Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Gezamenlijk Protocol van AWVN, FNV In Beweging en CNV Vakcentrale     met betrekking tot de vergroting van arbeidspar...
AWVN, FNV en CNV Vakcentrale willen bevorderen dat in CAO’s afspraken wordengemaakt om de arbeidsparticipatie onder Wajong...
Bijlage 1. aanvullingen en achtergrond1. Cao-afsprakenVoor een succesvolle plaatsing is meer vereist dan het aanbieden van...
re-integratiebedrijven die lid zijn van OVAL (voorheen Boaborea) kunnen helpen. Een anderemogelijkheid is een uitzendburea...
met referentiefuncties kan, als de Wajonger wordt aangenomen, waar nodig, nog nader maatwerkplaatsvinden.2. Het creëren va...
Bijlage 2 StageplaatsenVoor het aanbieden van stageplaatsen aan Wajongers of het werven van stagiaires uit deze doelgroepk...
Bijlage 3 Overzicht subsidieregelingen re-integratie WajongersOm belemmeringen voor plaatsing van Wajongers op de arbeidsm...
VervoersvergoedingenAls het voor een Wajonger lastig is om naar het werk te reizen, betaalt UWV mogelijk vergoedingvoor ee...
UWV vult het loon van de Wajonger dan aan tot minstens 75% van het minimum(jeugd)loon. Deloondispensatie kan een half jaar...
Bijlage 4 Voorbeelden voor de invulling van instroomafsprakenVoorbeeld afspraken voor een ondernemings-CAO  1. Tijdens CA...
gerapporteerd over de voortgang van uitvoering van deze afspraak. Uit de rapportage moet   blijken:   •     welke ...
Bijlage 5 In contact komen met een WajongerEr zijn verschillende routes om in contact te komen met een Wajonger:  1. Via...
het Werkgevers Servicepunt Wajong werkgevers ook doorverwijzen naar de lokale   werkgeversservicepunten in het land.Hoe...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Wajong convenant cnv fnv en awvn

1,175 views

Published on

De vakbonden CNV, FNV en werkgeversorganisatie AWVN willen in 2013 meer Wajongeren aan het werk krijgen. De drie organisaties tekenen vrijdag een convenant waarin ze pleiten voor betere en effectievere Cao-afspraken om deze groep aan de slag te helpen.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wajong convenant cnv fnv en awvn

 1. 1. Gezamenlijk Protocol van AWVN, FNV In Beweging en CNV Vakcentrale met betrekking tot de vergroting van arbeidsparticipatie van WajongersAWVN, FNV en CNV Vakcentrale hebben sinds 2009 speciale aandacht besteed aaninstroom afspraken in CAO’s met betrekking tot werknemers met een Wajong-uitkering.Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben in de Stichting van de Arbeid (STAR)uitdrukkelijk de nut en noodzaak van het verhogen van de participatie van jonggehandicaptenonderschreven. In een aanbeveling van 23 april 2008 schrijft de Stichting van de Arbeid:“…..het daarom wenselijk en nodig is dat wordt ingezet op een substantiële verhoging vanhet aantal Wajongers dat participeert;“In de Stichting van de Arbeid is een belangrijke rol aan sociale partners toebedeeld. In deeerder genoemde verklaring staat ook:“De Stichting beveelt aan om in de bedrijfstak- of ondernemings-cao (voor zover vantoepassing) een bepaling of protocol op te nemen over het creëren van plekken voorjonggehandicapten (detacherings- en stageplaatsen, reguliere werkplekken, smalle functiesalsmede plaatsen in het kader van sw-contracten) en dat voorziet in een aanpak waarbijmaatwerk centraal staat.”Sinds de ondertekening van dit convenant in 2009 gaat het beter met de instroom afsprakenCAO’s. In 40% van de CAO’s worden afspraken voor Wajongers gemaakt. Dit is goed, maarhet moet nog beter. De ondertekenaars van dit protocol willen nog meer, maar vooral nogbetere en effectievere afspraken. Vandaar dit herziene convenant.AWVN, FNV en CNV Vakcentrale onderkennen nut en noodzaak van CAO afspraken voorWajongers en dit protocol geeft verdere uitwerking aan de aanbeveling van de Stichting vande Arbeid De belangrijkste aanbevelingen zijn: • Partijen bij dit protocol doen aan CAO-partijen de aanbeveling om afspraken te maken die bijdragen aan het verhogen van de arbeidsparticipatie van Wajongers. • Aanbevolen wordt om afspraken te maken die zowel haalbaar als meetbaar zijn. • De stappen die moeten worden genomen om de gemaakte afspraken te realiseren en de daarbij te volgen procedures dienen zo concreet mogelijk te worden vastgelegd.Dit protocol is een update van het eerste protocol uit 2009. Het protocol is aangepast op basisvan veranderde wetgeving en opgedane ervaringen.
