Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Būvnieciba

917 views

Published on

2015.gada nogalē Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts organizēja semināru par darba aizsardzības prasībām būvniecībā un darbu augstumā.
Darba aizsardzības nodaļas vecākās ekspertes Ineses Sūnas prezentācija

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Būvnieciba

 1. 1. Nelaimes gadījumi darbā un biežāk konstatētie pārkāpumi būvniecības nozarē Inese Sūna, Darba aizsardzības nodaļas vadošā eksperte, t.:67021709, inese.suna@vdi.gov.lv 2015.gada 15.decembris, Rīga
 2. 2. Darbā notikušo nelaimes gadījumu dinamika (2011. gads – 2015. gada 11 mēneši) *Par 2015. gadu grafikā norādīti operatīvie dati 2
 3. 3. Nelaimes gadījumos kopējais cietušo skaits uz 100 000 strādājošiem (2010. gads – 2015. gada 11 mēnešos ) 3 0 50 100 150 200 250 2010 2011 2012 2013 2014 2015 147.9 182.47 199.07 220.14 225.33 185.35 20.6 25.6 28.22 29.1 27.22 17.42 3 4.44 4.51 3.92 5.24 2.56 Letāli Smagi Kopējais *Par 2015. gadu grafikā norādīti operatīvie dati
 4. 4. Darbā notikušo nelaimes gadījumu dinamika būvniecības nozarē (2011. gads – 2015. gada 11 mēneši) *Par 2015. gadu grafikā norādīti operatīvie dati 4 122 149 157 174 138 98102 109 122 98 22 4245 41 30 2 53 1110 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2011 2012 2013 2014 2015* Kopā Nesmagi Smagi Letāli
 5. 5. Nozares, kurās 2015. gada 11 mēnešos visvairāk notikuši nelaimes gadījumi darbā 5 428 386 38 4 197 189 8 0 186 164 18 4 122 98 22 2 102 101 1 0 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Apstrādes rūpniecība Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība Transports un uzgalbāšana Būvniecība Veselība un sociālā aprūpe kopā nesmagi smagi letāli
 6. 6. Nozares, kurās 2015. gada 11 mēnešos visvairāk notikuši letālie nelaimes gadījumi darbā 6 6 4 4 2 2 1 1 0 1 2 3 4 5 6 Lauksaimniecība, mežsaimniecībaun zivsaimniecība Apstrādes rūpniecība Transportsun uzglabāšana Būvniecība Administratīvoun apkalpojošo dienestudarbība Ieguvesrūpniecība unkarjeruizstrāde Elektroenerģija, gāzesapgāde. Siltumapgādeun gaisa kondicionēšana
 7. 7. Būvniecības nozarē notikušo nelaimes gadījumu statistika pa vecuma grupām (2014. gads - 2015. gada 11 mēnešos) 7 0 0 23 13 42 43 30 23 30 20 21 21 3 2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 līdz 18 gadiem 18 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 gadi un vairāk 2014. gads 2015. gada 11 mēneši
 8. 8. Būvniecības nozarē notikušo nelaimes gadījumu statistika pēc darba stāža (2014. gads - 2015. gada 11 mēnešos) 8 71 57 45 35 22 20 4 7 5 3 2 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 līdz 1 gadam 1 - 3 4 - 10 11 - 15 16 - 20 21 gads un vairāk 2014. gads 2015. gada 11 mēneši
 9. 9. Būvniecības nozarē smagi cietušā darbinieka vidējais portrets (2015. g. 11 mēn.) Nelaimes gadījumā darbā cietis: •44 gadus jauns vīrietis (pilsonis) ar nepilnus 3 gadus darba stāžu; •Profesija – visbiežāk būvstrādnieks; •Nelaimes gadījums darbā noticis trešdienā līdz pulksten 12:00 dienā; •Darbiniekam konstatēta 0,1 promille alkohola. 9
 10. 10. VDI sagatavoto letālo NG Aktu par darbā notikušajiem nelaimes gadījumiem, kas nav saistīti ar darba vides riska faktoru iedarbību (“dabīgās nāves”) skaits *Par 2015. gadu grafikā norādīti operatīvie dati 10 35 30 54 37 51 42 38 34 0 10 20 30 40 50 60 2012 2013 2014 2015* Ar darba vides riska faktoru iedarbību nesaistīti letālie NG kopā "Dabīgās nāves"
 11. 11. 11 Valsts darba inspekcijas veiktie apsekojumi būvniecībā 2015. gada 11 mēnešos Tematiskā pārbaude (204) Nelaimes gadījumu izmeklēšana (30) Citi nolūki 18% no Valsts darba inspekcijas gadā veiktajiem apsekojumiem tiek veikti būvniecībā. *Vienam apsekojumam var būt vairāki nolūki, tāpēc apsekojumi skaits nav vienāds ar nolūku skaitu.
