Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jaarverslag CNV Vakcentrale 2014

Het jaarverslag van CNV Vakcentrale over 2014.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Jaarverslag CNV Vakcentrale 2014

 1. 1. 71e Verslag van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland 1 januari - 31 december 2014
 2. 2. 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Het jaar in vogelvlucht 5 3. Bestuurscentrum 25 4. CNV Internationaal 48 5. Dienstencentrum 51 5.1 CNV Rechtshulp 51 5.2 CNV Ledenservice 51 5.3 CNV Info 56 5.4 SSC ICT 57 5.5 SSC Financiën 59 5.6 SSC Facilitaire Ondersteuning 60 5.7 SSC P&O 62 6. Vereniging 64 6.1 Algemeen en Dagelijks Bestuur 64 6.2 Werkorganisatie 65 6.3 Ledenontwikkeling 66
 3. 3. 3 1. Inleiding Waar 2013 vooral het jaar van het sluiten van het Sociaal Akkoord was, is 2014 vooral het jaar waarin de uitwerking van dat akkoord zijn concrete vorm krijgt. Veel van de wetgevingstrajecten waarvoor de basis is gelegd in het akkoord van april 2013 bijvoorbeeld, worden in 2014 opgestart en/of afgerond. Een belangrijk deel van het werk van het Bestuurscentrum van CNV Vakcentrale bestaat in 2014 dan ook uit het monitoren, mede-uitwerken en beïnvloeden van deze trajecten, als ook de andere follow-up van het akkoord. Regelmatig gaat deze verdere uitwerking gepaard met stevige discussies met werkgevers, maar soms ook met ambtenaren of politiek. Met name rond de zomer, bij het aantreden van de nieuwe voorzitter bij werkgeversorganisatie VNO-NCW, worden de verhoudingen nogal op scherp gezet en komt de vraag op tafel of de gemaakte afspraken nog wel staan. Wat het CNV betreft is dit in ieder geval het geval. Daarnaast is 2014 het jaar waarin de werkloosheid onverminderd hoog blijft. Gedurende de loop van het jaar is er weliswaar een voorzichtige afname van het aantal werklozen te zien. En ook de economische voortekeningen worden in de loop van het jaar langzaamaan weer wat gunstiger. Desalniettemin blijft 2014 wat betreft de temperatuur op de arbeidsmarkt een zorgelijk jaar. Eind van het jaar zijn er nog steeds meer dan 600.000 werklozen. Rondom Prinsjesdag, maar ook op andere momenten in het jaar, vraagt het CNV nadrukkelijk aandacht voor de aanhoudende werkloosheid. In 2014 is een einde gekomen aan de gesprekken met de UOV. De samenwerking op niveau van de betrokken vakcentrales kwam niet op de door ons gewenste manier uit de verf. Wel werd door zowel CNV Vakmensen als CNV Dienstenbond gesproken met De Unie om te onderzoeken of nauwe samenwerking en wellicht fusie mogelijk
 4. 4. 4 was. Deze gesprekken met De Unie zijn zonder resultaat afgerond. Beide bonden praten samen verder. CNV Onderwijs en CNV Publieke Zaak hebben 2014 gebruikt om samen verder hun toekomst vorm te geven. Dit resulteerde per 1 januari 2015 in de vorming van een nieuwe vakbond waarin beide bonden opgingen: CNV Connectief. Tevens is besloten dat deze nieuwe bond zich vestigt aan de Tiberdreef in Utrecht. Koerswijzigingen van het SBI hebben het Algemeen Bestuur doen besluiten om einde 2014 zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het SBI neer te leggen. Pieter de Vente Algemeen secretaris / penningmeester
 5. 5. 5 2. Het jaar in vogelvlucht 13 januari Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer maakt CNV- voorzitter Maurice Limmen duidelijk dat de consequenties van de Participatiewet voor de rijksbegroting geen doel op zich zijn. Volgens Limmen is de wet pas een succes als mensen die nu buiten de boot vallen weer een baan krijgen. 14 januari Het CNV roept de Eerste Kamer op bij de bespreking van het Actieplan Schijnconstructies de minister te vragen de Inspectie SZW te versterken. 15 januari CNV ontvangt een delegatie van Nederlandse ambassadeurs, consuls-generaal, permanente vertegenwoordigers en Nederlandse bewindvoerders. CNV-voorzitter Maurice Limmen roept hen op ervoor te zorgen dat maatschappelijke organisaties als vakbonden een volwaardige plaats krijgen in de handelsdelegaties. 21 januari CNV-voorzitter Maurice Limmen pleit tijdens de CNV nieuwjaarsbijeenkomst in Den Haag voor het oprichten van een faillissementsfonds. Daarnaast roept Limmen zijn collega’s in de Europese vakbeweging op om in hun land te pleiten voor de invoering van een minimumloon. 22 januari CNV, FNV en MHP vinden dat de preventiemedewerker gekozen moet worden door de werknemers. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat bedrijven steeds minder aandacht hebben voor arbeidsomstandigheden, met als gevolg meer beroepsziekten en ongevallen op het werk.
 6. 6. 6 27 januari CNV-voorzitter Limmen is tevreden dat het Dagloonbesluit WW wordt herzien. CNV riep daar vorig jaar toe op, nadat uit nieuwe wetgeving rond WW-regels bleek dat een WW-uitkering alleen mag zijn gebaseerd op een eerder hoger loon, als de werknemer tussentijds werkloos is geweest. Volgens Limmen is het goed dat het kabinet inziet dat werknemers niet moeten worden gedwongen om voor de WW te kiezen, in plaats van meteen een lager betaalde baan te accepteren. 29 januari De Stichting van de Arbeid waarschuwt in een brief voor de schadelijke gevolgen van de nieuwe financieringsstructuur voor de langdurige zorg. CNV-voorzitter Limmen benadrukt dat werknemers in sommige sectoren al jaren op de nullijn staan en er zo in één klap honderden euro’s op achteruit gaan. 4 februari Staatssecretaris Jetta Klijnsma van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondermijnt in één zin in de brief over de Bijstand de vrijheid van sociale partners om zelf cao-afspraken te maken. CNV-voorzitter Maurice Limmen is hier principieel op tegen, zo maakt hij duidelijk in een brief. 5 februari CNV Vakcentrale pleit voor een betere positie van de preventiemedewerker. Voorzitter Maurice Limmen overhandigt hiertoe op het congres ‘Alles is gezondheid’ een intentieverklaring aan minister Asscher van Sociale Zaken. 11 februari CNV-voorzitter Maurice Limmen spreekt op de Actiedag Sociale Werkvoorziening in Den Haag. Op de manifestatie, georganiseerd door CNV Publieke Zaak, voeren duizenden medewerkers uit de
 7. 7. 7 Sociale Werkvoorziening actie voor betere arbeidsvoorwaarden en voldoende arbeidsplaatsen. Het cao-overleg zit al enige tijd vast. 12 februari Voorzitter Maurice Limmen spreekt de actievoerders bij FloraHolland toe. Later op de dag wordt het overleg over een sociaal plan hervat en bereiken de bonden en FloraHolland een akkoord. 18 februari CNV-voorzitter Limmen noemt het positief dat een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wet Werk en Zekerheid. De afspraken uit het Sociaal Akkoord krijgen volgens Limmen zo een breed draagvlak. 21 februari CNV, FNV en MHP staan overwegend positief tegenover de komst van een algemeen pensioenfonds (apf) om zo een oplossing te bieden voor kleinere fondsen die in moeilijkheden komen. De vakcentrales stellen wel de voorwaarde dat een apf geen winstoogmerk mag hebben. 7 maart Tijdens de consultatie Europese Voorjaarstop, met minister Kamp van Economische Zaken, benadrukt het CNV de zorgen van de achterban over uitbuiting van buitenlandse werknemers en verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt. 18 maart CNV-voorzitter Limmen roept in een reactie op het Centraal Economisch Plan (CEP) op tot meer actie om een baanloze groei van de economie te voorkomen. Volgens Limmen moeten in de begroting voor 2015 werk en een verlaging van de lasten centraal staan.
