SlideShare a Scribd company logo

Projekt kurrikular

Projects are determined by missions; The project is great if it has a great mission.

1 of 9
Download to read offline
1
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
SHKOLLA 9-VJEÇARE “ Dëshmorët e Lirisë”, TIRANË
ARSIMI FILLOR
KLASA e IV
PROJEKT KURRIKULAR
Shkrimtarët e mrekullueshëm
HARTOI PROJEKTIN
VALBONA IMERAJ
2
1.Titulli i projektit : Shkrimtarët e mrekullueshëm
2.Qëllimii projektit
Ky projekt ka si qëllim, të zhvillojë kompetencën e komunikimit e të shprehjes të nxënësit në
gjuhën shqipe.
3. Objektivate projektit
1. Të shpjegojë me fjalët e veta kuptimin e kategorisë së teksteve letrare;
2. Të përdorë fjalor të pasur gjatë krijimit të teksteve letrare;
3. Të shkruajë tekstet sipas rregullave të gramatikës;
4. Të dallojë llojet e ndryshme të teksteve në kategorinë e teksteve letrare;
5. Të hartojë me shkrim një kërkesë drejtuar redaksisë së një reviste për botimin e krijimit të vet;
6. Të shkruajnë me ndihmën e mësueses tekstin e krijuar në programin Word.
7. Të përdorë postën elektronike për dërgimin e kërkesës për botim të krijimit të vet letrar.
8. Të planifikojë shkrimin e një teksti letrar sipas udhëzimeve të dhëna;
9. Të krijojë tekste letrare të llojeve të ndryshme sipas karakteristikave dalluese të tyre;
10. Të komunikojë ndjenjat, mendimet, emocionet, përvojat e veta, nëpërmjet shkrimit të teksteve letrare.
11. Të vlerësojë krijimet letrare duke përdorur instrumente të dhënë;
12. Të publikojë krijimet e veta në një revistë për fëmijë.
4. Njohuritë kryesore lëndore të cilatdo të përvetësohen ose do të rimerren
në sajë të projektit
Në sajë të projektit nxënësit do të rimarrin dhe përvetësojnë këto njohuri, shprehi dhe qëndrime:
1. Emërtimin dhe karakteristikat dalluese të teksteve të ndryshme letrare;
2. Përdorimin e fjalëve sipas kuptimit që marrin në kontekste të ndryshme;
3. Zbërthimin dhe renditjen e ngjarjeve sipas rendit kronologjik;
4. Vlerësimin e krijimeve të shokëve duke argumentuar me shembuj;
5. Krijimin në gjini të ndryshme letrare me qëllim komunikimin tek të tjerët të ndjenjave,
emocioneve, mendimeve të veta;
6. Publikimin e krijimit të vet në median e shkruar për fëmijë;
7. Përdorimin e TIK-ut për komunikimin me redaksinë e revistës që do të botojë krijimet letrare.
3
5. Shtrirja në kohë e projektit
Projekti do të shtrihet në trembëdhjetë orë mësimore të lëndës së Gjuhës shqipe dhe në gjashtë faza.
Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Faza 5 Faza 6
2 orë x 45
min
2 orë x 45
min
2 orë x 45
min
2 orë x 45
min
3 orë x 45
min
2 orë x 45
min
6. Partnerët
Projekti do të ketë si partnerë,
1. Prindërit e nxënësve, të cilët do të sigurojnë me marrëveshje, materialet për zhvillimin e tij.
2. Redaksinë e shtëpisë së botimit “Albas”, për botimin e krijimeve të nxënësve.
3. Mësuesi i informatikës dhe disa nxënës të klasave të nënta.
7. Materialet
Materialet që do të duhen për projektin janë:
Libra, revista me tekste të ndryshme letrare. Fletë pune me udhëzime dhe grafikë organizues për të ndihmuar
dhe modeluar proçesin e të shkruarit të teksteve. Tekste letrare dhe biografi të autorëve të shkarkuara nga
interneti. Fjalor i gjuhës shqipe.
8.Numri i nxënësveqë përfshihen në projekt
Në këtë projekt do të përfshihen nxënësit e klasës së katërt – A të Arsimit Fillor të shkollës 9-vjeçare
“ Dëshmorët e Lirisë”, Tiranë.
9. Burimet kryesore të informacionit
Burime kryesore të informacionit do të jenë: interneti , biblioteka e shkollës, biblioteka personale
e nxënësit.
4
10. Përshkrimi i projektit
Projekti me temë “ Shkrimtarët e mrekullueshëm” do të zhvillohet në trembëdhjetë orë mësimore të ndara në
gjashtë faza.
Në fazën e parë nxënësit do të njihen me projektin , qëllimin dhe objektivat e tij. Ata do të diskutojnë rreth
