Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

звіт майстерні 2016

312 views

Published on

Звіт творчої групи за 2015-2016 н.р.

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

звіт майстерні 2016

 1. 1. ЗвітЗвіт творчої групи “Авторська майстернятворчої групи “Авторська майстерня Заслуженого учителя України Руденко В. О.”Заслуженого учителя України Руденко В. О.” 2015-2016 н.р.2015-2016 н.р. Блог як ефективний інструментБлог як ефективний інструмент для удосконалення професійноїдля удосконалення професійної компетентності педагога такомпетентності педагога та проектування дистанційного супроводупроектування дистанційного супроводу освітньої діяльностіосвітньої діяльності
 2. 2. МетаМета • Сприяти оволодінню слухачами прийомами таСприяти оволодінню слухачами прийомами та методами досвіду керівника з питання проектуванняметодами досвіду керівника з питання проектування сучасного уроку математики та формування його ІТ-сучасного уроку математики та формування його ІТ- контенту, використовуючи можливості освітніхконтенту, використовуючи можливості освітніх ресурсів для організації освітньої та методичноїресурсів для організації освітньої та методичної роботи.роботи.
 3. 3. ЗавданняЗавдання • Піднесення ефективності викладання предмету таПіднесення ефективності викладання предмету та втілення у практику особистої роботи технологічноївтілення у практику особистої роботи технологічної моделі компетентнісно-спрямованого уроку на основімоделі компетентнісно-спрямованого уроку на основі діяльнісного підходу.діяльнісного підходу. • Створення сприятливих умов для активних дій слухачів уСтворення сприятливих умов для активних дій слухачів у інформаційному просторі, залучення їх до участі уінформаційному просторі, залучення їх до участі у колективних навчальних та методичних проектахколективних навчальних та методичних проектах авторської майстерні, а також педагогічних конкурсах-авторської майстерні, а також педагогічних конкурсах- оглядах інших освітніх установ.оглядах інших освітніх установ. • Створення сприятливих умов для активних дій слухачів уСтворення сприятливих умов для активних дій слухачів у інформаційному просторі та використанні найновішихінформаційному просторі та використанні найновіших освітніх технологій у своїй професійній діяльності.освітніх технологій у своїй професійній діяльності. • Сприяння освоєнню слухачами майстерні хмарнихСприяння освоєнню слухачами майстерні хмарних технологій та використанню Інтернет ресурсів длятехнологій та використанню Інтернет ресурсів для підвищення рівня їх педагогічної майстерностіпідвищення рівня їх педагогічної майстерності
 4. 4. Зміст та тематика засіданьЗміст та тематика засідань • Засідання №1 Методичний тренінг Можливості застосування електронних освітніх ресурсів для організації навчальної та методичної роботи вчителя Ми позбавляємо дітей майбутнього, якщо продовжуємо вчити сьогодні так, як вчили цьому вчора. Джон Дьюї (1859-1952,Джон Дьюї (1859-1952, американський філософ,американський філософ, психолог та реформатор)психолог та реформатор) 1. Працюємо із технологією Prezi – сервісом, що створює єдиний контент інформації. 2. На шляху до «перевернутого навчання». Застосування ресурсу Padlet (стіна) для кріплення документів та організації спільної роботи на задану тему. 3. Використання Інтернет-ресурсу slaideshare та Calameo 3D та компактного укладання презентацій і слайдів та зручної їх демонстрації. 4. Дружні сервіси getLoupe та Photopeach – помічники у створенні колажів та сховищ фото, інтерактивного відеоряду. 5. Майстер-клас: з досвіду організації роботи з блогами • Використання освітнього блогу як педагогічного майданчика для професійного діалогу з колегами; • Залучення школярів до спільної роботи по освоєнню інтернет-технологій.
 5. 5. Робота між заняттямиРобота між заняттями • Підготувати методичний проект “Рівняння та нерівності з параметрами” • Опрацювати методичні матеріали та забезпечити збір інформації про навчальний веб-квест. • Познайомитися із технологією квестів на сайті ОІППО імені В. Сухомлинського (вкладка “Інтернет- конференції”, тема “Обласний фестиваль освітніх веб-квестів”)
 6. 6. Методична діяльністьМетодична діяльність керівникакерівника 1.1. Член журі районного та обласного етапів конкурсу “УчительЧлен журі районного та обласного етапів конкурсу “Учитель року 2016” (номінація “математика”). Методична допомогароку 2016” (номінація “математика”). Методична допомога у підготовці слухача школи Бондар І. Ю. до участі у обласномуу підготовці слухача школи Бондар І. Ю. до участі у обласному турі конкурсу ( листопад –січень 2016 р.).турі конкурсу ( листопад –січень 2016 р.). 2.2. Експертиза підручника “Алгебра 8” (автори Кравчук В. Р.,Експертиза підручника “Алгебра 8” (автори Кравчук В. Р., Підручна М. В., Янченко Г. М.): перегляд та опрацюванняПідручна М. В., Янченко Г. М.): перегляд та опрацювання електронної версії, підготовка експертного висновку таелектронної версії, підготовка експертного висновку та додатковий аналіз після повторного доопрацюваннядодатковий аналіз після повторного доопрацювання (березень-квітень 2016).(березень-квітень 2016). 3.3. Публікації у “Освітньому інтернет-навігаторі КОІППО”:Публікації у “Освітньому інтернет-навігаторі КОІППО”: статті “Використання софізмів на уроках геометрії якстатті “Використання софізмів на уроках геометрії як засобу формування критичного мислення”, “Методзасобу формування критичного мислення”, “Метод евристичних запитань”евристичних запитань”