 8. 8. 8 20 maart Het CNV roept premier Rutte op om tijdens de EU-Voorjaarstop aandacht te vragen voor fatsoenlijke banen en de bestrijding van werkloosheid. 21 maart CNV, FNV en MHP wijzen de uitspraken van Geert Wilders op woensdag 19 maart ten zeerste af. Zijn uitspraken werken volgens de vakcentrales discriminatie en uitsluiting in de hand. CNV- voorzitter Maurice Limmen benadrukt dat het CNV tegen iedere vorm van uitsluiting of discriminatie is. 26 maart Maurice Limmen stelt per brief aan de staatssecretaris van Financiën voor dat hij de arbeidskorting, meer dan nu, richt op de laagste inkomens, zodat werk meer lonend wordt. Het geld dat daarmee vrijkomt kan worden ingezet om de belastingen voor alle werkenden te verlagen. 27 maart In een reactie op het rapport van de Commissie Kalsbeek onderschrijft CNV-voorzitter Limmen de door de commissie geboden oplossing van de Dienstencheque. Limmen roept het kabinet op snel met proefprojecten voor Dienstencheques te beginnen. 1 april Er moet extra inzet worden gepleegd op het bestrijden van werkloosheid onder 55–plussers. Dit stelt CNV-voorzitter Maurice Limmen voorafgaand aan een debat in de Tweede Kamer over de aanhoudende werkloosheid onder oudere werknemers. 3 april CNV-voorzitter Maurice Limmen geeft de aftrap van de eerste landelijke bijeenkomst van de CNV Vertrouwenspersonen. Deze bijeenkomst staat in het teken van de Participatiewet.
 9. 9. 9 4 april CNV ondersteunt de actie van de Europese koepel van vakbonden (EVV) in Brussel. Volgens voorzitter Limmen is het noodzakelijk dat in de Europese lidstaten meer aandacht komt voor sociaal herstel en fatsoenlijke banen. 14 april Het Sociaal Akkoord is een jaar geleden gesloten. Volgens CNV- voorzitter Limmen is er in een jaar veel bereikt, maar zijn het kabinet en de sociale partners er nog niet. Zo moet het derde jaar WW nog in de cao’s worden gerepareerd. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Asscher erkent de analyse van het CNV dat het onder de huidige Europese regelgeving mogelijk is lager loon voor gelijk werk te betalen. Dat antwoordt de minister in reactie op vragen die CDA-Kamerlid Pieter Heerma eerder stelde. 17 april In een reactie op het ontwerpadvies ‘Discriminatie werkt niet!’ van de SER stelt CNV-voorzitter Limmen dat iedereen een eerlijke kans verdient op de arbeidsmarkt. Informatievoorziening over de rechten en plichten bij discriminatie, waar de SER voor pleit, kan daarom helpen bij de aanpak van discriminatie. 21 april CNV, FNV, CNV Publieke Zaak en Abvakabo FNV doen in een brief een dringende oproep aan de Tweede Kamer om de wetsvoorstellen voor langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten te herzien en daartoe met een jaar uit te stellen. 24 april Maurice Limmen spreekt met secretaris-generaal José Ángel Gurría van de OESO over het recent gepubliceerde OESO-rapport ‘Working better with age’. Limmen stemt in met de analyse dat er
 10. 10. 10 in Nederland meer maatregelen nodig zijn die ervoor zorgen dat werknemers ook daadwerkelijk langer door kunnen werken. 6 mei In zijn woonplaats Maastricht is de politicus, econoom en vakbondsman Wil Albeda overleden. De voormalige bestuurder van CNV en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet Van Agt I (1977-1981) is 88 jaar oud geworden. Volgens CNV-voorzitter Limmen zou het kabinet er goed aan doen in Brussel krachtig afstand te blijven nemen van de Financiële Transactiebelasting. Elf Europese landen lieten weten vanaf 2016 zo’n belasting te gaan invoeren. 8 mei In een opinieartikel in het Financieele Dagblad schrijft CNV- voorzitter Limmen dat minister Asscher in Europa moet gaan onderhandelen over aanpassing van de Detacheringsrichtlijn. De wet maakt volgens Limmen oneerlijke loonkostenconcurrentie mogelijk. Ook moet uitbuiting, oneerlijke concurrentie en verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt tegen worden gegaan, door betere handhaving van regels en het bestrijden van schijnconstructies 14 mei Het CNV presenteert de visie over de toekomst van het pensioenstelsel. SER-voorzitter Wiebe Draijer neemt uit handen van Maurice Limmen het eerste exemplaar in ontvangst. Honderd genodigden uit de pensioenwereld en het maatschappelijk middenveld gaan vervolgens in het CNV-hoofdkantoor in Utrecht in gesprek over de toekomst van het pensioenstelsel. SAVE THE DATE: 14 MEI 2014 Praat mee over de toekomst van ons PENSIOENSTELSEL! INLOOP 15.30 UUR AANVANG 16.00 UUR CNV KANTOOR TIBERDREEF 4 TE UTRECHT Ter voorbereiding op een brede maatschappe- lijke discussie over de toekomst van ons pen- sioenstelsel, organiseert de CNV Vakcentrale een bijeenkomst om de CNV-visie uit te diepen. Deze visie zal worden ingebracht in de discus- sie binnen de Sociaal Economische Raad. De genodigden bestaan uit bestuursleden van pensioenfondsen aangesloten bij de CNV Bon- den, leden van deelnemersraden namens de CNV Bonden, pensioendeskundigen van bonden, leden van het Algemeen Bestuur van het CNV en externe deskundigen. Wij horen graag van u of u beschikbaar bent om op deze datum een bijdrage te leveren aan de fundamentele discussie rond ons pensioenstel- sel. Aanmelden kan via a.vanderstel@cnv.nl. U krijgt zo spoedig mogelijk nadere informatie over de inhoud van het middagprogramma. Namens de CNV Vakcentrale, Willem Jelle Berg, Bestuurslid
 11. 11. 11 26 mei Oudere werknemers moeten niet worden vergeten met bijscholingen. Dit zegt Maurice Limmen, CNV-voorzitter, op RTLZ, in reactie op een onderzoek waaruit blijkt dat ondernemingen minder zin en tijd hebben om te investeren in oudere werknemers. 27 mei De Eerste Kamer stemt in met het wetsvoorstel dat het belastingvrij pensioensparen verlaagt van 2,15 naar 1,875%. CNV-voorzitter Maurice Limmen betreurt het dat de politiek gekozen heeft voor een opbouwpercentage onder de 2%. 28 mei Voorzitter Maurice Limmen is bij de actiebijeenkomst bij Philip Morris in Bergen op Zoom. Philip Morris wil per 1 oktober 90% van het personeel ontslaan. 3 juni Vakcentrales CNV, FNV en VCP pleiten in een brief aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het herleven van de AOW-partnertoeslag, voor partners van AOW-gerechtigden geboren voor 1 januari 1950. 10 juni De Eerste Kamer stemt in met de Wet Werk en Zekerheid. Voorzitter Limmen noemt het belangrijk dat hiermee een aanzienlijk deel van de afspraken uit het Sociaal Akkoord in wetgeving wordt vastgelegd. Limmen benadrukt dat er nog afspraken zijn die nog uitgewerkt moeten worden. 11 juni CNV-voorzitter Maurice Limmen wordt benoemd in het uitvoerende comité van de Europese vakbondskoepel, EVV.
