Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Pla de lectura de centre.docx

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 3 Ad

More Related Content

Recently uploaded (20)

Advertisement

Pla de lectura de centre.docx

  1. 1. Pla de lectura de centre Definició La lectura, com a base d’altres aprenentatges, esdevé un factor fonamental per a l’adquisició i desenvolupament de les competències bàsiques. Per això, la lectura ha de ser una prioritat en els centres i en la tasca de tot docent. Per tal de millorar la coherència pedagògica i disposar d’una línia d’escola (aspectes organitzatius i didàctics), és necessari disposar d’un pla de lectura de centre (PLEC). El PLEC és un document de referència per a tota la comunitat educativa, que defineix clarament les línies d’actuació –objectius, metodologia, planificació d’estratègies, recursos– que cada centre es proposa per tal d’assegurar la competència lectora de l'alumnat. Els eixos de la competència lectora que ha de desenvolupar un Pla de lectura de centre són: a) Saber llegir. b) Llegir per aprendre. c) Gust per llegir. Objectius del pla de lectura de centre 1. DESENVOLUPAR ELS TRES EIXOS: desenvolupar els tres eixos de la competència lectora –saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir– per formar lectors competents. 2. INCORPORAR LA LECTURA A TOTES LES ASSIGNATURES: afavorir la integració de la competència lectora en totes les àrees del currículum. 3. UNIFICAR ESTRATÈGIES: afavorir la planificació i la coordinació, la sistematització i la coherència de les estratègies que el centre desenvolupa a l’entorn de la lectura. 4. INTEGRAR LA BIBLIOTECA: comptar amb la biblioteca del centre com a element dinamitzador de la lectura i com a espai d’informació i de documentació. 5. COORDINAR-SE AMB LES INICIATIVES DE L’ENTORN: relacionar-se i coordinar- se amb els plans i els serveis que ofereixi l’entorn proper: plans educatius d’entorn, serveis educatius, biblioteca pública, llibreries, centres cívics, etc.). 6. FORMAR ELS DOCENTS: promoure la formació del professorat per tal de millorar la qualitat de la seva intervenció i implicació en el desenvolupament del PLEC.
  2. 2. 7. ANALITZAR I DIAGNOSTICAR: Promoure eines d’avaluació continuada i d’autoavaluació que facilitin el seguiment del PLEC i l’adequació dels objectius a les noves necessitats del centre. Continguts del pla de lectura de centre En el moment d’iniciar la redacció del PLEC, cal partir de la base que s’haurà de reflexionar sobre la realitat actual del centre amb relació a la lectura i que, per tant, farà falta una bona diagnosi. A partir dels resultats de la diagnosi, el centre haurà d’arribar a acords referents a: 1. TIPUS DE PLEC: El model de PLEC que necessita en funció de les característiques del centre. 2. MANERA D’ENSENYAR A LLEGIR: Com es duu a terme l’aprenentatge de la lectura i de la comprensió lectora (saber llegir). 3. MANERA D’ENSENYAR A USAR LA LECTURA: Com s’ensenya l’ús de la lectura per adquirir coneixement (llegir per aprendre). 4. MANERA D’AFAVORIR EL GUST LECTOR: Com es fomenta l’hàbit lector i el plaer per la lectura (gust per llegir). 5. RECURSOS: De quins recursos –interns i externs– es disposa per afavorir el desenvolupament del PLEC. 6. NECESSITATS DE FORMACIÓ DELS DOCENTS: Les necessitats de formació del professorat per tal millorar la qualitat de la seva intervenció i la implicació en el desenvolupament del PLEC. 7. MANERA DE PROMOURE EL PLEC: Com es farà la promoció i la difusió del PLEC a la comunitat educativa. 8. MANERA D’AVALUAR L’EFICÀCIA DEL PLEC: Amb quina periodicitat i de quina manera es practicarà una avaluació del PLEC per saber si continua responent a les necessitats del centre i/o si cal fer-ne una actualització. Elaboració del pla de lectura de centre En el procés d’elaboració del PLEC s’han de tenir en compte quatre moments diferents: 1. Motivació i sensibilització del professorat. 2. Diagnosi: anàlisi i reflexió. 3. Elaboració i desenvolupament. 4. Avaluació.
  3. 3. Temps de motivació i sensibilització del professorat Abans de planificar l’elaboració del PLEC és necessari que tota la comunitat educativa prengui consciència que el desenvolupament de la competència lectora ha de ser una prioritat en el centre, imprescindible per a l’adquisició de les competències bàsiques. Temps de diagnosi: anàlisi i reflexió Fa referència al temps que el centre necessita per analitzar, reflexionar i fer una diagnosi del tractament que es fa de la lectura i dels recursos interns i externs que donen suport al PLEC. L’objectiu d’aquesta diagnosi és detectar quins són els punts forts i quins els punts dèbils. Temps d’elaboració i desenvolupament A partir de les conclusions extretes de la diagnosi prèvia, s’inicia l’elaboració del PLEC. Com que el PLEC és un document singular de cada centre, en funció de les necessitats detectades i de les prioritats que es determinin, el temps d’elaboració és variable, perquè: a) Cal establir línies d’actuació conjunta entre el professorat. b) Les línies d’actuació conjunta han de ser per a totes les assignatures en els tres eixos del PLEC: saber llegir, llegir per aprendre, gust per llegir. Temps d’avaluació A partir de l’aplicació del PLEC s’inicia un procés d’avaluació interna i continuada, tant del disseny del document com del desenvolupament al centre. Cada centre haurà d’establir els criteris d’avaluació tenint en compte els objectius generals i específics establerts en el PLEC. També s’hauran de dissenyar estratègies per fer aquesta avaluació interna, així com determinar la manera i el professorat que la durà a terme, i com s’informarà dels resultats obtinguts a tota la comunitat educativa.

×