Tiekartta kiertotalouteen

Varsinais-Suomen
TIEKARTTA KIERTOTALOUTEEN
Joulukuu
2017
Sisältö
• Taustaa
• Alueen vahvuudet ja haasteet
• Painopiste 1: Kestävä ruokajärjestelmä
• Painopiste 2: Tekniset kierrot
• Painopiste 3: Liikkuminen ja logistiikka
• Painopiste 4: Läpileikkaavat teemat
Palveluistaminen
Julkiset hankinnat
Kemian osaaminen
• Jatkotyöskentely
Taustaa
Kiertotalous on talouden malli, jossa materiaalit ja arvo kiertävät. Kiertotaloudessa siirrytään pois
vallitsevasta lineaarisesta talousmallista, joka perustuu tuotteiden ja materiaalien kertakäyttöön.
Luonnonvarojen jatkuvasti huvetessa kiertotalouteen siirtyminen on kiistaton välttämättömyys.
Kiertotalouden suurin arvopotentiaali on uudenlaisessa suunnittelussa, jossa vähemmillä
luonnonvaroilla saadaan luotua tarpeisiin vastaavia tuotteita ja palveluita.
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran selvityksen (2014) mukaan kiertotalous tarjoaa Suomen
taloudelle vähintäänkin 1,5–2,5 miljardin euron vuotuisen kasvupotentiaalin. Rooman klubi arvioi,
että uusia työpaikkoja syntyisi Suomessa yli 75 000.
Alueilla on voitava tunnistaa paitsi suuria kärkiosaamisen alueita, mutta myös niitä toimintoja,
jotka ovat vaarassa jäädä katveeseen merkittävyydestään huolimatta. Kiertotalouden kärkimaaksi
voidaan nousta ainoastaan, jos kaikilla toimialoilla ja sektoreilla opitaan katsomaan tuotettavia
palveluita ja toimintoja uudella tavalla.
Digitaalisten sovellusten avulla ja avointa dataa hyödyntäen voidaan ottaa käyttöön yhä
uudenlaisia jakamisen muotoja. Kuntien on toimittava proaktiivisina mahdollistajina uusille
kiertotaloutta tukeville digitaalisille innovaatioille muun muassa avaamalla aktiivisesti dataa.
Miksi alueellinen tarkastelu?
Varsinais-Suomen alueellinen tiekartta on syntynyt laajasti tunnustetusta tarpeesta koota yhteen alueen osaaminen,
vahvuudet ja tarpeet tulevaisuuden kiertotalousyhteiskunnan näkökulmasta. Alueellisella kiertotalouden tiekartalla
luodaan askelmerkkejä monipuoliselle ja kiertotalouteen pohjaavalle Varsinais-Suomelle. Tiekartta luo
tunnustettavan perustelupohjan teoille ja toimenpiteille, joilla voidaan merkittävästi edistää alueen kiertotaloutta.
• Kasvun mahdollisuudet linkittyvät alueellisiin ja paikallisiin voimavaroihin, olosuhteisiin ja edellytyksiin.
• Ratkaisut tukevat alueen taloutta ja työllisyyttä eri toimialoilla.
• Kiertotalous voi tuoda moneen asiaan lisäarvona myös uudenlaista omavaraisuutta, paikallisuutta ja hajautettua
kilpailukykyä.
• Elinkeinopoliittisesti kiertotaloudessa on kyse myös kaupunkien ja kuntien houkuttelevuudesta yritysten silmissä .
• Vaikka suuret menestystarinat tapatuvat monesti globaaleilla areenoilla on ponnistuslautojen löydyttävä läheltä.
Vahvojen kiertotalouteen nojaavien vientituotteiden syntymiseksi tarvitaan kotimaisia referenssialustoja.
→ Konkreettisen kasvun saavuttamiseksi on tunnistettava alueen olemassa olevia potentiaaleja, niin
luonnonvaroja, palveluita, osaamista kuin teollisia sivuvirtojakin.
Varsinais-Suomen kiertotalouden tiekartassa kohtaavat eri toimialojen ja sidosryhmien kanssa käydyt
keskustelut sekä toteutetut selvitykset ja hankkeet.
Tiekarttatyön rahoittajina ovat toimineet Sitra, Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen liitto. Työ
käynnistettiin osana Sitran ja Turun kaupungin kestävän kehityksen kumppanuutta ja sen vastuullisena
toteuttajana on toiminut Valonia.
Työ aloitettiin olemassa olevien toimintojen ja julkaisujen yhteen kokoamisella ja analysoinnilla.
Tiekartan laadinnan yhteydessä tehtiin yli 20 yritys- ja vaikuttajahaastattelua laajasti eri toimialoilta.
Aineisto koottiin ja analysoitiin sekä aloitettiin keskeisten tekijöiden yhteen kokoaminen
jatkotoimenpiteiden hahmottelemiseksi. Samanaikaisesti kiertotalouden käynnissä oleville toiminnoille
luotiin yhteinen pysyvä sivusto osoitteeseen www.kiertotaloudenvarsinaissuomi.fi
Alueellisen tiekartan painopistejaottelu noudattelee Sitran syyskuussa 2016 julkaisemaa valtakunnallista
kiertotalouden tiekarttaa ja sen painopisteitä. Varsinais-Suomen osalta keskeisimpiä painopisteitä
tarkasteltaessa metsäperäiset kierrot päätettiin jättää pois. Teeman tärkeimmät toiminnot ovat mukana
muissa painopisteissä.
Tiekarttatyö jatkui julkaisun jälkeen kutsumalla kokoon keskeisiä sidosryhmiä teemakohtaisiin
tapaamisiin. Yhteistyössä sidosryhmien kanssa tiekarttaa tarkennettiin ja muokattiin. Tavoitteena on,
että yhä useammilla toimijoilla on mahdollisuus ottaa vahvempi rooli alueellisessa kiertotaloustyössä.
Tiekartan toteutus
• tunnistettu alueen keskeisimmät kiertotalouden vahvuudet sekä alueelliset pullonkaulat
• nostettu esiin kiertotalouden kasvun kannalta keskeisimmät teemat ja toimenpiteet
• nimetty toimenpiteiden etenemisen kannalta merkittävät sidosryhmät
• luotu vahva selkänoja tarvittaville vahvoille ja aidossa yhteistyössä toteutettaville kehittämishankkeille
• hahmoteltu konkreettisia hankeaihioita, joissa mukana laajasti alueen eri toimijoita
• tunnistettu tulevia tutkimustarpeita sekä alueen kiinnostavimpia yrityksiä
Tiekarttatyön tuloksena on…
Kiertotaloutta tukevat strategiat ja tavoitteet
Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen liiton ”Suomen tulevaisuus”, tahtotila kiertotalouden edistämiseen (2/2015).
Euroopan komission kiertotalouspaketti (12/2015), jolla halutaan edistää Euroopan siirtymistä kiertotalouteen.
Kiertotalouspaketissa korostetaan muun muassa tuotesuunnittelun kehittämisen merkitystä kiertotalouteen siirtymisen
vauhdittamisessa.
Euroopan komission ohjeistus, jolla halutaan auttaa kuluttajia, viranomaisia ja yrittäjiä osallistumaan yhteistyötalouteen
(6/2016). Komissio arvioi, että yhteistyötalouden mukaiset liiketoimintamallit voivat lisätä työpaikkoja ja kasvua unionissa
merkittävästi.
Hallitusohjelman tavoitteen mukaan Suomen tulee olla bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijä.
Turun kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2040 mennessä.
Sitran Kierrolla kärkeen – Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016–2025 (9/2016). Suomen edelläkävijyyttä tavoitellaan
viiden painopistealueen kautta: 1) kestävä ruokajärjestelmä, 2) metsäperäiset kierrot, 3) tekniset kierrot, 4) liikkuminen ja
logistiikka sekä 5) yhteiset toimenpiteet.
Kiertotalouden vahvuudet ja haasteet
VAHVUUDET MAHDOLLISUUDET
Matkailun potentiaali
Alueiden välisen yhteistyön
lisääntyminen
Alueen houkuttelevuuden
lisääntyminen
Kehittyvän maatalouden innovaatiot
Pohjoisen kasvukäytävän
vahvistuminen
Huippuosaajien törmäyttäminen
Rakennemuutoksen
kerrannaisvaikutusten hyödyntäminen
Rakennemuutosalojen
jatkokehittäminen
Korkeakoulut, tutkimus sekä
opiskelija–yritys-yhteistyö
Strateginen tahtotila
Maatalouden volyymi ja
innovatiiviset viljelijät
Laaja-alainen yrityskenttä
Logistiset yhteydet
Eri alojen huippuosaaminen
(mm. life science, meri, kemia)
Toimijakentän monipuolisuus
Vahvasti kehittyvät toimialat
Positiivinen rakennemuutos
HEIKKOUDET
Ajoittain heikko yhteistyö ja
päällekkäiset toimet
Julkisista hankinnoista puuttuu
strateginen ote
Maatalouden verkostojen puute
Teknisen koulutuksen vähyys
Viranomaiskäytäntöjen hitaus
Muutospaineiden kuormittamat
kunnat
Logistisen sijainnin potentiaalia ei
täysin ymmärretty
Olemassa olevien potentiaalien ja
hyvien käytäntöjen unohtuminen
TEEMA 3
TOTEUTUSTOTEUTUS
TEEMA 1
Vahvistettavat
kokonaisuudet
Toimenpiteet
Toimijat
PAINOPISTE 1–4
Tiekartassa
on neljä
painopistettä.
Painopisteistä
esitellään kolme
keskeisintä teemaa.
Tiekartan rakenne
TEEMA 2
TOTEUTUS
Vahvistettavat
kokonaisuudet
Toimenpiteet
Toimijat
Vahvistettavat
kokonaisuudet
Toimenpiteet
Toimijat
Jokainen teema jakautuu
toteutukseen, joka sisältää
vahvistettavat kokonaisuudet
sekä toimenpiteet ja toimijat.
2 TEKNISET KIERROT
1 KESTÄVÄ
RUOKAJÄRJESTELMÄ
3 LIIKKUMINEN
JA LOGISTIIKKA
Painopisteet
4 LÄPILEIKKAAVAT
TEEMAT
PALVELUISTAMINEN
JULKISET TOIMINNOT
KEMIAN OSAAMINEN
KESTÄVÄ RUOKAJÄRJESTELMÄ
