Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Shkolla 9-vjeçare “Dëshmorët e lirisë”
Tiranë
Punoi | Valbona Imeraj
EKIPI
LËNDOR
PROGRAMI I ZHVILLIMIT TË BRENDSHËM
PROFE...
2
Përmbajtja
HYRJE...........................................................................................................
3
Është arti supremi
mësuesit, i cili zgjon
gëzimnë krijimtari,
në shprehje dhe në dituri.
Albert Einstein
HYRJE
Zhvillimi...
4
ZHVILLIMI I BRENDSHËM PROFESIONAL
Zhvillimi i brendshëm profesional kryhet në nivel institucioni arsimor nëpërmjet këshi...
5
PROGRAMIPËR ZHVILLIMIN E BRENDSHËM PROFESIONAL
Programet për zhvillimin profesional5
përfshijnë një varg seminaresh dhe ...
6
METODAE TEKNIKA
Seminaret do të zhvillohen duke u bazuar në disa metoda e teknika në përshtatje me temën dhe
objektivat ...
7
PLANI I ZHVILLIMIT TË BRENDSHËM PROFESIONAL
Ky plan është hartuar në bazë të UDHËZIMIT nr. 25, datë 17.08.2015 PËR VITIN...
8
ANËTARËT E EKIPIT LËNDOR
Nr. Emri Mbiemri Statusi Arsimi Vite pune Kualifikimi
1 Valbona Imeraj kryetare
2 Daniela Dume ...
9
REGJISTRII PJESËMARRJES
Nr. Emri Mbiemri Sh T N DH J SH M P M Q
1
Valbona Imeraj
2
Shpresa Dervishi
3
Nimete Halili
4
Th...
10
Tema 1 : Udhëzimi nr.25 , datë 17.08.2015
PËR VITIN SHKOLLOR 2015-2016, MAS
Qëllimi: Shqyrtimi i çështjeve të ngarkuara...
11
Çështjet për diskutim:
1. karta e performancës;
2. kurikula e re;
3. kompetenca;
4. vlerësimi për klasat 1-3;
5. veprim...
12
Diskutimi.
PRAKTIKË E DREJTUAR
Pjesëmarrësit planifikojnë tematikat.
Pjesëmarrësit përgatisin planet e orëve të veprimt...
13
Tema 2: Vlerësimi i nxënësit me bazë
kompetencat
8
Vlerësimi i nxënësit me bazë kompetencat ndahet në dy lloje :9
Vlerë...
14
SHTOJCA1
Vlerësimi pas çdo teme seminari
Shkolla .................................................................
Data...
15
SHTOJCA2
Proçesverbal 1
_______________________________________________________________________________________
_______...
16
Proçesverbal 2
_______________________________________________________________________________________
________________...
17
Proçesverbal 3
_______________________________________________________________________________________
________________...
18
Proçesverbal 4
_______________________________________________________________________________________
________________...
19
Proçesverbal 5
_______________________________________________________________________________________
________________...
20
Proçesverbal 6
_______________________________________________________________________________________
________________...
21
Proçesverbal 7
_______________________________________________________________________________________
________________...
22
Proçesverbal 8
_______________________________________________________________________________________
________________...
23
Proçesverbal 9
_______________________________________________________________________________________
________________...
24
Proçesverbal 10
_______________________________________________________________________________________
_______________...
25
BIBLIOGRAFIA
Fletorja zyrtare e republikës së Shqipërisë. Ligj nr 69/2012 përsistemin parauniversitar në RSH,neni 56.
