Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plani individual i mësuesit/ Dispozitat normative, neni 74

Plani i mesuesit pjese e portofolit te mesuesit, sipas nenit 74 te Dispozitave normative.

  • Login to see the comments

Plani individual i mësuesit/ Dispozitat normative, neni 74

  1. 1. Plani i mësuesit Emri Mbiemri 2014-2015 Shkolla 9-vjeçare ………. Tiranë
  2. 2. Nr. Treguesit e planit te mësuesit Planifikimi Realizimi 1 Numri i kreditve që do të fitohen gjatë vitit shkollor 2014-2015 6 kredite 2 Përqindja e notave kaluese dhe nota mesatare e nxënësve të një klase në provimet me shkrim që drejtoria kryen (gjatë viti ose me short). Kalueshmëria : 90% Nota mesatare: Mirë 3 Vlerësimi i objektivave minimale për kapitull (Mesatarja e disa matjeve). Kalueshmëria : 97% Nota mesatare: Mirë 4 Vlerësimi i orës mësimore (arritjet minimale të nxënësve) (Mesatarja e disa matjeve). Kalueshmëria : 97% Nota mesatare: Mirë 5 Numri i kumtesave të paraqitura në këshillin e mësuesve ose në organizma të tjera. 3 kumtesa në Ekipin lëndor 6 Përqindja e orëve mësimore të munguara jo për arsye shëndetësore. 0 orë të munguara jo për arsye shëndetësore 7 Numri i ankesave për të në Komisionin e Etikës dhe të Sjelljes që komisioni i vlerëson të drejta, paraqitur nga Kryetari i Komisionit. 0 ankesa 8 Masat disiplinore nga drejtori i shkollës 0 masa disiplinore Miratoi: Drejtor/ nëndrejtor ---------------------------------

×