Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Regjistri personal i mesuesit per klasat 1-3 te Arsimit fillor

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 17 Ad

Regjistri personal i mesuesit per klasat 1-3 te Arsimit fillor

Download to read offline

Regjistri personal i mesuesit per klasat 1-3 te Arsimit fillor permban te gjitha lendet qe zhvillohen ne klasat 1-3, sipas Programeve perkatese lendore. Hartimi i ketij regjistri eshte bere bazuar ne, "Udhezuesin metodik per zbatimin e Kurrikules se re". Ne kete regjister mbahen shenim vleresimet per kompetencat , jo per tematikat lendore. Si rrjedhim shenimet vleresuese te ketij regjistri, jane ne perputhje te plote me regjistrin e klases.

Regjistri personal i mesuesit per klasat 1-3 te Arsimit fillor permban te gjitha lendet qe zhvillohen ne klasat 1-3, sipas Programeve perkatese lendore. Hartimi i ketij regjistri eshte bere bazuar ne, "Udhezuesin metodik per zbatimin e Kurrikules se re". Ne kete regjister mbahen shenim vleresimet per kompetencat , jo per tematikat lendore. Si rrjedhim shenimet vleresuese te ketij regjistri, jane ne perputhje te plote me regjistrin e klases.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

More from Valbona Imeraj (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Regjistri personal i mesuesit per klasat 1-3 te Arsimit fillor