Kiertotalouden periaatteisiin nojautuva kestävä ruokajärjestelmä ammentaa
innovatiivisista käytännöistä ja uudenlaisista lisäarvotuotteista.
Kestävä ruokajärjestelmä perustuu paikallisen ruuan arvostukseen, hävikin
vähentämiseen, ruokakulttuurin kehittämiseen, ravinteiden kierron vahvistamiseen,
hyvinvoivaan viljelymaahan ja puhtaisiin vesistöihin.
Julkinen ruokahuolto linkittää tuottajat, jalostajat ja
kuluttajat luoden arvostusta sekä ymmärrystä koko ketjusta.
Painopiste 1
Kestävän ruokajärjestelmän toteutus
• Maatalouden innovaatiot: mm. eloperäiset
maanparannusaineet, vaihtoehtoiset energiamuodot
• Tuotteiden välityspalveluiden kehittäminen
• Viljelyinfran varmistaminen
• Toimintojen sähköistäminen
• Tuottajien tarjousosaaminen
• Kestävä kalanviljely
MTK
Ely-keskus
Edelläkävijätilat
Livia
Smart Chemistry Park
Pro Agria
Brahea-keskus
Kalankasvatus
Raisio Oyj
Ranku
Luke
Luke
MTK, Pro Agria
Brahea-keskus
Funktionaalisten elintarvikkeiden
kehittämiskeskus
Elintarviketeollisuus
Julkiset ruokapalvelut
Arkea
Ravintola-alan toimijat
Kunnat
Kalan tuottajat
Vähittäistavarakaupat
Ruoka-apu-toimijat
Reko-ringit
Bastu-verkosto
GS1
John Nurmisen Säätiö
Ukipolis
Varsinais-Suomen Yrittäjät
Korkeakoulut
Smart Chemistry Park
Lannoite- ja
biokaasuyritykset
Kuntec, Turku
Luke
Ely-keskus
BSAG
Vesiosaamisen verkostot
Lannoitevalmistajat
Edelläkävijätilat
Livia
John Nurmisen säätiö
Infraisännöinti ja viljelytietojen avaus
Hyvien käytäntöjen levittäminen maataloustoimijoille
Kemian osaamisen törmäyttäminen tilatasolla, esim.
eri sivuvirtojen prosessoinnin ratkaisut
Edistyneiden tilojen käytänteiden monistaminen
Uusien viljelykasvien käyttöönotto
Tuotantoketjun kokonaisuuden taloudellisten
vaikutusten tunnistaminen
Jalostusasteen kasvattaminen, uudet tuotteet
Ruokahävikin kytkeminen avoimen datan alustoihin
Ruokahävikkiin liittyvän teknologian kehittäminen
Alueen elintarvikesektorin nostaminen ruokahävikin
vähentämisen edelläkävijäksi
Lähikalahankkeen ja vastaavien projektien jatkaminen
ja laajentaminen
Lannan määrien ja sijaintien tarkempi tunnistaminen
Kierrätyslannoitteiden käyttökohteiden osoittaminen
Puhdistamolietteiden logistiikan kehittäminen
Kierrätysravinnekokeilut infrarakentamisessa
Järviruoko hakkeen korvikkeena
Vihannesten kuorijätteen prosessointi ja uudet tuotteet
Kuntakohtaisten ravinnetasetarkasteluiden
hyödyntäminen
Fosforin saostus virtavedestä
Viljelijäyhteistyö
Teema 1: Viljely Teema 2: Ruoka
• Kuljetus- ja välityspalvelut yksityisille ja julkisille
toimijoille
• Elintarvikkeiden jalostusasteen nostaminen – uudet
tuotteet
• Ruokahävikin vähentäminen – edelläkävijäasema
• Hankintojen kohdentaminen
• Kausi- ja lähituotteiden arvostuksen ja tarpeen lisäys
• Lannoitevalmistuksen kehittäminen sivuvirroista
• Ravinteet infra-rakentamisessa
• Viljelytiedon levittäminen
• Tilauksen ja tarpeen muodostaminen
• Lannan ja lietteiden ravinteiden hyödyntäminen
• Tilakoon biokaasuratkaisut
VAHVISTETTAVAATOIMIJATTOIMENPITEET
Teema 3: Ravinnekierto
Lannan
hyötykäyttö
Kierrätys-
lannoitteiden
tuotanto
Biokaasun
tuotanto
Rehu-
tuotanto
Uudet
elintarvikkeet
Jalostusasteen
nosto
Digitaaliset
sovellukset
Ketjun
kannattavuuden
arviointi
Julkisten-
hankintojen
osaaminen
Ruokakasvatus
Biojätteen
hyödyn-
täminen
TOIMINTATASO
Selitteet
Lähituotannon
vahvistaminen
Uudet
kuljetus- ja
välityspalvelut
Lisäarvo
Hävikkiin
liittyvät
teknologiat
Uudet
valkuaisaine-
tuotteet
Funktionaaliset
elintarvikkeet
Oma-
varaisuuden
lisäys
Ruokahävikin
vähentäminen
Ruoka-
kasvatus
Maatila 2.0
Kausituotteiden
hyödyntäminen
Kestävä
ruokajärjestelmä
kiertotaloudessa
Kuluttaja-
sovellukset
Alueen
vetovoima
matkailijoille
Tarvittava
toimenpide
Lannoite-
markkinoiden
laajentuminen
TEKNISET KIERROT
Teknisten kiertojen keskiössä on materiaalien ja tuotteiden
kestävä käyttö sekä uusiutuvan energian ratkaisut.
Keskeistä on materiaalikehitys ja tuotesuunnittelu kaikilla toimialoilla, jotta
tuotteiden käyttöikä pitenee ja uudelleenkäyttö elinkaaren eri vaiheissa
mahdollistuu.
Tilaajaosaamisen kehittäminen on teknisten kiertojen toteutumisen ja
yritysten kasvun edellytysten avainkysymys.
Painopiste 2
Teknisten kiertojen toteutus
• Keskitetyn ja hajautetun tuotannon optimointi,
älykäs energiajärjestelmä
• Alueelliset potentiaalit
• Alueelliset lämpöverkot hyödyntäjinä
• Biokaasu
• Hukkalämmön hyödyntäminen
• Energian palveluistaminen
• Omavaraisuuden lisääminen
Energiayhtiöt
Kuntien tekninen sektori
Valonia
Luke
Metsäkeskus
MTK
Korkeakoulut
Aurinkoenergiayritykset
Hinku-kunnat
Meriaura
BSAG
Kuntec
Yritysalueet kokeilualustoina
Livia
Varsinais-Suomen Yrittäjät
Ely-keskus
Kunnat
Alueellinen uusiomaa-
aineshanke
Kiertomaa Oy
Korkeakoulut
Turku Science Park
Spark Up
Innovaatioalustat
Kehittyvät alueet maakunnassa
Turun Meriniitty, Skanssi,
Itäharju
Uusikaupunki
Bastu-verkosto
IBM
Kiinteistöliitto
Telaketju
Turku
LSJH
FISS
Korkeakoulu-yritys yhteistyö
Vierailukeskus Joki
Topinpuisto
Smart Chemistry Park
Bastu-verkosto
Turun korjaustelakka
Oili Jalonen
Terveyskampus Turku
Kunnat
Kiertomaa Oy
Varsinais-Suomen Yrittäjät
Uusiutuvan energian investointien edistäminen
Aurinkoenergian edistäminen
Hukkalämmönpotentiaalien tarkempi selvittäminen ja
hyödyntämisen ratkaisut yritysalueilla
Meriliikenteen biopolttoaineiden käytön edistäminen
Uusiutuvan energian arvoketjujen selvittäminen
Tilakoon biokaasutuotannon edistäminen
Teknisen alan koulutuksen lisääminen ja vahvistaminen
Modulaarisen rakentamisen kehittäminen
3D-tekniikan soveltaminen
Tilaajaosaamisen vahvistaminen koulutuksessa
Maa-ainespörssi
Tilojen monikäytön kokeilut
Konkreettiset energiatehokkuuden ratkaisut kaikessa
rakentamisessa
Alueellinen uusiomaa-aines ja ylijäämämassa -hanke
Digitaalisten alustojen hyödyntäminen
Erilliskerätyn materiaalin jalostuksen kokeilut (mm. tekstiilit,
muovi, huonekalut)
Uudet tuotteet esille kaupunkien ja kuntien toimesta, esim.
osana vierailukeskushanketta
Massojen varastoinnin ratkaisut
Laivojen purkukokeilu
Sote-sektorin jätteiden synnyn ehkäisy
Jakamistalouden ratkaisuiden edistäminen
Uusien biokomponenttien kehittäminen
Teema 1: Uusiutuva energia Teema 2: Rakentaminen Teema 3: Teolliset symbioosit
• Uusiomateriaalit infrarakentamisessa
• Rakennusten purkumateriaalit rakentamisessa
• Kaavoituksen ja luvituksen ohjaus
• Teknisen sektorin tilaajaosaaminen
• Kokeilualustat innovaatioille
• Brownfield-osaaminen
• Tilojen monikäyttöisyys
• Kiertotalouden kokonaisvaltainen huomioiminen
• Nollajätealue
• Opiskelijat ”innovoijina”
• Jätemateriaalien (mm. tekstiili ja
maatalousmuovi) jalostusratkaisut
• Ekosuunnittelu kaikilla toimialoilla
• Purkutoiminta
• Jakamistalouden ratkaisut
• Uudet materiaalit
VAHVISTETTAVAATOIMIJATTOIMENPITEET
Jakamistalous
Teknisen
koulutuksen
vahvistaminen
Kuluttaja
sovellukset
Julkiset-
hankinnat
Digitaaliset
sovellukset
Tuote-
suunnittelu
Yritysten
välinen
yhteistyö
Palveluistamisen
mallit
Tarkempi tieto
potentiaaleista
Uusiutuvan
energian
tuotanto
Uusio-
materiaalien
käyttö
Houkutteleva
toiminta-
ympäristö
Kuljetus-
ketjun
optimointi
Mahdollistava
suunnittelu
Teolliset
symbioosit
Tuotannon-
ohjausjärjes-
telmät
Meri-
teollisuuden
kehitys
Materiaalien
saatavuuden
varmistaminen
Syntyvien
virtojen
tunnistaminenPurku-
toiminta
Korjattavuus,
käyttöikä
Modulaariset
ratkaisut
Sinisen
talouden
monipuolis-
tuminen
TOIMINTATASO
Selitteet
Lisäarvo
Tekniset kierrot
kiertotaloudessa
Uudet
materiaalit
Sivuvirtojen
hyödyntämisen
ratkaisut
Tarvittava
toimenpide
Päästö-
vähenemä
Klustereiden
vahvistuminen
LIIKKUMINEN JA LOGISTIIKKA
Kiertotalouden periaatteisiin nojautuvan liikennejärjestelmän luominen
edellyttää ennakkoluulotonta kehittämistä.
Avainasemassa on palveluistaminen,
digitaaliset sovellukset sekä uudenlaiset energianlähteet.
Varsinais-Suomessa on edellytykset toimia innovatiivisten logistiikkaratkaisuiden
kärkialueena keskeisen sijainnin ja vahvan toimijakentän ansiosta. Pohjoisen
kasvukäytävän tulee toimia uuden potentiaalin mahdollistajana.
Painopiste 3
Liikkumisen ja logistiikan toteutus