 2. 2. AWVN, FNV en CNV Vakcentrale willen bevorderen dat in CAO’s afspraken wordengemaakt om de arbeidsparticipatie onder Wajongers te vergroten.De inhoud van de afspraken is afhankelijk van de situatie in een bedrijf of sector. De aard vande te verrichten werkzaamheden, omvang van het bedrijf of bedrijven, aanwezigheid vansector- of bedrijfstak CAO en ervaring met Wajongers zijn voorbeelden van factoren die vaninvloed kunnen zijn op de inhoud van de te maken afspraken. Maatwerk is dus vereist als hetgaat om het maken en uitvoeren van afspraken.Dit protocol is dan ook geen blauwdruk, maar een hulpmiddel voor adviseurs en bestuurdersvoor het arbeidsvoorwaardenoverleg.AWVN, FNV en CNV Vakcentrale faciliteren via de protocolafspraken CAO partijen dieafspraken willen maken over de instroom van Wajongers.In de bijlage bij dit protocol zijn te vinden:Bijlage 1: Aanvullingen en achtergrondBijlage 2: StageplaatsenBijlage 3: Overzicht subsidieregelingen re-integratie WajongersBijlage 4: Voorbeelden voor de invulling van intentieafsprakenBijlage 5: In contact komen met een WajongerBijlage 6: werkgeversservicepunt UWVCNV Vakcentrale AWVN FNV In BewegingMaurice Limmen Hans van der Steen Leo Hartveldvice-voorzitter directeur vice-voorzitter arbeidsvoorwaardenbeleid
 3. 3. Bijlage 1. aanvullingen en achtergrond1. Cao-afsprakenVoor een succesvolle plaatsing is meer vereist dan het aanbieden van functies. Goederandvoorwaarden moeten aanwezig zijn. Waar nodig zal externe ondersteuning geboden moetenworden bij werving, selectie en begeleiding van arbeidsgehandicapten. Hieraan zal bij detotstandkoming van CAO-afspraken aandacht moeten worden besteed. Cao-partijen dienen heldereafspraken te maken over de concrete stappen die moeten worden ondernomen om afspraken om tezetten in resultaat. Een voorbeeld van voor deze intentieafspraken is opgenomen in bijlage 4. Metbetrekking tot de begeleiding van arbeidsgehandicapten kunnen er afspraken worden gemaakt over deinzet van individuele mentoren voor de arbeidsgehandicapten.Ervaringen tot nu toeSinds het eerste convenant uit 2009 is er een forse verbetering gekomen in de instroom afspraken vanarbeidsgehandicapten in CAO’s. Jarenlang duwen en trekken om instroom afspraken voor Wajongerste maken werpt zijn vruchten af. In zo’n 40% van onze cao’s zijn afspraken gemaakt over de instroomvan Wajongers. En soms zijn er ook nog algemene doelgroep afspraken waar Wajongers van kunnenprofiteren. Dit betekent een verdubbeling van het aantal afspraken ten opzichte van vorig seizoen. Ookde kwaliteit van de afspraken neemt langzaam toe. Steeds minder intentie- of onderzoeksafspraken ensteeds vaker concrete instroomaantallen. Zorgpunt is en blijft de uitvoering. Onvoldoende zicht is ervan wat er van de gemaakte afspraken terecht komt en of er voldoende mogelijkheden op langetermijn voor Wajongers zijn. Vooralsnog lijkt erop dat het merendeel van de Wajongers met eentijdelijk contract na afloop van de subsidie weer op straat komt te staan. Ook is er onvoldoendeaandacht voor de begeleiding van Wajongers op de werkvloer.”Hoopvolle conclusies maar het toont wel de nut en noodzaak aan van een vernieuwd convenant meteen verdiepingsslag. - Inmiddels is er het een en ander veranderd in de wet- en regelgeving. Er zijn veranderingen aangekondigd onder de noemer “Werken naar Vermogen”. Het wetsvoorstel “Werken naar vermogen” is vooralsnog van de baan, maar de regelgeving zal aan verandering onderhevig blijven. In dit convenant gebruiken we de term Wajongers. Om te voorkomen dat er onnodig groepen uitgesloten worden door veranderde wetgeving vallen onder dit convenant ”arbeidsgehandicapten” die volgens de regelgeving in 2012 onder de Wajong zouden vallen.Arbeidsgehandicapten die vallen onder het regime van de WIA, WSW of met een dienstverband envallend onder de wet Poortwachter en WULBZ behoren niet tot de werkingssfeer van dit convenant.Sector CAO’sExtra aandacht is er nodig voor de sector CAO’s. In deze CAO’s speelt de problematiek van het nietperse voortvloeien van concrete plaatsingen uit gemaakte afspraken nog sterker dan op bedrijfsniveau.In sector Cao’s zullen zeer expliciete, concrete afspraken gemaakt moeten worden over uitvoering vande afspraken.1.1 PartnersEr zijn veel partijen die zich bezighouden met het (helpen) plaatsen van Wajongers. CNV Jongerengelooft in de empowerment van jongeren, naar en op de arbeidsmarkt. CNV Jongeren voert diverseprojecten uit voor en met de doelgroep Wajongers, ten aanzien van beeldvorming, CAO-afspraken,matching en empowerment. Op de site www.derealisten.nu kunnen werkgevers en wajongers elkaarvinden en online en offline met elkaar in contact komen. Op www.ikbenharrie.nl staan tips en tricsvoor collega´s die Wajongers gaan begeleiden en CNV Jongeren heeft diverse trainingen voor zowelcollega´s als bedrijven.Voor gerichte ondersteuning bij uitvoering van afspraken kan bijvoorbeeld contact wordenopgenomen met het UWV via het Werkgeversservicepunt (zie bijlage 6) of www.wajongwerkt.nl. Ook