T...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Programi i zhvillimit te brendshem profesional 2015- 2016

8,976 views

Published on

Programi i zhvillimit te brendshem profesional 2015 -2016

Published in: Education
 • Be the first to comment

Programi i zhvillimit te brendshem profesional 2015- 2016

 1. 1. Shkolla 9-vjeçare “Dëshmorët e lirisë” Tiranë Punoi | Valbona Imeraj EKIPI LËNDOR PROGRAMI I ZHVILLIMIT TË BRENDSHËM PROFESIONAL 2015-2016
 2. 2. 2 Përmbajtja HYRJE.................................................................................................................................................. 3 ZHVILLIMI I BRENDSHËM PROFESIONAL....................................................................................... 4 EKIPI LËNDOR.................................................................................................................................... 4 PROGRAMI PËR ZHVILLIMIN PROFESIONAL .................................................................................. 5 QËLLIMI I PROGRAMIT PËR ZHVILLIMINPROFESIONAL.............................................................. 5 OBJEKTIVAT E PROGRAMIT TË ZHVILLIMIT PROFESIONAL........................................................ 5 METODA E TEKNIKA.......................................................................................................................... 6 MATERIALET E NEVOJSHME PËR SEMINARIN ............................................................................... 6 PLANI I ZHVILLIMIT TË BRENDSHËM PROFESIONAL................................................................. 7 ANËTARËT E EKIPIT LËNDOR........................................................................................................... 8 REGJISTRI I PJESËMARRJES.............................................................................................................. 9 Tema 1...............................................................................................................................................................10 SHTOJCA 1..........................................................................................................................................13 Vlerësimi pas çdo teme seminari............................................................................................................ SHTOJCA 2.............................................................................................Error! Bookmark not defined. Proçesverbal 1...................................................................................................................................15 Proçesverbal 2...................................................................................................................................16 Proçesverbal 3...................................................................................................................................17 Proçesverbal 4...................................................................................................................................18 Proçesverbal 5...................................................................................................................................19 Proçesverbal 6...................................................................................................................................19 Proçesverbal 7...................................................................................................................................20 Proçesverbal 8...................................................................................................................................21 Proçesverbal 9...................................................................................................................................22 Proçesverbal 10 .................................................................................................................................23 BIBLIOGRAFIA...................................................................................................................................24
