Pensioen infokrant

826 views

Published on

Uitleg over de afspraken uit het pensioenakkoord en de gevolgen daarvan.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pensioen infokrant

  1. 1. Pensioen infokrant Vakmensen In deze krant: 2 Afspraken op een rij 3 Langer doorwerken, maar hoe? 4 Vanaf 2013 meer AOWGoed pensioen van groot belangWe worden met zijn allen gemiddeld ouder. Dat is financiële markten. In de Werknemers en werkge-mooi, maar het zorgt er ook voor dat een steeds nieuwe afspraken krijgen vers hebben hun verant- pensioenfondsen meer woordelijkheid genomen.grotere groep ouderen langer AOW krijgt. Onder- ruimte en tijd om te her- Ik ben tevreden, er ligt eentussen wordt de groep werkenden steeds kleiner. stellen bij tegenvallende doortimmerd AOW- enWillen we ons pensioenstelsel (een van de beste resultaten. Pensioenaf- pensioenakkoord. Het spraken blijven overigens is nu aan u, als lid vanter wereld) behouden, dan moeten we nu maat- de verantwoordelijkheid CNV Vakmensen, om uwregelen nemen. van werknemers en werk- mening te geven. Dat kan gevers. op de ledenbijeenkomstenDat hebben we gedaan in Dat betekent onder meer en via een enquête (infor-juni 2010, toen werkne- een structurele (extra) stij- Anno 2011 staan te veel matie hierover vindt u ookmers en werkgevers met ging van de AOW. Daarmee mensen, waaronder veel op onze site).een AOW- en pensioenak- wordt de AOW een stevige 55-plussers, ongewildkoord kwamen. En dat basis en dat is belangrijk langs de kant. Ze hebben De bondsraad moet opdoen we nu, een jaar later, voor de lagere inkomens veel ervaring, zijn bijzonder basis van deze uitkomstenweer met de uitwerking en zware beroepen. gemotiveerd, maar krijgen beslissen of we ja of neevan dit akkoord. Hierin de kans niet. CNV Vakmen- zeggen tegen dit akkoord.staan afspraken waarmee De crisis heeft duidelijk sen hecht waarde aan dewe onze verantwoorde- gemaakt dat pensioen- afspraken die we hebbenlijkheid nemen voor de fondsen gevoelig zijn voor gemaakt over langer, met Jaap Jongejantoekomst. schommelingen op de plezier, doorwerken. voorzitter CNV Vakmensen Hoe zeker is mijn pensioen? Pensioen was nooit zeker, is niet zeker en wordt dat ook Risico niet. Door alleen te sparen, krijgen pensioenfondsen een- Krijgen de pensioenfondsen nu meer ruimte om risico’s voudigweg niet genoeg geld bij elkaar. Daarom beleggen te nemen met jouw geld? Nee, dat is niet waar de afspra- pensioenfondsen een deel van het geld. Tot nu toe kregen ken tussen werkgevers en werknemers over gaan. CNV de pensioenfondsen weinig ruimte om tegenvallende Vakmensen wil nadrukkelijk niet dat pensioenfondsen resultaten op te vangen. Ging het even wat minder met de meer risico’s nemen met hun beleggingen. Maar wij zien beleggingen van een fonds, dan volgden vrijwel meteen wel dat er flinke schommelingen kunnen zijn op de finan- maatregelen, zoals uitstel van indexatie of zelfs afstempe- ciële markten. We weten allemaal hoe de bankencrisis in len. Heftige maatregelen voor gepensioneerden, die vaak Amerika leidde tot een wereldwijde financiële crisis. Er onnodig bleken, omdat twee maanden later de waarde van is meer ruimte en tijd om tegenvallende resultaten op te de aandelen al weer was gestegen. vangen. Elk pensioenfonds maakt zijn eigen keuzes. In elk pensi- Vakbond oenfonds zitten vertegenwoordigers van werkgevers en In de pensioenbesturen zitten werkgevers en werkne- werknemers, dat was zo en dat blijft zo. Alleen staat in mers. Een werkgever kan geen beslissing nemen over een de nieuwe pensioenafspraken dat fondsen meer ruimte pensioenfonds zonder toestemming van de vakbonden. krijgen om te beleggen. Gaat het even wat minder met CNV Vakmensen besteedt veel aandacht aan het onder- de aandelen, dan volgen er niet direct maatregelen. steunen van onze mensen in pensioenfondsen, zowel