 4. 4. re-integratiebedrijven die lid zijn van OVAL (voorheen Boaborea) kunnen helpen. Een anderemogelijkheid is een uitzendbureau dat gespecialiseerd is in het bemiddelen van mensen met eenzwakke arbeidsmarktpositie, zoals Onbegrensd Talent. Dit is een detacheringbureau voor mensen meteen arbeidsbeperking zie http://www.onbegrensdtalent.nl/.De Normaalste Zaak brengt werkgevers bij elkaar om praktijkvoorbeelden te delen. Of omgezamenlijk aan de slag te gaan met thema’s als het maken van een realistisch plan, het creëren vandraagvlak, het ontwikkelen van een sluitende businesscase, van effectieve werving en selectie en cao-afspraken allemaal gericht op het aan het werk helpen van Wajongers,Ten slotte kan in sommige regio’s ook een Werkschool helpen om geschikte (aankomende) Wajongerste helpen vinden.Voortgang en evaluatieOm effectuering van de gemaakte afspraken te waarborgen moeten er afspraken gemaakt worden overde verantwoording over de inspanningen die worden geleverd. Rapportage kan, indien aanwezig,plaatsvinden aan de vaste commissie of aan de ondernemingsraad.1.2 Instroom afsprakenMet betrekking tot het beschikbaar stellen van plaatsen binnen ondernemingen voorarbeidsgehandicapten kunnen drie mogelijkheden worden onderscheiden: • Plaatsing in bestaande functies • Plaatsing in smalle functies • Plaatsing op stageplaatsen1.2.1 Plaatsing in bestaande functiesWaar mogelijk moeten arbeidsgehandicapten in staat worden gesteld om werkzaam te zijn inbestaande functies. Nagegaan moet worden of dit gezien in het licht van de binnen de onderneming ofbranche bestaande functies een reële mogelijkheid is.1.2.2. Plaatsing in een smalle functieAls de binnen de onderneming of branche bestaande functies ruimte bieden voor het creëren vanzogenaamde “smalle functies” dan kan deze ruimte worden aangegrepen om gericht functies te creërenvoor arbeidsgehandicapten.Het gaat hier in beginsel om functies met eenvoudige werkzaamheden. Als deze functies nu alvoorbehouden zijn aan specifieke doelgroepen dan kunnen deze doelgroepen worden uitgebreid metde doelgroep Wajong. Voorwaarden aan deze uitbreiding zijn: • Koppeling aan concrete instroom afspraken • Alleen voor instroom nieuwe werkzoekende arbeidsgehandicapten. Voor arbeidsgehandicapten reeds in dienst verandert er niets. • De functie-indeling moet aansluiten bij de functie volgens de in de betreffende sector of bedrijf geldende indelingssystematiek. Met andere woorden; het moet hier ook daadwerkelijk om functies gaan die weinig kennis en ervaring vereisen en door werknemers met een beperking kunnen worden uitgevoerd. Het moet helder zijn welke taken en verantwoordelijkheden er ontbreken ten opzichte van de lage bestaande functieschalen. Regel is en blijft dat het werk dat iemand doet bepalend is voor de functieschaal waarin iemand terecht komt, en niet het al dan niet hebben van een arbeidshandicap.Daar waar mogelijk is wordt arbeidsgehandicapten in smalle functies de mogelijkheid geboden optermijn door te groeien naar een reguliere functie.Er kan gekozen worden voor twee manieren van aanpak:1. Het vooraf creëren van smalle functiesHierbij wordt vooraf door CAO-partijen afgesproken welke (aangepaste) functies aanarbeidsgehandicapten worden aangeboden en het daarbij behorende functieloon. De functie en hetfunctieloon maken daarbij direct onderdeel uit van de CAO. Als het functiewaarderingssysteem werkt
