Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

VDI pārbaužu rezultāti naktsmītņu un sabiedriskās ēdināšanas nozares uzņēmumos, biežākie nelaimes gadījumi

853 views

Published on

2014.gada rudenī Valsts darba inspekcija veica pārbaudes naktsmītņu un sabiedriskās ēdināšanas nozares uzņēmumos, Prezentācijā pieejami šo pārbaužu rezultāti, labās un sliktās prakses piemeŗi, kā arī nozarē raksturīgāko nelaimes gadījumu piemēri.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

VDI pārbaužu rezultāti naktsmītņu un sabiedriskās ēdināšanas nozares uzņēmumos, biežākie nelaimes gadījumi

 1. 1. VVaallssttss ddaarrbbaa iinnssppeekkcciijjaass ppāārrbbaauužžuu rreezzuullttāāttii nnaakkttssmmīīttņņuu uunn ssaabbiieeddrriisskkāāss ēēddiinnāāššaannaass nnoozzaarreess uuzzņņēēmmuummooss,, bbiieežžāākkiiee nneellaaiimmeess ggaaddīījjuummii Valsts darba inspekcijas Darba aizsardzības nodaļas vecākā eksperte Sarmīte Rūtiņa-Rūtenberga
 2. 2. Prezentācijas saturs • Tematiskā pārbaude nozares uzņēmumos - īsumā par tematiskās pārbaudes ideju un norisi; - rezultāti un galvenie secinājumi; - inspektoru redzētais uzņēmumos – fotogrāfijās • Nelaimes gadījumu statistika nozarē un raksturīgākie nelaimes gadījumi
 3. 3. Tematiskā pārbaude • Inspicēšanās un informatīvā kampaņa visā Eiropas Savienībā 2014.gadā; • Mērķis – nepieļaut negadījumus un traumas, ko rada paslīdēšana un paklupšana; • Izvēlētas piecas nozares – pārtikas ražošana, metālapstrāde, veselības aprūpe, HoReCa, mazumtirdzniecība, vairumtirdzniecība; • Tematiskās pārbaudes darba grupa – pārstāvji no Igaunijas, Īrijas, Polijas, Dānijas, Apvienotās Karalistes un Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra. Darba grupu vadīja Igaunija; • Oficiālais nosaukums – «Kritienu tajā pašā līmenī prevencija un drošu darba vietu uzturēšana» (angļu val. – «Prevention of falls on the same level and safe workplace housekeeping»)
 4. 4. Tematiskā pārbaude (2) Kampaņas logo – Trijstūra forma – brīdinājuma zīme Var notikt ar jebkuru un jebkurā vietā Iekļauj kampaņas tematus •Kampaņa mājaslapa - http://ti.ee/index.php?page=1793& •Kalendārs 2015.gadam •Plakāts – uzlīmes •Spēle – «Aizņemtais darbinieks» (angļu val. – «Busy worker») •NAPO filmas - http://www.napofilm.net/en/napos-films/multimedia-film-episodes-listing- view?filmid=napo-018-no-laughing-matter •Igaunijas Darba inspekcijas filma - https://www.youtube.com/watch? v=2Y0q7n4AGGc&list=UUzRa-CoVs4qDtikJ43PILdA&index=2
 5. 5. Tematiskā pārbaude Latvijā • Uzņēmumu pārbaudes no 06.10.2014. līdz 07.11.2014.; • Kopā pārbaudīti 106 uzņēmumi; • 48,1% uzņēmumu (51) ar darbinieku skaitu no 1 līdz 9; 49,1% (52) ar darbinieku skaitu no 10 līdz 49; 2,8% (3) ar darbinieku skaitu no 50 līdz 249 darbiniekiem; • Tika pārbaudītas ne tikai uzņēmumu atbilstība normatīvo aktu prasībām, bet arī tas, kādi preventīvie pasākumi veikti paslīdēšanas un paklupšanas novēršanai
 6. 6. Rezultāti
 7. 7. Rezultāti (2) – riska novērtējums
 8. 8. Rezultāti (3) – grīdas segums
 9. 9. Rezultāti (4) – piesārņojums un šķēršļi
 10. 10. Rezultāti (5) - vide
 11. 11. Rezultāti (6) - uzkopšana
 12. 12. Rezultāti (7) - apavi
 13. 13. Rezultāti (8) - cilvēki
 14. 14. Rezultāti (9) - pārkāpumi
 15. 15. Secinājumi • Rezultāti tematiskajā pārbaudē būtiski neatšķiras no tā, ko ikdienā novērojam; • Būtiskākās problēmas – nav novērtēti riski un izstrādāti preventīvie pasākumi, nav nodrošināts atbilstošs grīdas segums un apavi; • Situācija būtiski neatšķiras atkarībā no uzņēmuma lieluma; • Biežāk riski nav novērtēti un piemēroti apavi nav nodrošināti uzņēmumos no 1 līdz 9 darbinieki, bet atbilstošs grīdas segums – no 10 līdz 49 darbiniekiem.