karakteristikave dhe emërtimeve të teksteve të ndryshme letrare dhe do t’i dallojnë ato në tekstet që ata vetë
kanë sjellë, apo tekstet e bibliotekës së shkollës.
Në fazën e dytë , nxënësit do të njihen me fletët ndihmëse të punës , që do t’i ndihmojnë gjatë krijimit të
teksteve të ndryshme letrare. Ata do të zgjedhin llojin e tekstit letrar që do të përdorin për të shprehur
imagjinatën, emocionet, eksperiencën, mendimet e tyre personale.
Në fazën e tretë nxënësit do të përcaktojnë temën e shkrimit të tyre dhe do të fillojnë të bëjnë planifikimin e
shkrimit të tyre. Sipas llojit të tekstit që kanë zgjedhur do të përcaktohet edhe lloji i fletës ndihmëse të punës.
Nxënësit do të përdorin fjalorin e gjuhës shqipe, për të shkruar me një fjalor sa më të pasur dhe me kuptim në
lidhje me kontekstin e dhënë.
Në fazën e katërt nxënësit do të shkruajnë tekstin e tyre në fletën e posaçme të punës duke u bazuar në
fletën ku kishin bërë planifikimin e shkrimit.
Në fazën e pestë nxënësit do të bëjnë vlerësim të shkrimit të tyre duke u bazuar në instrumentin përkatës
dhe do të bëjnë redaktimin e tekstit, pasi kanë nxjerrë mangësitë. Në këtë fazë nxënësit e postojnë me e-
mail, shkrimin e tyre në redaksinë e revistës “Albas” , pasi janë ndihmuar nga mësuesi dhe disa nxënës të
klasave të nënta që ta shkruajnë në Word tekstin, bashkangjitur me kërkesën për botim.
Në fazën e gjashtë nxënësit diskutojnë rreth shkrimeve që janë pranuar për t’u botuar, vlerave dhe
mangësive të tyre. Nxënësit bëjnë në këtë fazë vetëvlerësimin e punës së tyre , në një fletë të posaçme për
këtë projekt. Prindërit e ftuar në sallën e koncerteve , japin vlerësimin e projektit.
11. Përshkrimi i produktit të projektit
Produkti i këtij projekti do të jetë një krijim letrar si: poezi, përshkrim, tregim realist, tregim
imagjinar, tregim fantastiko-shkencor, tregim humoristik, përrallë.
5
12.Planii detajuari veprimtarive
Fazat e
projektit
Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Faza 5 Faza 6
Data
Orët 2 orë 2 orë 2 orë 2 orë 3 orë 2 orë
Veprimtarië Njohja me
temën,
qëllimin,
objektivat e
projektit.
Shfletim i
librave.
Ritregim i
përmbajtjeve
shkurt.
Diskutim i
karakteristikav
e të teksteve të
ndryshme
letrare.
Njohja me
fletët e
punës dhe
plotësimin
e tyre.
Përzgjedhje
e llojit të
tekstit që
do shkruajë
secili
nxënës.
Zgjedhja e
temës së
shkrimit.
Planifikimi
i shkrimit
të tekstit.
Diskutim i
përbashkët
për
planifikimi
n dhe
temën.
Krijimi dhe
shkrimi i
tekstit në
fletën e
posaçme të
punës.
Diskutimi
për
vështirësitë
dhe arritjet.
Vlerësimi i
shkrimeve
me
instrumentet
e posaçme të
vlerësimit.
Redaktimi i
teksteve
Shkrimi i
teksteve me
programin
Ëord
Postimi me
e-mail
Prezantim i
punimeve
para shokëve
të klasës.
Vlerësim
dhe
vetëvlerësim
i punës.
Vlerësim i
projektit.
Vendi Biblioteka e
shkollës
Klasë Klasë Klasë Kabineti i
informatikës
Salla e
koncerteve
Personat
përgjegjës
dhe partnerët
Mësuesja Mësuesja Mësuesja Mësuesja Mësuesja
Mësuesja e
informatikës
Nxënës të
klasës së
nëntë
Mësuesja
Prindërit
13. Mënyra e vlerësimittë nxënësve.
Nxënësit do të vlerësohen dhe do të bëjnë vetëvlerësim nëpërmjet këtij instrumenti.
Vetëvlerësim dhe vlerësim i punës gjatë projektit
Emri Data
Tema e projektit
Unë e mbarova detyrën në kohë Po Jo
Unë punova sipas udhëzimeve të dhëna Po Jo
Unë komunikova me zë të ulët gjatë punës Po Jo
Unë shkëmbeva idetë e mija dhe dëgjova e vlerësova idetë e të tjerëve Po Jo
Unë kërkova ndihmë kur hasa vështirësi Po Jo
Nëse do ta bëje përsëri këtë projekt çfarë do të përmirësoje në punën tënde?
_______________________________________________________________________________________
Komenti i mësuesit
_______________________________________________________________________________________
Niveli i arritjeve për ju 1 2 3 4 5
Niveli i arritjeve sipas mësuesit 1 2 3 4 5
6
14. Produktetë projektit