 5. 5. met referentiefuncties kan, als de Wajonger wordt aangenomen, waar nodig, nog nader maatwerkplaatsvinden.2. Het creëren van maatwerkOmdat het vooraf creëren van functies voor arbeidsgehandicapten niet altijd mogelijk is, gelet op dediversiteit van de doelgroep, kan er ook voor worden gekozen om vooraf slechts een afspraak temaken over het aantal arbeidsplaatsen dat men wil openstellen voor arbeidsgehandicapten. Vervolgensworden als een geschikte arbeidsgehandicapte werknemer wordt aangenomen nadere afsprakengemaakt over de precieze functie-inhoud en de daarbij behorende beloning. Met betrekking tot hetvaststellen van de hoogte van het loon kan gebruik worden gemaakt van referentiefuncties of eenfunctiewaarderingsonderzoek.Op deze manier kan via maatwerkafspraken de kans om arbeidsgehandicapten aan het werk te helpenoptimaal worden benut. Omdat de uiteindelijke functie-inhoud en beloning op de persoon zijntoegesneden zullen deze niet vooraf in de CAO kunnen worden opgenomen en dus afwijken van dedaarin opgenomen functies en functiewaardering. Als niet met referentiefuncties wordt gewerkt is opdit punt afwijking van het in de CAO bepaalde nodig. Hierin kan worden voorzien via eendispensatiebepaling. Deze moet voorzien in dispensatie van functie-indeling en beloning mits objectiefis vastgesteld dat de functieaanpassing nodig is. De beloning dient vervolgens te worden aangeslotenop de loonwaarde van de aangepaste functie. Als de vastgestelde loonwaarde minder bedraagt dan hetwettelijk minimumloon, dan kan bij het UWV loondispensatie worden aangevraagd.1.2.3 StageVoor leerlingen met een beperking is een stage vaak een opstap naar hun eerste baan. Stages biedenimmers werkgevers en leerlingen de gelegenheid om wederzijds kennis te maken. Als een werkgevertevreden is over een stage bestaat er een reële kans dat de stageplaats wordt omgezet in een baan.1.3. WervenWerkgevers en andere betrokkenen vinden het vaak lastig om instroom-afspraken om te zetten inconcrete invulling van arbeidsplaatsen door arbeidsgehandicapten. UWV, gemeentes en re-integratiebedrijven kunnen hier ondersteuning bieden. Een onderschat wervingskanaal is het eigenpersoneel. Dus gewoon alle werknemers op de hoogte brengen van de instroom afspraak, met de vraagof ze iemand weten die hier voor in aanmerking wil komen.1.4. Re-integratie-instrumentenEr zijn allerlei ondersteunende maatregelen voor werkgevers en Wajongers bij het aangaan van eenarbeidsovereenkomst. In Bijlage 3 is een overzicht van de belangrijkste regelingen opgenomen.Maatschappelijk verantwoord ondernemen en social return.Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent dat bij de bedrijfsvoering rekening wordtgehouden met de gevolgen daarvan. Populair gezegd: people, planet and profit. Niet alleen hetbedrijfsresultaat staat centraal. Tijd en aandacht voor het succesvol in dienst nemen van een Wajongerpast prima binnen het gedachtengoed van MVO.Met ingang van 1 juli 2011 zet de Rijksoverheid bij inkopen en aanbestedingen social return in alscontractvoorwaarde. Bij aanbestedingen van meer dan €250.000 wordt in het contract opgenomen dater bij de uitvoering van het contract ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt moetenworden ingezet. Het doel hiervan is om mensen die zonder reïntegratieondersteuning moeilijk aan hetwerk komen, makkelijker te laten instromen. Ook lagere overheden maken gebruik van social return.
 6. 6. Bijlage 2 StageplaatsenVoor het aanbieden van stageplaatsen aan Wajongers of het werven van stagiaires uit deze doelgroepkan gebruik worden gemaakt van de kenniscentra.De zeventien kenniscentra, die samen meer dan dertig verschillende branches vertegenwoordigen,treden samen op als eenheid onder de naam Samenwerking Beroepsonderwijs Berdrijfsleven (SBB),voorheen COLO. Een van de taken van de kenniscentra is het werven, erkennen en ondersteunen vanleerbedrijven. SBB stimuleert de interactie tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs en zet zich in omleerling en leerbedrijf dichter bij elkaar te brengen. Hoewel SBB en de kenniscentra primair gerichtzijn op het creëren van stages en leerbanen voor het reguliere onderwijs kan ook het speciaalonderwijs gebruik maken van hun dienstenverlening.Vier keer per jaar wordt door SBB informatie uitgebracht over de stage- en leerbanenmarkt. Daarbijwordt een overzicht gegeven van de actuele vraag en het aanbod in de verschillende regio’s inNederland. De leerbedrijven in Nederland worden regelmatig bezocht door de 900 opleidingsadviseursvan de kenniscentra. Op dit moment zijn er in Nederland ongeveer 223.000 leerbedrijven.Voor leerbedrijven geldt dat ze aan de kenniscentra hun wensen en mogelijkheden kenbaar kunnenmaken zodat deze een passende kandidaat kunnen zoeken en voordragen. Daarbij geldt dat men kanaangeven dat dit een (aanstaande) Wajonger kan/moet zijn. Bedrijven die niet als leerbedrijf fungerenkunnen via de brancheorganisatie rechtstreeks de kenniscentra benaderen of via (www.s-bb.nl of telnr.(079) 329 40 00).
