Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Uitgebreide reactie CNV op Sociaal AkkoordONTSLAGRECHTWat stond er in de kabinetsplannen over het ontslagrecht?Het kabinet...
De arbeidsverledeneis die per 2014 zou worden ingevoerd in de Ziektewet wordtafgeschaft. Door het schrappen van de arbeids...
Wat vindt het CNV van het resultaat?De in het sociaal akkoord afgesproken overbruggingsregeling is een verbetering.NULLIJN...
werknemers in de flexibele schil als voor werknemers met een dienstverband vooronbepaalde tijd (vast en flex).Wat is er in...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Uitgebreide reactie cnv op sociaal akkoord

4,396 views

Published on

Er is een sociaal akkoord met afspraken over WW, ontslagrecht en een eerlijkere verdeling tussen flex/vast. Uitgangspunt van het CNV was een socialere agenda, dan de afspraken uit het regeerakkoord. Dat is op een aantal punten zeker gelukt.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Uitgebreide reactie cnv op sociaal akkoord

  1. 1. Uitgebreide reactie CNV op Sociaal AkkoordONTSLAGRECHTWat stond er in de kabinetsplannen over het ontslagrecht?Het kabinet wilde het ontslagrecht wijzigen, door ontslag mogelijk te maken na adviesvan alleen het UWV. Bij ontslag zou iedereen een zogenoemde “transitievergoeding”krijgen ter hoogte van een kwart maandsalaris per dienstjaar.Wat is het resultaat van het sociaal overleg?In het sociaal akkoord staan nieuwe regels voor het ontslagrecht. Deze gaan op 1 januari2016 in. Ontslag is pas mogelijk na een voorafgaande toets door het UWV of dekantonrechter. Iedere werknemer krijgt bij ontslag een transitievergoeding van eenderde voor de eerste 10 jaren dienstverband en de helft voor de jaren daarna. Voormensen die op 1 januari 2016 50 jaar of ouder zijn geldt een ruimere overgangsregeling.Wat vindt het CNV van het resultaat?Het is verstandig dat de wijzigingen pas in 2016 ingaan. Wij hebben steeds gezegd dathet onverstandig is om in een crisis het ontslagrecht te veranderen. Het CNV heeftvoortdurend gepleit voor een eenvoudiger en eerlijker stelsel. Het nieuwe stelsel voorzietdaarin. Er komt een vergoeding bij onvrijwillig ontslag, voor meer mensen dan nu hetgeval is.WERKLOOSHEIDSWETWat stond er in de kabinetsplannen over de WW?Het kabinet wilde de WW in hoogte en duur terugbrengen naar maximaal één jaaruitkering op basis van het laatstverdiende loon en één jaar uitkering op basis van hetminimumloon.Wat is het resultaat van het sociaal overleg?Tot 1 januari 2016 verandert er niets aan de huidige WW. De WW wordt vanaf 2016anders georganiseerd. De wet geeft recht op twee jaar en in de cao wordt de restaangevuld. Werkgevers en werknemers krijgen de zeggenschap over de uitvoering vande WW. Werknemers gaan vanaf 2016 wel geleidelijk meebetalen aan de WW.Wat vindt het CNV van het resultaat?Het CNV vindt het van groot belang dat er een oplossing voor de WW is gevonden dietoekomstbestendig is. Dat sociale partners meer zeggenschap krijgen over de WW is vangroot belang omdat daarmee nog beter (langdurige) werkloosheid kan wordenvoorkomen.FLEXWat stond er in de kabinetsplannen over Flex?Het kabinet wil vast en flex beter met elkaar in evenwicht brengen en streefde ernaar omsamen met werkgevers en vakbonden de wettelijke bescherming van flexwerkers teverbeteren.Wat is het resultaat van het sociaal overleg?Voortaan zijn er maar 3 contracten in maximaal 2 jaar mogelijk en worden contracten dieelkaar met een tussenpoos van minder dan 6 maanden opvolgen bij elkaar opgeteld.Daarnaast krijgen mensen met een flexibel contract meer rechten, bijvoorbeeld op hetgebied van scholing. In een contract dat korter is dan een half jaar kan geen proeftijdworden afgesproken. In de zorg komt een verbod op nul-urencontracten.