Recommended

Llojet e teksteve
Llojet e teksteveLlojet e teksteve
Llojet e tekstevesindi21
 
Projekt histori
Projekt historiProjekt histori
Projekt historiAdi Hoxha
 
Te drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeveTe drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeve22062002
 
Projek kurrikular / Plan aktiviteti me klasen byirenakotobelli
Projek kurrikular / Plan aktiviteti me klasen byirenakotobelliProjek kurrikular / Plan aktiviteti me klasen byirenakotobelli
Projek kurrikular / Plan aktiviteti me klasen byirenakotobelliirena kotobelli
 
Struktura për hartimin e planit edukativ
Struktura për hartimin e planit edukativStruktura për hartimin e planit edukativ
Struktura për hartimin e planit edukativ#MesueseAurela Elezaj
 
Dialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyre
Dialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyreDialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyre
Dialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyreKlevi Hoxha
 
Teste klasa 5 tremujori 3
Teste klasa 5 tremujori 3Teste klasa 5 tremujori 3
Teste klasa 5 tremujori 3Aberi Kajo
 

More Related Content

What's hot

Analizë e veprës së një autori
Analizë e veprës së një autoriAnalizë e veprës së një autori
Analizë e veprës së një autoriErtil EB
 
iliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliadesiliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliadesssuseree34b8
 
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHOREMETODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE#MesueseAurela Elezaj
 
problemet e respektimit te te dr
problemet e respektimit te te drproblemet e respektimit te te dr
problemet e respektimit te te drDonalda Kellezi
 
Modeli i një planifikimi ditor
Modeli i një planifikimi ditor Modeli i një planifikimi ditor
Modeli i një planifikimi ditor Valbona Imeraj
 
Problemet e arsimit e shkolles sot
Problemet e arsimit e shkolles sotProblemet e arsimit e shkolles sot
Problemet e arsimit e shkolles sotGenti Mustafaj
 
Humanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyre
Humanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyreHumanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyre
Humanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyreExhitah Vasija
 
Kongresi i manastirit
Kongresi i manastiritKongresi i manastirit
Kongresi i manastiritylvienesi
 
Guide turistike
Guide turistikeGuide turistike
Guide turistikesara7991
 
Planifikimi ditor bazuar ne kompetenca
Planifikimi ditor bazuar ne kompetencaPlanifikimi ditor bazuar ne kompetenca
Planifikimi ditor bazuar ne kompetencaValbona Imeraj
 
Ndërtimi i bazës së të dhënave në programin Access
Ndërtimi i bazës së të dhënave në programin AccessNdërtimi i bazës së të dhënave në programin Access
Ndërtimi i bazës së të dhënave në programin AccessRexhino Kovaci
 
Menaxhimi i klases ne nje ore mesimore
Menaxhimi i klases ne nje ore mesimoreMenaxhimi i klases ne nje ore mesimore
Menaxhimi i klases ne nje ore mesimoreRiza Haxhiu
 
Ditari ne vite by irenakotobelli
Ditari ne vite by irenakotobelliDitari ne vite by irenakotobelli
Ditari ne vite by irenakotobelliirena kotobelli
 
prilli i thyer BISEDA LETRARE
 prilli i thyer BISEDA LETRARE prilli i thyer BISEDA LETRARE
prilli i thyer BISEDA LETRAREmanomano46
 
Figurat e rilindjes sonë kombëtare
Figurat e rilindjes sonë kombëtareFigurat e rilindjes sonë kombëtare
Figurat e rilindjes sonë kombëtareolinuhi
 
Plani individual i mësuesit/ Dispozitat normative, neni 74
Plani individual i mësuesit/ Dispozitat normative, neni 74Plani individual i mësuesit/ Dispozitat normative, neni 74
Plani individual i mësuesit/ Dispozitat normative, neni 74Valbona Imeraj
 
Shkolla si qender komunitare ( planifikim aktiviteti)
Shkolla si qender komunitare  ( planifikim aktiviteti)Shkolla si qender komunitare  ( planifikim aktiviteti)
Shkolla si qender komunitare ( planifikim aktiviteti)Valbona Imeraj
 

What's hot (20)

Analizë e veprës së një autori
Analizë e veprës së një autoriAnalizë e veprës së një autori
Analizë e veprës së një autori
 
iliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliadesiliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliades
 
Gazeta e shkolles
Gazeta e shkollesGazeta e shkolles
Gazeta e shkolles
 
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHOREMETODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE
 
problemet e respektimit te te dr
problemet e respektimit te te drproblemet e respektimit te te dr
problemet e respektimit te te dr
 
Modeli i një planifikimi ditor
Modeli i një planifikimi ditor Modeli i një planifikimi ditor
Modeli i një planifikimi ditor
 
Problemet e arsimit e shkolles sot
Problemet e arsimit e shkolles sotProblemet e arsimit e shkolles sot
Problemet e arsimit e shkolles sot
 
Ndotja e ujit
Ndotja e ujitNdotja e ujit
Ndotja e ujit
 
Humanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyre
Humanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyreHumanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyre
Humanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyre
 
Kongresi i manastirit
Kongresi i manastiritKongresi i manastirit
Kongresi i manastirit
 
Guide turistike
Guide turistikeGuide turistike
Guide turistike
 
Planifikimi ditor bazuar ne kompetenca
Planifikimi ditor bazuar ne kompetencaPlanifikimi ditor bazuar ne kompetenca
Planifikimi ditor bazuar ne kompetenca
 
Ndërtimi i bazës së të dhënave në programin Access
Ndërtimi i bazës së të dhënave në programin AccessNdërtimi i bazës së të dhënave në programin Access
Ndërtimi i bazës së të dhënave në programin Access
 
Menaxhimi i klases ne nje ore mesimore
Menaxhimi i klases ne nje ore mesimoreMenaxhimi i klases ne nje ore mesimore
Menaxhimi i klases ne nje ore mesimore
 