 12. 12. 12 12 juni CNV, FNV en VCP zijn woedend dat internationale werkgevers, inclusief VNO-NCW, af willen van afspraken over internationale bescherming van het stakingsrecht. Dat blijkt op de sluitingsdag van de ILO in Genève. 17 juni CNV-voorzitter Maurice Limmen is tevreden over het ontwerpadvies Instemmingsrecht OR over de arbeidsvoorwaarde pensioen. Het advies pleit voor wettelijk instemmingsrecht over de arbeidsvoorwaarde pensioen. 18 juni CNV-voorzitter Maurice Limmen en Arend van Wijngaarden, voorzitter CNV Vakmensen, brengen een werkbezoek aan het project van de Stroomversnelling in Soesterberg. Het project leidt tot duizenden extra banen voor de bouw en gerenoveerde, energieneutrale huurhuizen. 19 juni CNV Vakcentrale vindt het een positieve ontwikkeling dat er een pensioenfonds voor zzp-ers komt. CNV-voorzitter Maurice Limmen wil echter nog een stap verder gaan en een verplichting voor zzp-ers om verplicht te worden tot pensioensparen. Zo wordt voorkomen dat er alleen maar meer wordt geconcurreerd op arbeidsvoorwaarden. 20 juni CNV, FNV en VCP maken zich grote zorgen over de effecten van de nieuwe pensioenregels waarover vandaag in de ministerraad is besloten. Diverse generaties zullen volgens de vakcentrales dit nu en later in hun portemonnee gaan voelen en aan koopkracht gaan inleveren.
 13. 13. 13 24 juni CNV-voorzitter Maurice Limmen roept Eerste Kamerleden op de mantelzorgboete definitief van tafel te halen. Volgens Limmen staat de mantelzorgboete haaks op de doelstelling van het kabinet dat er meer zorg in de directe omgeving van mensen moet worden georganiseerd. 24 juni In aanloop naar het Kamerdebat over het WRR-rapport ‘Naar een lerende economie’ geeft Maurice Limmen aan dat het voor de Nederlandse economie van levensbelang is dat werknemers zich hun hele loopbaan door blijven ontwikkelen. Werkgevers moeten daar meer in investeren en opleidingen moeten daar met hun aanbod beter op aansluiten. 25 juni Vakcentrales uit de Benelux schrijven in een gezamenlijke brief aan het secretariaat-generaal van de Benelux dat overheden grensarbeid meer prioriteit moeten geven. Diploma’s moeten gelijk worden getrokken en de informatievoorziening richting werknemers moet verbeteren. 26 juni CNV-voorzitter Maurice Limmen pleit naar aanleiding van het in de Kamer besproken jaarverslag SZW 2013 voor een ondubbelzinnige definitie van ‘echte’ zelfstandige. Dat voorkomt discussies en maakt het veel eenvoudiger om de schijnzelfstandigheid aan te pakken. 28 juni FNV, CNV en VCP nodigen aankomend voorzitter van VNO-NCW Hans de Boer uit voor een overleg binnen de Stichting van de Arbeid. Volgens de vakbonden heeft De Boer in kranteninterviews veel vragen opgeroepen over de toekomst van het overlegmodel en afspraken uit het Sociaal Akkoord.
 14. 14. 14 2 juli CNV, FNV en VCP presenteren in Nieuwspoort een Banenplan om mensen op een goede manier aan het werk te helpen en te houden. Deze maatregelen voor echte banen moeten de werkloosheid in 2020 naar minder dan 400.000 mensen brengen. 7 juli Op de Algemene Vergadering wordt Pieter de Vente herkozen als Algemeen Secretaris van het CNV. 15 juli Het Europees Parlement besluit dat Jean-Claude Juncker de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie wordt. CNV-voorzitter Limmen feliciteert Juncker in een brief met zijn benoeming en verwacht dat hij sociaal onrecht aanpakt en de uitwassen van de interne Europese markt indamt. 17 juli CNV-voorzitter Maurice Limmen brengt een werkbezoek aan leden van het Brits Hogerhuis in Londen en spreekt met leiders van gerenommeerde EU-denktanks. Doel van het werkbezoek is het uitbreiden van het CNV-gedachtegoed over een socialer Europa en de aanpak van de problematiek rondom arbeidsmigratie. 19 augustus In een brief aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noemt CNV-voorzitter Maurice Limmen de Wet Aanpak Schijnconstructies een stap vooruit. Maar volgens Limmen is het nog onvoldoende als het gaat om het echt tegengaan van schijnzelfstandigheid en het bevorderen van gelijk loon voor gelijk werk. 29 augustus Voorzitter Maurice Limmen spreekt op het Christelijk Sociaal Congres over de voor- en nadelen van de participatiemaatschappij.
 15. 15. 15 Meedoen is mooi, maar voor het CNV is er meer dan vrijwilligerswerk, betoogt Limmen. Hij vreest ook voor een tweedeling tussen hoog- en laagopgeleide werknemers. 3 september CNV, FNV en VCP vrezen dat mensen door de nieuwe pensioenregels fors aan koopkracht gaan inleveren, zo schrijven de vakcentrales in een brief. Ook het aanpassen van het pensioen aan de gestegen prijzen wordt zeer moeilijk. 5 september CNV-voorzitter Maurice Limmen bepleit in een reactie op het SER- ontwerpadvies ‘Toekomst arbeidsgerelateerde zorg’ voor meer toezicht op de begeleiding van werknemers. 9 september Het is dus goed dat het UWV nu mensen meer persoonlijk gaat begeleiden, maar dit is slechts een druppel op een gloeiende plaat. Dit zegt CNV-voorzitter Maurice Limmen in reactie op een brief van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer over de dienstverlening van het UWV. 12 september CNV-voorzitter Maurice Limmen is verrast over de manier waarop VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer in de media aangeeft te kijken naar een vaste baan en de sociale aspecten daarvan, en daarmee ook zijn visie over de gehele Nederlandse arbeidsmarkt. 16 september In reactie op de Troonrede en de Miljoenennota meldt CNV-voorzitter Limmen dat het koopkrachtplaatje gemiddeld genomen positief is, maar aan bepaalde groepen het economische herstel voorbij lijkt te gaan. Limmen bepleit onder meer een premiekorting als stimulans om werklozen aan te nemen.
 16. 16. 16 23 september Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken wijst de CNV-wens om de AOW-partnertoeslag te doen herleven af. In een brief laat de staatssecretaris weten dat reparatie te duur is. CNV Vakcentrale heeft het afgelopen jaar meerdere keren bij Klijnsma aandacht gevraagd voor de negatieve gevolgen van de wijzigingen in de AOW- partnertoeslag. 1 oktober CNV-voorzitter Limmen spreekt tijdens een actie van CNV Publieke Zaak de actievoerders uit de thuiszorg toe in Kampen. Als gevolg van het kabinetsbeleid zetten gemeenten het mes in de thuiszorg. Hierdoor dreigen thuiszorgmedewerkers hun baan en cliënten hun zorg te verliezen. 3 oktober CNV-voorzitter Maurice Limmen roept tijdens de start van het Reflexlab jongeren op na te denken over een arbeidsmarkt waar het water niet naar het laagste punt vloeit. In het Reflexlab, een initiatief van CNV Jongeren, FNV Jong en de ABU, worden jongeren opgeleid en begeleid om hun visie op de arbeidsmarkt van de toekomst te ontwikkelen. 7 oktober Zeven op de tien werknemers die te maken hebben met een negatieve werksfeer, vinden dit een negatieve invloed hebben op de leefstijl en vitaliteit. Dat blijkt uit de enquête ‘Gezonde Leefstijl en vitaliteit op de werkvloer’ onder de Nederlandse bevolking in loondienst van 18 jaar en ouder. Het onderzoek is een initiatief van CNV Vakcentrale en in opdracht van Convenant Gezond Gewicht uitgevoerd.