  2. 2. De arbeidsverledeneis die per 2014 zou worden ingevoerd in de Ziektewet wordtafgeschaft. Door het schrappen van de arbeidsverledeneis houden mensen in deZiektewet recht op een uitkering gebaseerd op het laatstverdiende loon.Er zal meer en scherper gecontroleerd worden, met extra arbeidsinspecteurs, omschijnconstructies op de arbeidsmarkt steviger tegen te gaan.Wat vindt het CNV van het resultaat?Het akkoord verbetert de positie van flexwerkers en daar heeft het CNV zich ook steedsvoor ingezet.PARTICIPATIEWETWat stond er in de kabinetsplannen over de Participatiewet?De instroom in de sociale werkvoorziening in zijn huidige vorm stopt per 2014.Gemeenten krijgen binnen de wettelijke kaders ruimte om zelf beschut werk alsvoorziening te organiseren. Er is geld om via deze voorziening structureel 30.000werkplekken te realiseren op het niveau van het wettelijk minimum loon. Er komt eenquotumregeling voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking doorgrotere werkgevers (boven de 25 werknemers).Wat is het resultaat van het sociaal overleg?In het sociaal akkoord is afgesproken dat werkbedrijven een belangrijke rol gaan spelenin het aan het werk krijgen en houden van mensen die door lichamelijke, verstandelijkeen/of psychische beperking ondersteuning nodig hebben om te kunnen meedoen op dearbeidsmarkt. Bij voorkeur worden deze mensen geholpen naar een baan binnen eenregulier bedrijf, maar voor de mensen die dat nodig hebben blijven er beschuttewerkplekken. De werkbedrijven worden regionaal georganiseerd in 35 regio’s.Werkgevers, werknemers en gemeenten werken hierin samen. In het akkoord isafgesproken dat bedrijven zich inspannen om mensen met een beperking aan het werk tekrijgen. Zij moeten zorgen voor 10.000 banen per jaar in 2020, oplopend tot 100.000banen in totaal in 2026. Als dat niet lukt, dan komt er mogelijk toch een quotumregeling.Wat vindt het CNV van het resultaat?Het CNV vindt een volwaardige arbeidsplaats voor iedereen op de arbeidsmarkt, mét enzonder beperking, van groot belang. Dat werkgevers de komende jaren een baangarantiegeven voor 125.000 mensen met een beperking is dan ook positief. De plaatsing enbegeleiding van mensen met een beperking wordt uitgevoerd door nieuwe regionalewerkbedrijven, die daarvoor ook de middelen krijgen. Dit vergroot de kans opdaadwerkelijke plaatsing.PENSIOENENWat stond er in de kabinetsplannen over de pensioenen?In het regeerakkoord wordt aangegeven dat de mogelijkheid om fiscaalvriendelijkpensioen op te bouwen wordt beperkt. Ook kondigt het kabinet eenoverbruggingsregeling aan voor mensen met AOW-gat. Het CNV vindt deze regelingonvoldoende.Wat is het resultaat van het sociaal overleg?Werkgevers, werknemers en het kabinet gaan de komende maanden zoeken naarmogelijkheden om de pensioenopbouw te handhaven, hiervoor is door het kabinet eenbeperkt budget beschikbaar gesteld. In het sociaal akkoord is afgesproken dat deregeling voor mensen, die zich niet konden voorbereiden op de verhoging van depensioenleeftijd, wordt uitgebreid. Dat is goed omdat deze mensen anders met een groteonverwachte inkomensdaling te maken krijgen.
  3. 3. Wat vindt het CNV van het resultaat?De in het sociaal akkoord afgesproken overbruggingsregeling is een verbetering.NULLIJNWat stond er in de kabinetsplannen over de nullijn?Ambtenaren en onderwijzend personeel blijven op de nullijn, personeel in de zorg komtop de nullijn.Wat is het resultaat van het sociaal overleg?Het bezuinigingspakket van het kabinet voor 2014, waar de nullijn voor medewerkers inde zorg, onderwijzers en ambtenaren onderdeel van was, is door het kabinetingetrokken.Wat vindt het CNV van het resultaat?Het CNV vindt het een goede zaak dat dit bezuinigingspakket is ingetrokken.JEUGDWERKLOOSHEIDWat stond er in de kabinetsplannen over de jeugdwerkloosheid?In het regeerakkoord wordt niet gerept over het grote probleem van de almaaroplopende jeugdwerkloosheid.Wat is het resultaat van het sociaal overleg?Werkgevers en werknemers starten per direct een Actieteam Crisisbestrijding. In ditactieteam zitten naast werkgevers en werknemers ook