 3. 3. 3 Është arti supremi mësuesit, i cili zgjon gëzimnë krijimtari, në shprehje dhe në dituri. Albert Einstein HYRJE Zhvillimi i brendëshëm profesional , është një nga format e zhvillimit profesional të punonjësit arsimor. Ai është jo vetm një detyrim ligjor1 i kërkuar për tu zbatuar prej tij , por dhe një prej standardeve2 parësore që mësuesi duhet të përmbushë gjatë punës në një institucion arsimor. Kështu duke cituar standardin për zhvillimin profesional gjemë se , Mësuesit e ciklit fillor duhet të marrin pjesë dhe të përfshihen në aktivitete të lidhura ngushtë me zhvillimin e tyre profesional. Këto aktivitete mund të jenë të iniciuara prej vetë kandidatëve për mësues ose të kërkuara nga institucioni shkollor, për të arritur nivelet më të larta të kompetencave profesionale. Ato ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë në përmirësimin e praktikës së përditshme të punës me nxënësit, (IZHA, 2010) . Ky ilustrim tregon qartazi dhe përshkruan detyrimin e mësuesit të arsimit fillor për zhvillim profesional. Në një institucion arsimor, zhvillimi profesional realizohet në aktivitete dhe seminare që zhvillon ekipi lëndor. Këto veprimtari duhet të jenë të mirë konceptuara e të mirë organizuara në mënyrë që të arrijnë objektivat dhe qëllimet e kërkuara prej tyre. Tematikat dhe objektivat e programit duhet të përzgjidhen: nga Udhëzimet e Ministrisë së Arsimit, nga lista e nevojave për zhvillim profesional që IZHA publikon çdo dy vjet , apo lista që publikon DAR-inë lidhje me temat për zhvillim profesional, nga standardet bazë për msuesin e arsimit fillor dhe së fundmi nga nevojat që kanë anëtarët e ekipit lëndor. Ky program është bazuar tërësisht në burimet që u përmendën më sipër. Metodat e zhvillimit të seminareve janë përzgjedhur nga metodat që zhvillojnë mendimin kritik dhe krijues dhe kompetencat në lidhje mestandardet e kërkuara prej mësuesve. I rëndësishëm është menduar në këtë program edhe vlerësimi në fund të seminarit për të kuptuar dhe përmirësuar zhvillimin dhe konceptimin e seminarit në mënyrë të vazhdueshme. Suksese në përpjekjen e vazhdueshme për përmirësim! 1 Fletorja zyrtare e republikës së Shqipërisë. Ligj nr 69/2012 për sistemin parauniversitar në RSH, neni 56. Tiranë , 2012. 2 IZHA. Përmbajtja dhe struktura e standardeve bazëpër mësuesin e arsimit parashkollor cikli i ulët.Tiranë, 2010
 4. 4. 4 ZHVILLIMI I BRENDSHËM PROFESIONAL Zhvillimi i brendshëm profesional kryhet në nivel institucioni arsimor nëpërmjet këshillit të mësuesve dhe ekipit lëndor3 EKIPI LËNDOR 1) Ekipi lëndor4 : a. është formë e zhvillimit të brendshëm profesional të institucionit arsimor; b. përbëhet nga mësues të shkollës, të cilët japin mësim në po atë lëndë a fushë të nxëni, ose në më shumë se një fushë të nxëni. 2) Drejtori i shkollës, pas këshillimit me këshillin e mësuesve, ngre ekipet lëndore sipas numrit të mësuesve në një ekip lëndor.. 3) Ekipi lëndor mblidhet një herë në muaj. 4) Në mbledhjet e ekipit lëndor: a. diskutohen aspekte të praktikave të përditshme profesionale të mësuesve; b. trajtohen çështje të integrimit ndërlëndor; c. shqyrtohen përvoja të suksesshme të kolegëve dhe praktikat vendase dhe ato të huaja. 5) Në mbledhjet e ekipit lëndor ftohen mësues të tjerë të asaj shkolle ose të shkollave të tjera dhe specialistë të kurrikulës. 6) Ekipi lëndor nuk merr vendime. 7) Ekipi lëndor në shkollat profesionale ka për detyrë të ndihmojë mësuesit në zbërthimin e kurrikulës qendrore (skelet kurrikulës) në programe të nivelit shkollor. 8) Kryetari i një ekipi lëndor propozohet nga anëtarët e ekipit përkatës dhe caktohet nga drejtori. 9) Kryetari i ekipit lëndor ka për detyrë të moderojë mbledhjet e ekipit. 