Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Būvniecības nozare Valsts darba inspekcijas skatījumā

922 views

Published on

2014.gada 12.decembrī notika starptautiska konference "Būvniecība un tās attīstība", kuras ietvaros Valsts darba inspekcijas direktors Renārs Lūsis uzstājās ar prezentāciju "Būvniecības nozare Valsts darba inspekcijas skatījumā".

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Būvniecības nozare Valsts darba inspekcijas skatījumā

 1. 1. Rīga, 2014 Būvniecības nozare Valsts darba inspekcijas skatījumā Renārs Lūsis, Valsts darba inspekcijas direktors
 2. 2. Kopējā darbā notikušo nelaimes gadījumu skaita dinamika (2009. - 2014. gada 11 mēneši) * Par 2014. gada 11 mēnešiem grafikā norādīti operatīvie dati.
 3. 3. Darbā notikušo nelaimes gadījumu skaita dinamika būvniecībā (2009. - 2014. gada 11 mēneši) * Par 2014. gada 11 mēnešiem grafikā norādīti operatīvie dati.
 4. 4. Darbā notikušo letālo nelaimes gadījumu skaita dinamika būvniecībā (2007. - 2014. gada 30. novembris) * Par 2014. gada 11 mēnešiem grafikā norādīti operatīvie dati.
 5. 5. Darbā notikušo nelaimes gadījumu skaita īpatsvars būvniecībā Nelaimes gadījumu skaits uz 100 000 aizņemto darba vietu skaitu vidēji gadā Nelaimes gadījumu skaits uz 100 000 aizņemto darba vietu skaitu vidēji gadā būvniecībā
 6. 6. Darbā notikušo nelaimes gadījumu cēloņi būvniecībā Kā galvenie cēloņi BŪVNIECĪBAS NOZARĒ minami (kopējie cēloņi): 1. Nav ievērotas darba drošības noteikumi vai instrukcijas - 34 % no visiem būvniecības nozarē notikušo nelaimes gadījumu cēloņiem; 2. Nepietiekoša darbinieka uzmanība pildot darba pienākumus - 6,25 % no visiem būvniecības nozarē notikušo nelaimes gadījumu cēloņiem; 3. Neapmierinoša darbinieku instruēšana un apmācība - 6,25 % no visiem būvniecības nozarē notikušo nelaimes gadījumu cēloņiem; 4. Nav lietots drošības aprīkojums vai IAL - 6 % no visiem būvniecības nozarē notikušo nelaimes gadījumu cēloņiem; 5. Trūkumi darbu vadībā, nepietiekoša kontrole - 6 % no visiem būvniecības nozarē notikušo nelaimes gadījumu cēloņiem; 6. Lietotas nepieļautas vai nepiemērotas darba metodes - 5 %no visiem būvniecības nozarē notikušo nelaimes gadījumu cēloņiem..
 7. 7. Pirmreizēji apstiprināto arodslimnieku skaita īpatsvars būvniecībā* *Aprēķins veikts uz 100 000 aizņemto darba vietu skaitu vidēji gadā.
 8. 8. Tematiskā pārbaude būvniecībā 2014. gadā (1) • Par MK not.Nr.92 «Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus»: • 2014.gada pārbaudēs pārkāpumi par MK not.Nr.92 ir konstatēti visvairāk – 40 %. Arī 2013.gada rezultāti rāda, ka visvairāk konstatēti pārkāpumi par MK not.Nr.92 – 35,7 % no kopējā pārkāpumu skaita. Visvairāk pārkāpumu par: nodarbināto apliecībām, par nodarbināto sarakstiem, par pirmās palīdzības aptieciņu, par būvlaukuma norobežošanu, par aizsardzību pret krišanu no augstuma. • Par MK not.Nr.660 «Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanu»: • 14 % no kopējā pārkāpumu skaita tika konstatēti par MK not.Nr.660, turpretī 2013.gadā – 17,6 % no kopējā pārkāpumu skaita. Visvairāk pārkāpumu par: darba aizsardzības pasākumu plāna neizstrādāšanu, par nodarbināto neinformēšanu par darba vides riskiem, par risku novērtējuma neveikšanu