• Eri kuljetustarpeiden yhdistäminen
• Sähköinen välityspalvelu
• Joukkoliikenteen jatkokehitys
• Sähköajoneuvojen laajempi edistäminen
• Turun MaaS-palveluiden kehittämiseen
kytkeytyvät toiminnot
• Jakamistalouden ratkaisut
Sovelluskehittäjät
Föli
Matkahuolto
Maakunnan
liikennöitsijät
VR
Taksi
Yhteiskäyttöpalveluide
n tarjoajat (24Rent,
Shareit Blox Car)
Turun kaupunki
Pohjoinen kasvukäytävä
-toimijat
Freeco
Posti, UPS
DB Schenker
Wiima Logistics
Valmet
Kuntec
Sovelluskehittäjät
Taksi
Maanviljelijät
GS1
Gasum
Energiayhtiöt
Veturiyritykset
Pohjoinen kasvukäytävä
toimijat
Biokaasun pientuottajat
Liikennemäärien
ja -suoritteiden selvittäminen
Yhteiskäyttö-ajoneuvojen (sis. myös veneet) kysynnän
vahvistaminen
Paikannuspalvelu-kokeilut
Kuljetuspörssikokeilu
Maaseutu Maas
Julkisen liikenteen sähköistys
Kuljetuskokeilut, esim. sote
Yritysten logistiikkayhteistyö, esim. yhteisterminaalit
Lannan logististen ketjujen selvittäminen
Logistiikkakokeilut esim. yritysalueilla
Kasvukäytävään liittyvän potentiaalin laaja-alainen
selvittäminen
Sako- ja umpikaivolietteiden sekä muovien logistiikan
ratkaisut
Meripolttoaineet
Ajoneuvoliikenteen lataus/tankkauspisteiden verkoston
laajentaminen
Satamalogistiikan vahvistaminen osana kasvukäytävä-
hanketta
Biokaasun tuotannon monipuolistaminen ja jakelun
laajentaminen kaasun nesteytyksellä
Teema 1: Henkilöliikenne Teema 2: Tavarakuljetukset Teema 3: Infra
• Sähköinen välityspalvelu
• Elintarvikkeiden kuljetusketjut
• Kappaletavaran kuljetusten optimointi
• Maaseutulogistiikka
• Satamalogistiikan kehittäminen
• Horisontaalinen logistiikkayhteistyö
• Biokaasun liikennekäytön edistäminen
• Kaluston jakamispalvelut
• Satamalogistiikka
• Saavutettavuuden parantaminen
VAHVISTETTAVAATOIMIJATTOIMENPITEET
Liikkuminen ja
logistiikka
kiertotaloudessa
Biokaasun
tuotanto
Biokaasun
tuotanto
Biokaasun
tuotanto
Uusiutuva
energia
liikennekäytössä
Digitaaliset
sovellukset
Horisontaalinen
logistiikka-
yhteistyö
Tankkaus-
asema-
verkosto
Biokaasun
nesteytysLogistiikka-
ketjujen
yhdistäminen
Julkiset-
hankinnat
Yhteiskäyttö-
palvelut
Kuluttaja-
sovellukset
Saatavuuden
parantaminen
Polttoaine-
jakeiden moni-
puolistaminen
Julkisen
liikenteen
lisäys
Uudet
sähköiset
palvelut
vientiin
Oma-
varaisuuden
lisäys
Meriliikenteen
polttoaineet
Meriliikenteen
automaatio
Saavutettavuuden
parantuminen
Palvelu
yhteistyö
Satama-
logistiikka
Tehostuneet
kuljetusketjut
Alueen
houkuttelevuus
Varasto-
tarpeen
optimointi
Latauspiste
verkosto
TOIMINTATASO
Selitteet
Lisäarvo
Tarvittava
toimenpide
MaaS
(Mobility as
a Service)
LÄPILEIKKAAVAT TEEMAT
Neljäntenä painopisteenä on läpileikkaavat teemat, jotka ovat
edellytyksenä kokonaisuuden etenemiselle.
Esimerkiksi vahva viestintä ja kuluttajien/kuntalaisten osallisuus kaikissa
toiminnoissa ovat ehdottomia edellytyksiä alueen nousulle kiertotalouden kärkeen.
Läpileikkaavista teemoista tarkemmin on kuvattu
palveluistaminen, julkiset toiminnot sekä kemian osaaminen.
Painopiste 4
Korkeakoulut
Gasum, Meriaura,
Smart Chemistry Park
Turku Science Park
Läpileikkaavien teemojen toteutus
• Avoin yhteinen viestintä ja tiedottaminen
• Sähköiset alustat
• Muunneltavuus ja tehokas käyttö
• Käyttöiän pidentäminen
Energiayhtiöt
Tuup, Freeco
Wolt, Foodora
Vint
Sovelluskehittäjät
Kunnat
Kotto
Ely ja kunnat
Valonia
Alueellinen uusiomaa-aineshanke
Kiertomaa Oy
Yliopistot, korkeakoulut
Turku Science Park
Bastu, Spark Up
Datan avaaminen
Uudenlaisten hankintakäytäntöjen soveltaminen (liisaus,
vuokraus jne)
Sovelluskehittäjien ja ”perinteisten” toimialojen
törmäyttäminen
Materiaalivirtojen selvittäminen
Datan avaaminen
Viestintä
Osallistavat menetelmät yrityksille, opiskelijoille ja
asukkaille
Innovatiivisten hankintakäytäntöjen levittäminen ja kokeilut
Markkinavuoropuhelun vakiinnuttaminen
Tekstiilien jalostuksen kokeilut
Yhteistyö maatalouden oppilaitosten kanssa
Kiertotalouden ratkaisut life science -toimialalla
Metsätalouden sivuvirrat ja uudet materiaalit
Teema 1: Palveluistaminen Teema 2: Julkiset toiminnot Teema 3: Kemian osaaminen
• Kierrätysravinteet
• Tuotantovirtojen arvolisätuotteet, esim.
maatalous
• Uusiutuvat polttoaineet
• Vesien puhdistus
• Kiertotalouden kytkeytyminen uusille
toimialoille
• Uudet materiaalit
TOIMIJATTOIMENPITEET
• Innovatiiviset hankinnat
• Datan avaus
• Pilotti- ja referenssikohteiden tarjoaminen
• Klustereiden ja verkostojen edistäminen
• Korkeakoulu–yritys-yhteistyön hyödyntäminen
• Tilaajaosaamisen vahvistaminen
• Tekninen sektori edelläkävijänä ja
innovaatioiden vauhdittajana
• Mitattavuuden ja seurannan kehittäminen
• Osallisuuden vahvistaminen
VAHVISTETTAVAA
Saatavuuden
varmistaminen
- uusiomaa-ainekset
- elintarvikkeet
tilatuottajilta Kierrätys-/
uusiokäyttökelpoisen
loppujakeen
varmistaminen
- biojäte, purkujäte
Kaavoitus ja luvitus
mahdollistajana
- houkutteleva
toimintaympäristö
- mahdollistava ja
muuttuvaa toimivaa
tukeva
Toimialojen
törmäyttäminen
- ruoka- ja kuljetus
- ICT ja
materiaalimäärät
Pientoimijoiden ja
PK-yritysten
huomiointi
- hankintojen
kokoluokka
Soveltuvat toimitilat
ja -alueet
- teollisuusalueet
Tutkimus- ja
ohjauspalvelut
Yritysneuvonta
Elinkaaren
vaikutusten
huomiointi
Keräys- ja
korjausratkaisut
toiminnoissa
Leasing, vuokraus,
yhteiskäyttö
- ajoneuvot
- laitteistot
Kuluttajien valistus
- koulut
- kunnan toiminnat
Sähköisten
kokeilualustojen
suosiminen
- kuljetuspalvelut
Vaihtoehtoisten
virtojen
hyödyntäminen
Tilojen monipuolinen
hyödyntäminen ja
muunneltavuus
Kausi- / sesonki-
tuotteiden
huomiointi
Korkeakoulu-
yritysyhteistyö
Datan avaaminen
”Julkiset hankinnat ja julkisten toimijoiden luoma
positiivinen sekä mahdollistava kuva alueesta,
luovat kehittyville yrityksille kutsuvan ja kiinnostavan
alustan tulla kokeilemaan uusia ratkaisuja.”
Kuntayhtiöt
kokeilukumppaneinaTilaajaosaaminen,
markkinavuoropuhelu
Muuttuvien
toimintojen uudelleen
käytettävyys
Julkiset toimintojen rooli
kiertotalouden mahdollistajana
alkutuotanto
materiaalin
prosessointi
valmistava
teollisuus
jakelu kauppa
yritykseltä
yritykselle
kuluttaja käyttö
Tiekartan toimeenpano tapahtuu yhteistyönä
Tiekartan toimeenpanon ja jatkotyöskentelyn tavoitteina on nostaa esille kiertotalouden kasvun kannalta keskeisiä avauksia,
työstää uusia hankkeita, saada mukaan yhä laajempi joukko toimijoita, käynnistää uusia toimintoja ja luoda uusia
kumppanuuksia. Tärkeää on myös alueellisen yhtenäisen kiertotalousviestinnän vahvistaminen.
Kiertotalouden alueellinen vahvistaminen tapahtuu laajassa yhteistyössä tiekarttaprosessissa mukana olleiden sekä muiden
uusien mukaan tulleiden toimijoiden kesken. Yhteistyön ja teeman edistämisen välineinä toimivat erilaiset yhteiset verkostot,
foorumit ja tapahtumat sekä jatkuvasti suunnittelussa olevat uudet yhteishankkeet.
Jatkotyöskentelyssä keskitytään entistä vahvemmin myös eri toimijatasojen osallistamiseen mahdollisimman suuren
vaikuttavuuden takaamiseksi. Valonia esimerkiksi kouluttaa vuosina 2017-2018 kuntien luottamushenkilöistä kiertotaloutta
tukevaan päätöksentekoon.
Moni tiekartassa talvella 2017 esiin nostettu teema edistyi jo saman vuoden aikana, esimerkiksi
• Rakentamisen kiertotalouteen keskittyvä Bastu-työpajasarja käynnistyi syksyllä 2017
• Kestävän ruokajärjestelmän toimijat ovat tiivistäneet yhteistyötään entisestään ja suunnitelleet sekä käynnistäneet uusia hankkeita
• Teollisiin symbiooseihin pohjautuvia kiertotalouskeskuksia kehitetään laajassa valtakunnallisessa yhteistyössä
• Sinisen kasvun ja sinisen biotalouden monipuolistumisen vetovastuusta on sovittu Lounaisrannikko-yhteistyön (Loura) kesken
• Uusiutuvan energian asioita edistetään uudessa perustetussa alueellisessa yhteistyöryhmässä
• Liikkumisen ja logistiikan teemassa kehitetään rinnakkain sekä kestävää kaupunkilogistiikka ja henkilöliikennettä että esimerkiksi maaseudun liikkumisen
innovatiivisia ratkaisuja
Maakunnassa käynnissä olevia kiertotaloustoimia kerätään osoitteeseen www.kiertotaloudenvarsinaissuomi.fi
Yhteistyössä:
1 of 24