Ditari ne vite by irenakotobelli
Ditari ne vite by irenakotobelliDitari ne vite by irenakotobelli
Ditari ne vite by irenakotobelli
 
Lasgush
LasgushLasgush
Lasgush
 
prilli i thyer BISEDA LETRARE
 prilli i thyer BISEDA LETRARE prilli i thyer BISEDA LETRARE
prilli i thyer BISEDA LETRARE
 
Figurat e rilindjes sonë kombëtare
Figurat e rilindjes sonë kombëtareFigurat e rilindjes sonë kombëtare
Figurat e rilindjes sonë kombëtare
 
Plani individual i mësuesit/ Dispozitat normative, neni 74
Plani individual i mësuesit/ Dispozitat normative, neni 74Plani individual i mësuesit/ Dispozitat normative, neni 74
Plani individual i mësuesit/ Dispozitat normative, neni 74
 
Shkolla si qender komunitare ( planifikim aktiviteti)
Shkolla si qender komunitare  ( planifikim aktiviteti)Shkolla si qender komunitare  ( planifikim aktiviteti)
Shkolla si qender komunitare ( planifikim aktiviteti)
 

Similar to Projekt kurrikular

Projekti ..gjuha amtare, simbl i nje kombi
Projekti ..gjuha amtare, simbl i nje kombiProjekti ..gjuha amtare, simbl i nje kombi
Projekti ..gjuha amtare, simbl i nje kombiMarsida Mezja
 
Gjuhe shqipe dhe_letersi_berthame_(per_gjimnazin_dhe_gjimnazin_gjuhesor)
Gjuhe shqipe dhe_letersi_berthame_(per_gjimnazin_dhe_gjimnazin_gjuhesor)Gjuhe shqipe dhe_letersi_berthame_(per_gjimnazin_dhe_gjimnazin_gjuhesor)
Gjuhe shqipe dhe_letersi_berthame_(per_gjimnazin_dhe_gjimnazin_gjuhesor)Llambro Llambi
 
SHKRIM AKADEMIK - Dr. Teuta Kafexholli (Të gjitha ligjëratat)
SHKRIM AKADEMIK - Dr. Teuta Kafexholli (Të gjitha ligjëratat)SHKRIM AKADEMIK - Dr. Teuta Kafexholli (Të gjitha ligjëratat)
SHKRIM AKADEMIK - Dr. Teuta Kafexholli (Të gjitha ligjëratat)fatonbajrami1
 
Projekti .. autori im shqiptar..
Projekti .. autori im shqiptar..Projekti .. autori im shqiptar..
Projekti .. autori im shqiptar..Dorina Durres
 
Programi Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhje
Programi Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhjeProgrami Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhje
Programi Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhjeIsmail Memushaj
 
Plan individual mesimor
Plan individual mesimorPlan individual mesimor
Plan individual mesimorValbona Imeraj
 
Qysh me pregadite nje punim seminarik
Qysh me pregadite nje punim seminarikQysh me pregadite nje punim seminarik
Qysh me pregadite nje punim seminarikeduardii
 
Qysh me pregadite nje punim seminarik
Qysh me pregadite nje punim seminarikQysh me pregadite nje punim seminarik
Qysh me pregadite nje punim seminarikeduardii
 
Modele testesh matura_2014
Modele testesh matura_2014Modele testesh matura_2014
Modele testesh matura_2014Agim Mjaki
 
Modele testesh matura_2014
Modele testesh matura_2014Modele testesh matura_2014
Modele testesh matura_2014Arian Idrizaj
 
Projekti duke u perpunuar
Projekti duke u perpunuarProjekti duke u perpunuar
Projekti duke u perpunuarMiftar Gashi
 
Antoneta Ramaj
Antoneta RamajAntoneta Ramaj
Antoneta RamajQSA-Tirane
 
Metodologji & Shkrim Ligjor - Pyetje & Përgjigje dhe Kërkese(Shembull)
Metodologji & Shkrim Ligjor - Pyetje & Përgjigje dhe Kërkese(Shembull)Metodologji & Shkrim Ligjor - Pyetje & Përgjigje dhe Kërkese(Shembull)
Metodologji & Shkrim Ligjor - Pyetje & Përgjigje dhe Kërkese(Shembull)Refik Mustafa
 
programi-mesimor-klasa-5-per-zbatim-korrik-2021-web-faqe.doc
programi-mesimor-klasa-5-per-zbatim-korrik-2021-web-faqe.docprogrami-mesimor-klasa-5-per-zbatim-korrik-2021-web-faqe.doc
programi-mesimor-klasa-5-per-zbatim-korrik-2021-web-faqe.docBurim Guri
 
Italijanski 22c 2011alb
Italijanski 22c 2011albItalijanski 22c 2011alb
Italijanski 22c 2011albNia Naska
 
Gjuha shqipe dhe_letersia_111
Gjuha shqipe dhe_letersia_111Gjuha shqipe dhe_letersia_111
Gjuha shqipe dhe_letersia_111Kujtim Bytyci
 
Kompetenca e komunikimit dhe e shprehjes
Kompetenca e komunikimit dhe e shprehjesKompetenca e komunikimit dhe e shprehjes
Kompetenca e komunikimit dhe e shprehjesValbona Imeraj
 

