Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Darba vides uzlabošanas piemēri darba koplīgumos

290 views

Published on

Valsts darba inspekcijas Darba aizsardzības nodaļas vadītājas Sandras Zariņas prezentācija par darba aizsardzības jautājumiem, kas ietverti dažādu uzņēmumu koplīgumos.

Published in: Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Darba vides uzlabošanas piemēri darba koplīgumos

 1. 1. 16.10.2018. Rīga Darba vides uzlabošanas piemēri darba koplīgumos S. Zariņa, Valsts darba inspekcijas Darba aizsardzības nodaļas vadītāja
 2. 2. Darba aizsardzības likums 6. pants. Darba devēja tiesības 5) Ierosināt noslēgt vienošanos ar nodarbinātajiem darba aizsardzības pasākumu, tiem nepieciešamo līdzekļu apjoma un to izmantošanas kārtības noteikšanai saskaņā ar darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām; 18. pants. Nodarbinātā tiesības atteikties no darba veikšanas un līdzdalība darba aizsardzības pasākumos (5) Lai noteiktu darba aizsardzības pasākumus, tiem nepieciešamo līdzekļu apjomu un to izmantošanas kārtību saskaņā ar darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām, nodarbinātie vai nodarbināto pārstāvji var ierosināt noslēgt vienošanos starp darba devēju un nodarbinātajiem 2
 3. 3. Piemēri darba aizsardzības jomā (1) • DARBA DEVĒJS finansiālo iespēju robežās veic darbinieku, kas pakļauti dzīvības un/vai veselības apdraudējumam, dzīvības un veselības apdrošināšanu. • Pamatojoties uz n/a, DARBA DEVĒJS nodrošina darbiniekus, kuri katru darba dienu vismaz divas stundas strādā ar datoru, ar speciāli redzi uzlabojošiem medicīniski optiskiem līdzekļiem (brilles, kontaktlēcas u.c.) ne vairāk kā 250,00 euro apmērā gadā. • DARBA DEVĒJS nodrošina darbiniekus ar pietiekamu daudzumu dzeramā ūdens. 3
 4. 4. Piemēri darba aizsardzības jomā (2) • DARBA DEVĒJS nodrošina darbinieku atvešanu vai aizvešanu no darba pēc apstiprinātā maršruta un grafika nakts laikā; • var paredzēt īpašus nosacījumus darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanai - elastīgu darba laiku, papildu atvaļinājuma dienas darbiniekiem ar maziem bērniem vai tiesības uz apmaksātu brīvdienu Zinību dienā vecākiem, kuru atvases ir vecumā līdz 4. klasei ; • Ir koplīgumi, kuros darbiniekiem paredzēts konkrēts pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu, stāšanos laulībā vai pirmklasnieka skolas gaitu uzsākšanu. 4
 5. 5. Piemēri darba aizsardzības jomā (3): • Apmaksātas fizioterapeitiskās vingrošanas nodarbības sēdoša un fiziska darba veicējiem; • Masāžas un baseina apmeklējumu nodrošināšana; • Uzņēmums kompensē medicīniskās korsetes iegādes izdevumus līdz 70,00 EUR apmērā: – 3.1. ja obligātās veselības pārbaudes laikā ārsts konstatē, ka darbiniekam, kurš veic darbu saistītu ar fiziskām pārslodzēm: atrašanos piespiedu pozā ilgāk kā 50% no darba laika, lokālu muskuļu sasprindzinājumu, tajā skaitā darbu stāvot kājās, sēdus u.tml., smagumu pārvietošanu bez mehāniskām palīgierīcēm; – 3.2. medicīniskās korsetes iegādes izdevumi ir kompensējami reizi trijos gados, jo fizisko pārslodžu noteiktais obligātās veselības pārbaudes periodiskums ir trīs gadi. Pamatojums: 2009.gada 10.marta MK noteikumu Nr. 219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” 45.punkts un 1.pielikuma 4.9.1., 4.9.2., 4.9.3. apakšpunkts 5
 6. 6. Piemēri darba aizsardzības jomā (4): Uzņēmums kompensē kompresijas zeķu iegādes izdevumus līdz EUR 50,00 EUR apmērā: – 4.1. ja obligātās veselības pārbaudes laikā ārsts konstatē, ka darbiniekam, kurš veic darbu saistītu ar fiziskām pārslodzēm: atrašanos piespiedu pozā ilgāk kā 50% no darba laika, lokālu muskuļu sasprindzinājumu, tajā skaitā darbu stāvot kājās, sēdus u.tml., smagumu pārvietošanu bez mehāniskām palīgierīcēm, smagumu celšanu un noturēšanu; – 4.2. kompresijas zeķu iegādes izdevumi ir kompensējami reizi trijos gados, jo fizisko pārslodžu noteiktais obligātās veselības pārbaudes periodiskums ir trīs gadi. 6