be- Tegenvallende resultaten moeten in een periode van tien stuurders als kaderleden. We hebben daarom deskundige jaar gecompenseerd worden. Pensioenfondsen reageren mensen, die met verstand van zaken beslissingen nemen dus minder heftig op de schommelingen op de financiële over je pensioen. Ons beleid zal er op gericht zijn dat we markten. CNV Vakmensen vindt wel dat er eerst vol- in de pensioenfondsen nadrukkelijk rekening houden met doende reserves aangelegd moeten zijn, voordat we gaan de mogelijkheid om tijdig te kunnen stoppen (bijvoorbeeld indexeren. Te snel indexeren is slecht voor de stabiliteit mensen met zware beroepen), dat deeltijd pensioen een van het fonds en slecht voor jongeren. Hierover gaan wij recht is en dat ook in pensioenland de sterkste schouders afspraken maken met werkgevers. de zwaarste lasten dragen. Zoals het er nu naar uitziet zal op z’n vroegst de pensioen- regeling op 1 januari 2013 ingaan. Actief met pensioenen Dankzij actief betrokken leden kan CNV Vakmensen mooie afspraken maken in pensi- oenfondsen. Het is aan ons, als vakbond, om je van alle actuele informatie te voorzien. “Een solide pensioenstelsel dat betaalbaar Daarom organiseert CNV Vakmensen na de zomervakantie een cursus voor alle leden blijft voor de toekomst.” actief in een bestuur, een deelnemersraad of een verantwoordingsorgaan van een pensioenfonds. Zo ben je nog beter in staat om een inhoudelijke rol te vervullen. Mark Rutte, Premier Ben jij namens CNV Vakmensen betrokken bij een pensioenfonds? Kijk op onze site voor meer informatie over de cursus. www.cnvvakmensen.nl/por
  2. 2. Pensioen infokrant 2 “In mijn ogen is dit een tussenakkoord. Het verhogen van de AOW is belangrijk voor de lagere inkomens. Maar veel is nog niet uitgewerkt, zoals het invoeren van de oude rechten in het systeem en het toezicht.” Lans Bovenberg, hoogleraar economieDe afspraken op een rijHet Nederlandse pensioenstelsel is en blijft het sterkste stelsel ter wereld. Het is tijd om het stelsel aan tepassen aan een aantal belangrijke ontwikkelingen. Het gaat om de stijgende levensverwachting en het feitdat ons stelsel onvoldoende bestand was tegen grote schokken op de financiële markten.CNV Vakmensen kiest ervoor om deze aanpassingen niet alleen over te laten aan het kabinet. In twee etappes hebbenwij een nieuw akkoord gesloten. In juni 2010 sloten sociale partners een pensioenakkoord. In 2011 heeft dit akkoord eenverdere uitwerking gekregen. Hieronder volgen de afspraken op een rijtje: Akkoord 2010 Uitwerking 2011 AOW • De AOW-leeftijd gaat omhoog naar naar 66 • De koppeling aan de verdiende lonen krijgt jaar in 2020. In 2025 vindt er een mogelijke in de praktijk vorm door een gegarandeerde verhoging plaats naar 67 jaar. extra verhoging van de AOW van 0,6% van • De AOW wordt flexibel. Een jaar eerder het AOW-bedrag van tweeverdieners (dus AOW opnemen kost 6,5 procent per jaar en bovenop de normale koppeling aan de een jaar later met AOW levert 6,5 procent loonontwikkeling). extra AOW op. • De AOW-tegemoetkoming (MKOB) wordt • De AOW-uitkering wordt voortaan gekop- verlaagd en vanaf 2020 wordt ook de oude- peld aan de ontwikkeling van de daad- renkorting afgebouwd. De alleenstaande werkelijk verdiende lonen. De budgettaire ouderenkorting blijft bestaan en er komt gevolgen hiervan worden opgevangen door een extra ouderenkorting voor mensen een beperking van fiscale ouderenkortin- met een inkomen tot 18.000 euro. Hiervoor gen en AOW-tegemoetkomingen. wordt 0,5 miljard euro extra vrijgemaakt. Aanvullend pensioen • Pensioen is en blijft het terrein van werk- • De pensioenpremie gaat niet omhoog als gevers en werknemers. De cao-onderhan- de levensverwachting stijgt. delingen vormen de basis om afspraken te • Schokken op de financiële markt worden niet maken over pensioen. met premieverhoging opgevangen. De