 7. 7. Bijlage 3 Overzicht subsidieregelingen re-integratie WajongersOm belemmeringen voor plaatsing van Wajongers op de arbeidsmarkt weg te nemen zijn een aantalregelingen in het leven geroepen. Het gaat hier om regelingen die een tegemoetkoming bieden voorallerlei kosten zoals:  Kosten voor begeleiding en aanpassing werkplek  Feitelijke ondersteuning op de werkplek (jobcoaching)  Extra kosten voor Wajonger  Inkomens aanvulling Wajonger  Risico beperking voor werkgever  Loonkosten beperking werkgeverhieronder staat een overzicht van regelingen voor Wajongers. Bij plaatsing is aan te raden om contactop te nemen met het UWV. Zij voeren de meeste regelingen uit en kunnen ondersteunen bij deadministratieve rompslomp.No RiskpolisBij het in dienst nemen van iemand met een arbeidshandicap (of een langdurig werkloze), krijgt dewerkgever bij ziekte van de werknemer een compensatie voor de loonkosten. De betreffendewerknemer heeft een zogenaamde no-risk polis. Wanneer valt een werknemer onder de no-risk polis?De werknemer: • ontvangt een Wajong-uitkering • heeft ooit een Wajong-uitkering ontvangen. • heeft problemen (gehad) door ziekte of handicap bij het volgen van onderwijs en komt binnen 5 jaar na afloop van het onderwijs bij de een werkgever in dienst. • heeft van de gemeente of UWV WERKbedrijf een verklaring gekregen waarin staat dat hij een arbeidshandicap heeft. • heeft een WSW-indicatie. • Ontvangt een WIA-, WAO- of WAZ-uitkering • heeft minder dan 5 jaar geleden een WAO- of WAZ-uitkering gehad.Als een werknemer met een no-riskpolis ziek wordt, kan de werkgever een ziektewet-uitkeringaanvragen bij UWV. De werkgever mag de uitkering verrekenen met het loon dat hij aan dewerknemer betaalt.De no-riskpolis hoeft niet aangevraagd te worden. De polis geldt zodra de werknemer in dienst komt.Voor een (ex)Wajonggerechtigde is de polis onbeperkt. De polis duurt in andere gevallen maximaal 5jaar. In bijzondere gevallen verlengt UWV de periode van 5 jaar met nog eens 5 jaar. Er moet dansprake zijn geweest van een ernstige ziekte bij het begin van het dienstverband of bij het begin van deWIA-uitkering terwijl het dienstverband doorliep. Voorzieningen op de werkplekSoms is het nodig de werkplek van een Wajonger aan te passen. Hiervoor is een subsidie verkrijgbaar.De subsidie is bedoeld voor hulpmiddelen op de werkplek of aanpassingen aan de inrichting van debedrijfsruimte. Voorwaarde voor de subsidie is dat de werkgever de Wajonger minimaal zes maandenin dienst neemt. Sommige hulpmiddelen kan de Wajonger zelf aanvragen. Dat zijn hulpmiddelen diede werknemer kan meenemen naar een volgende werkgever.