 17. 17. 17 8 oktober CNV-voorzitter Maurice Limmen roept de leden van de Tweede Kamer op om de regeling voor langdurig zorgverlof voor de verzorging van ernstig dierbare zieken te verbeteren met betaald verlof. Volgens Limmen is het recht op het opnemen van langdurend zorgverlof al wettelijk geregeld, maar ontbreekt het brood op de plank. 13 oktober CNV en FNV voeren actie op het Plein in Den Haag om aandacht te vragen voor de standpunten van de vakcentrales bij de behandeling van de wetgeving op het terrein van pensioenen. Later op de dag vindt in de Tweede Kamer de behandeling van dit wetsvoorstel plaats. 14 oktober Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken gaat in de Wet Werk en Bijstand regelen dat bijstandsgerechtigden niet meer door hun gemeente worden gedwongen hun pensioen ‘op te eten’. De gemeente Enschede overwoog onlangs om mensen die bijstand aanvragen eerst te verplichten hun potje voor aanvullend pensioen aan te spreken voordat ze voor een uitkering in aanmerking komen. CNV-voorzitter Maurice Limmen liet eerder weten dit principieel onjuist te vinden. Als het aan het CNV ligt wordt de regeling voor de transitievergoeding op twee vlakken aangepast, schrijft voorzitter Maurice Limmen in een opinieartikel. Het CNV wil niet dat werkgevers de langere opzegtermijn (dan de wettelijke) aftrekken van de uiteindelijke transitievergoeding, die een werknemer bij ontslag ontvangt. En dat geldt ook voor het aftrekken van scholingskosten van langer dan drie jaar geleden. 16 oktober De Tweede Kamer stemt in met de wet voor nieuwe financiële spelregels voor pensioenfondsen. CNV Vakcentrale bekritiseerde
 18. 18. 18 afgelopen periode de aanscherping van de pensioenregels. 23 oktober De Europese vakbondskoepel EVV, waarbij het CNV is aangesloten, roept de Europese Commissie op tot een herziening van de detacheringsrichtlijn. De oproep aan de commissie is in lijn met het pleidooi van CNV Vakcentrale. 29 oktober De Tweede Kamer spreekt met experts en belangenorganisaties over jeugdwerkloosheid. Namens het CNV vraagt CNV Jongeren- voorzitter Michiel Hietkamp tijdens de hoorzitting onder andere aandacht voor de zorgwekkende positie van migrantenjongeren op de arbeidsmarkt en voor een betere regulering van stages. 29 oktober Er moet een helder onderscheid worden gemaakt tussen de groep zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) die wel en die geen zelfstandige ondernemerskeuzes maakt. Dit zegt CNV-voorzitter Maurice Limmen, in reactie op de resultaten van een onderzoek van de Inspectie SZW naar de arbeidsomstandigheden binnen de koeriers- en pakketdiensten. 31 oktober CNV-voorzitter Maurice Limmen zegt in een reactie op de kabinetsbrief Leven Lang Leren dat gebrek aan tijd en middelen de grootste belemmering voor werknemers om te kunnen investeren in de eigen ontwikkeling vormen. Het CNV pleit voor een persoonlijk scholingsbudget voor elke werknemer, dat mee kan worden genomen bij baanwisselingen. Ook wil het CNV in cao’s afspraken maken over loopbaangesprekken, loopbaanscans en scholing. 31 oktober Het wetsvoorstel doorwerken na AOW maakt volgens CNV de kans op oneerlijke concurrentie - en dus verdringing - groter dan deze nu is.
 19. 19. 19 CNV-voorzitter Maurice Limmen roept de Tweede Kamer dan ook op om het wetsvoorstel ingrijpend te veranderen. 3 november De nieuwe Eurocommissaris moet de sociale balans in Europa herstellen en de Detacheringsrichtlijn herzien. Dit schrijft CNV-voorzitter Limmen aan de Vlaamse Marianne Thyssen, Eurocommissaris Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, ter gelegenheid van haar eerste werkdag. 4 november CNV, FNV en de VCP roepen de Eerste Kamer op om staatsecretaris Klijnsma te verzoeken de nieuwe pensioenregels aan te passen. De Eerste Kamer bespreekt vandaag wanneer zij die regels gaan behandelen. De vakcentrales waarschuwen ervoor dat de schade kan oplopen tot tientallen miljarden. Het kabinet moet eindelijk duidelijkheid geven over de mogelijkheden van de invoering van een flexibele AOW, verzoekt CNV-voorzitter Limmen. Uit onderzoek van CPB blijkt dat werknemers bereid zijn om mee te betalen zodat werknemers met zware beroepen eerder kunnen stoppen met werken. 10 november Mantelzorgers die zorg voor een dierbare combineren met een baan willen graag doorwerken, zo blijkt uit een opiniepeiling van het CNV. Van de werkende mantelzorgers wil 65% gebruik maken van flexibele werktijden. Ook 65% vindt het van belang dat het salaris wordt doorbetaald tijdens het verlenen van mantelzorg. Daarnaast geeft 60% aan dat er behoefte is aan een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. 11 november CNV-voorzitter Maurice Limmen betoogt in een brief aan de Tweede Kamer, die het Belastingplan 2015 bespreekt, dat werken meer moet
 20. 20. 20 gaan lonen voor de lagere en middeninkomens. Daarom moet eerst een brede discussie over de koopkrachtontwikkeling plaatsvinden voordat de belastingmaatregelen zich verder opstapelen. 14 november In reactie op economische cijfers van het CBS meldt CNV-voorzitter Limmen dat het economisch herstel niet overhoudt. Optimisme op basis van deze cijfers is misplaatst, daarvoor moet de werkloosheid sneller omlaag en de groei omhoog, vindt Limmen. 17 november Met de onthulling van het welkomstbord opent CNV-voorzitter Maurice Limmen een pop-up store van CNV Dienstenbond in Amersfoort. Iedereen met vragen over werk, inkomen of loopbaan kan in de winkel terecht voor vrijblijvend advies. 19 november In reactie op het ontwerpadvies Arbeidsmigratie pleit CNV-voorzitter Limmen voor het herzien van Europese regels voor het inzetten van buitenlandse werknemers in Nederland. 21 november CNV, FNV en VCP zijn onaangenaam verrast door de manier waarop minister Ploumen afspraken heeft gemaakt met vijf Nederlandse energiebedrijven over het aanpakken van misstanden in de kolensector in met name Colombia. Ze missen duidelijke regels voor het geval afspraken niet worden nagekomen. Ook hadden vakbonden en andere maatschappelijke organisaties bij het convenant moeten worden betrokken. In een reactie op het SEO Onderzoek naar verdringing pleit CNV voor aanpassing van de detacheringsrichtlijn, het invoeren van ketenaansprakelijkheid en het uitbreiden van de inspectie SZW.