Similar to Projekt kurrikular (19)

Projekti ..gjuha amtare, simbl i nje kombi
Projekti ..gjuha amtare, simbl i nje kombiProjekti ..gjuha amtare, simbl i nje kombi
Projekti ..gjuha amtare, simbl i nje kombi
 
Gjuhe shqipe dhe_letersi_berthame_(per_gjimnazin_dhe_gjimnazin_gjuhesor)
Gjuhe shqipe dhe_letersi_berthame_(per_gjimnazin_dhe_gjimnazin_gjuhesor)Gjuhe shqipe dhe_letersi_berthame_(per_gjimnazin_dhe_gjimnazin_gjuhesor)
Gjuhe shqipe dhe_letersi_berthame_(per_gjimnazin_dhe_gjimnazin_gjuhesor)
 
SHKRIM AKADEMIK - Dr. Teuta Kafexholli (Të gjitha ligjëratat)
SHKRIM AKADEMIK - Dr. Teuta Kafexholli (Të gjitha ligjëratat)SHKRIM AKADEMIK - Dr. Teuta Kafexholli (Të gjitha ligjëratat)
SHKRIM AKADEMIK - Dr. Teuta Kafexholli (Të gjitha ligjëratat)
 
LEKSIONE ....SHKRIM AKADEMIK
 LEKSIONE ....SHKRIM AKADEMIK  LEKSIONE ....SHKRIM AKADEMIK
LEKSIONE ....SHKRIM AKADEMIK
 
Projekti .. autori im shqiptar..
Projekti .. autori im shqiptar..Projekti .. autori im shqiptar..
Projekti .. autori im shqiptar..
 
Programi Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhje
Programi Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhjeProgrami Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhje
Programi Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhje
 
Plan individual mesimor
Plan individual mesimorPlan individual mesimor
Plan individual mesimor
 
Qysh me pregadite nje punim seminarik
Qysh me pregadite nje punim seminarikQysh me pregadite nje punim seminarik
Qysh me pregadite nje punim seminarik
 
Qysh me pregadite nje punim seminarik
Qysh me pregadite nje punim seminarikQysh me pregadite nje punim seminarik
Qysh me pregadite nje punim seminarik
 
Modele testesh matura_2014
Modele testesh matura_2014Modele testesh matura_2014
Modele testesh matura_2014
 
Modele testesh matura_2014
Modele testesh matura_2014Modele testesh matura_2014
Modele testesh matura_2014
 
Projekti duke u perpunuar
Projekti duke u perpunuarProjekti duke u perpunuar
Projekti duke u perpunuar
 
Antoneta Ramaj
Antoneta RamajAntoneta Ramaj
Antoneta Ramaj
 
Metodologji & Shkrim Ligjor - Pyetje & Përgjigje dhe Kërkese(Shembull)
Metodologji & Shkrim Ligjor - Pyetje & Përgjigje dhe Kërkese(Shembull)Metodologji & Shkrim Ligjor - Pyetje & Përgjigje dhe Kërkese(Shembull)
Metodologji & Shkrim Ligjor - Pyetje & Përgjigje dhe Kërkese(Shembull)
 
programi-mesimor-klasa-5-per-zbatim-korrik-2021-web-faqe.doc
programi-mesimor-klasa-5-per-zbatim-korrik-2021-web-faqe.docprogrami-mesimor-klasa-5-per-zbatim-korrik-2021-web-faqe.doc
programi-mesimor-klasa-5-per-zbatim-korrik-2021-web-faqe.doc
 
Italijanski 22c 2011alb
Italijanski 22c 2011albItalijanski 22c 2011alb
Italijanski 22c 2011alb
 
Gjuhe angleze
Gjuhe anglezeGjuhe angleze
Gjuhe angleze
 
Gjuha shqipe dhe_letersia_111
Gjuha shqipe dhe_letersia_111Gjuha shqipe dhe_letersia_111
Gjuha shqipe dhe_letersia_111
 
Kompetenca e komunikimit dhe e shprehjes
Kompetenca e komunikimit dhe e shprehjesKompetenca e komunikimit dhe e shprehjes
Kompetenca e komunikimit dhe e shprehjes
 

More from Valbona Imeraj

Regjistri personal i mesuesit per klasat 1-3 te Arsimit fillor
Regjistri personal i mesuesit per klasat 1-3 te Arsimit fillorRegjistri personal i mesuesit per klasat 1-3 te Arsimit fillor
Regjistri personal i mesuesit per klasat 1-3 te Arsimit fillorValbona Imeraj
 
Vlerësimi i aritjeve të nxënësit ne klasat 1-3 ne lenden e Gjuhes shqiqipe
Vlerësimi i aritjeve të nxënësit ne klasat 1-3 ne lenden e Gjuhes shqiqipeVlerësimi i aritjeve të nxënësit ne klasat 1-3 ne lenden e Gjuhes shqiqipe
Vlerësimi i aritjeve të nxënësit ne klasat 1-3 ne lenden e Gjuhes shqiqipeValbona Imeraj
 
Vleresimi i nxenesve ne klasat 1-3 te arsimit fillor
Vleresimi i nxenesve ne klasat 1-3 te arsimit fillorVleresimi i nxenesve ne klasat 1-3 te arsimit fillor
Vleresimi i nxenesve ne klasat 1-3 te arsimit fillorValbona Imeraj
 