 8. 8. VervoersvergoedingenAls het voor een Wajonger lastig is om naar het werk te reizen, betaalt UWV mogelijk vergoedingvoor een taxi, of voor het lenen van een auto. Ook zijn aanpassingen aan een eigen auto of fiets vaneen Wajonger mogelijk. De werknemer kan zelf de vergoeding aanvragen bij UWV.WerkbegeleidingDe begeleiding van een Wajonger kost tijd. Om de werkgever te ondersteunen wordt de persoonlijkebegeleiding overgenomen door een deskundige van UWV werkbedrijf. De werkgever kan eventueelook extra begeleiding aanvragen bij UWV. Dit kan bijvoorbeeld een jobcoach zijn. Hiervoor kunnendoor UWV erkende organisaties worden ingeschakeld.Een jobcoach komt regelmatig langs om voorlichting en begeleiding te geven De jobcoach kan ookdirecte collega’s of de direct leidinggevende van de Wajonger voorbereiden op het werken met eenWajonger. De jobcoach zorgt voor een inwerkprogramma voor de Wajonger. Aan het eind van hetprogramma kan de Wajonger zijn werk zelfstandig uitvoeren. Zijn er toch nog problemen? Dan blijftde jobcoach hulp bieden.Een Wajonger krijgt in het eerste jaar voor maximaal 15% van zijn werkuren begeleiding. In hettweede jaar is dat maximaal 7,5% en in de jaren daarna 5%. UWV vergoedt de kosten.Loonkostensubsidie en premiekortingPremiekortingNeemt een werkgever iemand met een uitkering (waaronder Wajong) in dienst, van 50 jaar of ouder?Dan kan deze werkgever een premiekorting krijgen. De werkgever heeft wel een doelgroepverklaringvan de werknemer nodig. De werknemer kan deze verklaring aanvragen bij UWV telefoonWerknemers: 0900 – 9294. Per jaar kan de werkgever maximaal € 6500 aan premie in minderingbrengen. Per 1 januari 2013 wordt de premiekorting verhoogd tot€ 7000 per jar. Vanaf die datumgeldt voor een Wajonger met loondispensatie een maximale premiekorting van € 3500 per jaar. Deregeling duurt zolang de werknemer bij de werkgever in dienst is, maar maximaal 3 jaar. Informatieover premiekorting krijgt u via de Belastingtelefoon 0800 – 05 43.Proefplaatsing.Denkt een werkgever erover om iemand in dienst te nemen die moeilijk aan werk kan komen en eenWAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, ZW- of WW-uitkering heeft? Dan kan de werknemer tijdelijk bij dezewerkgever werken met behoud van zijn uitkering. De werkgever hoeft dan geen loon te betalen. Ditheet proefplaatsing. UWV geeft in beginsel toestemming voor een proefplaatsing voor twee maanden.Deze termijn kan worden verlengd tot maximaal zes maanden als dat in het belang van de werknemeris en verlenging naar het oordeel van het UWV noodzakelijk is op grond van de aard van debeperkingen, de afstand tot de arbeidsmarkt of de mate van complexiteit van het werk. Voorwaardevoor proefplaatsing is dat de werkgever de bedoeling heeft om de werknemer na proefplaatsingminstens 6 maanden een dienstverband te geven. Tijdens de proefplaatsing kan de werkgever bekijkenof de werknemer goed functioneert. De werkgever sluit tijdens de proefplaatsing voor de werknemereen ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering af.Minder loon betalen (Wajong)Voor werknemers met een Wajong-uitkering geldt een speciale regeling: loondispensatie. Kan eenwerknemer met een Wajong-uitkering door zijn ziekte of handicap minder aan dan anderewerknemers? Dan hoeft een werkgever misschien tijdelijk minder loon betalen aan deze werknemer.
 9. 9. UWV vult het loon van de Wajonger dan aan tot minstens 75% van het minimum(jeugd)loon. Deloondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren. Verlenging is mogelijk, maar uiteindelijk is het debedoeling dat de werknemer hetzelfde kan verdienen als andere werknemers.Deze regeling geldt ook voor werknemers jonger dan 18 jaar.Aanvraag loondispensatieU kunt een verzoek tot loondispensatie indienen met het formulier Aanvraag loondispensatie Wajong.Een arbeidsdeskundige van UWV WERKbedrijf beoordeelt of er inderdaad sprake is van een duidelijkmindere arbeidsprestatie die verband houdt met de ziekte of handicap. Op basis van dit oordeel stelt dearbeidsdeskundige vast hoeveel loon de werkgever moet betalen.Is het vastgestelde loon lager dan het minimumloon? Dan kan de Wajonger recht hebben op eenaanvullende Wajong-uitkering en eventueel op een toeslag op grond van de Toeslagenwet.