Recommended

Jyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekartta by
Jyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekarttaJyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekartta
Jyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekarttaCircwaste
1.5K views46 slides
Kriittinen siirto - Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0 by
Kriittinen siirto - Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0Kriittinen siirto - Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0
Kriittinen siirto - Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0Sitra the Finnish Innovation Fund
21K views19 slides
Lounais-Suomen kiertotalouden tiekartta by
Lounais-Suomen kiertotalouden tiekarttaLounais-Suomen kiertotalouden tiekartta
Lounais-Suomen kiertotalouden tiekarttaCircwaste
988 views27 slides
Iin kunnan kiertotalouden tiekartta by
Iin kunnan kiertotalouden tiekarttaIin kunnan kiertotalouden tiekartta
Iin kunnan kiertotalouden tiekarttaCircwaste
1.3K views12 slides
Rovaniemen kaupungin kiertotalouden tiekartta by
Rovaniemen kaupungin kiertotalouden tiekarttaRovaniemen kaupungin kiertotalouden tiekartta
Rovaniemen kaupungin kiertotalouden tiekarttaCircwaste
1.5K views40 slides
Etela-Karjalan kiertotalouden tiekartta by
Etela-Karjalan kiertotalouden tiekartta Etela-Karjalan kiertotalouden tiekartta
Etela-Karjalan kiertotalouden tiekartta Circwaste
1.3K views28 slides

More Related Content

What's hot

Lahden kaupungin kiertotalouden tiekartta by
Lahden kaupungin kiertotalouden tiekarttaLahden kaupungin kiertotalouden tiekartta
Lahden kaupungin kiertotalouden tiekarttaCircwaste
416 views37 slides
Pohjois-Karjalan kiertotalouden tiekartta by
Pohjois-Karjalan kiertotalouden tiekarttaPohjois-Karjalan kiertotalouden tiekartta
Pohjois-Karjalan kiertotalouden tiekarttaCircwaste
1.2K views17 slides
Vantaan kaupungin kiertotalouden tiekartta by
Vantaan kaupungin kiertotalouden tiekarttaVantaan kaupungin kiertotalouden tiekartta
Vantaan kaupungin kiertotalouden tiekarttaCircwaste
1.7K views24 slides
Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta by
Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta
Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta Circwaste
861 views25 slides
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinä by
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinäTilastokeskus
74 views14 slides

What's hot(20)

Lahden kaupungin kiertotalouden tiekartta by Circwaste
Lahden kaupungin kiertotalouden tiekarttaLahden kaupungin kiertotalouden tiekartta
Lahden kaupungin kiertotalouden tiekartta
Circwaste416 views
Pohjois-Karjalan kiertotalouden tiekartta by Circwaste
Pohjois-Karjalan kiertotalouden tiekarttaPohjois-Karjalan kiertotalouden tiekartta
Pohjois-Karjalan kiertotalouden tiekartta
Circwaste1.2K views
Vantaan kaupungin kiertotalouden tiekartta by Circwaste
Vantaan kaupungin kiertotalouden tiekarttaVantaan kaupungin kiertotalouden tiekartta
Vantaan kaupungin kiertotalouden tiekartta
Circwaste1.7K views
Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta by Circwaste
Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta
Lappeenrannan kiertotalouden tiekartta
Circwaste861 views
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinä by Tilastokeskus
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinä
Tilastokeskus74 views
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä by Tilastokeskus
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
Tilastokeskus71 views
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä by Tilastokeskus
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
Tilastokeskus75 views
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022 by THL
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL396 views
Iäkkäiden perhehoidon nykytila by THL
Iäkkäiden perhehoidon nykytilaIäkkäiden perhehoidon nykytila
Iäkkäiden perhehoidon nykytila
THL1.6K views
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittari suunnannäyttäjinä by Tilastokeskus
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittari suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittari suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittari suunnannäyttäjinä
Tilastokeskus102 views
Jaana Markkula: Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma: väliarviointi ja päivi... by THL
Jaana Markkula: Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma: väliarviointi ja päivi...Jaana Markkula: Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma: väliarviointi ja päivi...
Jaana Markkula: Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma: väliarviointi ja päivi...
THL554 views
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä by Tilastokeskus
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
Tilastokeskus107 views
uji by koralda
ujiuji
uji
koralda33.2K views
K 2 pasqyrat financiare by Menaxherat
K 2  pasqyrat financiareK 2  pasqyrat financiare
K 2 pasqyrat financiare
Menaxherat4.5K views
Ristiriitatilanteet ja konfliktit työyhteisössä by Eija Kupi
Ristiriitatilanteet ja konfliktit työyhteisössäRistiriitatilanteet ja konfliktit työyhteisössä
Ristiriitatilanteet ja konfliktit työyhteisössä
Eija Kupi2K views
DESTINAZIONE PIEMONTE | Documento indirizzo strategico | 23 novembre 2018 | E... by BTO Educational
DESTINAZIONE PIEMONTE | Documento indirizzo strategico | 23 novembre 2018 | E...DESTINAZIONE PIEMONTE | Documento indirizzo strategico | 23 novembre 2018 | E...
DESTINAZIONE PIEMONTE | Documento indirizzo strategico | 23 novembre 2018 | E...
BTO Educational1.3K views
Det kursi makro prezantim (1) by Meri Kolla
Det kursi makro prezantim (1)Det kursi makro prezantim (1)
Det kursi makro prezantim (1)
Meri Kolla2.6K views