 16. 16. Ko redzējām labu pārbaudēs…
 17. 17. Ko redzējām labu pārbaudēs (2)…
 18. 18. Situācijas, kurās jādomā par uzlabojumiem…
 19. 19. Situācijas, kurās jādomā par uzlabojumiem (2)…
 20. 20. Situācijas, kurās jādomā par uzlabojumiem (3)…
 21. 21. Valstī kopā darbā notikušo nelaimes gadījumu skaita dinamika (2010. gads līdz 2014. gada 30. novembrim) * Par 2014. gada 11 mēnešiem grafikā norādīti operatīvie dati.
 22. 22. Darbā notikušo nelaimes gadījumu skaita dinamika izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē (2010. gads līdz 2014. gada 31. novembrim) * Par 2014. gada 11 mēnešiem grafikā norādīti operatīvie dati.
 23. 23. Nelaimes gadījumu sadalījums pēc cēloņiem un traumēšanas faktoriem (2013. un 2014.gads)
 24. 24. Nelaimes gadījumi pēc ievainotajām ķermeņa daļām (2013. un 2014.gads)
 25. 25. Nelaimes gadījumu piemēri • Paslīdēšana, paklupšana Istabene, veicot uzkopšanas darbus, nejauši uzkāpa uz netīrās veļas maisa, paslīdēja un nokrita. Cēlonis – nejaušība darbā. Istabene, uzkopjot numuru, nejauši uzkāpa uz grīdas noliktā darba aprīkojuma un paklupa pret to un, atsitoties pret klozetpodu, traumēja kāju. Cēlonis – nepietiekama uzmanība un darba aizsardzības pasākumu neievērošana. Kasierei bija jāaiznes šķīvis ar pasūtīto ēdienu klientam. Tā kā ārā putināja un klienti ar apaviem bija sanesuši sniegu, grīda bija kļuvusi slidena. Nesot šķīvjus ar ēdienu, kasiere nedaudz paslīdēja, paklupa, taču nenokrita. Kasierei kājās bija zābaki ar nelielu papēdi. Pēc darba dienas kasiere vērsās pie ģimenes ārsta ar veselības sūdzībām. Cēloņi - neapmierinoša darba telpas uzturēšana; neapmierinoša darba uzdevumu deleģēšana, atbildības sadalījums, nav izpildītas darba aizsardzības instrukcijas prasības
 26. 26. Nelaimes gadījumu piemēri (2) • Iegriešana, sagriešanās Pavāre strādāja viesnīcas dārzeņu cehā un ar rokas rīvi grieza sīpolus. Griežot sīpolus, pavāre nepielietoja rīvei paredzētu speciālu dārzeņu turētāju un uz rīves naža sagrieza sev labās rokas pirkstu (zeltnesi). Cēlonis – nepareizi darba paņēmieni. Pavāre brokastu telpas virtuvē gatavoja viesnīcas viesiem brokastis un, ņemot no 10 litru metāla bundžas marinētus gurķus, savainoja labās rokas divus pirkstus pret metāla bundžas vāka malām. Cēlonis – nepietiekoša uzmanība. Virtuves darbinieks virtuvē lielā steigā uz speciālā dēlīša ar nazi grieza dārzeņus. Neuzmanīgas rīcības rezultātā cietušais, turot nazi labajā rokā, iegrieza kreisās rokas rādītājpirkstā. Cēlonis - neuzmanība un steiga darbā.
 27. 27. Nelaimes gadījumu piemēri (3) • Applaucēšanās un saskarsme ar karstām virsmām Picu cepējs, ņemot no krāsns ārā picu, lai pārbaudītu picas gatavību, tā nokrita no picu lāpstas. Picu lāpsta sasvērās. Picu cepējs automātiski centās picu noķert ar rokām, kā rezultātā tā uzkrita darbiniekam uz rokas, radot apdegumus. Cēlonis – darba aizsardzības instrukciju neievērošana. Trauku mazgātāja, atnākot uz savu darba vietu trauku mazgātuvē un pieejot pie galda, lai reģistrācijas žurnālā atzīmētu darba laika sākumu, aizķēra ar kāju tējkannu, kas bija nolikta uz grīdas. Tējkannā bija verdošs ūdens, kurš uzlija darbiniecei uz kājas. Cēlonis – neveikla darbinieces kustība.
 28. 28. JAUTĀ: vdi@vdi.gov.lv ZIŅO: nekvalitativs@vdi.gov.lv nelegals@vdi.gov.lv SEKO: Twitter: @darbainspekcija, @darbaizsardziba Facebook: Valsts darba inspekcija SKATIES: http://www.youtube.com/user/LMVDI#p/u IEPAZĪSTIES: http://www.slideshare.net/Valsts_darba_ins pekcija Sabiedrības informēšana
 29. 29. Paldies par uzmanību!

×