10) Kryetari i ekipit lëndor, kur është e mundur, të ketë punuar të paktën 5 vjet si mësues në po atë nivel arsimor, të jetë vlerësuar me të paktën “shumë mirë” në provimin e kualifikimit, nëse e ka dhënë këtë provim, të shquhet për arritje të nxënësve të tij. 11) Procesverbalet e mbledhjeve të ekipeve lëndore ruhen për 2 vjet nga kryetari i tij. 3 MAS. Udhëzim Nr. 26, për Zhvillimin professional të punonjësve arsimorë. Tiranë15. 08. 2014 4 MASH. Dispozitat normative për arsimin parauniversitar.Tiranë, 2013 3. Temple C., Crawford A., Saul Ë., Matheus R. Makinster J., Learning and Teaching strategy for thinking classes.The Interanitional Debate Education Association.New York, Ny 10019, 2005
 5. 5. 5 PROGRAMIPËR ZHVILLIMIN E BRENDSHËM PROFESIONAL Programet për zhvillimin profesional5 përfshijnë një varg seminaresh dhe veprimtarish të mëtejshme, që kanë për qëllim t’u vijnë në ndihmë mësuesve të mësojnë praktika të reja dhe t’i fusin ato në punën e përditshme në klasë. Ato janë shumë më tepër sesa një paraqitje idesh, sepse qëllimi i tyre nuk është thjesht, që mësuesit të njihen me praktikat e reja, por edhe që t’i zbatojnë ato me sukses në klasë. QËLLIMI I PROGRAMIT PËR ZHVILLIMIN E BRENDSHËM PROFESIONAL Ky program ka si qëllim6 përditësimin e njohurive dhe zhvillimin e kompetencave të mësuesve, në mënyrë që ti sigurojnë të gjithë nxënësve shërbim arësimor cilësor. OBJEKTIVAT E PROGRAMIT TË ZHVILLIMIT TË BRENDSHËM PROFESIONAL Në fund të këtij programi anëtarët e ekipit lëndor do të jenë të aftë: 1. Të zhvillojnë aktivitetin e tyre mësimore- edukativ brenda institucionit arsimor, duke u bazuar në Rregulloren e brendëshme të shkollës. 2. Të zhvillojnë aktivitetin e tyre mësimor- edukativ brenda institucionit arsimor, duke u bazuar në Kodin e Etikës. 3. Të zbatojnë udhëzimet e IZHA-s për vlerësimin e ri të nxënësit në klasat 1-3 . 4. Të planifikojnë veprimtarinë e vet edukative duke u bazuar në konceptin e shkollës si qendër komunitare. 5. Të planifikojnë veprimtarinë mësimore-edukative me qëllim formimin e kompetencave themelore të nxënësit. 6. Të zhvillojë tek nxënësit aftësitë ndërkulikulare nëpërmjet integrimit kurrikular në cdo lëndë mësimore. 7. Të zhvillojë të menduarin kritik e krijues tek nxënësi nëpërmjet metodave të posaçme për zhvillimin e këtyre niveleve të të menduarit. 8. Të analizojnë vijueshmërinë e arritjeve të shkollës duke lëxuar të dhënat e kartës së performancës së shkollës. 9. Të hartojë karaktesistikat e nxënësve sipas udhëzimeve të MAS ose DAR-it. 10. Të marrë pjesë në hartimin e planit afat-mesëm dhe atij vjetor të shkollës. 6 MAS. Udhëzim Nr. 25, për Zhvillimin profesional të punonjësve arsimorë. Tiranë 17. 08. 2015
 6. 6. 6 METODAE TEKNIKA Seminaret do të zhvillohen duke u bazuar në disa metoda e teknika në përshtatje me temën dhe objektivat e arritjeve për çdo temë. Struktura e seminarit mund të fillohet me një sërë veprimtarish paraprake ose nxemjeje, më pas me mësimet demonstruese, më tej me mundësitë për praktikë të drejtuar, planifikimin për zbatim të pjesëmarrësve, vlerësimin e vlefshmërisë së seminarit. Si metoda e teknika mund të përdoren: Veprimtari nxemje, Stuhia e mendimeve, Turi i Galerisë, Diskutimi, , Demostrimi, Puna praktike, Intervista Tri-Pjesëshe (raportim) Në fillim, organizoni pjesëmarrësit në grupe, i jepen atyre tri pyetje: 1) A patët vështirësi në seminarin e e sotëm ? 2) Si i zgjidhët ato? 3)Çfarë vlerë ka për ju seminari? Nëse do synohet diskutimi i zbatimit të metodave nëmësimdhënie dobëhen pyetjet: 1) Cila është një nga metodat, që keni përdorur nga seminari i shkuar? 2) Cilat ishin rezultatet? 3) A pati ndonjë problem? Në qoftë se po, çfarë problemesh? Si i zgjidhët ato? MATERIALET E NEVOJSHME PËR SEMINARIN Materialet e nevojshme për një seminar janë : • Kopje të temës për secilin pjesëmarrës. • Tabelë • Shkumës • Letër ngjitëse për të ngjitur në mur tabakët e letrës. • Letër shkrimi, lapsa, • Kopje të temave për mësimet demonstruese . • Videoprojektor • Cd me mterialet filmike ose në PP.