vertegenwoordigers van dejongerenorganisaties, van VNG, UWV, OCW, SZW en FORUM en Mirjam Sterk, de recentaangestelde ambassadeur van de aanpak jeugdwerkloosheid. Dit Actieteam heeft tot taakom ondersteuning te bieden aan sectoren en regio’s die komen met plannen om de crisiste bestrijden en de werkgelegenheid te vergroten. Ook landelijk worden maatregelengenomen om meer jongeren aan het werk te krijgen. Het instrument Startersbeurs datmede door CNV Jongeren ontwikkeld is wordt specifiek aangeraden en kan doorgemeenten worden ingezet. Verder is afgesproken dat jongeren een zogenaamde YouthGuarantee krijgen. Dat betekent dat zij bij het schoolverlaten meteen een aanbod krijgenvoor stage of training, voortzetting van de opleiding, of als dat mogelijk is eenwerkaanbod. Daarnaast komen er projecten op gemeentelijk niveau waarin ouderewerknemers starters op de arbeidsmarkt naar werk begeleiden.Wat vindt het CNV van het resultaat?Het CNV vindt deze maatregelen positief. Het CNV heeft al eerder gepleit voor eentaskforce die zich richt op concrete acties tegen werkloosheid.ONTWIKKELINGSBUDGETTENWaarom wil het CNV ontwikkelingsbudgetten?Het CNV vindt het van groot belang dat werkgevers en werknemers voortdurendinvesteren in de persoonlijke ontwikkeling van werknemers. Alleen zo kunnenwerknemers hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten en werkloosheid voorkomen.Zeker wanneer mensen tot op latere leeftijd moeten doorwerken is dit heel belangrijk.Wat wilde het CNV concreet inbrengen in de sociale agenda?Werkgevers die niet investeren in ontwikkeling van hun medewerkers moeten bij ontslagextra betalen. Werknemers krijgen een ontwikkelingsbudget in de sector waarin zijwerken, ze kunnen dit vrij besteden. Deze opgebouwde rechten moet je mogenmeenemen wanneer je van baan verandert. Opleidingsfondsen in sectoren moeten hierbijsectoroverstijgend samenwerken. En dit ontwikkelingsbudget geldt zowel voor
  4. 4. werknemers in de flexibele schil als voor werknemers met een dienstverband vooronbepaalde tijd (vast en flex).Wat is er in het sociaal akkoord gekomen?Werkgevers en werknemers hebben afgesproken dat in een sector opgebouwde rechten,kennis, en ervaring worden erkend en meegenomen kunnen worden naar een anderewerkgever, ook als dat een andere sector betreft. Bestaande en nieuw op te richten(sectorale) opleidings- en ontwikkelingsfondsen moeten dit mogelijk maken.Ook hebben werkgevers en werknemers afgesproken dat scholings- enontwikkelingsfaciliteiten ook moeten gelden voor mensen met een flexibel contract enZZP-ers. Flexibele werknemers moeten volgens het akkoord scholing aangebodenkrijgen tot minimaal de startkwalificatie, en ze moeten gelijke toegang krijgen tot descholing in de sector of die van het bedrijf waar ze werken.In het akkoord staat dat het van belang is dat werkgevers én werknemers investeren inde ontwikkeling van werknemers. Als dat niet gebeurt, dat kan dat gevolgen hebben voorde hoogte van de vergoeding bij onvrijwillig ontslag.Wat vindt het CNV van het resultaat?De gemaakte afspraken komen voor een groot deel overeen met de CNV inzet. Het CNVis hier tevreden over.KINDEROPVANGWaarom heeft het CNV de kinderopvang op de sociale agenda gezet?Het CNV heeft grote zorgen over de betaalbaarheid van de kinderopvang. Door deopeenvolgende bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag is kinderopvang voor veelwerknemers onbetaalbaar geworden. Het CNV is tegen verdere bezuinigingen op dekinderopvang.Wat staat er in het akkoord?In het akkoord roepen werkgevers en werknemers het kabinet op om te investeren inkinderopvang. De middelen die structureel vrijgekomen zijn door de daling in hetgebruik, zouden ten goede moeten komen aan werkende ouders die opvang afnemen viade kinderopvangtoeslag.Wat vindt het CNV van het akkoord?Vanzelfsprekend ondersteunt het CNV de oproep aan het kabinet.ENQUETEGeef uw mening over het akkoord in onze digitale ledenraadpleging.

×