minnestekniker • Studera utan strategi är som att leta efter en skatt utan skattkarta. ALLA kan bli bättre med rätt strategier. • Associera – Ingen gör det åt en, man måste öva. Det viktiga är det är dina egna. Får gärna vara så knäppa som möjligt. – Det går snabbare • Nyckeln är repetition (som i alla andra saker man ska lära sig, t.ex. hobbyn) – Tiominutersregeln • repetera innan du glömt • sprid ut repetitionerna (10 min, 1 dygn, 1 vecka, 1 månad, ett halvår,). Man plockar då upp kunskapen igen innan den hinner försvinna. • I skolan: i slutet av lektionen samt i början av nästa lektion. – Dela in i trappsteg - lättare att ta sig an – Gör lappar för ord (lättare ha med sig), StudyBlue – Förhöra sig själv – Berättelser/Minnesvandring
 23. 23. Lästekniker • Man börjar aldrig med att läsa en lärobok från pärm till pärm • Avväpna boken på 10 minuter – skumma igenom boken för att få en helhetsbild, får ta högst 10 minuter. Lägg sedan ifrån dig boken. Gör samma sak på nytt ett antal gånger. Lägg sedan ifrån dig boken. – titta på bilder och rubriker • Läs innehållsförteckningen ---> helhetsbild. Rutor i slutet av stycken brukar sammanfatta, börja där. • Läs små delar i gången, gärna parallellt med lektionerna, men även lite längre fram för att få förkunskap • strecka under och göra anteckningar, gärna med markeringspenna (förutsatt att boken är din egen.)
 24. 24. Anteckningstekniker • Får inte vara ett självändamål, skall vara till hjälp annars kan man låta bli • Lyssna med pennan i handen, man hålls aktiv. • Man kan anteckna genom: – att skriva – göra nyckelord – rita bilder – ta foton – göra tankekartor – banda in
 25. 25. Länk- och boktips • Länkar: • Utbildningsradions webbplats för studieteknik, Orka Plugga: http://bloggar.ur.se/orkaplugga/ • Dansa på deadline: https://dansapadeadline.wordpress.com/ • Folkhälsans lista på appar för inlärning: http://www.folkhalsan.fi/startsida/Var-verksamhet/Barn-- familj/Kommunikationsstod--datatek-Resurscenter/Material/Appar-for-iPad/ • Skoldatateket: http://skoldatatek.se/appar-med-mojligheter • Böcker: • Dansa på deadline – Alexander Rozenthal & Lina Wennersten • Plugga smart och lär dig mer! – Björn Liljeqvist • Din växande värld – från studieteknik till inlärningsteknik – Göran Rumenius & Jörgen Rundgren
 26. 26. Valteri center för lärande och kompetens, Skilla Valteri Pedagogiska caféer 2015-2016 Valterin Pedagogisten nettikahviloiden tallenteet ja materiaalit on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Vi hörs! Tenalavägen 15, 00280 Helsingfors 0295332232 daniel.enbacka@valteri.fi skilla.webbhuset.fi • valteri.fi
 27. 27. Pedagogiset nettikahvilat Maksuttomat alustukset ajankohtaisista aiheista kerran kuussa tiistaina klo 15:00–16:00 etäyhteydellä. Ilmoittautuneille lähetetään linkki nettikahvilaan. Lähetys koostuu n. 30-40 minuutin alustuksesta. Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus keskustella yhteisesti alustajan kanssa. Alustukset on katsottavissa myös tallenteena myöhemmin. Lukuvuoden 2016-2017 ohjelma valteri.fi/nettikahvila 19.10.2016 ©Valteri 2015

×