 7. 7. Конкурс “Учитель року 2016”Конкурс “Учитель року 2016” • На фото: журі заключного обласного туру всеукраїнського конкурсу – номінація математика (зліва), учасники та журі відбіркового етапу конкурсу (справа)
 8. 8. Популяризація досвіду творчої групиПопуляризація досвіду творчої групи 1. Створення презентації “Психолого-педагогічні аспекти проектування сучасного уроку математики відповідно до вимог нового Державного стандарту освітньої галузі” та публікація на блозі “Авторська майстерня” для поширення досвіду - http:// www.slideshare.net/ValentinaRudenko/ss-56855632 2. Участь у обласному вебінарі “Урок математики. Самоаналіз уроку” виступ з питання “Сучасний урок: компетентнісно-діяльнісний підхід”. https://youtu.be/LX6Q_vunNps 3. На сайті КОІППО у вкладці "ютуб-канал" Голодюк Л. С. (заступник директора КОІППО з науково-методичної діяльності) розмістила відео-ролик - майстер-клас для методистів "Інтернет-ресурс як засіб комунікації у Інтернеті“, де є посилання на блоги “Математика прикладна” та “Математика для всіх” як приклади ресурсів, що забезпечують методичний супровід упровадження Державних стандартів.
 9. 9. Популяризація досвідуПопуляризація досвіду • Педагогічна практика: виступи для слухачів курсів -Педагогічна практика: виступи для слухачів курсів - 1.1. Вчителів математики (грудень 2015)- “Вчителів математики (грудень 2015)- “ЗапорукаЗапорука успішного упровадження Державного стандарту базової іуспішного упровадження Державного стандарту базової і повної середньої освіти – професіоналізм учителя”повної середньої освіти – професіоналізм учителя” 2.2. Вчителів інформатики та математики (червеньВчителів інформатики та математики (червень 2016) –”Освітні ресурси як засіб для організації2016) –”Освітні ресурси як засіб для організації навчальної та методичної роботи учителя”навчальної та методичної роботи учителя”
 10. 10. Удосконалення майстерностіУдосконалення майстерності • Участь у обласній творчій групі учителів математики (керівникУчасть у обласній творчій групі учителів математики (керівник Голодюк Л.С.) з проблеми “Науково-методичні засади організаціїГолодюк Л.С.) з проблеми “Науково-методичні засади організації навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі навчаннянавчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання математики” (2015-2016 н.р.)математики” (2015-2016 н.р.) • Участь у обласному семінарі-тренінгу “Дистанційне навчання.Участь у обласному семінарі-тренінгу “Дистанційне навчання. Система дистанційного навчанняСистема дистанційного навчання Moodle-2Moodle-2” (лютий 2016). Навчальний” (лютий 2016). Навчальний практикум для педагогічного колективу школи за освітньоюпрактикум для педагогічного колективу школи за освітньою концепцією змішаного навчання (березень 2016 р.).концепцією змішаного навчання (березень 2016 р.). • Участь у постійно обласному діючому науково-практичному семінаріУчасть у постійно обласному діючому науково-практичному семінарі “Методичні особливості роботи вчителя математики з“Методичні особливості роботи вчителя математики з обдарованими та здібними учнями” ( листопад 2015, березень 2016 р.)обдарованими та здібними учнями” ( листопад 2015, березень 2016 р.)
 11. 11. РезультативністьРезультативність • Відповідно до наказу КЗ "КОІППО імені В. Сухомлинського" від 12.05. 2016 року №41 Руденко В. О. нагороджено смарагдовим сертифікатом переможця обласного конкурсу "Від дослідницької компетентності педагога до навчально-дослідницьких умінь дітей" . • Відповідно до наказу начальника управлінняВідповідно до наказу начальника управління освіти та науки, молоді і спортуосвіти та науки, молоді і спорту держадміністрації Кіровоградської областідержадміністрації Кіровоградської області №438 від 27.05.26 р. Руденко В. О. нагороджена№438 від 27.05.26 р. Руденко В. О. нагороджена дипломами І ступеня у номінаціях “Керівникдипломами І ступеня у номінаціях “Керівник гуртка” та “Класний керівник”.гуртка” та “Класний керівник”. • За підсумками огляду "Педагогічна блогосфера-2016" Руденко В. О. окрім дипломів (переможців та лауреатів), члени журі відзначили учасників сертифікатом "Основи створення освітнього блогу“.

×