Similar to Tiekartta kiertotalouteen

Kari Herlevi: Kierrolla kärkeen by
Kari Herlevi: Kierrolla kärkeenKari Herlevi: Kierrolla kärkeen
Kari Herlevi: Kierrolla kärkeenSitra / Ekologinen kestävyys
757 views13 slides
Cleantech -puhdas mahdollisuus, 21.4.2016 Kotka: Jyri Häkämies EK: Cleantechi... by
Cleantech -puhdas mahdollisuus, 21.4.2016 Kotka: Jyri Häkämies EK: Cleantechi...Cleantech -puhdas mahdollisuus, 21.4.2016 Kotka: Jyri Häkämies EK: Cleantechi...
Cleantech -puhdas mahdollisuus, 21.4.2016 Kotka: Jyri Häkämies EK: Cleantechi...Cursor Oy
223 views13 slides
Kiertotalous tänään paula eskola by
Kiertotalous tänään  paula eskolaKiertotalous tänään  paula eskola
Kiertotalous tänään paula eskolaJoutsenmerkki
335 views27 slides
Kari Herlevi: Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016-2025 by
Kari Herlevi: Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016-2025Kari Herlevi: Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016-2025
Kari Herlevi: Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016-2025Sitra / Ekologinen kestävyys
606 views12 slides
Tutkimuslaitokset alueyhteistyössä ja Biomassa-atlas Ilkka P. Laurila by
Tutkimuslaitokset alueyhteistyössä ja Biomassa-atlas Ilkka P. LaurilaTutkimuslaitokset alueyhteistyössä ja Biomassa-atlas Ilkka P. Laurila
Tutkimuslaitokset alueyhteistyössä ja Biomassa-atlas Ilkka P. LaurilaMaa- ja metsätalousministeriö
70 views21 slides
Ekologinen kestävyys Sitran aiheet by
Ekologinen kestävyys Sitran aiheetEkologinen kestävyys Sitran aiheet
Ekologinen kestävyys Sitran aiheetSitra the Finnish Innovation Fund
1K views24 slides

Similar to Tiekartta kiertotalouteen(20)

Cleantech -puhdas mahdollisuus, 21.4.2016 Kotka: Jyri Häkämies EK: Cleantechi... by Cursor Oy
Cleantech -puhdas mahdollisuus, 21.4.2016 Kotka: Jyri Häkämies EK: Cleantechi...Cleantech -puhdas mahdollisuus, 21.4.2016 Kotka: Jyri Häkämies EK: Cleantechi...
Cleantech -puhdas mahdollisuus, 21.4.2016 Kotka: Jyri Häkämies EK: Cleantechi...
Cursor Oy223 views
Kiertotalous tänään paula eskola by Joutsenmerkki
Kiertotalous tänään  paula eskolaKiertotalous tänään  paula eskola
Kiertotalous tänään paula eskola
Joutsenmerkki335 views
Riihimäen kaupungin kiertotalouden tiekartta by Circwaste
Riihimäen kaupungin kiertotalouden tiekartta Riihimäen kaupungin kiertotalouden tiekartta
Riihimäen kaupungin kiertotalouden tiekartta
Circwaste1.7K views
Pohjois-Karjalan biotalousfoorumi, maakuntajohtaja Pentti Hyttinen by Biotalous.fi
Pohjois-Karjalan biotalousfoorumi, maakuntajohtaja Pentti HyttinenPohjois-Karjalan biotalousfoorumi, maakuntajohtaja Pentti Hyttinen
Pohjois-Karjalan biotalousfoorumi, maakuntajohtaja Pentti Hyttinen
Biotalous.fi994 views
Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia 2016-2019 by Cursor Oy
Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia 2016-2019Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia 2016-2019
Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia 2016-2019
Cursor Oy228 views
LIFE IP: Kohti kiertotaloutta, Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus (SYKE) by Prizztech
LIFE IP: Kohti kiertotaloutta, Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus (SYKE)LIFE IP: Kohti kiertotaloutta, Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
LIFE IP: Kohti kiertotaloutta, Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Prizztech1.2K views
Professori Pekka Taskinen, Kemian tekniikan korkeakoulu by Prizztech
Professori Pekka Taskinen, Kemian tekniikan korkeakouluProfessori Pekka Taskinen, Kemian tekniikan korkeakoulu
Professori Pekka Taskinen, Kemian tekniikan korkeakoulu
Prizztech390 views
Circwaste -hanke by Circwaste
Circwaste -hankeCircwaste -hanke
Circwaste -hanke
Circwaste61 views

