Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
SHKOLLA 9-VJEÇARE “ Dëshmorët e Lirisë”, TIRANË
ARSIMI FILLOR
KLASA e IV
PROJEKT KURRIKULAR
Shkri...
2
1.Titulli i projektit : Shkrimtarët e mrekullueshëm
2.Qëllimii projektit
Ky projekt ka si qëllim, të zhvillojë kompetenc...
3
5. Shtrirja në kohë e projektit
Projekti do të shtrihet në trembëdhjetë orë mësimore të lëndës së Gjuhës shqipe dhe në g...
4
10. Përshkrimi i projektit
Projekti me temë “ Shkrimtarët e mrekullueshëm” do të zhvillohet në trembëdhjetë orë mësimore...
5
12.Planii detajuari veprimtarive
Fazat e
projektit
Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Faza 5 Faza 6
Data
Orët 2 orë 2 orë 2 orë...
6
14. Produktetë projektit
7
8
9
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Projekt kurrikular

32,089 views

Published on

Projects are determined by missions; The project is great if it has a great mission.

Published in: Education
  • Login to see the comments

Projekt kurrikular

  1. 1. 1 REPUBLIKA E SHQIPËRISË SHKOLLA 9-VJEÇARE “ Dëshmorët e Lirisë”, TIRANË ARSIMI FILLOR KLASA e IV PROJEKT KURRIKULAR Shkrimtarët e mrekullueshëm HARTOI PROJEKTIN VALBONA IMERAJ
  2. 2. 2 1.Titulli i projektit : Shkrimtarët e mrekullueshëm 2.Qëllimii projektit Ky projekt ka si qëllim, të zhvillojë kompetencën e komunikimit e të shprehjes të nxënësit në gjuhën shqipe. 3. Objektivate projektit 1. Të shpjegojë me fjalët e veta kuptimin e kategorisë së teksteve letrare; 2. Të përdorë fjalor të pasur gjatë krijimit të teksteve letrare; 3. Të shkruajë tekstet sipas rregullave të gramatikës; 4. Të dallojë llojet e ndryshme të teksteve në kategorinë e teksteve letrare; 5. Të hartojë me shkrim një kërkesë drejtuar redaksisë së një reviste për botimin e krijimit të vet; 6. Të shkruajnë me ndihmën e mësueses tekstin e krijuar në programin Word. 7. Të përdorë postën elektronike për dërgimin e kërkesës për botim të krijimit të vet letrar. 8. Të planifikojë shkrimin e një teksti letrar sipas udhëzimeve të dhëna; 9. Të krijojë tekste letrare të llojeve të ndryshme sipas karakteristikave dalluese të tyre; 10. Të komunikojë ndjenjat, mendimet, emocionet, përvojat e veta, nëpërmjet shkrimit të teksteve letrare. 11. Të vlerësojë krijimet letrare duke përdorur instrumente të dhënë; 12. Të publikojë krijimet e veta në një revistë për fëmijë. 4. Njohuritë kryesore lëndore të cilatdo të përvetësohen ose do të rimerren në sajë të projektit Në sajë të projektit nxënësit do të rimarrin dhe përvetësojnë këto njohuri, shprehi dhe qëndrime: 1. Emërtimin dhe karakteristikat dalluese të teksteve të ndryshme letrare; 2. Përdorimin e fjalëve sipas kuptimit që marrin në kontekste të ndryshme; 3. Zbërthimin dhe renditjen e ngjarjeve sipas rendit kronologjik; 4. Vlerësimin e krijimeve të shokëve duke argumentuar me shembuj; 5. Krijimin në gjini të ndryshme letrare me qëllim komunikimin tek të tjerët të ndjenjave, emocioneve, mendimeve të veta; 6. Publikimin e krijimit të vet në median e shkruar për fëmijë; 7. Përdorimin e TIK-ut për komunikimin me redaksinë e revistës që do të botojë krijimet letrare.
  3. 3. 3 5. Shtrirja në kohë e projektit Projekti do të shtrihet në trembëdhjetë orë mësimore të lëndës së Gjuhës shqipe dhe në gjashtë faza. Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Faza 5 Faza 6 2 orë x 45 min 2 orë x 45 min 2 orë x 45 min 2 orë x 45 min 3 orë x 45 min 2 orë x 45 min 6. Partnerët Projekti do të ketë si partnerë, 1. Prindërit e nxënësve, të cilët do të sigurojnë me marrëveshje, materialet për zhvillimin e tij. 2. Redaksinë e shtëpisë së botimit “Albas”, për botimin e krijimeve të nxënësve. 3. Mësuesi i informatikës dhe disa nxënës të klasave të nënta. 7. Materialet Materialet që do të duhen për projektin janë: Libra, revista me tekste të ndryshme letrare. Fletë pune me udhëzime dhe grafikë organizues për të ndihmuar dhe modeluar proçesin e të shkruarit të teksteve. Tekste letrare dhe biografi të autorëve të shkarkuara nga interneti. Fjalor i gjuhës shqipe. 8.Numri i nxënësveqë përfshihen në projekt Në këtë projekt do të përfshihen nxënësit e klasës së katërt – A të Arsimit Fillor të shkollës 9-vjeçare “ Dëshmorët e Lirisë”, Tiranë. 9. Burimet kryesore të informacionit Burime kryesore të informacionit do të jenë: interneti , biblioteka e shkollës, biblioteka personale e nxënësit.