Proçesi i te shkruarit
Proçesi i te shkruaritProçesi i te shkruarit
Proçesi i te shkruaritValbona Imeraj
 
Teknika te thjeshta recitimi
Teknika te thjeshta recitimiTeknika te thjeshta recitimi
Teknika te thjeshta recitimiValbona Imeraj
 
Testi i matematikes (Parashkollori)
Testi i matematikes (Parashkollori)Testi i matematikes (Parashkollori)
Testi i matematikes (Parashkollori)Valbona Imeraj
 
Si mund te ndihmoj femijen per te qene i suksesshem ne shkolle
Si mund te ndihmoj femijen per te qene i suksesshem ne shkolleSi mund te ndihmoj femijen per te qene i suksesshem ne shkolle
Si mund te ndihmoj femijen per te qene i suksesshem ne shkolleValbona Imeraj
 
Vetevleresimi i nxenesve ne lenden e matematikes 1
Vetevleresimi i nxenesve ne lenden e matematikes 1Vetevleresimi i nxenesve ne lenden e matematikes 1
Vetevleresimi i nxenesve ne lenden e matematikes 1Valbona Imeraj
 
Vetevleresimi i nxenesit ne lenden e Abetares
Vetevleresimi i nxenesit ne lenden e Abetares Vetevleresimi i nxenesit ne lenden e Abetares
Vetevleresimi i nxenesit ne lenden e Abetares Valbona Imeraj
 
Vetevleresimi i nxenesit Dituri natyre 1 Periudha e pare
Vetevleresimi i nxenesit Dituri natyre 1 Periudha e pareVetevleresimi i nxenesit Dituri natyre 1 Periudha e pare
Vetevleresimi i nxenesit Dituri natyre 1 Periudha e pareValbona Imeraj
 
Vleresimi i portofolit te nxenesit klasa I-III
Vleresimi i portofolit te nxenesit klasa I-IIIVleresimi i portofolit te nxenesit klasa I-III
Vleresimi i portofolit te nxenesit klasa I-IIIValbona Imeraj
 
Plani vjetor -Dituri natyre 1
Plani vjetor -Dituri natyre 1Plani vjetor -Dituri natyre 1
Plani vjetor -Dituri natyre 1Valbona Imeraj
 

More from Valbona Imeraj (20)

Regjistri personal i mesuesit per klasat 1-3 te Arsimit fillor
Regjistri personal i mesuesit per klasat 1-3 te Arsimit fillorRegjistri personal i mesuesit per klasat 1-3 te Arsimit fillor
Regjistri personal i mesuesit per klasat 1-3 te Arsimit fillor
 
Vlerësimi i aritjeve të nxënësit ne klasat 1-3 ne lenden e Gjuhes shqiqipe
Vlerësimi i aritjeve të nxënësit ne klasat 1-3 ne lenden e Gjuhes shqiqipeVlerësimi i aritjeve të nxënësit ne klasat 1-3 ne lenden e Gjuhes shqiqipe
Vlerësimi i aritjeve të nxënësit ne klasat 1-3 ne lenden e Gjuhes shqiqipe
 
Vleresimi i nxenesve ne klasat 1-3 te arsimit fillor
Vleresimi i nxenesve ne klasat 1-3 te arsimit fillorVleresimi i nxenesve ne klasat 1-3 te arsimit fillor
Vleresimi i nxenesve ne klasat 1-3 te arsimit fillor
 
Proçesi i te shkruarit
Proçesi i te shkruaritProçesi i te shkruarit
Proçesi i te shkruarit
 
Ne dhe libri
Ne dhe libri Ne dhe libri
Ne dhe libri
 
Masha dhe ariu
Masha dhe ariuMasha dhe ariu
Masha dhe ariu
 
Femijet udhetojne
Femijet udhetojneFemijet udhetojne
Femijet udhetojne
 
Dordoleci
DordoleciDordoleci
Dordoleci
 
Emisionet televizive
Emisionet televizive Emisionet televizive
Emisionet televizive
 
Semafori zbavitet
Semafori zbavitetSemafori zbavitet
Semafori zbavitet
 
Peremri vetor
Peremri vetor Peremri vetor
Peremri vetor
 
Rregullat gjate lojes
Rregullat gjate lojesRregullat gjate lojes
Rregullat gjate lojes
 
Teknika te thjeshta recitimi
Teknika te thjeshta recitimiTeknika te thjeshta recitimi
Teknika te thjeshta recitimi
 
Testi i matematikes (Parashkollori)
Testi i matematikes (Parashkollori)Testi i matematikes (Parashkollori)
Testi i matematikes (Parashkollori)
 
Si mund te ndihmoj femijen per te qene i suksesshem ne shkolle
Si mund te ndihmoj femijen per te qene i suksesshem ne shkolleSi mund te ndihmoj femijen per te qene i suksesshem ne shkolle
Si mund te ndihmoj femijen per te qene i suksesshem ne shkolle
 
Vetevleresimi i nxenesve ne lenden e matematikes 1
Vetevleresimi i nxenesve ne lenden e matematikes 1Vetevleresimi i nxenesve ne lenden e matematikes 1
Vetevleresimi i nxenesve ne lenden e matematikes 1
 
