Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Position paper CNV Hoorzitting ontslagrecht en ww

Vicevoorzitter Maurice Limmen voerde op donderdag 28 juni namens het CNV vandaag het woord, tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer over de Hoofdlijnennotitie Ontslagrecht: 'Mijn boodschap tijdens de hoorzitting is klip-en-klaar. Deze plannen zijn verkeerd! En lossen de problemen op de arbeidsmarkt niet op. Ik roep De Kamer op de deskundigheid van de Sociaal Economische Raad (SER) echt in te schakelen!'

In deze position paper vind je de bijdrage van het CNV.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Position paper CNV Hoorzitting ontslagrecht en ww

  1. 1. Hoofdlijnennotitie Ontslagrecht en WW • Het CNV heeft fundamentele bezwaren tegen de aanpassingen die in de Hoofdlijnennotitie worden voorgesteld. De plannen bieden geen oplossingen voor de oplopende werkloosheid en toenemende flexibilisering. Oudere werknemers komen nog altijd niet aan de slag. En jongeren blijven de dupe van flexibele arbeidscontracten met alle onzekerheid van dien. • Deze plannen leiden er wel toe dat werknemers in vaste dienst, makkelijker en op een goedkopere wijze ontslagen worden.Geen oplossing voor toenemende flexibilisering • De plannen bieden geen oplossing voor de groeiende flexibilisering van de arbeidsmarkt en de toenemende tweedeling tussen werkenden als gevolg hiervan. • In de hoofdlijnennotitie wordt de intentie uitgesproken om de rechtsongelijkheid tussen werknemers met een vast en een flexibel contract te beëindigen. Ook tijdelijke werknemers krijgen in de plannen een transitievergoeding en de werkgever wordt ook voor tijdelijke werknemers verantwoordelijk voor de WW. • De gedachte hierachter is mooi, maar wij vrezen dat in de praktijk werknemers met een tijdelijk contract maar een beperkt budget krijgen, en tegelijkertijd voor werkgevers wel duurder worden. Dit kan leiden tot een verdere verschuiving van tijdelijke krachten naar (schijn) zelfstandigen en payroll. En daarmee wordt de doorgeschoten flexibilisering geen halt toegeroepen maar het tegendeel bereikt. • De hoofdlijnennotitie suggereert dat door de voorgestelde aanpassing van het ontslagrecht en de WW de arbeidsmarkt beter gaat werken. Het CNV heeft daar grote twijfels over.Makkelijker ontslagen, maar geen werk • Een van werk naar werk benadering bij hervorming van de arbeidsmarkt is ook voor het CNV van groot belang. Maar daarvoor zijn andere en meer instrumenten nodig dan wat nu in de hoofdlijnennotitie staat. De transitievergoeding en de verantwoordelijkheid van werkgevers voor de eerste zes maanden WW zou er volgens de notitie toe moeten leiden dat mensen van werk naar werk gaan. • De voorgestelde transitievergoeding van een kwart jaarsalaris per dienstjaar is echter bij lange na niet toereikend voor een goede van werk-naar-werk transitie. Al helemaal niet als de arbeidsmobiliteit als gevolg van deze plannen toeneemt en de dienstverbanden korter worden. • Hetzelfde geldt voor de aanname dat het feit dat werkgevers de eerste zes maanden van de WW moeten betalen, naast de transitievergoeding, voldoende financiële prikkel is om in deze periode actief meewerken hun werknemers van- werk-naar-werk te helpen. Om ervoor te zorgen dat mensen écht van werk naar werk gaan is van een werkgever niet alleen geld maar ook daadwerkelijke inspanning nodig.
  2. 2. • Veel werkgevers zullen deze zorgplicht enkel als een last op de begroting zien die evenals voorheen de flexibilisering aanmoedigt. • Het feit dat het transitiebudget straks ook voor werknemers met een tijdelijk contract geldt, zal dit verder in de hand werken, ook al klinkt het positief. • Voor iedereen die van werk naar werk gaat is het ontslagrecht niet nodig. Maar voor diegenen die dat niet lukt, ook niet met de maatregelen die in de hoofdlijnennotitie worden ingezet, wacht ontslag en werkloosheid. • Bovendien moet een ontslagen werknemer zelf naar de rechter om je ontslag aan te vechten. De afschaffing van de preventieve toets heeft een verslechterde rechtspositie van werknemers tot gevolg. Voor veel mensen zal procederen vanwege de kosten en de tijdsduur een te hoge drempel zijn.Tenslotte • Het CNV is van mening dat er niet op basis van wensdenken geëxperimenteerd moet worden met de rechts- en inkomenspositie van mensen. • Zoals eerder aangegeven is het CNV graag bereid vanuit zijn praktijkkennis oplossingen aan te dragen die wel helpen werkzekerheid te stimuleren op de arbeidsmarkt en de toenemende onzekerheid te verminderen. • Het CNV roep de Kamer hierom op gedegen te werk te gaan met de hervorming van de arbeidsmarkt en sociale partners in de brede discussie hierover voluit betrekken. Juist in deze tijd van oplopende werkloosheid en onzekerheid voor burgers wordt van politici verwacht dat zij wijs en weloverwogen te werk gaan. Haastige spoed is daarbij een heel slechte raadgever.

×