  4. 4. 4 10. Përshkrimi i projektit Projekti me temë “ Shkrimtarët e mrekullueshëm” do të zhvillohet në trembëdhjetë orë mësimore të ndara në gjashtë faza. Në fazën e parë nxënësit do të njihen me projektin , qëllimin dhe objektivat e tij. Ata do të diskutojnë rreth karakteristikave dhe emërtimeve të teksteve të ndryshme letrare dhe do t’i dallojnë ato në tekstet që ata vetë kanë sjellë, apo tekstet e bibliotekës së shkollës. Në fazën e dytë , nxënësit do të njihen me fletët ndihmëse të punës , që do t’i ndihmojnë gjatë krijimit të teksteve të ndryshme letrare. Ata do të zgjedhin llojin e tekstit letrar që do të përdorin për të shprehur imagjinatën, emocionet, eksperiencën, mendimet e tyre personale. Në fazën e tretë nxënësit do të përcaktojnë temën e shkrimit të tyre dhe do të fillojnë të bëjnë planifikimin e shkrimit të tyre. Sipas llojit të tekstit që kanë zgjedhur do të përcaktohet edhe lloji i fletës ndihmëse të punës. Nxënësit do të përdorin fjalorin e gjuhës shqipe, për të shkruar me një fjalor sa më të pasur dhe me kuptim në lidhje me kontekstin e dhënë. Në fazën e katërt nxënësit do të shkruajnë tekstin e tyre në fletën e posaçme të punës duke u bazuar në fletën ku kishin bërë planifikimin e shkrimit. Në fazën e pestë nxënësit do të bëjnë vlerësim të shkrimit të tyre duke u bazuar në instrumentin përkatës dhe do të bëjnë redaktimin e tekstit, pasi kanë nxjerrë mangësitë. Në këtë fazë nxënësit e postojnë me e- mail, shkrimin e tyre në redaksinë e revistës “Albas” , pasi janë ndihmuar nga mësuesi dhe disa nxënës të klasave të nënta që ta shkruajnë në Word tekstin, bashkangjitur me kërkesën për botim. Në fazën e gjashtë nxënësit diskutojnë rreth shkrimeve që janë pranuar për t’u botuar, vlerave dhe mangësive të tyre. Nxënësit bëjnë në këtë fazë vetëvlerësimin e punës së tyre , në një fletë të posaçme për këtë projekt. Prindërit e ftuar në sallën e koncerteve , japin vlerësimin e projektit. 11. Përshkrimi i produktit të projektit Produkti i këtij projekti do të jetë një krijim letrar si: poezi, përshkrim, tregim realist, tregim imagjinar, tregim fantastiko-shkencor, tregim humoristik, përrallë.
  5. 5. 5 12.Planii detajuari veprimtarive Fazat e projektit Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Faza 5 Faza 6 Data Orët 2 orë 2 orë 2 orë 2 orë 3 orë 2 orë Veprimtarië Njohja me temën, qëllimin, objektivat e projektit. Shfletim i librave. Ritregim i përmbajtjeve shkurt. Diskutim i karakteristikav e të teksteve të ndryshme letrare. Njohja me fletët e punës dhe plotësimin e tyre. Përzgjedhje e llojit të tekstit që do shkruajë secili nxënës. Zgjedhja e temës së shkrimit. Planifikimi i shkrimit të tekstit. Diskutim i përbashkët për planifikimi n dhe temën. Krijimi dhe shkrimi i tekstit në fletën e posaçme të punës. Diskutimi për vështirësitë dhe arritjet. Vlerësimi i shkrimeve me instrumentet e posaçme të vlerësimit. Redaktimi i teksteve Shkrimi i teksteve me programin Ëord Postimi me e-mail Prezantim i punimeve para shokëve të klasës. Vlerësim dhe vetëvlerësim i punës. Vlerësim i projektit. Vendi Biblioteka e shkollës Klasë Klasë Klasë Kabineti i informatikës Salla e koncerteve Personat përgjegjës dhe partnerët Mësuesja Mësuesja Mësuesja Mësuesja Mësuesja Mësuesja e informatikës Nxënës të klasës së nëntë Mësuesja Prindërit 13. Mënyra e vlerësimittë nxënësve. Nxënësit do të vlerësohen dhe do të bëjnë vetëvlerësim nëpërmjet këtij instrumenti. Vetëvlerësim dhe vlerësim i punës gjatë projektit Emri Data Tema e projektit Unë e mbarova detyrën në kohë Po Jo Unë punova sipas udhëzimeve të dhëna Po Jo Unë komunikova me zë të ulët gjatë punës Po Jo Unë shkëmbeva idetë e mija dhe dëgjova e vlerësova idetë e të tjerëve Po Jo Unë kërkova ndihmë kur hasa vështirësi Po Jo Nëse do ta bëje përsëri këtë projekt çfarë do të përmirësoje në punën tënde? _______________________________________________________________________________________ Komenti i mësuesit _______________________________________________________________________________________ Niveli i arritjeve për ju 1 2 3 4 5 Niveli i arritjeve sipas mësuesit 1 2 3 4 5
  6. 6. 6 14. Produktetë projektit
  7. 7. 7
  8. 8. 8
  9. 9. 9

×