 21. 21. 21 21 november Vakbonden, werkgevers en gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2015 een belangrijke rol bij het aan de slag helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Via 35 regionale Werkbedrijven kunnen mensen met een arbeidsbeperking naar de extra banen uit het Sociaal Akkoord worden geleid. Het CNV neemt momenteel, als pilot, al deel in het bestuur van een aantal Werkbedrijven en wil deze vertegenwoordiging uitbreiden tot alle 35 arbeidsmarktregio’s.  25 november Volgens CNV biedt de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kansen om een verdere stijging van de werkloosheid te voorkomen, zoals het invoeren en de komende jaren voortzetten van een Brug-WW. Ook moet het ministerie scholing bevorderen en verdringing op de arbeidsmarkt tegengaan. 28 november Het CNV keert zich tegen het vervlechten van pensioen en hypotheken. Werknemers met een laag inkomen of werknemers die huren zullen niet of nauwelijks van de regeling gebruik kunnen maken, maar betalen er wel aan mee. En dat tast de solidariteit van het collectieve pensioenstelsel aan. Aanleiding is een voortgangsbrief van staatssecretaris Klijnsma. De Tweede Kamer spreekt over de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. CNV-voorzitter Maurice Limmen is tevreden dat in de Kamer steun is voor een eigen scholingsbudget voor werknemers, dat kan worden meegenomen bij baanwisselingen. Daarnaast pleit Limmen voor extra inspecteurs om misbruik door schijnconstructies tegen te gaan. 29 november In het Instituut Beeld en Geluid in Hilversum vindt de jaarlijkse vrijwilligersdag van CNV Vakcentrale plaats. Onder andere CNV- voorzitter Maurice Limmen spreekt de vrijwilligers toe.
 22. 22. 22 5 december Het kabinetsplan om mensen na hun AOW-gerechtigde leeftijd te laten doorwerken zorgt voor oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. Dat stellen CNV, FNV en VCP in een brief aan de Tweede Kamer. 8 december Vakcentrales CNV, FNV en VCP roepen de Eerste Kamerleden op om nog niet in te stemmen met de nieuwe pensioenregels. De vakcentrales pleiten in een brief voor een stabieler pensioenstelsel dat minder afhankelijk is van de rente. 12 december Volgens CNV-voorzitter Maurice Limmen is de Wet Aanpak Schijnconstructies een prima stap om oneerlijke concurrentie tussen werknemers op de arbeidsmarkt tegen te gaan, maar pakt de wet nog lang niet alle schijnconstructies aan. 15 december De Eerste Kamer spreekt over het Belastingplan. CNV is van mening dat het te weinig aandacht heeft voor de koopkracht en arbeid ook niet goedkoper wordt. Het Algemeen Bestuur van CNV neemt afscheid van Eric de Macker, voorzitter van CNV Publieke Zaak. De Macker vertrekt per 1 januari 2015 bij de vakbond, die met CNV Onderwijs samen gaat als CNV Connectief. 16 december CNV, FNV en VCP maken zich grote zorgen over de beperkte capaciteit, kennis en werkwijze van de Inspectie SZW. In een brief vragen de vakcentrales aan de Tweede Kamer om de regering op te roepen maatregelen te nemen ter verbetering van de Inspectie SZW.
 23. 23. 23 16 december Het Algemeen Bestuur van het CNV stelt de definitieve arbeidsvoorwaardennota voor 2015 vast. Het CNV zet volgend jaar in op cao-afspraken met goede scholingsbudgetten, herstel van het derde jaar WW en een fatsoenlijke loonontwikkeling. Daarnaast gaat het CNV er alles aan doen om 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren. 16 december In reactie op de koopkrachtbrief van het kabinet merkt CNV- voorzitter Maurice Limmen op dat hoewel de koopkracht in 2015 meer stijgt dan eerder verwacht, het inkomen van grote groepen mensen achterblijft. 17 december De Eerste Kamer stemt in met de nieuwe financiële regels voor pensioenfondsen. Het CNV blijft bij haar kritiekpunten op de pensioenregels. 18 december Werknemers moeten zelf meer regie krijgen over hun eigen scholing en ontwikkeling. Zo reageert CNV-voorzitter Maurice Limmen op de kabinetsbrief Leven Lang Leren. Volgens Limmen bevat de brief interessante voorstellen, maar hij vindt dat werknemers nog verder moeten worden toegerust door persoonlijke ontwikkelingsbudgetten in te voeren.t aan zich hard te blijven maken voor twee procent. 19 december Het Algemeen Bestuur van het CNV keurt de Arbeidsvoorwaardennota 2014 goed. De CNV-bonden zetten in 2014 in op koopkrachtverbetering voor de af te sluiten cao’s, waarbij het aan de slag houden van mensen de grootste prioriteit heeft. Daar waar het mogelijk is, wordt niet nagelaten een hoge loonvraag neer te leggen.
 24. 24. 24
 25. 25. 3. Bestuurscentrum In ‘de polder’ is 2014 een jaar met wisselende resultaten. Aan de cao-tafels is de voortgang regelmatig moeizaam, en ook aan de centrale poldertafels zijn de resultaten gemengd. In sommige trajecten lukt het om goede voortgang te boeken binnen de Stichting van de Arbeid en de SER. Zo komen er onder andere SER-adviezen tot stand over arbeidsmigratie, discriminatie op de arbeidsmarkt en medezeggenschap in pensioenen. In andere trajecten is de voortgang allerminst gemakkelijk te noemen. Zo lukt het bijvoorbeeld niet om het SER-traject over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg met een ongedeeld advies af te sluiten; over de analyse zijn werknemers en werkgevers het wel met elkaar eens, maar over de oplossingen verschillen ze te veel van mening. Ook het SER-advies over de toekomst van de arbeidsmarkt en de WW (SER TAW), een belangrijke uitwerking van het Sociaal Akkoord, laat in 2014 op zich wachten. Aangezien de meeste dossiers met raakvlakken naar de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid al aan bod komen in dit jaarverslag naar aanleiding van de afspraken uit het Sociaal Akkoord (Wet Werk en Zekerheid bijvoorbeeld waar het flex en WW betreft, Participatiewet waar het de toekomst van de Bijstand, Wajong en sociale werkvoorziening betreft), is het belangrijk om extra stil te staan bij het onderwerp dat eigenlijk nauwelijks directe raakvlakken heeft met dat Sociaal Akkoord, maar waarop wel heel veel is gebeurd (en nog steeds blijft gebeuren): het pensioendossier. Een dossier dat volop in beweging is. Zo wordt er in 2014 in de politiek gesproken over het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK). Vanuit staatssecretaris Klijnsma wordt dit jaar bovendien het startschot gegeven voor een nationale pensioendialoog. De SER gaat daarom dit jaar van start met een advies over de toekomst van ons pensioenstelsel. Aan de vooravond van de start van dat advies presenteert het CNV zijn eigen pensioenvisie als inzet. 25
