Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Näkö ja monitarpeiset oppilaat, Syn och elever med flerfunktionsnedsättning

209 views

Published on

Nettikahvilassa saa pienen alustuksen monitarpeisten oppilaitten näkemisen liittyviin haasteisiin. Mitä asioita voidaan huomioida kouluymäristössä ja oppilaan työskentelyssä?

I netcaféet får ni en kort introduktion i synutmaningar hos elever med flerfunktionsnedsättning. Vilken saker kan man beakta i skolmiljön och i elevens arbete?

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Näkö ja monitarpeiset oppilaat, Syn och elever med flerfunktionsnedsättning

 1. 1. Näkö ja monitarpeiset oppilaat/ Syn och elever med flerfunktionsnedsättning Pedagoginen kahvila/Pedagogiskt café 12.12.2017 8.12.2017 Marketta Karvonen/ohjaava opettaja näkö, Valteri Ruskis Misa Möller/handledande lärare syn,Valteri Skilla
 2. 2. Sisältö/Innehåll • Näköjärjestelmä/Synsystemet • Aivoperäiset näkövaikeudet/hjärnrelaterade synsvårigheter • Toiminnallisen näön haasteita/Funktionella synutmaningar • Näkemisen nelikenttä/Synen i vardagen • Arjen havaintoja/Iakttagelser i vardagen • Oppimisympäristö/Lärandemiljö
 3. 3. Näköjärjestelmä Synsystemet • Silmä videokamerana - vastaanottaa liikkuvia kuvia • Verkkokalvo muistikorttina • Aivot kehityskauppana - Kehittävät laadulla millä kuvat tulevat kehityskauppaan - Eri kaupat kehittävät erilaiset kuvat Kaikkien osien pitää toimia että ymmärtäisimme mitä nä. NÄEMME AIVOILLAAMME! • Ögat som en videokamera - Tar emot bilder i rörelse • Näthinnan som minneskort • Hjärnan som framkallningsaffär - Framkallar den kvalitet som kameran skickat - Olika affärer framkallar olika slags bilder Alla delar måste fungera bra för att vi ska kunna tolka/förstå det vi ser. VI SER MED VÅR HJÄRNA!
 4. 4. Näkeminen - Syn
 5. 5. OVI; Silmäperäinen näkövamma – Ögonrelaterad synskada
 6. 6. CVI; aivoperäinen näkövamma – hjärnrelaterad synskada
 7. 7. Toimintavaikeudet; Funktionspåverkan; • Silmäperäinen näkövamma vaikuttaa kuvalaatuun. • Aivoperäinen näkövamma vaikuttaa kuvalaatuun ja näkemisen ymmärtämiseen. • främre skador medför nedsatt bildkvalitet • bakre skador medför en varierande synfunktion med en nedsatt bildkvalitet och tolkningsproblem, visuella perceptionsstörningar.
 8. 8. 8.12.2017 Tekijän nimi Esityksen nimi
 9. 9. Aivoperäinen näkövamma • näkötiedon käsittely aivotasolla (ongelma määräytyy sen mukaan, millä alueella aivoissa ongelma esiintyy) • vireystilojen vaihtelut näkemiseen: vaihtelut näöntarkkuuksissa voivat olla suuria • kuvien hahmottamisen haasteellisuus • uuden tiedon käsittelyn haasteet • suuntien hahmottamisen haasteet / tilan hahmottaminen / liikkuminen • kahden asian yhtäaikainen tekeminen • ilmeiden tulkinnan vaikeus / kommunikaatio • oleellisen asian / kohteen poimiminen kuvasta / tavarapaljoudesta • usein värinäkö hyvä, joten värejä voi hyödyntää materiaalin valmistuksessa, ympäristön muokkaamisessa 8.12.2017 Tekijän nimi Esityksen nimi
 10. 10. Utmanande ögonmotorik • Problem att orientera sig/förvirring • Obehag när föremål är i rörelse • Otrygghet i stora grupper • Balansproblem och yrsel • Svårt att röra sig i kuperad terräng • Svårt att gå i trappor • Törnar mot/går i föremål, dörrkarmar, bord etc. • Låg uthållighet/arbetskapacitet • Låg koncentrationsförmåga • Obehag vid starkt ljus – behov av solglasögon inomhus, irriterade och sjuka ögon • Ouppmärksamhet i förhållande till det som sker runtomkring • Verkar titta ”ovanför” eller ”förbi” personer • Svårigheter att hitta föremål i bekant och även obekant miljö • Problem med avståndsbedömning • Obehag och svårigheter med läsning (Wilhelmsen, G.B. & Dons Wankel, V. 2015; Friske oyne – svekket syn. Å kartlegge synsforstyrrelser av nevrologisk årsak)