 10. 10. Bijlage 4 Voorbeelden voor de invulling van instroomafsprakenVoorbeeld afspraken voor een ondernemings-CAO 1. Tijdens CAO-overleg wordt afgesproken dat het bedrijf twee arbeidsplaatsen beschikbaar stelt voor Wajongers. Binnen drie maanden na afsluiten van deze overeenkomst moeten er functieprofielen zijn vastgesteld van een of meer functies die door een Wajonger kunnen worden ingevuld. In deze termijn moet tevens contact plaatsvinden met het UWV om afspraken te maken over het werven van Wajongers en de ondersteuning van werkgever en werknemer bij de arbeidsinpassing. Dit moet resulteren in een plan van aanpak over het te doorlopen traject om een Wajonger in dienst te nemen. Binnen acht maanden na ondertekening zijn de Wajongers in dienst. Het functieprofiel met bijbehorend plan van aanpak wordt ter kennisname beschikbaar gesteld aan de ondernemingsraad. Binnen één jaar na het afsluiten van deze CAO wordt aan CAO-partijen gerapporteerd over de voortgang van uitvoering van deze afspraak. Uit de rapportage moet blijken: • welke inspanningen zijn verricht, • of de beoogde resultaten zijn gerealiseerd. Als dit niet het geval is moet uit de rapportage blijken wat hiervoor de reden is en welke gevolgen dit heeft (andere aanpak, inschakelen (andere) deskundigen, aanpassen werkplek, etc.).Voor de ondersteuning bij werving, selectie en begeleiding van de Wajongers door externe voor dezefuncties wordt een budget vrij gemaakt van €5.000, -. 2. Werkgever zal, tezamen met de ondernemingsraad en in consultatie met de Arbodienst nagaan, welke functies in principe vervuld kunnen worden door (gedeeltelijk) arbeidsgehandicapte werknemers. 3. De werkgever zal met het UWV een afspraak maken om te onderzoeken of en waar binnen de onderneming concrete mogelijkheden zijn om Wajongers aan een baan bij de werkgever te helpen. Indien het onderzoek tot een positieve uitkomst leidt zal de werkgever in overleg met het UWV of andere instanties één of meerdere vacatures beschikbaar stellen voor Wajongers. De werkgever zal de vakbonden tijdens de reguliere GO overleggen op de hoogte houden van de status en voortgang. 4. De werkgever heeft een inspanningsverplichting om tijdens de looptijd van deze CAO per 100 werknemers minstens één vacature beschikbaar te maken voor een WAJONG-er. Om de vacature daadwerkelijk ingevuld te krijgen zal contact worden gelegd met het UWV Werkbedrijf. Daar is een speciaal werkgeversservicepunt voor: www.wajongwerkt.nl. 5. Partijen spreken af om werk te maken van de instroom van Wajongers in het bedrijf. Bedrijf … gaat in 2013 X Wajongers in dienst nemen conform de uitgangspunten geformuleerd in het “Gezamenlijk Protocol van AWVN, FNV Bondgenoten en CNV Vakcentrale met betrekking tot de vergroting van arbeidsparticatie van Wajongers.”Voorbeeld afspraken voor een sector-CAO 1. In het cao-overleg worden afspraken gemaakt over het werven van Wajongers. Daarbij wordt aangeven hoeveel arbeidsplaatsen men op sectorniveau beschikbaar wil stellen voor Wajongers. Binnen drie maanden na afsluiten van deze overeenkomst zijn er op sectorniveau functieprofielen vastgesteld van een of meer functies die door een Wajonger kunnen worden ingevuld. Plus een plan van aanpak over het door werkgevers in de sector te doorlopen traject om een Wajonger in dienst te nemen. Binnen acht maanden naar ondertekening zijn de Wajongers in dienst. Het functie profiel met bijbehorend plan van aanpak wordt ter kennisname beschikbaar gesteld aan de vaste commissie. Binnen één jaar na afsluiten wordt aan CAO-partijen
 11. 11. gerapporteerd over de voortgang van uitvoering van deze afspraak. Uit de rapportage moet blijken: • welke inspanningen zijn verricht, • of de beoogde resultaten zijn gerealiseerd. Als dit niet het geval is moet uit de rapportage blijken wat hiervoor de reden is en welke gevolgen dit heeft (andere aanpak, inschakelen (andere) deskundigen, aanpassen werkplek, etc.). Tijdens de looptijd van de CAO wordt een inventarisatie gemaakt van Wajongers werkzaam in de sector. Het gaat hierbij onder andere om informatie over in welke functie(s) Wajongers werkzaam zijn, hoe werving en selectie heeft plaatsgevonden en een gedegen beschrijving van wat er allemaal geregeld is en nog steeds gebeurt om de plaatsing succesvol te maken. Deze informatie zal worden verzameld en beschikbaar gesteld door de brancheorganisatie. Werkgevers en vakorganisaties worden opgeroepen om hun bekende voorbeelden aan te leveren bij de brancheorganisatie.2. Partijen streven naar een substantiële vergroting van de instroom van Wajongeren in de sector door middel van de volgende afspraak. Elke onderneming met 100 werknemers of meer zal, binnen de looptijd van deze CAO, in