 7. 7. Veselības veicināšanas pasākumi: • Piemaksa pie darba algas tiem darbiniekiem, kuri nesmēķē; • Papildus atvaļinājuma dienas nesmēķētājiem; • Darbiniekiem tiek apmaksātas siltas pusdienas uzņēmuma ēdnīcā; • Kopīgas sporta spēles, kopīgi skriešanas maratoni; • Veģetāras pusdienas gavēņa laikā; • Sulas, augļi, dārzeņi biroja darbiniekiem; • Apgādāt darbiniekus, kuru veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori, ar pienu vai citiem līdzvērtīgiem pārtikas produktiem. 7
 8. 8. 8
 9. 9. Dažādi citi pasākumi: • Tiek ieviesta darbiniekiem saistoša "0" promiļu politika un attiecīgas sankciju sistēma šāda noteikuma pārkāpšanas gadījumā. • Bērnu ekskursijas uz vecāku darba vietām; • Gada labākā darbinieka nominācija un ceļojuma apmaksa; • Pieredzes apmaiņas braucieni uz citām uzņēmuma struktūrvienībām (arī ārvalstīs); • Pensijas vecumu sasniegušajiem darbiniekiem 5 algu pabalsts, aizejot pensijā; • attālinātā darba organizācija t.sk. subsidētie datorkrēsli darbam no mājām. 9
 10. 10. Vai darba aizsardzība var būt ekonomiski izdevīga? 14.11.2017. MK noteikumu Nr.677 ,,Likuma ,, Uzņēmumu ienākumu nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi" 66.3.p.nosaka, ka izdevumu summu, kuru darba devējs ir samaksājis, lai nodrošinātu Darba aizsardzības likumā noteikto pienākumu veikšanu, kā arī par izdevumiem, kas saistīti ar profilaktiskiem veselības aizsardzības pasākumiem nozarēs, kurās darba apstākļi to prasa (piemēram, izdevumi vakcinēšanai pret ērču encefalītu mežā nodarbinātajiem vai vakcinēšanai pret infekcijas slimībām farmaceitisko un veselības aprūpes iestāžu darbiniekiem); 66.4. izdevumus, kas rodas, nodrošinot dzeramā ūdens iegādi darbiniekiem darba vietā, kā arī aprīkojot un uzturot darbiniekiem paredzētās atpūtas telpas darba vietās (piemēram, lai uzvārītu kafiju vai tēju vai ieturētu maltīti darba vietā), ja šo telpu aprīkojums vērtējams kā atbilstošs vispārējai mūsdienu izpratnei par labiem darba apstākļiem; 66.5. darba devēja apmaksātie darba koplīgumā noteiktie darbinieku ēdināšanas izdevumi, kuri netiek aplikti ar iedzīvotāju ienākuma nodokli saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normām Šādiem nosacījumiem varētu atbilst izdevumi, kas saistīti ar, piemēram, sekojošos darba un darba aizsardzības normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi: 1) Darba likuma 82.panta otrās daļas nosacījumi attiecībā uz obligātajām veselības pārbaudēm; 2) MK 20.08.2002. noteikumu Nr.372 ,,Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus" 6.p.nosacījumi attiecībā uz nodrošināšanu ar šiem līdzekļiem; 3) MK 26.09.2000. noteikumu Nr.330 ,,Vakcinācijas noteikumi" 30. un 33.p. nosacījumi attiecībā uz nodarbināto vakcinēšanas organizēšanu un izdevumu segšanu; 4) MK 03.08.2010. noteikumi Nr.713 ,,Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu"; 5) MK 06.08.2002. noteikumu Nr.343 ,,Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju" 11.,12.,13.p. nosacījumi attiecībā uz obligātām veselības pārbaudēm un darba briļļu iegādi, strādājot ar datoru; 6) MK 08.02.2005. noteikumi Nr.99 ,,Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju". 1 0
 11. 11. «...koplīgums jau nav vienīgi dāvanu saraksts, jo tajā paredzēti arī dažādi darba kārtības un organizatoriskie jautājumi, kas disciplinē darbiniekus un nodrošina rimtu un skaidru darba norisi uzņēmumā» (I. Vjakse LM Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktora vietniece) 11
 12. 12. Paldies par uzmanību! 16.10.2018., Rīga

×