Tiekartta kiertotalouteen

 • 2. Sisältö • Taustaa • Alueen vahvuudet ja haasteet • Painopiste 1: Kestävä ruokajärjestelmä • Painopiste 2: Tekniset kierrot • Painopiste 3: Liikkuminen ja logistiikka • Painopiste 4: Läpileikkaavat teemat Palveluistaminen Julkiset hankinnat Kemian osaaminen • Jatkotyöskentely
 • 3. Taustaa Kiertotalous on talouden malli, jossa materiaalit ja arvo kiertävät. Kiertotaloudessa siirrytään pois vallitsevasta lineaarisesta talousmallista, joka perustuu tuotteiden ja materiaalien kertakäyttöön. Luonnonvarojen jatkuvasti huvetessa kiertotalouteen siirtyminen on kiistaton välttämättömyys. Kiertotalouden suurin arvopotentiaali on uudenlaisessa suunnittelussa, jossa vähemmillä luonnonvaroilla saadaan luotua tarpeisiin vastaavia tuotteita ja palveluita. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran selvityksen (2014) mukaan kiertotalous tarjoaa Suomen taloudelle vähintäänkin 1,5–2,5 miljardin euron vuotuisen kasvupotentiaalin. Rooman klubi arvioi, että uusia työpaikkoja syntyisi Suomessa yli 75 000. Alueilla on voitava tunnistaa paitsi suuria kärkiosaamisen alueita, mutta myös niitä toimintoja, jotka ovat vaarassa jäädä katveeseen merkittävyydestään huolimatta. Kiertotalouden kärkimaaksi voidaan nousta ainoastaan, jos kaikilla toimialoilla ja sektoreilla opitaan katsomaan tuotettavia palveluita ja toimintoja uudella tavalla. Digitaalisten sovellusten avulla ja avointa dataa hyödyntäen voidaan ottaa käyttöön yhä uudenlaisia jakamisen muotoja. Kuntien on toimittava proaktiivisina mahdollistajina uusille kiertotaloutta tukeville digitaalisille innovaatioille muun muassa avaamalla aktiivisesti dataa.
 • 4. Miksi alueellinen tarkastelu? Varsinais-Suomen alueellinen tiekartta on syntynyt laajasti tunnustetusta tarpeesta koota yhteen alueen osaaminen, vahvuudet ja tarpeet tulevaisuuden kiertotalousyhteiskunnan näkökulmasta. Alueellisella kiertotalouden tiekartalla luodaan askelmerkkejä monipuoliselle ja kiertotalouteen pohjaavalle Varsinais-Suomelle. Tiekartta luo tunnustettavan perustelupohjan teoille ja toimenpiteille, joilla voidaan merkittävästi edistää alueen kiertotaloutta. • Kasvun mahdollisuudet linkittyvät alueellisiin ja paikallisiin voimavaroihin, olosuhteisiin ja edellytyksiin. • Ratkaisut tukevat alueen taloutta ja työllisyyttä eri toimialoilla. • Kiertotalous voi tuoda moneen asiaan lisäarvona myös uudenlaista omavaraisuutta, paikallisuutta ja hajautettua kilpailukykyä. • Elinkeinopoliittisesti kiertotaloudessa on kyse myös kaupunkien ja kuntien houkuttelevuudesta yritysten silmissä . • Vaikka suuret menestystarinat tapatuvat monesti globaaleilla areenoilla on ponnistuslautojen löydyttävä läheltä. Vahvojen kiertotalouteen nojaavien vientituotteiden syntymiseksi tarvitaan kotimaisia referenssialustoja. → Konkreettisen kasvun saavuttamiseksi on tunnistettava alueen olemassa olevia potentiaaleja, niin luonnonvaroja, palveluita, osaamista kuin teollisia sivuvirtojakin.
 • 5. Varsinais-Suomen kiertotalouden tiekartassa kohtaavat eri toimialojen ja sidosryhmien kanssa käydyt keskustelut sekä toteutetut selvitykset ja hankkeet. Tiekarttatyön rahoittajina ovat toimineet Sitra, Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen liitto. Työ käynnistettiin osana Sitran ja Turun kaupungin kestävän kehityksen kumppanuutta ja sen vastuullisena toteuttajana on toiminut Valonia. Työ aloitettiin olemassa olevien toimintojen ja julkaisujen yhteen kokoamisella ja analysoinnilla. Tiekartan laadinnan yhteydessä tehtiin yli 20 yritys- ja vaikuttajahaastattelua laajasti eri toimialoilta. Aineisto koottiin ja analysoitiin sekä aloitettiin keskeisten tekijöiden yhteen kokoaminen jatkotoimenpiteiden hahmottelemiseksi. Samanaikaisesti kiertotalouden käynnissä oleville toiminnoille luotiin yhteinen pysyvä sivusto osoitteeseen www.kiertotaloudenvarsinaissuomi.fi Alueellisen tiekartan painopistejaottelu noudattelee Sitran syyskuussa 2016 julkaisemaa valtakunnallista kiertotalouden tiekarttaa ja sen painopisteitä. Varsinais-Suomen osalta keskeisimpiä painopisteitä tarkasteltaessa metsäperäiset kierrot päätettiin jättää pois. Teeman tärkeimmät toiminnot ovat mukana muissa painopisteissä. Tiekarttatyö jatkui julkaisun jälkeen kutsumalla kokoon keskeisiä sidosryhmiä teemakohtaisiin tapaamisiin. Yhteistyössä sidosryhmien kanssa tiekarttaa tarkennettiin ja muokattiin. Tavoitteena on, että yhä useammilla toimijoilla on mahdollisuus ottaa vahvempi rooli alueellisessa kiertotaloustyössä. Tiekartan toteutus
 • 6. • tunnistettu alueen keskeisimmät kiertotalouden vahvuudet sekä alueelliset pullonkaulat • nostettu esiin kiertotalouden kasvun kannalta keskeisimmät teemat ja toimenpiteet • nimetty toimenpiteiden etenemisen kannalta merkittävät sidosryhmät • luotu vahva selkänoja tarvittaville vahvoille ja aidossa yhteistyössä toteutettaville kehittämishankkeille • hahmoteltu konkreettisia hankeaihioita, joissa mukana laajasti alueen eri toimijoita • tunnistettu tulevia tutkimustarpeita sekä alueen kiinnostavimpia yrityksiä Tiekarttatyön tuloksena on…
 • 7. Kiertotaloutta tukevat strategiat ja tavoitteet Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen liiton ”Suomen tulevaisuus”, tahtotila kiertotalouden edistämiseen (2/2015). Euroopan komission kiertotalouspaketti (12/2015), jolla halutaan edistää Euroopan siirtymistä kiertotalouteen. Kiertotalouspaketissa korostetaan muun muassa tuotesuunnittelun kehittämisen merkitystä kiertotalouteen siirtymisen vauhdittamisessa. Euroopan komission ohjeistus, jolla halutaan auttaa kuluttajia, viranomaisia ja yrittäjiä osallistumaan yhteistyötalouteen (6/2016). Komissio arvioi, että yhteistyötalouden mukaiset liiketoimintamallit voivat lisätä työpaikkoja ja kasvua unionissa merkittävästi. Hallitusohjelman tavoitteen mukaan Suomen tulee olla bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijä. Turun kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2040 mennessä. Sitran Kierrolla kärkeen – Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016–2025 (9/2016). Suomen edelläkävijyyttä tavoitellaan viiden painopistealueen kautta: 1) kestävä ruokajärjestelmä, 2) metsäperäiset kierrot, 3) tekniset kierrot, 4) liikkuminen ja logistiikka sekä 5) yhteiset toimenpiteet.
 • 8. Kiertotalouden vahvuudet ja haasteet VAHVUUDET MAHDOLLISUUDET Matkailun potentiaali Alueiden välisen yhteistyön lisääntyminen Alueen houkuttelevuuden lisääntyminen Kehittyvän maatalouden innovaatiot Pohjoisen kasvukäytävän vahvistuminen Huippuosaajien törmäyttäminen Rakennemuutoksen kerrannaisvaikutusten hyödyntäminen Rakennemuutosalojen jatkokehittäminen Korkeakoulut, tutkimus sekä opiskelija–yritys-yhteistyö Strateginen tahtotila Maatalouden volyymi ja innovatiiviset viljelijät Laaja-alainen yrityskenttä Logistiset yhteydet Eri alojen huippuosaaminen (mm. life science, meri, kemia) Toimijakentän monipuolisuus Vahvasti kehittyvät toimialat Positiivinen rakennemuutos HEIKKOUDET Ajoittain heikko yhteistyö ja päällekkäiset toimet Julkisista hankinnoista puuttuu strateginen ote Maatalouden verkostojen puute Teknisen koulutuksen vähyys Viranomaiskäytäntöjen hitaus Muutospaineiden kuormittamat kunnat Logistisen sijainnin potentiaalia ei täysin ymmärretty Olemassa olevien potentiaalien ja hyvien käytäntöjen unohtuminen
 • 9. TEEMA 3 TOTEUTUSTOTEUTUS TEEMA 1 Vahvistettavat kokonaisuudet Toimenpiteet Toimijat PAINOPISTE 1–4 Tiekartassa on neljä painopistettä. Painopisteistä esitellään kolme keskeisintä teemaa. Tiekartan rakenne TEEMA 2 TOTEUTUS Vahvistettavat kokonaisuudet Toimenpiteet Toimijat Vahvistettavat kokonaisuudet Toimenpiteet Toimijat Jokainen teema jakautuu toteutukseen, joka sisältää vahvistettavat kokonaisuudet sekä toimenpiteet ja toimijat.
 • 10. 2 TEKNISET KIERROT 1 KESTÄVÄ RUOKAJÄRJESTELMÄ 3 LIIKKUMINEN JA LOGISTIIKKA Painopisteet 4 LÄPILEIKKAAVAT TEEMAT PALVELUISTAMINEN JULKISET TOIMINNOT KEMIAN OSAAMINEN