 1. 1. SHKOLLA 9- VJECARE “DËSHMORËT E LIRISË” TIRANË REGJISTËR PERSONAL KLASA III-A VALBONA IMERAJ 2021-2022
 2. 2. TABELË PËR VLERËSIMIN E ARRITJEVE TË NXËNËSIT LËNDA GJUHË SHQIPE PERIUDHA E _________________ KLASA E _____________________ MËSUESI/JA_________________ NR EMRI MBIEMRI VLERËSIMI I VAZHDUAR 45 pikë PORTOFOLI 25 pikë TESTI 30 pikë PIKËT TOTA L VL. I AR . F Kl 0-5 D Kl 0-5 SH Sh 0- 5 SH Kl 0-5 NJGJ Sh 0-5 NJGJ Kl 0-5 L Sh 0-5 L Kl 0-5 L Kl 0-5 D1 0-5 D2 0-5 D3 0-5 P 0- 10 30p 0-100 1-5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
 3. 3. 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1- Tabela e konvertimit të pikëve në shkallë vlerësimi Pikët Nota 0-24 pikë 1 25 -44 pikë 2 45-64 pikë 3 65-84 pikë 4 85-100 pikë 5 2- Tema dhe data e vlerësimit të nxënësit të shënohet në planifikimin ditor që bën mësuesi cdo ditë. 3- Shpjegimi i shkurtimeve të kompetencave F- Të folurit D- Të dëgjuarit Sh- Të shkruarit NjGj- Njohuri gjuhësore L- Të lexuarit
 4. 4. TABELË PËR VLERËSIMIN E ARRITJEVE TË NXËNËSIT LËNDA : MATEMATIKË PERIUDHA E _________________ KLASA E _____________________ MËSUESI/JA_________________ NR EMRI MBIEMRI VLERËSIMI I VAZHDUAR 45 pikë PORTOFOLI 25 pikë TESTI 30 pikë PIKËT TOTA L VL.I AR. ZSP Kl 0-5 ZSP Kl 0-5 ZSP Sh 0-5 AVM Kl 0-5 AVM Sh 0-5 MKM Kl 0-5 LK Kl 0-5 MM Kl 0-5 PTM Shp 0-5 D1 0-5 D2 0-5 D3 0-5 PR 0-10 30p 0-100 1-5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 5. 5. 25 26 27 28 29 30 31 1-Tabela e konvertimit të pikëve në shkallë vlerësimi Pikët Nota 0-24 pikë 1 25 -44 pikë 2 45-64 pikë 3 65-84 pikë 4 85-100 pikë 5 2-Tema dhe data e vlerësimit të nxënësit të shënohet në planifikimin ditor . 3- Shpjegimi i shkurtimeve të kompetencave ZSP- Zgjidhja e situatave problemore AVM- Arsyetim dhe vërtetimi matematik MKM- Të menduarit dhe komunikimi matematik LK- Lidhja konceptuale MM- Modelimi matematik PTM- Përdorimi i teknologjisënë matematikë
 6. 6. TABELË PËR VLERËSIMIN E ARRITJEVE TË NXËNËSIT LËNDA : DITURI NATYRE PERIUDHA E _________________ KLASA E _____________________ MËSUESI/JA_________________ NR EMRI MBIEMRI VLERËSIMI I VAZHDUAR 45 pikë PORTOFOLI 25 pikë TESTI PIKËT TOTAL VLERËSIMI I ARRITJEVE IPZ kl 0-15 PMOPSH kl 0-15 KGJTSH shp 0-15 D.KRIJUESE 0-15 PROJEKTI 0-10 0-30 0-100 1-5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
 7. 7. 28 29 30 31 1-Tabela e konvertimit të pikëve në shkallë vlerësimi Pikët Nota 0-24 pikë 1 25 -44 pikë 2 45-64 pikë 3 65-84 pikë 4 85-100 pikë 5 2-Tema dhe data e vlerësimit të nxënësit të shënohet në planifikimin ditor . 3- Shpjegimi i shkurtimeve të kompetencave IPZ- Identifikimi i problemeve dhe zgjidhja e tyre PMOPSH- Përdorimi i mjeteve, objekteve dhe procedurave shkencore KGJTSH- Komunikimi në gjuhën dhe terminologjinë e shkencës
 8. 8. TABELË PËR VLERËSIMIN E ARRITJEVE TË NXËNËSIT LËNDA : QYTETARI PERIUDHA E _________________ KLASA E _____________________ MËSUESI/JA_________________ NR EMRI MBIEMRI VLERËSIMI I VAZHDUAR 45 pikë PORTOFOLI 25 pikë DISKUTIM TEMATIK I ARGUMENTUAR PIKËT TOTAL VLERËSIMI I ARRITJEVE PERSONALE 0-15 SOCIALE 0-15 QYTETARE 0-15 D.KRIJUESE 0-15 PROJEKTI 0-10 0-30 0-100 1-5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 9. 9. 27 28 29 30 31 1-Tabela e konvertimit të pikëve në shkallë vlerësimi Pikët Nota 0-24 pikë 1 25 -44 pikë 2 45-64 pikë 3 65-84 pikë 4 85-100 pikë 5 2-Tema dhe data e vlerësimit të nxënësit të shënohet në planifikimin ditor .
 10. 10. TABELË PËR VLERËSIMIN E ARRITJEVE TË NXËNËSIT LËNDA : ART PAMOR PERIUDHA E _________________ KLASA E _____________________ MËSUESI/JA_________________ NR EMRI MBIEMRI VLERËSIMI I VAZHDUAR 45 pikë PORTOFOLI 25 pikë EKSPOZITA PIKËT TOTAL VLERËSIMI I ARRITJEVE KA 0-15 PA 0-15 VA 0-15 D.KRIJUESE 0-15 PROJEKTI 0-10 0-30 0-100 1-5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
 11. 11. 28 29 30 31 1-Tabela e konvertimit të pikëve në shkallë vlerësimi Pikët Nota 0-24 pikë 1 25 -44 pikë 2 45-64 pikë 3 65-84 pikë 4 85-100 pikë 5 2-Tema dhe data e vlerësimit të nxënësit të shënohet në planifikimin ditor . 3- Shpjegimi i shkurtimeve të kompetencave KA- Krijimi artistik PA-Performimi artistik VA- Vlerësimi artistik
 12. 12. TABELË PËR VLERËSIMIN E ARRITJEVE TË NXËNËSIT LËNDA : EDUKIM MUZIKOR PERIUDHA E _________________ KLASA E _____________________ MËSUESI/JA_________________ NR EMRI MBIEMRI VLERËSIMI I VAZHDUAR 45 pikë PORTOFOLI 25 pikë KONCERTI PIKËT TOTAL VLERËSIMI I ARRITJEVE KM 0-15 PIM 0-15 VVM 0-15 D.KRIJUESE 0-15 PROJEKTI 0-10 0-30 0-100 1-5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
 13. 13. 28 29 30 31 1-Tabela e konvertimit të pikëve në shkallë vlerësimi Pikët Nota 0-24 pikë 1 25 -44 pikë 2 45-64 pikë 3 65-84 pikë 4 85-100 pikë 5 2-Tema dhe data e vlerësimit të nxënësit të shënohet në planifikimin ditor . 3- Shpjegimi i shkurtimeve të kompetencave KM- Krijimi muzikor PIM-Performimi, interpretimi muzikor VMM- Vlerësimi i veprave muzikore
 14. 14. TABELË PËR VLERËSIMIN E ARRITJEVE TË NXËNËSIT LËNDA : KËRCIMI PERIUDHA E _________________ KLASA E _____________________ MËSUESI/JA_________________ NR EMRI MBIEMRI VLERËSIMI I VAZHDUAR 45 pikë PORTOFOLI 25 pikë KONCERT PIKËT TOTAL VLERËSIMI I ARRITJEVE KNL 0-15 PILK 0-15 VLK 0-15 D.KRIJUESE 0-15 PROJEKTI 0-10 0-30 0-100 1-5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
 15. 15. 28 29 30 31 1-Tabela e konvertimit të pikëve në shkallë vlerësimi Pikët Nota 0-24 pikë 1 25 -44 pikë 2 45-64 pikë 3 65-84 pikë 4 85-100 pikë 5 2-Tema dhe data e vlerësimit të nxënësit të shënohet në planifikimin ditor . 3- Shpjegimi i shkurtimeve të kompetencave KNL- Krijimi nëpërmjet lëvizjeve PILK- Performimi/Interpretimi I lëvizjeve dhe I kërcimit VLK- Vlerësimi I lëvizjeve dhe I kërcimeve
 16. 16. TABELË PËR VLERËSIMIN E ARRITJEVE TË NXËNËSIT LËNDA : EDUKIM FIZIK, SPORTE DHE SHËNDET PERIUDHA E _________________ KLASA E _____________________ MËSUESI/JA_________________ Nr EMRI MBIEMRI VLERËSIMI I VAZHDUAR 45 pikë PORTOFOLI 25 pikë AKTIVITETI SPORTIV 0-30 PIKËT TOTAL 0-100 VLERËSIMI I ARRITJEVE 1-5 ZHAL NSLS PSJA LOJËRA PROJEKTI 0-10 0-10 0-10 0-10 0-5 0-15 0-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 17. 17. 29 30 31 1-Tabela e konvertimit të pikëve në shkallë vlerësimi Pikët Nota 0-24 pikë 1 25 -44 pikë 2 45-64 pikë 3 65-84 pikë 4 85-100 pikë 5 2-Tema dhe data e vlerësimit të nxënësit të shënohet në planifikimin ditor . 3- Shpjegimi i shkurtimeve të kompetencave ZHAL- zhvillimi I aftësive në përshtatje me situate të ndryshme lëvizore, sportive NSLS- Ndërveprimi me të tjerët në situate të ndryshme lëvizore sportive PSJA- Përshtatshmëria me një stil jete aktive e të shëndetshme

×