 7. 7. 7 PLANI I ZHVILLIMIT TË BRENDSHËM PROFESIONAL Ky plan është hartuar në bazë të UDHËZIMIT nr. 25, datë 17.08.2015 PËR VITIN SHKOLLOR 2015- 2016, MAS7 7 MAS. Udhëzimi nr. 25, për Vitin shkollor 2015-2016,në Sistemin parauniversitar. Tiranë, 17.08.2015. Nr. Tema Mësuesi Vendi Koha 1 Udhëzimi nr.25 , datë 17.08.2015 PËR VITIN SHKOLLOR 2015-2016, MAS Zhaneta Qirici shkollë Shtator 2 Vlerësimi me bazë kompetencat në klasat 1- 3 Nimete Halili shkollë Tetor 3 Kurikula e re në klasat e para Valbona Imeraj shkollë Nëntor 4 Kompetencat themelore të nxënësit Theodhora Paza shkollë Dhjetor 5 Kompetenca e gjuhës dhe e matematikës Sonila Ceno shkollë Janar 6 Shkolla si qendër komunitare Lindita Hyseni shkollë Shkurt 7 Kodi i etikës Daniela Dume shkollë Mars 8 Integrimi kurrikular Flutura Ndrio shkollë Prill 9 Mendimi kritik e krijues Lindita Dajko shkollë Maj 10 Plani afatmesëm e vjetor i shkollës Ledina Uruçi shkollë Qershor
 8. 8. 8 ANËTARËT E EKIPIT LËNDOR Nr. Emri Mbiemri Statusi Arsimi Vite pune Kualifikimi 1 Valbona Imeraj kryetare 2 Daniela Dume sekretare 3 Ledina Uruçi anëtare 4 Lindita Dajko anëtare 5 Shpresa Dervishi anëtare 6 Nimete Halili anëtare 7 Sonila Ceno anëtare 8 Theodhora Paza anëtare 9 Sidita Dibra anëtare 10 Zhaneta Qirici anëtare 11 Lindita Hyseni anëtare 12 Flutura Ndrio anëtare
 9. 9. 9 REGJISTRII PJESËMARRJES Nr. Emri Mbiemri Sh T N DH J SH M P M Q 1 Valbona Imeraj 2 Shpresa Dervishi 3 Nimete Halili 4 Theodhora Paza 5 Ledina Uruçi 6 Zhaneta Qirici 7 Sidita Dibra 8 Lindita Hyseni 9 Lindita Dajko 10 Flutura Ndrio 11 Daniela Dume 12 Sonila Ceno
 10. 10. 10 Tema 1 : Udhëzimi nr.25 , datë 17.08.2015 PËR VITIN SHKOLLOR 2015-2016, MAS Qëllimi: Shqyrtimi i çështjeve të ngarkuara për zbatim në Udhëzimin nr.25 , datë 17.08.2015 PËR VITIN SHKOLLOR 2015-2016 nga MAS. Objektivi:Të pasqyrohen në Organizimin e orëve të lira 2/3, Orët edukative dhe Planin e zhvillimit të brendshëm profesional, çështjet e shtruara për zbatim në arsimin bazë, në Udhëzimin nr.25 , datë 17.08.2015 PËR VITIN SHKOLLOR 2015-2016, nga MAS. Fjalë kyçe: karta e performancës,vlerësimi për klasat 1-3, plan kombëtar i ushqyerjes, programi kombëtar për edukimin mjedior, kompetenca, kurikula e re, plai PEI,plani edukativ, konkurse ne bazë shkolle, konkurse kombëtare, veprimtari “shkolla si qendër komunitare”. Mjete: lap top, monitor, Udhëzimi nr.25 , datë 17.08.2015 PËR VITIN SHKOLLOR 2015-2016, MAS i printuar për çdo anëtar. VEPRIMTARIPARAPRAKE Ushtrime nxehjeje. Pamje e përgjithshme e seminarit. Raportime për përvojat e pjesëmarrësve me metodat e përdorura. MËSIMET DEMONSTRUESE Përgatitja. Demonstrimi. Demonstimi do bëhet me programin Poëer Point.