 11. 11. Näkö arjessa Synen i vardagen Enligt Lea Hyvärinens modell www.lea-test.fi Päivittäiset toiminnot Kommunikaatio ja sosiaaliset tilanteet Tarkka lähityö ja kauaksi katsominen Liikkuminen ja suuntien tunnistaminen
 12. 12. Kommunikaatio Kommunikation • Katsekontakti voi olla vaikea, jos oppilas keskittyy kuuntelemaan hän saattaa kääntää päänsä pois • Kasvojen tunnistaminen ei välttämättä onnistu • Kasvojen ilmeiden tunnistaminen voi olla vaikeaa • Får du ögonkontakt med eleven? • Känner eleven igen bekanta människor utgående från ansiktet? • Kan eleven tolka andra människors miner och kroppsspråk? • Följer eleven med händelser runtomkring sig med sin syn?
 13. 13. Tarkka lähityö Noggranna närarbeten • Var uppmärksam på: - Avstånd för titta - Synskärpa - Gestaltning av bilder - Färgsyn - Kontraster - Läsriktning • Huomioitavaa: - Katseluetäisyys - Näöntarkkuus - Kuvien hahmottaminen - Värinäkö - Kontrastit - Lukusuunta
 14. 14. Päivittäiset toiminnot Vardagliga aktiviteter • Vierekkäisten pintojen tummuuserojen havaitseminen • Tärkeä näönvaraisessa kommunikaatiossa, • sosiaalisissa tilanteissa • Hyvä häikäisemätön • valaistus tärkeä • Använder eleven sin syn ändamålsenligt i matsituationer? • Använder eleven synen ändamålsenligt vid påklädning? 8.12.2017 Tekijän nimi Esityksen nimi
 15. 15. Liikkuminen Orientering • Tilan hahmottaminen • turvallinen liikkuminen ympäristössä • Sanallistaminen • Maamerkkien hyödyntäminen • Hittar eleven i en bekant miljö? • Kan eleven lära sig rutter i en ny miljö? • Kan eleven bedöma avstånd och lägga märke till föremål i rörelse? • Kan eleven röra sig i trappor och på ojämn mark? 8.12.2017 Tekijän nimi Esityksen nimi
 16. 16. Työympäristö Arbetsmiljö • En avskalad miljö • En auditivt behaglig omgivning • Informera om förändringar i miljön • Förklara situationer verbalt • En välorganiserad miljö • Tänk på hur de andra fungerande sinnena kan utnyttjas • Underlätta inlärningen genom att använda de hjälpmedel som står till buds • Työympäristön rauhallisuus • Vain oleellinen tavaramäärä esillä • Selkeät kontrastit • Oma paikka luokassa • Hyvä valaistus • Riittävästi avustusta • Kertaus • Riittävä tauotus, • Kuulokkeiden käyttö tietokone työskentelyssä • Vain yksitehtävä kerrallaan
 17. 17. 8.12.2017 Tekijän nimi Esityksen nimi
 18. 18. Entä sitten... Än sen då... • Jos oppilaallasi on näkemisen pulmia, juttele vanhempien kanssa huomioistasi. • Kirjoita huomioitasi mahdollista silmälääkärikäyntiä varten. Lähetteen silmälääkärille vanhemmat voivat saada kouluterveyden-hoitajan kautta. • Apua arjen tilanteisiin ja toiminnalisen näön kartoituksia voit saada Valteri toimipisteistä näköasiohin perehtyneiden ohjaavien opettajien kautta. • Om du misstänker att din elev har synsvårigheter kontakta föräldrarna. Diskutera tillsammans med dem om dina iakttagelser. • Skriv ner dina iakttagelser för ett eventuellt besök till ögonläkare. Remiss till ögonläkare kan föräldrarna få via skolhälsovårdaren. • Stöd i vardagen och funktionell synutredning kan du få via Valteris handledande lärare i synfrågor.
 19. 19. Kiitos! Tack! marketta.karvonen@valteri.fi Puh. 029 533 53 05 misa.moller@valteri.fi Tfn 029 533 22 32 8.12.2017 Tekijän nimi Esityksen nimi

×