 26. 26. 26 Verdere uitwerking Sociaal Akkoord De uitwerking van het Sociaal Akkoord spitst zich in 2014 toe op een aantal wetgevingstrajecten, en een aantal trajecten in de Stichting van de Arbeid en de SER. Ten aanzien van de wetgevingstrajecten gaat het primair om de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), de Participatie- (en Quotum-) wet en de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Bij de STAR- en SER-trajecten zijn de belangrijkste het SER-advies over Toekomst Arbeidsmarkt en WW (SER TAW) en de Stichtingsadviezen over Overgang van Onderneming, Cao handhaving en naleving en Overleg Driehoeksrelaties (ODR). Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Het wetsvoorstel voor de Wet Werk en Zekerheid vloeit voort uit het Sociaal Akkoord. Door deze wet zullen er veranderingen optreden in de positie van flexwerkers, het ontslagrecht en de WW. De behandeling van de wet in de Tweede en Eerste Kamer vindt plaats in de eerste helft van 2015. Eind januari wordt er door CNV Vakcentrale een goed bezochte bijeenkomst belegd voor onderhandelaars vanuit de aangesloten bonden over de contouren en gevolgen van de wet. Een element van de wet is dat werknemers straks na een dienstverband van tenminste twee jaar bij dezelfde werkgever, bij ontslag recht krijgen op de zogenaamde ‘transitievergoeding’. In de Stichting van de Arbeid komen het CNV en andere sociale partners in februari 2014 tot een advies over het verrekenen van door de werkgever gemaakte scholingskosten met de transitievergoeding. Dat advies wordt begin februari naar de minister gestuurd. Kernpunten van het advies zijn dat de activiteiten die kunnen worden afgetrokken ofwel betrekking moeten hebben op een naderend ontslag, ofwel kosten die tijdens het dienstverband zijn gemaakt met als doel de employability van de werknemer in kwestie te verbeteren. Er moet altijd vooraf helderheid en overeenstemming zijn tussen werknemer en werkgever over welke kosten wel en niet afgetrokken 26
 27. 27. 27 zullen worden van de transitievergoeding en de kosten moeten ook echt herleidbaar zijn op het niveau van de individuele werknemer (dus kosten die voor jóu zijn gemaakt), daarnaast geeft de Stichting aan dat er een beperkte houdbaarheidstermijn moet zitten aan kosten voor employability die tijdens het dienstverband zijn gemaakt. Ondanks dit advies van de Stichting, blijkt gedurende het jaar dat het uitwerken van de lagere regelgeving rondom de transitievergoeding nog aanzienlijk tijd kost. Het CNV klankbordt op dit onderwerp steeds samen met de andere sociale partners met het ministerie. De definitieve regelingen worden pas in 2015 verwacht. De behandeling van de wet in de Tweede Kamer vindt in het eerste kwartaal van 2014 plaats. Aangezien de wet uitvloeisel is van het Sociaal Akkoord, en het CNV in de voorbereiding van de wet intensief is betrokken, spitst de lobby van het CNV zich erop toe om ervoor te zorgen dat tijdens de behandeling in de Tweede Kamer geen verslechteringen voor werknemers in de wet opgenomen worden; het Sociaal Akkoord is wat het CNV betreft immers geen keuzemenu. Hierover onderhoudt het CNV lobby-contacten met verschillende fracties in Den Haag. Op het punt van de aanpassing van de ketenbepaling (het aantal tijdelijke contracten dat een werknemer kan krijgen voor hij/zij recht heeft op een vast contract) besluit de Tweede Kamer, tot teleurstelling van het CNV, dat de invoering hiervan niet al zal ingaan op 1 juli 2014, maar pas op 1 juli 2015. De Wet Werk en Zekerheid wordt in februari met grote steun aangenomen in de Tweede Kamer en in juni volgt aanname van de wet in de Eerste Kamer. Verschillende gesprekken over specifieke uitwerking van de wet en lagere regelgeving, zoals hierboven al deels beschreven, blijven ook na aanname van de wet doorlopen. In aanloop naar de behandeling van de WWZ in de Tweede Kamer lanceert het CNV het idee van een Faillissementsfonds. Werknemers die straks na invoering van de nieuwe wet hun transitievergoeding niet uitbetaald krijgen omdat hun werkgever failliet is gegaan, zouden aanspraak moeten kunnen maken op een vergoeding uit zo’n 27
 28. 28. 28 fonds. Dit idee wordt door het CNV ook nogmaals ingebracht bij de politiek rondom Prinsjesdag en de begrotingsbehandelingen, maar blijft vooralsnog ongerealiseerd. Participatiewet, Quotumwet, Werkkamer en Werkbedrijven In de Participatiewet worden de huidige wettelijke regelingen voor mensen met een arbeidsbeperking (de Wsw en de Wajong) samengevoegd met de huidige Bijstand tot één wet. Een voor het CNV belangrijk onderwerp in het Sociaal Akkoord en de navolging daarvan in 2014, is de positie op de arbeidsmarkt van mensen met een arbeidsbeperking. In het Sociaal Akkoord hebben werkgevers, werknemers en de overheid samen afspraken gemaakt om in de komende jaren 125.000 extra banen voor deze doelgroep te gaan realiseren. Sociale partners en de gemeenten zullen daarvoor op regionaal niveau gaan samenwerken in zogenaamde Werkbedrijven. Overkoepelend wordt er gesproken in De Werkkamer, waarin sociale partners en de gemeenten samen zitting hebben. Het overleg in De Werkkamer loopt door na de start van De Werkkamer in 2013. Er wordt onder andere besloten om een aantal regionale pilots op te starten om ervaring op te doen met de zogenaamde Werkbedrijven, die zorg moeten gaan dragen voor het aan het werk helpen van onder andere mensen met een arbeidsbeperking. Vanuit de CNV-bonden worden bestuurders naar voren geschoven om deel te gaan nemen aan deze pilots. Het Bestuurscentrum van CNV Vakcentrale coördineert deze pilots. In 2014 betreft het nog vier pilots waarin het CNV participeert. Aan het eind van het jaar besluit het Algemeen Bestuur van het CNV de deelname van het CNV in alle 35 regionale Werkbedrijven vorm te willen geven door middel van het werven van actieve kaderleden die deze plekken gaan invullen. De invulling hiervan vindt verder plaats in 2015. 28
 29. 29. 29 De Participatiewet wordt in de eerste helft van 2014 behandeld in de Tweede Kamer. De voorzitter van het CNV stuurt voorafgaand aan de behandeling een brief aan de Kamer waarin hij o.a. de inkomens- en vermogenstoets voor jonggehandicapten afwijst, vraagt om het vastleggen van een minimaal recht op ondersteuning in de wet en vraagt om aandacht voor de onwenselijke gevolgen van de medische urenbeperking. Ook stuurt de voorzitter in februari een brief aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het creëren van lage loonschalen in cao’s voor mensen die onder de doelgroep van de Participatiewet vallen zodat deze mensen makkelijker aan het werk kunnen komen. Inhoudelijk vindt het CNV het creëren van deze loonschalen een goede zaak en heeft hier in het Sociaal Akkoord ook afspraken over gemaakt, maar de staatssecretaris geeft aan dat wanneer sociale partners niet voor 2017 in alle cao’s deze loonschalen hebben gecreëerd, werkgevers op dat punt de cao niet hoeven te volgen. Dat is een principieel punt, omdat wat het CNV betreft hiermee de positie van de cao wordt ondermijnd. De voorzitter heeft hierover een gesprek met de staatssecretaris. De Participatiewet wordt uiteindelijk aangenomen in de Tweede Kamer en net voor het zomerreces ook door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel is inmiddels meerdere malen gewijzigd, ook op punten die het CNV belangrijk vindt. In het uiteindelijke voorstel is bijvoorbeeld de voorgestelde wachttijd van vier weken voordat iemand een Bijstandsuitkering kan aanvragen, gesneuveld. Ook het feit dat mantelzorg als tegenprestatie voor een uitkering kan gelden, vindt het CNV een verbetering. Toch blijft de wet in het oordeel van het CNV een spijkerharde wet. Een van de zaken die aanvullend nog geregeld moet worden voor het aan het werk helpen van een grote groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is de wet die regelt dat wanneer werkgevers zich onvoldoende inspannen om deze mensen een plek binnen hun bedrijf te geven, ze een boete van 5.000 euro per niet 29