Vetevleresimi i nxenesit ne lenden e Abetares
Vetevleresimi i nxenesit ne lenden e Abetares Vetevleresimi i nxenesit ne lenden e Abetares
Vetevleresimi i nxenesit ne lenden e Abetares
 
Vetevleresimi i nxenesit Dituri natyre 1 Periudha e pare
Vetevleresimi i nxenesit Dituri natyre 1 Periudha e pareVetevleresimi i nxenesit Dituri natyre 1 Periudha e pare
Vetevleresimi i nxenesit Dituri natyre 1 Periudha e pare
 
Vleresimi i portofolit te nxenesit klasa I-III
Vleresimi i portofolit te nxenesit klasa I-IIIVleresimi i portofolit te nxenesit klasa I-III
Vleresimi i portofolit te nxenesit klasa I-III
 
Plani vjetor -Dituri natyre 1
Plani vjetor -Dituri natyre 1Plani vjetor -Dituri natyre 1
Plani vjetor -Dituri natyre 1
 

Projekt kurrikular

 • 1. 1 REPUBLIKA E SHQIPËRISË SHKOLLA 9-VJEÇARE “ Dëshmorët e Lirisë”, TIRANË ARSIMI FILLOR KLASA e IV PROJEKT KURRIKULAR Shkrimtarët e mrekullueshëm HARTOI PROJEKTIN VALBONA IMERAJ
 • 2. 2 1.Titulli i projektit : Shkrimtarët e mrekullueshëm 2.Qëllimii projektit Ky projekt ka si qëllim, të zhvillojë kompetencën e komunikimit e të shprehjes të nxënësit në gjuhën shqipe. 3. Objektivate projektit 1. Të shpjegojë me fjalët e veta kuptimin e kategorisë së teksteve letrare; 2. Të përdorë fjalor të pasur gjatë krijimit të teksteve letrare; 3. Të shkruajë tekstet sipas rregullave të gramatikës; 4. Të dallojë llojet e ndryshme të teksteve në kategorinë e teksteve letrare; 5. Të hartojë me shkrim një kërkesë drejtuar redaksisë së një reviste për botimin e krijimit të vet; 6. Të shkruajnë me ndihmën e mësueses tekstin e krijuar në programin Word. 7. Të përdorë postën elektronike për dërgimin e kërkesës për botim të krijimit të vet letrar. 8. Të planifikojë shkrimin e një teksti letrar sipas udhëzimeve të dhëna; 9. Të krijojë tekste letrare të llojeve të ndryshme sipas karakteristikave dalluese të tyre; 10. Të komunikojë ndjenjat, mendimet, emocionet, përvojat e veta, nëpërmjet shkrimit të teksteve letrare. 11. Të vlerësojë krijimet letrare duke përdorur instrumente të dhënë; 12. Të publikojë krijimet e veta në një revistë për fëmijë. 4. Njohuritë kryesore lëndore të cilatdo të përvetësohen ose do të rimerren në sajë të projektit Në sajë të projektit nxënësit do të rimarrin dhe përvetësojnë këto njohuri, shprehi dhe qëndrime: 1. Emërtimin dhe karakteristikat dalluese të teksteve të ndryshme letrare; 2. Përdorimin e fjalëve sipas kuptimit që marrin në kontekste të ndryshme; 3. Zbërthimin dhe renditjen e ngjarjeve sipas rendit kronologjik; 4. Vlerësimin e krijimeve të shokëve duke argumentuar me shembuj; 5. Krijimin në gjini të ndryshme letrare me qëllim komunikimin tek të tjerët të ndjenjave, emocioneve, mendimeve të veta; 6. Publikimin e krijimit të vet në median e shkruar për fëmijë; 7. Përdorimin e TIK-ut për komunikimin me redaksinë e revistës që do të botojë krijimet letrare.
 • 3. 3 5. Shtrirja në kohë e projektit Projekti do të shtrihet në trembëdhjetë orë mësimore të lëndës së Gjuhës shqipe dhe në gjashtë faza. Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Faza 5 Faza 6 2 orë x 45 min 2 orë x 45 min 2 orë x 45 min 2 orë x 45 min 3 orë x 45 min 2 orë x 45 min 6. Partnerët Projekti do të ketë si partnerë, 1. Prindërit e nxënësve, të cilët do të sigurojnë me marrëveshje, materialet për zhvillimin e tij. 2. Redaksinë e shtëpisë së botimit “Albas”, për botimin e krijimeve të nxënësve. 3. Mësuesi i informatikës dhe disa nxënës të klasave të nënta. 7. Materialet Materialet që do të duhen për projektin janë: Libra, revista me tekste të ndryshme letrare. Fletë pune me udhëzime dhe grafikë organizues për të ndihmuar dhe modeluar proçesin e të shkruarit të teksteve. Tekste letrare dhe biografi të autorëve të shkarkuara nga interneti. Fjalor i gjuhës shqipe. 8.Numri i nxënësveqë përfshihen në projekt Në këtë projekt do të përfshihen nxënësit e klasës së katërt – A të Arsimit Fillor të shkollës 9-vjeçare “ Dëshmorët e Lirisë”, Tiranë. 9. Burimet kryesore të informacionit Burime kryesore të informacionit do të jenë: interneti , biblioteka e shkollës, biblioteka personale e nxënësit.
