Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Planifikimi ditor bazuar ne kompetenca

Ne kete prezantim planifikimi ditor i mesimit me baze kompetencat eshte ideuar si nje proces me shtate faza: Percaktimi i objektit te hulumtimit, percaktimi i rezultatit te te nxenit, perzgjedhja e metodave konstruktiviste, perzgjedhja e teknikave dhe veprimtarive ne pershtatje me metoden, emertimi i kompetencave qe do te zhvillohen, zgjedhja e mjeteve te punes, percaktimi i kritereve te vleresimit. Ploteso modelin satandard ku do te vendosesh planifiimin tend sipas ketyre hapave.

 • Login to see the comments

Planifikimi ditor bazuar ne kompetenca

 1. 1. 7 HAPA PËR 7 KOMPETENCA PLANIFIKIMI DITOR BAZUAR NË KOMPETENCA valbona imeraj
 2. 2. Le të fillojmë!!!
 3. 3. 1.Fokuso: Ҫӫshtjen kryesore rreth sӫ cilӫs do tӫ formulohet rezultati i tӫ nxӫnit Dallo çështjen kryesore nga nënçështjet e temës mësimore! Nënçështjet do të trajtohen në veprimtaritë, të cilat hap pas hapi do t’i cojnë nxënësit drejt çë shtjes themelore.
 4. 4. 2.Përcakto: Rezultatin e të nxënit Pasi ke përcaktuar çështjen kryesore rreth së cilës do të zhvillohet veprimtaria mësimore do të kërkosh në Programin lëndor dhe vetëm aty , rezultatet e të nxënit të veprimtarive mësimore.Rezultatet e të nxënit do të përshtaten me temën përkatëse. Psh ; Nxenesi: demonstron lëvizjen e trupave si pasojë e forcës shtytëse të erës duke e testuar ate mbi objekte të ndryshme;
 5. 5. 3.Emërto: Kompetencat kyce që do të zhvillohen nëpërmjet situatës të së nxënit. Shtatë kompetencat kyce:  Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit  Kompetenca e të menduarit  Kompetenca e të mësuarit për të nxënë  Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin  Kompetenca personale  Kompetenca qytetare  Kompetenca digjitale
 6. 6. 4.Krijo: Situatën e të nxënit! Përzgjidh metodologjinë e përshtatshme Vetëm nga metodologjia e Teorisë Konstruktiviste! . Metodat eTeorisë Konstruktiviste: Hulumtim , zgjidhje problemore; veprimtaria e ndërsjellë mbështetur në modelin e ekspertit.; të nxënët bashkëveprues; të nxënët duke shërbyer (projektet e shërbimit në komunitet); përdorimi iTIK-ut.
 7. 7. 5.Harto: Strategjinë duke përzgjedhur teknikat (veprimtaritë e të nxënit) që do të të cojnë drejt rezultatit të të nxënit  DDM, REBUS, Grupet e ekspertëve, Pyetja sjell pyetjen, Kërkim hulumtim, Imagjinata e drejtuar, Diskutim për njohuritë paraprake, Mbajtja e strukturuar e shënimeve, Harta e konceptit, Rishikim në dyshe, Rrjeti I diskutimit, Lapsat në mes, Mendo krijo dyshe diskuto etj.
 8. 8. 6.Zgjidh: Mjetet e nevojshme
 9. 9. 7.Përcakto: Kriteret e vlerësimit Nota 1 2 3 4 5 Kriteri Nuk bën asgjë nga aktivitetet e planifikuara dhe nuk shpreh asnjehere mendimin e vet ne lidhje me to. Merr pjesë me vështirësi në disa prej aktiviteteve dhe rrallë shpreh mendimin e vet në lidhje me to. Merr pjesë duke ndjekur udhëzimet në disa prej aktiviteteve gjatë mësimit dhe ndonjëherë shpreh mendimin e vet në lidhje përfundimet. Merr pjesë duke ndjekur udhëzimet në shumë prej aktiviteteve gjatë mësimit dhe shpreh shpesh mendimin e vet në lidhje me përfundimet e nxjerra. Merr pjesë duke ndjekur udhëzimet në të gjitha aktivitetet e kryera gjatë mësimit dhe shpreh gjithmonë mendimin e vet në lidhje përfundimet e nxjera.
 10. 10. …Dhe mos harro!  Mësuesit e mirë janë ata të cilët bëjnë që , nxënës të zakonshëm të ëndërrojnë të bëjnë gjëra të jashtëzakonshme!
 11. 11. Bibliografia  CDE. Mësimdhënia dhe të nxënët ndërveprues. Tiranë, 2008.  IZHA. Programe lëndore.Tiranë, 2015.  MAS. Kurrikula bërthamë për klasën përgatitore dhe arsimin fillor.Tiranӫ, 2015  Woolfolk Anita. Psikologji edukimi. CDE.Tiranӫ, 2010.  http://www.izha.edu.al/wp- content/uploads/2015/12/Situatat-e-te- nxenit-konceptimi-modele.pdf

×