 30. 30. 30 gerealiseerde arbeidsplaats opgelegd kunnen krijgen. Deze wet, de Wet banenafspraak en Quotum arbeidsbeperkten (kortweg: Quotumwet) wordt begin juli door staatssecretaris Klijnsma naar de Tweede Kamer gestuurd. In september, voor aanvang van de behandeling van de wet in de Kamer, stuurt het CNV een brief naar de Kamerleden waarin ze o.a. haar wens uitspreekt dat mensen met een arbeidsbeperking langer dan in het wetsvoorstel onder de telling voor het quotum kunnen blijven werken, zodat werknemers met een beperking de kans krijgen om zich in hun werk te ontwikkelen. De Quotumwet wordt net voor het eind van het jaar aangenomen door de Tweede Kamer en wordt begin 2015 in de Eerste Kamer behandeld. SER-advies Toekomstige Arbeidsmarkt en WW In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat de SER advies zal uitbrengen over het hervormen van de WW naar een echte werknemersverzekering waarbij de sociale partners de regie hebben. Dit houdt in dat per 2020 de WW lastendekkend moet zijn waarbij de premie 50/50 verdeeld is tussen werkgevers en werknemers. Ook is de inzet dat sociale partners actief worden in de uitvoer van de WW. Het adviestraject zou in 2014 afgerond moeten zijn, maar die termijn is niet gehaald. In de Wet Werk en Zekerheid (als uitvloeisel van de in het Sociaal Akkoord gemaakte afspraken) is geregeld dat de overheid verantwoordelijk blijft voor de eerste twee jaar WW en dat voor de laatste 14 maanden sociale partners samen verantwoordelijkheid zullen dragen. Met werkgevers heeft het CNV in het Sociaal Akkoord daarover afgesproken dat er aan decentrale cao-tafels afspraken gemaakt zullen worden om de laatste 14 maanden WW en de opbouw van WW-rechten (die ook wordt beperkt in de WWZ) te repareren. Mede omdat het SER TAW-traject niet zo voorspoedig als gehoopt verloopt, wordt in juli vanuit de Stichting van de Arbeid een brief aan decentrale cao-partijen gestuurd over het oppakken van dit onderwerp aan de cao-tafel. Dit is voor het CNV belangrijk, vooral omdat rondom de reparatie van het laatste WW-jaar en 30
 31. 31. 31 de opbouw in kwartaal 3 ook een aantal zorgelijke signalen onze kant op komen vanuit werkgeversorganisaties, niet in de laatste plaats door uitlatingen in de media van de nieuwe voorzitter van werkgeversorganisatie VNO. Wet Aanpak Schijnconstructies In de eerste helft van 2014 ligt de focus wat betreft de aanpak van schijnconstructies op het overleg met het ministerie van Sociale Zaken in een klankbordgroep ter voorbereiding van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). De concept-wet, die net voor de zomer voor advies naar de Raad van State wordt gestuurd, bevat onder andere een vorm van ketenaansprakelijkheid voor cao-loon waardoor werknemers die onderbetaald worden door hun werkgever, hogerop in de keten hun recht halen. Ook zitten er voorstellen in om uitbetaling van het wettelijk minimumloon beter te regelen. Dit mag volgens het wetsvoorstel bijvoorbeeld niet meer contant gebeuren. In de loop van de tweede helft van het jaar wordt duidelijk dat de behandeling van de wet in de Tweede Kamer pas in 2015 zal plaatsvinden. In de tussentijd blijft er intensief contact met het ministerie over de voortgang van de plannen. In juli stuurt minister Asscher een voortgangsbrief naar de Kamer ten aanzien van de voortgang van zijn programma om schijnconstructies tegen te gaan. De aangekondigde WAS is daar een element van. Het CNV vraagt vervolgens middels een brief aandacht voor een aantal zorgpunten in de aanpak van de minister. Hierin wordt onder andere aandacht gevraagd voor een betere definitie van wat een ‘schijnzelfstandige’ is en uit het CNV zijn zorgen over de capaciteit van de Inspectie SZW. Ook vraagt het CNV opnieuw aandacht voor de rol die Nederland in Europa zou moeten spelen om problemen met gedetacheerde werknemers te voorkomen. In het kader van dit laatste onderwerp stuurt het CNV deze zomer ook een brief aan de kersverse voorzitter van de Europese Commissie, Jean- Claude Juncker. Zie ook het SER-advies over arbeidsmigratie ten aanzien van dit onderwerp. 31
 32. 32. 32 Sectorplannen In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat sociale partners de mogelijkheid krijgen voor hun sector een zogeheten sectorplan te maken. De sectorplannen moeten tijdens de crisis een bijdrage leveren aan het terugdringen van de werkloosheid, maar ook vooral een bijdrage leveren aan een beter functionerende arbeidsmarkt (ook na afloop van deze crisis). Wat betreft activiteiten die onder een sectorplan kunnen vallen kan onder andere gedacht worden aan de ontwikkeling van een sector-eigen Van-Werk-Naar-Werk- voorziening, scholing of de mogelijkheid om als oudere werknemer minder te werken ten gunste van een jongere1. De aanvragen voor de sectorplannen verlopen via drie tranches. Tot december 2013 konden in de eerste aanvraag-tranche plannen worden ingediend. In totaal zijn 37 plannen ingediend door regio’s en sectoren. In het eerste kwartaal van 2014 worden de ingediende sectorplannen voor een aanzienlijk deel beoordeeld door het ministerie. Plannen in onder andere de sectoren Bouw, ICT, Uitzenden en Schilders worden goedgekeurd. De tweede aanvraagronde gaat van start aan het begin van kwartaal 2. Hierin worden 65 aanvragen gedaan. Deze zijn in de loop van 2014 beoordeeld door het ministerie. In totaal zijn in 2014 79 sectorplannen goedgekeurd door het ministerie van SZW dat hier een bedrag van 439,5 miljoen euro aan gecommitteerd heeft, sociale partners dragen minimaal een zelfde bedrag bij. De derde en laatste aanvraagtranche voor de sectorplannen gaat lopen in de eerste helft van 2015. Het CNV neemt, net als in 2013, in de persoon van Patrick Fey (CNV Publieke Zaak) deel aan het Actieteam dat als aanjager fungeert voor de sectorplannen. Vanuit het Bestuurscentrum van de Vakcentrale wordt het Actieteam één dag per week ondersteund via een tijdelijke detachering van een van de beleidsadviseurs bij het secretariaat van de Stichting van de Arbeid. Deze collega is ook aanspreekpunt voor CNV-bestuurders als het gaat om vragen over de sectorplannen. 1. Deze laatste mogelijkheid is voor de tweede en derde aanvraagperiode niet meer van toepassing. 32
 33. 33. 33 Advies Driehoeksrelaties (Stichting van de Arbeid) Sociale partners hebben in het Sociaal Akkoord afgesproken dat de Stichting van de Arbeid een advies uitbrengt over driehoeksrelaties. In het advies zal er gekeken worden naar zogenaamde driehoeksrelaties, waaronder uitzendarbeid, payrolling en contracting. Het overleg over dit onderwerp verloopt zeer moeizaam en ligt ten gevolge hiervan ook grote delen van het jaar stil. Aan het eind van 2014 is de situatie dat er nog geen advies ligt. Advies Cao handhaving en naleving (Stichting van de Arbeid) In 2013 vraagt de minister van Sociale Zaken de Stichting van de Arbeid om antwoord te geven op een aantal vragen die betrekking hebben op de handhaving en naleving van cao-bepalingen. Deze vragen hangen samen met de afspraken die sociale partners en kabinet in 2013 in het Sociaal Akkoord maken over het voorkomen van cao-ontduiking en ter bevordering van handhaving en naleving. De adviesaanvraag is belangrijk vanwege de samenhang met de hierboven genoemde Wet Aanpak Schijnconstructies, de immer voortdurende maatschappelijke discussie over de positie van arbeidsmigranten, en het belang en gewicht van het avv-instrument voor de gemaakte afspraken in collectieve arbeidsovereenkomsten. In juni 2014 brengt de Stichting een gezamenlijk advies uit. De Stichting gaat hier specifiek in op: • het regelen van de private cao-naleving en cao-handhaving;  • kenbaar maken van kernbepalingen voor avv cao-bepalingen, d.w.z. cao-bepalingen die gelden voor vanuit het buitenland gedetacheerde werknemers;  • het eventueel instellen van een intersectoraal privaat cao- handhavingsorgaan; • een algemene code voor verantwoordelijk aanbesteden. Advies Overgang van Onderneming (Stichting van de Arbeid) In het Sociaal Akkoord is de afspraak vastgelegd dat sociale partners met elkaar binnen de Stichting van de Arbeid zullen 33