effec- • Er vinden geen automatische premiestij- ten worden gedurende 10 jaar verdeeld over gingen meer plaats om de stijging van mensen die pensioen opbouwen en mensen de levensverwachting te financieren of die al pensioen genieten. Na een dip volgen om schokken op financiële markten op te er ook altijd weer oplevingen op de beurs. vangen. • Er komt een nieuw financieel toezicht, • Een hogere indexatie krijg je als je niet waardoor fondsen naar de langere termijn alleen spaart. We stellen een doel waarbij kunnen kijken en niet onlogische beleg- het pensioen in verhouding staat tot je gingsbesluiten hoeven te nemen door zich salaris. Dit noemen we reële ambitie. CNV blind te staren op de dekkingsgraad. Vakmensen vindt dat er eerst voldoende • Bij toekomstige pensioenafspraken gaan buffers moeten zijn voordat we gaan we uit van een reële ambitie (dus pensioen indexeren. staat in verhouding tot je salaris). Dat is geen onvoorwaardelijke zekerheid, maar geeft wel een grotere kans op indexatie. Over het invaren van de opgebouwde rechten bestaat nog geen duidelijkheid. Participatie • Sociale partners maken een plan om de • Sociale partners en overheid komen met werkzekerheid van ouderen te verbeteren. een uitgebreid plan om oudere werkne- mers aan het werk te helpen en te houden. Onderdelen van dit plan zijn de mobiliteits- bonus en een persoonlijk perspectiefplan voor ouderen in de WW. Ook gaat er extra aandacht naar ouderen die solliciteren. • In dit plan staat dat de levensloopregeling ook gebruikt kan blijven worden om eerder te stoppen met werken.
  3. 3. 3Vragen?Bel CNV InfoIn het AOW- en pensi-oenakkoord staat veelinformatie. Je kunthet hele akkoord Waarom langervinden op onze site:www.cnvvakmensen.nl.Ben je lid van CNV doorwerken?Vakmensen en hebje vragen over dit ak- We leven langer en genieten dus ook langer vankoord? Je kunt altijd ons pensioen. Dat is mooi. Maar dat kost ook geld.bellen met CNV Info: De overheid is meer kwijt aan de AOW (van 27030 75 11 007. miljard euro nu naar 47 miljard euro in 2040). En de pensioenfondsen moeten langer pensioenen uitbetalen. Maar er is nog meer aan de hand. De verhouding tussen werknemers en gepensioneerden verandert de komende jaren ingrijpend. Nu staan er tegenover ieder gepensio- neerde nog vier werkende mensen. Straks zijn dat er nog Langer doorwerken… maar twee. Dat betekent dat minder mensen de sociale voorzieningen (inclusief de AOW) in stand moeten houden. Ook de pensioenfondsen krijgen het moeilijker, omdat zij minder premies binnenkrijgen. maar hoe? Conclusie: We zullen met z’n allen langer moeten door- werken om de sociale voorzieningen, AOW en pensioen betaalbaar te houden. In het eerdere pensioenakkoord In het pensioenakkoord staat dat we met z’n allen langer moeten doorwerken (2010) hebben we daar al afspraken over gemaakt. De om alle sociale voorzieningen, AOW en pensioen betaalbaar te houden. Maar pensioenleeftijd gaat omhoog: naar 66 jaar (in 2020) en waarschijnlijk naar 67 jaar (in 2025). Je kunt er dan nog hoe gaan we dat dan doen? Hoe zorgen we ervoor dat meer werknemers op een steeds voor kiezen om eerder te stoppen met werken. gezonde manier aan het werk kunnen blijven? Maar dat betekent een lagere AOW. Een hogere pensioenleeftijd heeft alleen zin als het voor iedereen ook mogelijk is om leeftijdsopbouw bevolking 2010 300.000 langer door te werken. Helaas zijn de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt op dit moment niet zo goed. Veel werknemers (waaronder veel ouderen) staan ongewild langs 250.000 de kant en kunnen moeilijk weer aan het werk komen. Daarom heeft het CNV bedongen 200.000 dat er in het pensioenakkoord ook maatregelen staan die langer doorwerken bevorderen. Die maatregelen moeten wel omgezet worden in concrete afspraken in de cao’s. De cao is 0-19 jaar 150.000 namelijk