 • 4. 4 10. Përshkrimi i projektit Projekti me temë “ Shkrimtarët e mrekullueshëm” do të zhvillohet në trembëdhjetë orë mësimore të ndara në gjashtë faza. Në fazën e parë nxënësit do të njihen me projektin , qëllimin dhe objektivat e tij. Ata do të diskutojnë rreth karakteristikave dhe emërtimeve të teksteve të ndryshme letrare dhe do t’i dallojnë ato në tekstet që ata vetë kanë sjellë, apo tekstet e bibliotekës së shkollës. Në fazën e dytë , nxënësit do të njihen me fletët ndihmëse të punës , që do t’i ndihmojnë gjatë krijimit të teksteve të ndryshme letrare. Ata do të zgjedhin llojin e tekstit letrar që do të përdorin për të shprehur imagjinatën, emocionet, eksperiencën, mendimet e tyre personale. Në fazën e tretë nxënësit do të përcaktojnë temën e shkrimit të tyre dhe do të fillojnë të bëjnë planifikimin e shkrimit të tyre. Sipas llojit të tekstit që kanë zgjedhur do të përcaktohet edhe lloji i fletës ndihmëse të punës. Nxënësit do të përdorin fjalorin e gjuhës shqipe, për të shkruar me një fjalor sa më të pasur dhe me kuptim në lidhje me kontekstin e dhënë. Në fazën e katërt nxënësit do të shkruajnë tekstin e tyre në fletën e posaçme të punës duke u bazuar në fletën ku kishin bërë planifikimin e shkrimit. Në fazën e pestë nxënësit do të bëjnë vlerësim të shkrimit të tyre duke u bazuar në instrumentin përkatës dhe do të bëjnë redaktimin e tekstit, pasi kanë nxjerrë mangësitë. Në këtë fazë nxënësit e postojnë me e- mail, shkrimin e tyre në redaksinë e revistës “Albas” , pasi janë ndihmuar nga mësuesi dhe disa nxënës të klasave të nënta që ta shkruajnë në Word tekstin, bashkangjitur me kërkesën për botim. Në fazën e gjashtë nxënësit diskutojnë rreth shkrimeve që janë pranuar për t’u botuar, vlerave dhe mangësive të tyre. Nxënësit bëjnë në këtë fazë vetëvlerësimin e punës së tyre , në një fletë të posaçme për këtë projekt. Prindërit e ftuar në sallën e koncerteve , japin vlerësimin e projektit. 11. Përshkrimi i produktit të projektit Produkti i këtij projekti do të jetë një krijim letrar si: poezi, përshkrim, tregim realist, tregim imagjinar, tregim fantastiko-shkencor, tregim humoristik, përrallë.
 • 5. 5 12.Planii detajuari veprimtarive Fazat e projektit Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Faza 5 Faza 6 Data Orët 2 orë 2 orë 2 orë 2 orë 3 orë 2 orë Veprimtarië Njohja me temën, qëllimin, objektivat e projektit. Shfletim i librave. Ritregim i përmbajtjeve shkurt. Diskutim i karakteristikav e të teksteve të ndryshme letrare. Njohja me fletët e punës dhe plotësimin e tyre. Përzgjedhje e llojit të tekstit që do shkruajë secili nxënës. Zgjedhja e temës së shkrimit. Planifikimi i shkrimit të tekstit. Diskutim i përbashkët për planifikimi n dhe temën. Krijimi dhe shkrimi i tekstit në fletën e posaçme të punës. Diskutimi për vështirësitë dhe arritjet. Vlerësimi i shkrimeve me instrumentet e posaçme të vlerësimit. Redaktimi i teksteve Shkrimi i teksteve me programin Ëord Postimi me e-mail Prezantim i punimeve para shokëve të klasës. Vlerësim dhe vetëvlerësim i punës. Vlerësim i projektit. Vendi Biblioteka e shkollës Klasë Klasë Klasë Kabineti i informatikës Salla e koncerteve Personat përgjegjës dhe partnerët Mësuesja Mësuesja Mësuesja Mësuesja Mësuesja Mësuesja e informatikës Nxënës të klasës së nëntë Mësuesja Prindërit 13. Mënyra e vlerësimittë nxënësve. Nxënësit do të vlerësohen dhe do të bëjnë vetëvlerësim nëpërmjet këtij instrumenti. Vetëvlerësim dhe vlerësim i punës gjatë projektit Emri Data Tema e projektit Unë e mbarova detyrën në kohë Po Jo Unë punova sipas udhëzimeve të dhëna Po Jo Unë komunikova me zë të ulët gjatë punës Po Jo Unë shkëmbeva idetë e mija dhe dëgjova e vlerësova idetë e të tjerëve Po Jo Unë kërkova ndihmë kur hasa vështirësi Po Jo Nëse do ta bëje përsëri këtë projekt çfarë do të përmirësoje në punën tënde? _______________________________________________________________________________________ Komenti i mësuesit _______________________________________________________________________________________ Niveli i arritjeve për ju 1 2 3 4 5 Niveli i arritjeve sipas mësuesit 1 2 3 4 5
 • 7. 7
 • 8. 8
 • 9. 9