 9. 9. Tematiskā pārbaude būvniecībā 2014. gadā (2) • Par MK not.Nr.400 «Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā»: • 2014.gada pārbaudēs par MK not.Nr.400 konstatēti 9 % pārkāpumu no kopējā pārkāpumu skaita. Visvairāk par: darba vietu nenodrošināšanu ar drošības zīmēm, nodarbinātie nav iepazīstināti ar darba vietās lietojamām drošības zīmēm. 2013.gada pārbaudēs par MK not.Nr.400 tika konstatēti tikai 4% pārkāpumu no kopējā pārkāpumu skaita. • Par MK not.Nr.372 «Darba aizsardzības prasības, lietojot IAL»: • Gan 2013.gada, gan 2014.gada pārbaudēs tika konstatēts aptuveni 9 % pārkāpumu par MK not.Nr.372 no kopējā pārkāpumu skaita. Visvairāk par: nodarbinātie nav nodrošināti ar IAL, par galvas aizsardzības līdzekļiem, veicot būvdarbus.
 10. 10. Apturēšana un brīdinājumi par apturēšanu būvobjektos (2011. – 2013.) Būvobjektos lielākoties tiek pārtraukts darbs uz sastatnēm.
 11. 11. Tematiskā pārbaude būvniecībā 2014. gadā (5) Darbinieki būvobjektā veica kanalizācijas ierīkošanu tranšejā, kuras dziļums - 1,7 m, platums lejas malā – 0,8 m, platums augšas malā - 2,7 m. Tranšejas malas nebija nostiprinātas. Līdz ar to pastāv risks, ka tranšejas malu nogruvuma gadījumā nodarbinātie var tikt apbērti ar grunti.
 12. 12. Tematiskā pārbaude būvniecībā 2014. gadā (6) Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi. Pārbaudes laikā būvobjektā tika konstatēts nodarbināto darbs augstumā virs 1,5 m uz sastatnēm, kuras nebija aprīkotas ar gala margām un bija bez starpmargām sānos. Būvlaukumā būvdarbu zonas pie sastatnēm nebija norobežotas, nodarbinātie nelietoja ķiveres.
 13. 13. Tematiskā pārbaude būvniecībā 2014. gadā (7) Ēkas renovācijas un restaurācijas darbi. Nodarbinātie veica jumta seguma nomaiņu. Pārbaudes brīdī uz ēkas jumta strādāja 5 nodarbinātie, kuri veica jumta seguma nomaiņu un pārvietojās pa latojumu bez drošības virvēm.
 14. 14. Saņemto iesniegumu skaita īpatsvars būvniecības nozarē
 15. 15. Par ko visbiežāk sūdzas būvniecībā strādājošie?
 16. 16. Nereģistrēti nodarbināto personu skaita dinamika būvniecībā
 17. 17. Atklāto nereģistrēti nodarbināto personu (NN) skaita īpatsvars* būvniecībā *Aprēķins veikts uz 100 000 aizņemto darba vietu skaitu vidēji gadā.
 18. 18. Valsts darba inspekcijas veiktie apsekojumi būvniecībā Tematiskā pārbaude (198) Nelaimes gadījumu izmeklēšana (58) Citi nolūki 20% no Valsts darba inspekcijas gadā veiktajiem apsekojumiem tiek veikti būvniecībā. *Vienam apsekojumam var būt vairāki nolūki, tāpēc apsekojumi skaits nav vienāds ar nolūku skaitu.
 19. 19. Valsts darba inspekcijas veikto apsekojumu skaits būvniecībā
 20. 20. Būvniecības uzņēmumos konstatētie pārkāpumi Dati par 2014. gada 11 mēnešiem.
 21. 21. Visbiežāk pārkāpto normatīvo aktu prasības būvniecības uzņēmumos
 22. 22. Visbiežāk pārkāpto normatīvo aktu prasības, par kurām piemērots administratīvais sods, būvniecības uzņēmumos
 23. 23. Nereģistrētā nodarbinātība Latvijā - izaicinājumi • Izaicinājumi: • Darba kultūra (vadības piemērs, kontrole un uzraudzība), • Augsts negadījumu risks • Joprojām augstākais nereģistrētās nodarbinātības risks starp visām nozarēm • Apakšuzņēmumu ķēdes • Jo garāka ķēde, jo augstāks pārkāpumu risks (apakšējos uzņēmumos) • Liels darbinieku «uzmešanas» risks (algas neizmaksa) • Noslēgto līgumu formas • Ja nav darba līguma, saistības biežāk tiek pārkāptas (uzņēmuma līgumi, pakalpojumu līgumi utt.)
 24. 24. Paldies par uzmanību!

×