het wettelijke kader waarin dat kan. 20-64 jaar 65+ 100.000 We zijn tevreden over het kader dat afgesproken is tussen vakcentrales en centrale werk- 50.000 geversorganisatie. Het akkoord bevat hierover goede afspraken. Bijvoorbeeld: • Uitgangspunt wordt: van werk naar werk. Bij dreigend ontslag van een oudere werk- 0 nemer moet de werkgever zich inspannen om de werknemer aan een andere baan te 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Figuur 2. Bron CBS helpen. • Er komt een mobiliteitsbonus. Die bonus is bedoeld om werkgevers te stimuleren leeftijdsopbouw bevolking 2040 300.000 oudere werknemers in dienst te nemen. • Er komt een omscholingsbonus voor werkzoekenden die bereid zijn een ander vak te 250.000 leren. • Werknemers krijgen recht op een periodieke loopbaanscan, zodat ze op tijd kunnen 200.000 0 werken aan scholing, motivatie en gezondheid. 0 150.000 0-19 jaar • De mogelijkheid van deeltijdpensioen moet in de cao’s worden opgenomen. 20-64 jaar 65+ • Discriminatie van oudere werknemers bij sollicitaties moet afgelopen zijn. Zij moeten 100.000 0 evenveel kansen krijgen als andere werknemers. 50.000 0 • Oudere werkzoekenden krijgen binnen drie maanden na het verlies van hun baan een persoonlijk perspectiefplan. 0 De concrete invulling van deze afspraken staan dus voor CNV Vakmensen ook hoog op de 0 10 20 30 40 50 60 70 0 80 90 Figuur 3. Bron CBS cao-agenda. Hoe nu verder? Alle CNV-leden kunnen hun mening geven over het pensioenakkoord. Dat kan op een van de volgende manieren: • Kom naar een van de ledenbijeenkomsten, die het CNV in de periode van 18 tot en met 30 juni organiseert. Kijk voor een bijeenkomst bij jou in de buurt op: www.cnvvakmensen.nl/pensioenakkoord • Vul de enquête in, die je via de mail hebt ontvangen. Doe dit vóór 1 juli. Heb je geen mail van ons ontvangen, kijk dan ook op onze site. Na de ledenraadplegingen nemen de bondsraden van alle CNV-bonden begin juli een besluit: ja of nee. Daarna komt het CNV met een totale uitslag.
  4. 4. Pensioen infokrant 4 Vanaf 2013 meer AOW “Wij zijn in beginsel positief over de overeenkomst: de door ons De AOW gaat vanaf 2013 extra In het pensioenakkoord van 2010 (waar- omhoog. Volgens sommige critici mee alle vakbonden hebben ingestemd!) genoemde uitgangspunten als collectiviteit, verplichte aansluiting is al afgesproken dat de verhoging van en solidariteit zijn herkenbaar. Verhoging van de AOW-uitkering van het pensioenakkoord is de ver- de AOW ‘budgettair neutraal’ wordt was ook een wens van ouderenorganisaties. De PCOB heeft zich in hoging van de AOW een sigaar uit geregeld. Dat betekent dat een aantal eigen doos. Waar of niet waar? fiscale regelingen voor ouderen zul- de afgelopen jaren niet negatief uitgelaten over verhoging van de len verdwijnen. Dat is natuurlijk spijtig, AOW-leeftijd, mits de arbeidsparticipatie van ouderen zou worden maar we moeten er wel bij bedenken dat vergroot. Ook daarover zijn nu afspraken gemaakt.” De AOW is de basis van ieder pensioen die fiscale regelingen sowieso elk jaar en wordt door de overheid geregeld. De ter discussie staan en dus weinig zeker- bedragen gaan elk jaar omhoog, afhan- heid bieden voor de toekomst. Met een Rienk van Splunder, Ouderenbond PCOB kelijk van de inflatie. Deze jaarlijkse extra AOW-verhoging die wettelijk wordt stijging blijft bestaan. In het pensioen- vastgelegd, zijn we beter af. Dus is het akkoord is nu afgesproken dat de AOW zeker géén sigaar uit eigen doos. vanaf 2013 elk jaar extra stijgt met 0,6 procent. Die structurele stijging wordt Bovendien maakt de overheid vanaf 2020 wettelijk vastgelegd. Dat is belangrijk, elk jaar een half miljard euro vrij voor want dat geeft zekerheid. De AOW wordt een extra bedrag voor AOW’ers met een daarmee een stabieler en groter deel laag inkomen (tot 18.000 euro). Vanaf van het pensioen. 