 11. 11. 11 Çështjet për diskutim: 1. karta e performancës; 2. kurikula e re; 3. kompetenca; 4. vlerësimi për klasat 1-3; 5. veprimtari “shkolla si qendër komunitare”; 6. veprimtari “Shkolla si qendër komunitare”; 7. konkurse ne bazë shkolle; 8. konkurse kombëtare; 9. plan kombëtar i ushqyerjes; 10. programi kombëtar për edukimin mjedior; 11. plani “PEI” 12. instrumentet dhe treguesit e draft-manualit për vlerësimin e kurrikulds së re 13. Plani edukativ : a)Kampionatin Kombëtar te Shahut pdr arsimin 9-vjeçar, në bashkepunimin me Federatën Shqiptare të Shahut. Faza e parë nd bazd shkolle të zhvillohet ne muajin dhjetor, faza e dyte nd bazë qarku në muajin shkurt dhe finalja në mars-prill. b) Veprimtaritë në kuadër të 6 Prillit - Dites Ndërkombëtare kushtuar Sportit për Zhvillim e Paqe. Javës Olimpike (prill-maj). Olimpiadat kombëtare që do të zhvillohen në datat e pdrcaktuara në kalendarin e miratuar nga MAS. e) Festivalin Kombetar të Këngës për Femijë: Faza e parë në shkolla në janar-shkurt; faza e dytë në bazë qarku organizuar nga QKF-te në mars dhe finalja në Shkodër në qershor, nga QKF-ja Shkodër. 0. Konkursin artistik "Piktori i vogël". Faza e pare në baze shkolle javën e dytë të dhjetorit. Faza e dyte në bazë qarku javën e parë të shkurtit dhe finalja në Tiranë në javën e fundit të shkurtit. g) Ditën Europiane të Gjuhëve ,26 shtator 2015. h) Perkujtimin e Holokaustit dhe krimeve kundër njerëzimit. 0 Veprimtarite për 8 Prillin - Ditës Ndërkombëtare të Romëve. j) Veprimtaritë për 23 gushtin - Ditën Europiane te kujtesës per të gjitha viktimat e regjimeve totalitare. k) Veprimtaritë për L. 2 qershorin - Diten kundër shfrytëzimit te punës se fëmijëve. 1) Veprimtaritë sipas Kalendarit të diteve të Europes dhe veprimtaritë gjithëvjetore për njohjen e institucioneve të Bashkimit Europian dhe Keshillit të Europës. m) Konkurset në nivel DAR /ZA-je, me tematikë "Të njohim Europën. n) Javën Europiane te lëvizies "Noë ëe move".
 12. 12. 12 Diskutimi. PRAKTIKË E DREJTUAR Pjesëmarrësit planifikojnë tematikat. Pjesëmarrësit përgatisin planet e orëve të veprimtarive duke përdorur metodat e mësimdhënies. PLANIFIKIMI PËR ZBATIM Pjesëmarrësit ua paraqesin planet të tjerëve për të marrë mendime nga grupi. Pjesëmarrësit bëjnë komente dhe propozimepër përmirësime në planet e propozuara. VLERËSIMI I SEMINARIT Përdorimi i instrumentit të vlerësimit paraqitur në “Shtojcën 1”.
 13. 13. 13 Tema 2: Vlerësimi i nxënësit me bazë kompetencat 8 Vlerësimi i nxënësit me bazë kompetencat ndahet në dy lloje :9 Vlerësimi për të nxënë dhe Vlerësimi i të nxënit. Këto dy vlerësime dallojnë nga njëri -tjetri për nga qëllimi dhe faza e proçesit të vlerësimit në të cilin do të kryhen. Dallohen për nga qëllimi sepse i pari: ndjek, diagnostikon, plotëson , mbështet të nxënin e nxënësit, ndërsa i dyti vlerëson dhe raporton përpjekjet dhe arritjet e tij krahasuar me standardin. Tabela më poshtë shpreh në mënyrë konkrete lidhjen dhe varësinë që kanë këto dy lloje vlerësimesh në proçesin e vlerësimit në tërësi përgjatë një viti shkollor. Shënim:Struktura e seminarit është e ilustruar në Temën 1 8 Udhëzim nr.34 datë 11.09.2015, MAS 9 Korniza e vlerësimit http://izha.edu.al/ VLERËSIMII NXËNËSIT ME BAZË KOMPETENCAT VLERËSIMI PËR TË NXËNË VLERËSIMI I TË NXËNIT Llojete vlerësimi tpërtë nxënë Qëllimi i vlerësimit Kur realizohet ? Ku pasqyrohet dhe si? Llojet Qëllimi Kur realizohet ? Ku pasqyroh et dhe si? VLERËSIMIIVAZHDUAR Motivimi Vlerësim nga mësuesi për nxënësin gjatë diskutimeve, pjesëmarrjes, zhvillimit të detyrave në klasë e në shtëpi, me gojë e me shkrim, vetëvlerësim i nxënësit, vlerësim i nxënësit nga nxënësit e tjerë Pasqyrohet në evidencë(regjistër