samenwerking met UWV minimaal ėėn arbeidsplaats voor een Wajonger realiseren dan wel houden. Via de werkgeversorganisatie/O&O fonds wordt voorlichting en informatie verstrekt. De kosten van de voorlichting en informatieverstrekking komen ten laste van werkgeversorganisatie/O&O fonds.3. cao partijen onderkennen de noodzaak om te investeren in het behoud van werkgelegenheid. Hierbij is bijzondere aandacht nodig voor de groepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder jongeren en arbeidsgehandicapten. Partijen bij de cao bevelen werkgevers aan een bijdrage te leveren aan het verhogen van de arbeidsparticipatie van Wajongers. In dit kader heeft de werkgeversorganisatie de inspanningsverplichting om ondanks de extreem moeilijke marktomstandigheden, er voor te zorgen dat werkgevers in de branche 50 extra werkplekken voor jeugdige werklozen en 10 jonggehandicapten aanbieden. Daarnaast zal vanuit de werkgeversorganisatie extra aandacht worden gegevens aan de mogelijkheden van het werken met stagiaires. Hiertoe zal de komende periode via o.a. het internet en nieuwsbrieven extra voorlichting gegeven worden.4. De Stichting Werkgelegenheidsfonds van de sector biedt faciliteiten op het gebied van het bevorderen van werkgelegenheid, onder meer door het (mede) financieren van werkervaringsplaatsen, van (v)mbo beroepspraktijkvormingsplaatsen en van (tijdelijke) leerwerkplaatsen voor Wajongers
 12. 12. Bijlage 5 In contact komen met een WajongerEr zijn verschillende routes om in contact te komen met een Wajonger: 1. Via het werkgeversservicepunt bij het UWV-werkplein. Bereikbaar op telefoonnummer 055 5779500. 2. Via een re-integratiebureau of een door UWV erkende jobcoach-organisatie. Een lijst vindt u op www.blikopwerk.nl 3. Via www.Wajongwerkt.nl Hier vindt u cv’s van Wajongers. 4. Via familie of uw kennissenkring. Wellicht kent u zelf een geschikte Wajonger. 5. Via een rechtstreekse sollicitatie van een Wajonger. Dit kunt u stimuleren door in advertenties expliciet duidelijk te maken dat de functie ook voor Wajongers beschikbaar is. Binnenkort zal daarvoor een speciaal symbool beschikbaar komen.Via VSO-scholen (voortgezet speciaal onderwijs) of het praktijkonderwijs kunt u in contact komenmet schoolverlaters, stagiaires of Wajongers die op zoek zijn naar een leerwerkplek. Een stageplek iseen prima gelegenheid om ervaring op te doen met Wajongers in uw bedrijf. Via de website vanKennisnet kunt adressen van scholen vindenBijlage 6 Serviceverlening door Werkgeversservicepunt WajongWat is het Werkgeversservicepunt Wajong?Het Werkgeversservicepunt is een vorm van dienstverlening van UWV. Het is een landelijkservicepunt, specifiek bedoeld voor werkgevers die Wajongers in dienst hebben of willen nemen.Wat is het doel van het Werkgeversservicepunt Wajong?Doel van het Werkgeversservicepunt Wajong is: - het verbeteren van de toegankelijkheid van UWV voor werkgevers die Wajongers in dienst hebben of willen nemen - het uit handen nemen van de administratieve lasten voor werkgevers rondom het in dienst nemen en houden van Wajongers - het beantwoorden van algemene en specifieke vragen van werkgevers over de Wajong - het leveren van een bijdrage bij het afhandelen van vacatures voor WajongersWelke service biedt het Werkgeversservicepunt Wajong?Het Werkgevers Servicepunt Wajong biedt de volgende service aan werkgevers:- het verstrekken van informatie over de Wajong- ondersteuning bij het invullen van formulieren- afhandelen van ziekmeldingen, no-risk polissen en voorzieningen- het uitzetten, bewaken en monitoren van vacature- en CV meldingen op www.wajongwerkt.nl bij re-integratiebedrijven- het contact zoeken en houden met werkgevers over voorgenoemde onderwerpen (regierol). Hiervoor is per cluster van sectoren een landelijk adviseur beschikbaar gesteld. Ten slotte kan
 13. 13. het Werkgevers Servicepunt Wajong werkgevers ook doorverwijzen naar de lokale werkgeversservicepunten in het land.Hoe kan de werkgever het Werkgeversservicepunt Wajong bereiken?- via de werkgeverstelefoon 0900-9295 (doorverbinden)- via de website www.wajongwerkt.nlWat is de relatie tussen het Werkgeversservicepunt Wajong en www.wajongwerkt.nl?Www.wajongwerkt.nl is een site van UWV die bedoeld voor zowel Wajongers als werkgevers. Erworden subsidiemogelijkheden genoemd, Wajongers die willen werken kunnen een cv plaatsen enwerkgevers kunnen vacatures voor Wajongers melden.De reacties van Wajongers en werkgevers worden vervolgens door het WerkgeversservicepuntWajong opgepakt. Zij nemen contact op met betrokken Wajongers en werkgevers en schakelenvervolgens re-integratiebedrijven, arbeidsdeskundigen en zo nodig andere partijen in om vraag enaanbod met succes te matchen.

×