Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
POSTADRES        POSTREKENING                                Postbus 2475     ...
DATUM         PAGINA                                14 februari 2012    2/3  ...
DATUM         PAGINA                                14 februari 2012   3/3   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tweede kamercie financiën inz belastingstelsel

1,036 views

Published on

'Het CNV wil alle verschillende heffingskortingen, toeslagen en aftrekposten samenvoegen en beperken tot drie heffingkortingen, daarmee wordt het eenvoudiger en blijft het een progressief stelsel. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen', dit heeft Maurice Limmen, vice-voorzitter van de CNV Vakcentrale laten weten in een brief aan de commissie Financiën van de Tweede Kamer.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tweede kamercie financiën inz belastingstelsel

 1. 1. POSTADRES POSTREKENING Postbus 2475 204608 3500 GL Utrecht BANKREKENING BEZOEKADRES 69.91.12.435 Tiberdreef 4 3561 GG Utrecht TELEFOON 030 - 751 1100Aan de Tweede Kamercommissie Financiën FAX 030 - 751 1109 INTERNET www.cnv.nl E-MAIL cnvinfo@cnv.nlAFDELING PLAATS ONS KENMERKbestuurssecretariaat Utrecht ML/MN 12-001DOORKIESNUMMER DATUM UW KENMERK030-7511358 14 februari 2012E-MAILm.nijlant@cnv.nlBETREFTbelastingenGeachte leden van de commissie,Op 15 februari 2012 spreekt u over de Fiscale Agenda en de loonsomheffing.Daarnaast is bij de Algemene Financiële beschouwingen de motie Dijkgraafaangenomen waarin een commissie wordt voorgesteld om met voorstellen tekomen ter vereenvoudiging van het belastingstelsel. Er staat dus de komendeperiode een hoop te gebeuren op fiscaal gebied.Het CNV vindt de vormgeving van het belastingstelsel van groot belang. Het geeftvorm aan de solidariteit tussen hoge en lage inkomens en kan prikkels bieden op dearbeidsmarkt. De discussie over het stelsel kan het CNV daarom niet aan zichzelfvoorbij laten gaan.In deze brief markeren we onze positie ten opzichte van de progressie in hetbelastingstelsel, het streven tot vereenvoudiging en de loonsomheffing als sluitstukvan de hervorming.Progressie is solidairWat voor het CNV voorop staat is dat het belastingstelsel progressief is. De sterksteschouders moeten de zwaarste lasten dragen, in het huidige stelsel komt dit watons betreft te weinig naar voren.Een vlaktaks ondergraaft dit. Bij invoering van een vlaktaks moeten ingewikkeldemaatregelen genomen worden om de herverdelingseffecten te beperken. Dit maakthet ingewikkeld en bovendien hebben we nog geen uitwerking gezien waarbij ergeen herverdeling van arm naar rijk plaatsvindt. Hoe klein dan ook, dit is niet dekeuze van het CNV.Een verondersteld voordeel van de vlaktaks is dat gezinnen verlost worden van eeningewikkelde discussie over het schuiven met aftrekposten tussen gezinsleden. Het Bij beantwoording ons kenmerk vermelden a.u.b.
 2. 2. DATUM PAGINA 14 februari 2012 2/3 ONS KENMERK ML/PdN 12-001is bijvoorbeeld aantrekkelijk om de hypotheekrenteaftrek in mindering te brengenbij de meest verdiende partner. Toen de meeste mensen nog gebruik maakten vande papieren belastingaangifte kon het inderdaad ingewikkeld zijn om de besteverdeling te vinden. Tegenwoordig doen de meeste mensen echter elektronischaangifte en door de elektronische aangifte zien ze sneller wat de beste verdelingvan de aftrekposten is. Het kan nog makkelijker als het aangifteprogramma in detoekomst zelf de beste verdeling aangeeft.Binnen het CNV wordt de mening gedeeld dat de belastingheffing in Nederland zocomplex is dat velen het overzicht kwijt zijn. Maar deze complexiteit is niet hetgevolg van de belastingschijven, maar van de vele aftrekposten enheffingskortingen. Dat de tarieven lopen van ongeveer 33 procent tot 52 procent isvoor bijna alle Nederlanders helder. Door de aftrekposten en heffingskortingen aante pakken kan de progressiviteit hersteld worden en wordt het stelseloverzichtelijker. Overigens, een extra tarief in de huidige moeilijke economischetijden vindt het CNV een goed idee.Tijd voor vereenvoudigingSinds de invoering van het nieuwe belastingstelsel in 2001 zijn er allerlei nieuweelementen toegevoegd aan het fiscale stelsel. De motieven voor deze ingrepenwaren begrijpelijk, maar het belastingstelsel is daardoor complex geworden.Door het complexe stelsel kunnen veel burgers zelf niet meer hun aangifte doen,maar moeten daarbij worden geholpen. Het CNV neemt via de belastingservicehierin zijn verantwoordelijkheid. De complexiteit leidt tot hoge administratievekosten en zorgt ervoor dat werknemers nauwelijks op de hoogte zijn van watuiteindelijk hun besteedbaar inkomen is. Het CNV is daarom voorstander van eeneenvoudig en transparant belastingstelsel.Wat het CNV betreft moet om dit te bereiken gekeken worden naar de structuurvan aftrekposten, kortingen en toeslagen. Het samenvoegen van de verschillendeheffingskortingen, toeslagen en aftrekposten tot drie kortingen: eenpersoonsgebonden heffingskorting, een arbeidskorting en een woonkorting (waarinhuurtoeslag en hypotheekrenteaftrek worden samengevoegd) is wat het CNV hetonderzoeken waard. Door onder strikte voorwaarden uitkering van negatievebelasting mogelijk te maken wordt het kunstmatige en voor burgers onbegrijpelijkeverschil tussen de balie belastingen en balie toeslagen van de Belastingdienstopgeheven en wordt het stelsel veel eenvoudiger.Loonsomheffing als afsluiting vernieuwingIn de verkenning naar de loonsomheffing staat zeer expliciet dat de loonsomheffingalleen nuttig is wanneer deze gepaard gaat met een herziening van deinkomstenbelasting. Wanneer dit niet gebeurd wordt de zeer beperkteadministratieve winst voor bedrijven (administratie is al uitbesteed engeautomatiseerd) omgezet in een grote administratieve last voor de burger. Deverkenning is helaas niet duidelijk over wat deze herziening precies inhoudt.Wat ons betreft moet de nadruk bij de herziening van het stelsel liggen aan de kantvan de inkomstenbelasting. Deze moet eenvoudig, overzichtelijk en transparantzijn, met zo laag mogelijke kosten voor de burger. De burger moet niet verplichtworden tot het inhuren van een eigen belastingadviseur.
 3. 3. DATUM PAGINA 14 februari 2012 3/3 ONS KENMERK ML/PdN 12-001Bij de omzetting van deze gemoderniseerde inkomstenbelasting naar eeneenvoudige loon(-som)heffing voor bedrijven krijgt u onze steun. Maar alleen indeze volgorde en als dit niet ten koste gaat van de progressiviteit in het stelsel.Tot slotHet CNV denkt graag mee over een uitgebreide herziening van het belastingstelsel.Ook als het gaat om verduurzaming van het stelsel en verschuiving van belastingop arbeid naar consumptie, kunt u met het CNV stappen zetten.Ik wens u een vruchtbare discussie. Het CNV zal dit dossier op de voet blijvenvolgen.Met vriendelijke groet,CNV VakcentraleMaurice Limmenvice-voorzitter

×