 • 11. KESTÄVÄ RUOKAJÄRJESTELMÄ Kiertotalouden periaatteisiin nojautuva kestävä ruokajärjestelmä ammentaa innovatiivisista käytännöistä ja uudenlaisista lisäarvotuotteista. Kestävä ruokajärjestelmä perustuu paikallisen ruuan arvostukseen, hävikin vähentämiseen, ruokakulttuurin kehittämiseen, ravinteiden kierron vahvistamiseen, hyvinvoivaan viljelymaahan ja puhtaisiin vesistöihin. Julkinen ruokahuolto linkittää tuottajat, jalostajat ja kuluttajat luoden arvostusta sekä ymmärrystä koko ketjusta. Painopiste 1
 • 12. Kestävän ruokajärjestelmän toteutus • Maatalouden innovaatiot: mm. eloperäiset maanparannusaineet, vaihtoehtoiset energiamuodot • Tuotteiden välityspalveluiden kehittäminen • Viljelyinfran varmistaminen • Toimintojen sähköistäminen • Tuottajien tarjousosaaminen • Kestävä kalanviljely MTK Ely-keskus Edelläkävijätilat Livia Smart Chemistry Park Pro Agria Brahea-keskus Kalankasvatus Raisio Oyj Ranku Luke Luke MTK, Pro Agria Brahea-keskus Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus Elintarviketeollisuus Julkiset ruokapalvelut Arkea Ravintola-alan toimijat Kunnat Kalan tuottajat Vähittäistavarakaupat Ruoka-apu-toimijat Reko-ringit Bastu-verkosto GS1 John Nurmisen Säätiö Ukipolis Varsinais-Suomen Yrittäjät Korkeakoulut Smart Chemistry Park Lannoite- ja biokaasuyritykset Kuntec, Turku Luke Ely-keskus BSAG Vesiosaamisen verkostot Lannoitevalmistajat Edelläkävijätilat Livia John Nurmisen säätiö Infraisännöinti ja viljelytietojen avaus Hyvien käytäntöjen levittäminen maataloustoimijoille Kemian osaamisen törmäyttäminen tilatasolla, esim. eri sivuvirtojen prosessoinnin ratkaisut Edistyneiden tilojen käytänteiden monistaminen Uusien viljelykasvien käyttöönotto Tuotantoketjun kokonaisuuden taloudellisten vaikutusten tunnistaminen Jalostusasteen kasvattaminen, uudet tuotteet Ruokahävikin kytkeminen avoimen datan alustoihin Ruokahävikkiin liittyvän teknologian kehittäminen Alueen elintarvikesektorin nostaminen ruokahävikin vähentämisen edelläkävijäksi Lähikalahankkeen ja vastaavien projektien jatkaminen ja laajentaminen Lannan määrien ja sijaintien tarkempi tunnistaminen Kierrätyslannoitteiden käyttökohteiden osoittaminen Puhdistamolietteiden logistiikan kehittäminen Kierrätysravinnekokeilut infrarakentamisessa Järviruoko hakkeen korvikkeena Vihannesten kuorijätteen prosessointi ja uudet tuotteet Kuntakohtaisten ravinnetasetarkasteluiden hyödyntäminen Fosforin saostus virtavedestä Viljelijäyhteistyö Teema 1: Viljely Teema 2: Ruoka • Kuljetus- ja välityspalvelut yksityisille ja julkisille toimijoille • Elintarvikkeiden jalostusasteen nostaminen – uudet tuotteet • Ruokahävikin vähentäminen – edelläkävijäasema • Hankintojen kohdentaminen • Kausi- ja lähituotteiden arvostuksen ja tarpeen lisäys • Lannoitevalmistuksen kehittäminen sivuvirroista • Ravinteet infra-rakentamisessa • Viljelytiedon levittäminen • Tilauksen ja tarpeen muodostaminen • Lannan ja lietteiden ravinteiden hyödyntäminen • Tilakoon biokaasuratkaisut VAHVISTETTAVAATOIMIJATTOIMENPITEET Teema 3: Ravinnekierto
 • 14. TEKNISET KIERROT Teknisten kiertojen keskiössä on materiaalien ja tuotteiden kestävä käyttö sekä uusiutuvan energian ratkaisut. Keskeistä on materiaalikehitys ja tuotesuunnittelu kaikilla toimialoilla, jotta tuotteiden käyttöikä pitenee ja uudelleenkäyttö elinkaaren eri vaiheissa mahdollistuu. Tilaajaosaamisen kehittäminen on teknisten kiertojen toteutumisen ja yritysten kasvun edellytysten avainkysymys. Painopiste 2
 • 15. Teknisten kiertojen toteutus • Keskitetyn ja hajautetun tuotannon optimointi, älykäs energiajärjestelmä • Alueelliset potentiaalit • Alueelliset lämpöverkot hyödyntäjinä • Biokaasu • Hukkalämmön hyödyntäminen • Energian palveluistaminen • Omavaraisuuden lisääminen Energiayhtiöt Kuntien tekninen sektori Valonia Luke Metsäkeskus MTK Korkeakoulut Aurinkoenergiayritykset Hinku-kunnat Meriaura BSAG Kuntec Yritysalueet kokeilualustoina Livia Varsinais-Suomen Yrittäjät Ely-keskus Kunnat Alueellinen uusiomaa- aineshanke Kiertomaa Oy Korkeakoulut Turku Science Park Spark Up Innovaatioalustat Kehittyvät alueet maakunnassa Turun Meriniitty, Skanssi, Itäharju Uusikaupunki Bastu-verkosto IBM Kiinteistöliitto Telaketju Turku LSJH FISS Korkeakoulu-yritys yhteistyö Vierailukeskus Joki Topinpuisto Smart Chemistry Park Bastu-verkosto Turun korjaustelakka Oili Jalonen Terveyskampus Turku Kunnat Kiertomaa Oy Varsinais-Suomen Yrittäjät Uusiutuvan energian investointien edistäminen Aurinkoenergian edistäminen Hukkalämmönpotentiaalien tarkempi selvittäminen ja hyödyntämisen ratkaisut yritysalueilla Meriliikenteen biopolttoaineiden käytön edistäminen Uusiutuvan energian arvoketjujen selvittäminen Tilakoon biokaasutuotannon edistäminen Teknisen alan koulutuksen lisääminen ja vahvistaminen Modulaarisen rakentamisen kehittäminen 3D-tekniikan soveltaminen Tilaajaosaamisen vahvistaminen koulutuksessa Maa-ainespörssi Tilojen monikäytön kokeilut Konkreettiset energiatehokkuuden ratkaisut kaikessa rakentamisessa Alueellinen uusiomaa-aines ja ylijäämämassa -hanke Digitaalisten alustojen hyödyntäminen Erilliskerätyn materiaalin jalostuksen kokeilut (mm. tekstiilit, muovi, huonekalut) Uudet tuotteet esille kaupunkien ja kuntien toimesta, esim. osana vierailukeskushanketta Massojen varastoinnin ratkaisut Laivojen purkukokeilu Sote-sektorin jätteiden synnyn ehkäisy Jakamistalouden ratkaisuiden edistäminen Uusien biokomponenttien kehittäminen Teema 1: Uusiutuva energia Teema 2: Rakentaminen Teema 3: Teolliset symbioosit • Uusiomateriaalit infrarakentamisessa • Rakennusten purkumateriaalit rakentamisessa • Kaavoituksen ja luvituksen ohjaus • Teknisen sektorin tilaajaosaaminen • Kokeilualustat innovaatioille • Brownfield-osaaminen • Tilojen monikäyttöisyys • Kiertotalouden kokonaisvaltainen huomioiminen • Nollajätealue • Opiskelijat ”innovoijina” • Jätemateriaalien (mm. tekstiili ja maatalousmuovi) jalostusratkaisut • Ekosuunnittelu kaikilla toimialoilla • Purkutoiminta • Jakamistalouden ratkaisut • Uudet materiaalit VAHVISTETTAVAATOIMIJATTOIMENPITEET
 • 16. Jakamistalous Teknisen koulutuksen vahvistaminen Kuluttaja sovellukset Julkiset- hankinnat Digitaaliset sovellukset Tuote- suunnittelu Yritysten välinen yhteistyö Palveluistamisen mallit Tarkempi tieto potentiaaleista Uusiutuvan energian tuotanto Uusio- materiaalien käyttö Houkutteleva toiminta- ympäristö Kuljetus- ketjun optimointi Mahdollistava suunnittelu Teolliset symbioosit Tuotannon- ohjausjärjes- telmät Meri- teollisuuden kehitys Materiaalien saatavuuden varmistaminen Syntyvien virtojen tunnistaminenPurku- toiminta Korjattavuus, käyttöikä Modulaariset ratkaisut Sinisen talouden monipuolis- tuminen TOIMINTATASO Selitteet Lisäarvo Tekniset kierrot kiertotaloudessa Uudet materiaalit Sivuvirtojen hyödyntämisen ratkaisut Tarvittava toimenpide Päästö- vähenemä Klustereiden vahvistuminen
 • 17. LIIKKUMINEN JA LOGISTIIKKA Kiertotalouden periaatteisiin nojautuvan liikennejärjestelmän luominen edellyttää ennakkoluulotonta kehittämistä. Avainasemassa on palveluistaminen, digitaaliset sovellukset sekä uudenlaiset energianlähteet. Varsinais-Suomessa on edellytykset toimia innovatiivisten logistiikkaratkaisuiden kärkialueena keskeisen sijainnin ja vahvan toimijakentän ansiosta. Pohjoisen kasvukäytävän tulee toimia uuden potentiaalin mahdollistajana. Painopiste 3
 • 18. Liikkumisen ja logistiikan toteutus • Eri kuljetustarpeiden yhdistäminen • Sähköinen välityspalvelu • Joukkoliikenteen jatkokehitys • Sähköajoneuvojen laajempi edistäminen • Turun MaaS-palveluiden kehittämiseen kytkeytyvät toiminnot • Jakamistalouden ratkaisut Sovelluskehittäjät Föli Matkahuolto Maakunnan liikennöitsijät VR Taksi Yhteiskäyttöpalveluide n tarjoajat (24Rent, Shareit Blox Car) Turun kaupunki Pohjoinen kasvukäytävä -toimijat Freeco Posti, UPS DB Schenker Wiima Logistics Valmet Kuntec Sovelluskehittäjät Taksi Maanviljelijät GS1 Gasum Energiayhtiöt Veturiyritykset Pohjoinen kasvukäytävä toimijat Biokaasun pientuottajat Liikennemäärien ja -suoritteiden selvittäminen Yhteiskäyttö-ajoneuvojen (sis. myös veneet) kysynnän vahvistaminen Paikannuspalvelu-kokeilut Kuljetuspörssikokeilu Maaseutu Maas Julkisen liikenteen sähköistys Kuljetuskokeilut, esim. sote Yritysten logistiikkayhteistyö, esim. yhteisterminaalit Lannan logististen ketjujen selvittäminen Logistiikkakokeilut esim. yritysalueilla Kasvukäytävään liittyvän potentiaalin laaja-alainen selvittäminen Sako- ja umpikaivolietteiden sekä muovien logistiikan ratkaisut Meripolttoaineet Ajoneuvoliikenteen lataus/tankkauspisteiden verkoston laajentaminen Satamalogistiikan vahvistaminen osana kasvukäytävä- hanketta Biokaasun tuotannon monipuolistaminen ja jakelun laajentaminen kaasun nesteytyksellä Teema 1: Henkilöliikenne Teema 2: Tavarakuljetukset Teema 3: Infra • Sähköinen välityspalvelu • Elintarvikkeiden kuljetusketjut • Kappaletavaran kuljetusten optimointi • Maaseutulogistiikka • Satamalogistiikan kehittäminen • Horisontaalinen logistiikkayhteistyö • Biokaasun liikennekäytön edistäminen • Kaluston jakamispalvelut • Satamalogistiikka • Saavutettavuuden parantaminen VAHVISTETTAVAATOIMIJATTOIMENPITEET