 12. 12. Būvniecības nozares tematisko pārbaužu dinamika (1) nozares tematisko pārbaužu dinamika (1) Rezultāti 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Apsekojumu skaits 141 235 281 146 155 216 219 179 152 Rīkojumu skaits 80 162 89 124 122 132 139 123 73 Pārkāpumu skaits rīkojumos 395 554 326 516 554 416 496 414 271 Sodi 45 86 31 16 22 39 45 10 24 Sodu summa (Euro) 15160.7 0 3542.54 5549.20 17728.98 7541.22 11116.16 28364.95 6650 19454.75 Apturēšanu skaits (t.sk., brīdinājumi) - - - 2 8 11 29 9 6
 13. 13. Būvniecības nozares tematiskā pārbaude 2015.g. (2) 1. Par MK not.Nr.92 «Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus»: 2015.gadā 32 % pārkāpumu par MK not.Nr.92, kā arī 9 % par MK not.Nr.167 (nodarbināto apliecības), 7 % par MK not.Nr.143 (darbs augstumā). 2014.gada pārbaudēs pārkāpumi par MK not.Nr.92 ir konstatēti visvairāk – 40 %. Arī 2013.gada rezultāti rāda, ka visvairāk konstatēti pārkāpumi par MK not.Nr.92 – 35,7 % no kopējā pārkāpumu skaita. Visvairāk pārkāpumu par: nodarbināto apliecībām, par nodarbināto sarakstiem, par pirmās palīdzības aptieciņu, par būvlaukuma norobežošanu, par aizsardzību pret krišanu no augstuma. 2. Par MK not.Nr.660 «Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanu»: 2015.gadā 13 % no kopējā pārkāpumu skaita tika konstatēti par MK not.Nr.660, kā arī 2014.gadā 14 % un 2013.gadā – 17,6 % no kopējā pārkāpumu skaita. Visvairāk pārkāpumu par: darba aizsardzības pasākumu plāna neizstrādāšanu, par nodarbināto neinformēšanu par darba vides riskiem, par risku novērtējuma neveikšanu 13
 14. 14. Būvniecības nozares tematiskā pārbaude 2015.g. (3) 3.Par MK not.Nr.400 «Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā»: 2015.gada pārbaudēs konstatēti 3 % pārkāpumi no kopējā pārkāpumu skaita, bet 2014.gada pārbaudēs konstatēti 9 % pārkāpumu un 2013.gadā – 4 % no kopējā pārkāpumu skaita. Visvairāk par: darba vietu nenodrošināšanu ar drošības zīmēm, nodarbinātie nav iepazīstināti ar darba vietās lietojamām drošības zīmēm. 4.Par MK not.Nr.372 «Darba aizsardzības prasības, lietojot IAL»: 2015.gadā konstatēti 6 % pārkāpumu no kopējā pārkāpumu skaita. Gan 2013.gada, gan 2014.gada pārbaudēs tika konstatēts aptuveni 9 % pārkāpumu par MK not.Nr.372 no kopējā pārkāpumu skaita. Visvairāk par: nodarbinātie nav nodrošināti ar IAL, par galvas aizsardzības līdzekļiem, veicot būvdarbus. 14
 15. 15. Būvniecības nozares tematiskā pārbaude 2015.g. (4) 15
 16. 16. Apturēšana un brīdinājumi par apturēšanu būvobjektos dinamika (2011. – 2015.) 16
 17. 17. Nereģistrēti nodarbinātās personas būvniecībā (2011. – 2015.) 17
 18. 18. Secinājumi/Pārdomas Valsts darba inspekcija turpinās pastiprināti uzraudzīt būvniecības nozari: •Darba attiecību jomā (darba līgumu slēgšanu, darba laika uzskaiti, algu izmaksu); •Darba aizsardzības jomā (nelaimes gadījumu skaita mazināšana, preventīva uzraudzība). •Kur tiek pārkāpti vienas jomas normatīvie akti, tiek pārkāpti arī citu jomu normatīvie akti (DA, NN, būvniecības … ?) •Ar šādu nozares «vidējo» kultūru un «tradīcijām», cik daudz augsti kvalificētu darbaspēku var piesaistīt? •Vai nedrošs objekts būvniecības laikā var būt kvalitatīvi uzcelts (ar neapmācītiem, nedroši strādājošiem būvstrādniekiem)? •Vai nelegāli nodarbināts, algu nesaņemošs darbinieks uzcels kvalitatīvi? 18
 19. 19. JAUTĀ: info@vdi.gov.lv ZIŅO: nekvalitativs@vdi.gov.lv nelegals@vdi.gov.lv SEKO: @darbaizsardziba @darbainspekcija SKATIES: http://www.youtube.com/user/LMVDI#p/u IEPAZĪSTIES: http://www.slideshare.net/Valsts_darba_inspekcija 19
 20. 20. Paldies par uzmanību! Inese Sūna, darba aizsardzības nodaļas vadošā eksperte, t.67021709, inese.suna@vdi.gov.lv Rīga, 2015.gada 15.decembris

×