personal) me : nota, simbole, komente. VLERËSIMIPERIODIK Vlerësoh et arritja e kompete ncave, monitori mi dhe raportim i i tyre. Në fund të çdo tremujori mësuesi mbledh dhe përpunon të dhënat e arritjeve që ka në evidence mbi vlerësimin e vazhduar, atë me test dhe dosjen. Pasqyro het në regjistër me nota nga 1-5 në faqen përkatës e. VLERËSI MIME TEST Përmirësi mi Në fund të çdo tremujori Pasqyrohet në evidence (regjistër personal) me notë. VLERËSIMIPËRFUNDIM-TAR Vlerësohet arritja e kompeten cave dhe raportimi i tyre Në fund të vitit shkollor, në raportet: 45% Vl. I vazhduar+ 25% dosja+ 30% testet Pasqyroh et në regjistër me notë ,në amzë me shkurtime , në dëftesë me shprehje gjatë. VLERËSIMIME PORTOFOL Vlerësimi i kompeten cave kyçe Në fund të çdo tremujori për kontributin që nxënësi jep me:projekte, hulumtime, dëshmi të talentit, punë tematike, me shkrim apo audio- vizuale, foto, detyra të pavarura klase e shtëpie, Pasqyrohet në dosje me :fletë-vlerësimi të mësuesit me notë për cdo arritje të 7 kompetencave , vetëvlerësime të nxënësit, vlerësime të prindit për nx. dhe në (regjistrin personal me notë sipas lëndëve), në fund të çdo tremujori.
 14. 14. 14 SHTOJCA1 Vlerësimi pas çdo teme seminari Shkolla ................................................................. Data ................................................................... Pyetje: 1. Si do ta vlerësonit cilësinë dhe dobinë e këtij seminari? (Rrethoni një nga përgjigjet) 1 - Më zhgënjeu shumë .................. 5- I përmbushi të gjitha pritshmëritë 1 2 3 4 5 2. Çfarë do të mbani mend nga ky seminar? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 3. Cilat ide dhe metoda, do të përdorni në punën tuaj? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 4. Çfarë mund të përmirësohet në seminaret e ardhshme? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 5. Komente të përgjithshme, që mund të keni për seminarin. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
 15. 15. 15 SHTOJCA2 Proçesverbal 1 _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
 16. 16. 16 Proçesverbal 2 _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
 17. 17. 17 Proçesverbal 3 _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
 18. 18. 18 Proçesverbal 4 _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
 19. 19. 19 Proçesverbal 5 _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
 20. 20. 20 Proçesverbal 6 _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
 21. 21. 21 Proçesverbal 7 _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
 22. 22. 22 Proçesverbal 8 _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
 23. 23. 23 Proçesverbal 9 _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
 24. 24. 24 Proçesverbal 10 _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
 25. 25. 25 BIBLIOGRAFIA Fletorja zyrtare e republikës së Shqipërisë. Ligj nr 69/2012 përsistemin parauniversitar në RSH,neni 56. Tiranë , 2012. IZHA. Përmbajtja dhe struktura e standardeve bazëpërmësuesin e arsimit parashkollor cikli i ulët. Tiranë, 2010 IZHA. Korniza e vlerwsimit. Tiranw ,2015. MAS. Udhëzimi nr. 25,për Vitin shkollor 2015-2016, në Sistemin parauniversitar. Tiranë,17.08.2015. MAS. Udhëzimi nr. 34,për Vitin shkollor 2015-2016, në Sistemin parauniversitar. Tiranë,11.09.2015. Udhëzimit 23, përVitin shkollor 2014-2015, në Sistemin parauniversitar. Tiranë,08.08.2014. MASH. Dispozitat normative përarsimin parauniversitar.Tiranë,2013 Temple C., Crawford A., Saul W.,Matheus R. Makinster J., Learning and Teaching strategy for thinking classes.The Interanitional Debate Education Association. New York, Ny 10019, 2005 Punoi : Valona Imeraj

×