 • 19. Liikkuminen ja logistiikka kiertotaloudessa Biokaasun tuotanto Biokaasun tuotanto Biokaasun tuotanto Uusiutuva energia liikennekäytössä Digitaaliset sovellukset Horisontaalinen logistiikka- yhteistyö Tankkaus- asema- verkosto Biokaasun nesteytysLogistiikka- ketjujen yhdistäminen Julkiset- hankinnat Yhteiskäyttö- palvelut Kuluttaja- sovellukset Saatavuuden parantaminen Polttoaine- jakeiden moni- puolistaminen Julkisen liikenteen lisäys Uudet sähköiset palvelut vientiin Oma- varaisuuden lisäys Meriliikenteen polttoaineet Meriliikenteen automaatio Saavutettavuuden parantuminen Palvelu yhteistyö Satama- logistiikka Tehostuneet kuljetusketjut Alueen houkuttelevuus Varasto- tarpeen optimointi Latauspiste verkosto TOIMINTATASO Selitteet Lisäarvo Tarvittava toimenpide MaaS (Mobility as a Service)
 • 20. LÄPILEIKKAAVAT TEEMAT Neljäntenä painopisteenä on läpileikkaavat teemat, jotka ovat edellytyksenä kokonaisuuden etenemiselle. Esimerkiksi vahva viestintä ja kuluttajien/kuntalaisten osallisuus kaikissa toiminnoissa ovat ehdottomia edellytyksiä alueen nousulle kiertotalouden kärkeen. Läpileikkaavista teemoista tarkemmin on kuvattu palveluistaminen, julkiset toiminnot sekä kemian osaaminen. Painopiste 4
 • 21. Korkeakoulut Gasum, Meriaura, Smart Chemistry Park Turku Science Park Läpileikkaavien teemojen toteutus • Avoin yhteinen viestintä ja tiedottaminen • Sähköiset alustat • Muunneltavuus ja tehokas käyttö • Käyttöiän pidentäminen Energiayhtiöt Tuup, Freeco Wolt, Foodora Vint Sovelluskehittäjät Kunnat Kotto Ely ja kunnat Valonia Alueellinen uusiomaa-aineshanke Kiertomaa Oy Yliopistot, korkeakoulut Turku Science Park Bastu, Spark Up Datan avaaminen Uudenlaisten hankintakäytäntöjen soveltaminen (liisaus, vuokraus jne) Sovelluskehittäjien ja ”perinteisten” toimialojen törmäyttäminen Materiaalivirtojen selvittäminen Datan avaaminen Viestintä Osallistavat menetelmät yrityksille, opiskelijoille ja asukkaille Innovatiivisten hankintakäytäntöjen levittäminen ja kokeilut Markkinavuoropuhelun vakiinnuttaminen Tekstiilien jalostuksen kokeilut Yhteistyö maatalouden oppilaitosten kanssa Kiertotalouden ratkaisut life science -toimialalla Metsätalouden sivuvirrat ja uudet materiaalit Teema 1: Palveluistaminen Teema 2: Julkiset toiminnot Teema 3: Kemian osaaminen • Kierrätysravinteet • Tuotantovirtojen arvolisätuotteet, esim. maatalous • Uusiutuvat polttoaineet • Vesien puhdistus • Kiertotalouden kytkeytyminen uusille toimialoille • Uudet materiaalit TOIMIJATTOIMENPITEET • Innovatiiviset hankinnat • Datan avaus • Pilotti- ja referenssikohteiden tarjoaminen • Klustereiden ja verkostojen edistäminen • Korkeakoulu–yritys-yhteistyön hyödyntäminen • Tilaajaosaamisen vahvistaminen • Tekninen sektori edelläkävijänä ja innovaatioiden vauhdittajana • Mitattavuuden ja seurannan kehittäminen • Osallisuuden vahvistaminen VAHVISTETTAVAA
 • 22. Saatavuuden varmistaminen - uusiomaa-ainekset - elintarvikkeet tilatuottajilta Kierrätys-/ uusiokäyttökelpoisen loppujakeen varmistaminen - biojäte, purkujäte Kaavoitus ja luvitus mahdollistajana - houkutteleva toimintaympäristö - mahdollistava ja muuttuvaa toimivaa tukeva Toimialojen törmäyttäminen - ruoka- ja kuljetus - ICT ja materiaalimäärät Pientoimijoiden ja PK-yritysten huomiointi - hankintojen kokoluokka Soveltuvat toimitilat ja -alueet - teollisuusalueet Tutkimus- ja ohjauspalvelut Yritysneuvonta Elinkaaren vaikutusten huomiointi Keräys- ja korjausratkaisut toiminnoissa Leasing, vuokraus, yhteiskäyttö - ajoneuvot - laitteistot Kuluttajien valistus - koulut - kunnan toiminnat Sähköisten kokeilualustojen suosiminen - kuljetuspalvelut Vaihtoehtoisten virtojen hyödyntäminen Tilojen monipuolinen hyödyntäminen ja muunneltavuus Kausi- / sesonki- tuotteiden huomiointi Korkeakoulu- yritysyhteistyö Datan avaaminen ”Julkiset hankinnat ja julkisten toimijoiden luoma positiivinen sekä mahdollistava kuva alueesta, luovat kehittyville yrityksille kutsuvan ja kiinnostavan alustan tulla kokeilemaan uusia ratkaisuja.” Kuntayhtiöt kokeilukumppaneinaTilaajaosaaminen, markkinavuoropuhelu Muuttuvien toimintojen uudelleen käytettävyys Julkiset toimintojen rooli kiertotalouden mahdollistajana alkutuotanto materiaalin prosessointi valmistava teollisuus jakelu kauppa yritykseltä yritykselle kuluttaja käyttö
 • 23. Tiekartan toimeenpano tapahtuu yhteistyönä Tiekartan toimeenpanon ja jatkotyöskentelyn tavoitteina on nostaa esille kiertotalouden kasvun kannalta keskeisiä avauksia, työstää uusia hankkeita, saada mukaan yhä laajempi joukko toimijoita, käynnistää uusia toimintoja ja luoda uusia kumppanuuksia. Tärkeää on myös alueellisen yhtenäisen kiertotalousviestinnän vahvistaminen. Kiertotalouden alueellinen vahvistaminen tapahtuu laajassa yhteistyössä tiekarttaprosessissa mukana olleiden sekä muiden uusien mukaan tulleiden toimijoiden kesken. Yhteistyön ja teeman edistämisen välineinä toimivat erilaiset yhteiset verkostot, foorumit ja tapahtumat sekä jatkuvasti suunnittelussa olevat uudet yhteishankkeet. Jatkotyöskentelyssä keskitytään entistä vahvemmin myös eri toimijatasojen osallistamiseen mahdollisimman suuren vaikuttavuuden takaamiseksi. Valonia esimerkiksi kouluttaa vuosina 2017-2018 kuntien luottamushenkilöistä kiertotaloutta tukevaan päätöksentekoon. Moni tiekartassa talvella 2017 esiin nostettu teema edistyi jo saman vuoden aikana, esimerkiksi • Rakentamisen kiertotalouteen keskittyvä Bastu-työpajasarja käynnistyi syksyllä 2017 • Kestävän ruokajärjestelmän toimijat ovat tiivistäneet yhteistyötään entisestään ja suunnitelleet sekä käynnistäneet uusia hankkeita • Teollisiin symbiooseihin pohjautuvia kiertotalouskeskuksia kehitetään laajassa valtakunnallisessa yhteistyössä • Sinisen kasvun ja sinisen biotalouden monipuolistumisen vetovastuusta on sovittu Lounaisrannikko-yhteistyön (Loura) kesken • Uusiutuvan energian asioita edistetään uudessa perustetussa alueellisessa yhteistyöryhmässä • Liikkumisen ja logistiikan teemassa kehitetään rinnakkain sekä kestävää kaupunkilogistiikka ja henkilöliikennettä että esimerkiksi maaseudun liikkumisen innovatiivisia ratkaisuja Maakunnassa käynnissä olevia kiertotaloustoimia kerätään osoitteeseen www.kiertotaloudenvarsinaissuomi.fi

Editor's Notes

 1. Alueellisella kiertotalouden tiekartalla luodaan askelmerkkejä monipuoliselle ja kiertotalouteen pohjaavalle Varsinais-Suomelle. Tiekartta luo tunnustettavan perustelupohjan teoille ja toimenpiteille, joilla voidaan merkittävästi edistää alueen kiertotaloutta. Lähtökohdilla tarkoitetaan yhtä lailla niin maantieteellistä sijaintia, teollisuuden rakennetta, maatalouden volyymia, korkeakoulujen määrää kuin esimerkiksi niitä huippuosaamisen aloja, jotka alueella ovat vuosikausia kehittyneet ja vahvistuneet. Esimerkiksi teollisia symbiooseja mietittäessä fyysisillä etäisyyksillä on merkitystä. On mahdollista, että tulevaisuudessa kaupunkien ja teollisuuden jäte- ja sivuvirroista saattaa jopa muodostua luotettavampia materiaalien lähteitä verrattuna esimerkiksi luonnonmalmeihin tai viljeltyihin kuituihin. Esimerkiksi maaseudun energiantarve voitaisiin täyttää paikallisista lähteistä muun muassa elintarviketuotannon sivuvirtoja hyödyntämällä.