2020 kan deze groep rekenen op een extra inkomensafhankelijke bijdrage van 300 euro. 12.000 10.000 8.000 6.000 Extra verhoging Reguliere AOW Samen 4.000 2.000 De AOW is en blijft de verantwoordelijk- cao-tafel wordt besproken. Werkgevers 0 heid van de overheid. Met het akkoord van en werknemers zijn hiervoor dus samen 12 14 16 18 20 22 24 26 28 2010 en de uitwerking van vandaag, heb- verantwoordelijk. Het is daarbij van groot 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ben werkgevers en werknemers ervoor belang dat deskundige mensen betrokken gezorgd dat de AOW betaalbaar blijft, zijn bij de besluitvorming. CNV Vakmensen ook in de toekomst. Zo willen de sociale investeert daarom in haar pensioendes- partners voorkomen dat de overheid kundigen (zowel bestuurders als leden). maatregelen treft zonder inmenging van Een pensioenfonds is vrij om zelf te beslis- “Dit pensioenakkoord is positief voor jongeren. Het roept een halt toe werkgevers en werknemers. De rege- sen of en hoe het belegt. Door het nieuwe aan het stijgen van de pensioenpremies om de stijgende levensver- ring was namelijk van plan al eerder de pensioen en AOW akkoord zijn de marges wachting te dekken. Ook het op termijn verhogen van de pensioen- AOW-leeftijd verhogen. CNV Vakmensen alleen wat ruimer, waardoor korte schom- is ervan overtuigd dat we met ons eigen melingen op de financiële markt niet di- leeftijd is goed en rechtvaardig. Er moet nog wel veel ingevuld wor- akkoord goede afspraken hebben gemaakt rect effect hebben voor gepensioneerden. den in cao’s. Daar ligt een mooie kans voor het CNV om te laten zien voor werknemers. De AOW wordt robuus- CNV Vakmensen vindt dit een positieve dat het werk maakt van solidariteit tussen de generaties.” ter en dat is gunstig voor met name de ontwikkeling. Maar een pensioenfonds lagere inkomens en zware beroepen. zal dus wel eerst reserve moeten hebben, voordat we gaan indexeren. Dat willen we IJmert Muilwijk, voorzitter CNV Jongeren Jouw pensioen blijft een zaak die aan de nadrukkelijk vastleggen met werkgevers. | AANMELDINGSBON |Naam Ingangsdatum lidmaatschap Word lid! Meer kranten nodig?Voorletters M/V Rekeningnummer De eerste 3 maanden Wil je extra exemplaren van deze pensioenkrant? GaGeboortedatum Nationaliteit Handtekening gratis. Kijk op dan naar www.cnvvakmensen.nl/contact en vul het Ondergetekende geeft toestemming om de contributie van CNV Vak-Adres mensen per ❑ maand / ❑ kwartaal / ❑ half jaar af te schrijven van het cnvvakmensen.nl formulier in. We sturen de kranten dan per omgaande bovengenoemde rekeningnummer. De opzegtermijn van het lidmaat-Postcode schap is drie maanden. U heeft het recht om binnen de wettelijke voor de juiste con- toe! termijn terugvordering te vragen bij uw bank.Woonplaats tributie en eventuele * Het Cordaresnummer invullen als u in de bouw werkt. acties! Je kunt ook een pdf-versie van deze krant downloa-Telefoonnummer Cordaresnummer* den of doorsturen naar een collega. Ga hiervoor naarE-mailadres Burgerservicenummer www.cnvakmensen.nl/pensioenkrant.Werkzaam bij BedrijfstakAdres Werktijd per weekPostcode/Woonplaats ACTVMPEN2011Telefoon Dit lid is opgegeven doorWas u al eens lid van een bond? Naam colofon Dit is een uitgave van CNV VakmensenZo ja, welke? Adres Tiberdreef 4 / 3561 GG Utrecht | Postbus 2525 / 3500 GM Utrecht | T 030 75 11 007 | info@cnvvakmensen.nl | I www.cnvvakmensen.nlIn de periode van tot Postcode/Woonplaats Redactie Marjolein Hammink, Kees de Vos | Fotografie Ton Borsboom / Dirk Hol / Nico Schouten / Maarten Sprangh | Illustratie www.roblesdemedina.nl | Grafische vormgeving Robert-Paul van Hardeveld |Lidmaatschapsnummer Lidmaatschapsnummer Grafische verzorging Drukkerij van Amerongen / Amersfoort | juni 2011Retouradres: CNV Vakmensen, antwoordnummer 4308, 3500 VE Utrecht (een postzegel is niet nodig)

×