 34. 34. 34 gaan verkennen of en hoe de wetgeving rondom overgang van onderneming aangepast moet worden om ervoor te zorgen dat werknemers bij aanbesteding, uitbesteding of (schijn)faillissement werknemers, die het betreffende werk doen, het werk met behoud van arbeidsvoorwaarden kunnen volgen. Inzet van het CNV is om op een algemeen niveau sociale criteria op te laten stellen bij aanbestedingstrajecten, zeker ook met het oog op de verwachte toename van aanbestedingstrajecten op decentraal overheidsniveau. Hier valt te denken aan aanbesteding van de thuiszorg, jeugdzorg en de langdurige zorg. Maar ook schoonmaakdiensten en speciaal vervoer. Sectoren waar veel werkgelegenheid op het spel staat. Gedurende 2014 wordt hierover meerdere malen overlegd binnen de STAR. Dit overleg leidt nog niet tot een advies. Pensioenen en AOW Het pensioendossier is al meerdere jaren volop in beweging. Maar 2014 is in dat kader wel een erg druk jaar. Nieuwe regelgeving rondom Witteveenkader en Financieel Toetsingskader staan op de agenda, maar ook de bredere discussie over de toekomst van het pensioenstelsel krijgt een impuls. In dat kader presenteert het CNV ook zijn eigen pensioenvisie. Wijzigingen in de Pensioenwetgeving: Witteveenkader en nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) In 2014 staan er twee belangrijke wijzigingen in de pensioenwetgeving op de rol. De eerste is de aanpassing van het Witteveenkader. Dit kader bepaalt hoeveel pensioen er jaarlijks belastingvrij mag worden opgebouwd. Het kabinet verlaagt in 2014 het belastingvrij pensioensparen van 2,15 naar 1,875%. Het voorstel dat is aangenomen was een kleine verbetering ten aanzien van het eerste voorstel waarin het percentage teruggebracht zou worden naar 1,75%, maar ook het nieuwe voorstel, dat in december 2013 tot stand komt tussen het kabinet en de constructieve oppositie, is voor het CNV niet acceptabel. Het CNV wilde het opbouwpercentage 34
 35. 35. 35 op tenminste 2% houden. De nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat er minder pensioen opgebouwd kan worden. De tweede grote wijziging die in 2014 naar de Kamer gaat is het voorstel van de staatssecretaris ten aanzien van het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK). Dit is het kader waaraan pensioenfondsen moeten voldoen bijvoorbeeld ten aanzien van de hoogte van de dekkingsgraad van een fonds. Het CNV en de collega- vakcentrales zijn zeer kritisch ten aanzien van het wetsvoorstel. In september publiceren de centrales samen een positionpaper over het nFTK. Belangrijke punten hierin zijn onder andere dat de bonden vinden dat de generatiebestendigheid onevenwichtig is vormgegeven, het macro-economisch instabiel is en de hoge rentegevoeligheid van het stelsel zowel jong als oud hindert. Het voorstel wordt in december door de Eerste Kamer aangenomen. Start Nationale Pensioendialoog en CNV-visie pensioenen Staatssecretaris Klijnsma organiseert in de tweede helft van 2014 een nationale pensioendialoog, om met het pensioenveld en de samenleving in discussie te gaan over de toekomst van het pensioenstelsel. Ook de SER werkt in dit kader aan een advies. Vooruitlopend op de start van het SER-traject en de nationale dialoog presenteert het CNV zijn eigen visie op de toekomst van het pensioenstelsel. Het eerste exemplaar wordt tijdens een bijeenkomst met zo’n honderd genodigden vanuit de pensioenwereld, aangeboden aan SER-voorzitter Wiebe Draijer. Het CNV verwoordt hierin uitgangspunten en voorstellen. Uitgangspunten uit de notitie zijn: 1. Pensioen is een arbeidsvoorwaarde waar sociale partners per sector samen afspraken over maken. 2. Solidariteit is belangrijk, maar moet wel van twee kanten komen. 3. Collectiviteit moet behouden blijven. 4. De ambities van pensioenen hangen samen met het inkomen. 35
 36. 36. 36 Het CNV pleit op basis van deze uitgangspunten voor een stelsel waarin risico’s worden gedeeld, ook met zelfstandigen (zzp-ers) door middel van een pensioenplicht voor deze groep met flexibele inleg, maar waarbij de doorsneeopbouw wordt losgelaten. Daarnaast wil het CNV dat deelnemers meer zeggenschap krijgen waar het gaat om het beleggingsbeleid van fondsen. AOW-partnertoeslag Het CNV vraagt meerdere malen gedurende het jaar aandacht voor de AOW-partnertoeslag. Vanaf 2015 stopt de AOW-partnertoeslag. Alleen mensen die in december 2014 recht hebben op AOW- partnertoeslag behouden die. Als een jongere partner van een AOW-gerechtigde in december 2014 te veel verdient dan vervalt het recht op AOW-partnertoeslag voor altijd. Dat is onwenselijk, zeker als de inkomsten van de partner op dat moment maar tijdelijk zijn, bijvoorbeeld door een afvloeiingsregeling of een WW-uitkering, die kortdurend is. Hierdoor ontstaat er een fors inkomensgat. De staatssecretaris laat in een brief aan het CNV weten dat het wat haar betreft te duur is om het reparatie-voorstel van het CNV over te nemen. Wel wil de staatssecretaris nog in de Tweede Kamer regelen dat incidentele inkomsten van de partner niet kunnen leiden tot het definitief vervallen van het recht op toeslag. Met het aannemen van de Verzamelwet SZW in de Tweede Kamer in november 2014 wordt geregeld dat mensen die nu al AOW-partnertoeslag ontvangen, dit recht behouden als het inkomen van de partner tijdelijk (maximaal drie maanden) te hoog is (€ 1.331 per maand). Geen pensioen opeten in de Bijstand De gemeente Enschede overweegt in de loop van 2014 om mensen die bijstand aanvragen eerst te verplichten hun potje voor aanvullend pensioen aan te spreken voordat ze voor een uitkering in aanmerking komen. CNV-voorzitter Maurice Limmen laat publiekelijk weten dit principieel onjuist te vinden. ‘Pensioen wordt door mensen zelf gespaard als extra oudedagsvoorziening bovenop de AOW, daar 36
 37. 37. 37 moeten gemeenten van afblijven.’ De Kamer is dezelfde mening toegedaan en regelt eind 2014 dat mensen in de Bijstand inderdaad niet eerst hun pensioen hoeven aan te spreken. Het CNV is tevreden met deze stap. Kritiek op versnelde verhoging AOW-leeftijd en doorwerken na AOW op basis van slechtere voorwaarden In november stuurt staatssecretaris Klijnsma het wetsvoorstel ‘Versnelde verhoging AOW-leeftijd’ naar de Tweede Kamer. Met dit voorstel wil het kabinet het tijdspad waarmee de pensioenleeftijd wordt verhoogd tot 67 nog extra versnellen. Het CNV vindt dit ongewenst. Voorzitter Maurice Limmen stuurt daarom begin december een brief naar de Kamer waarin hij zijn bezwaren opsomt: mensen kunnen de negatieve effecten op hun inkomen niet goed opvangen en de wet draagt bij aan verdringing van jongere werknemers op de arbeidsmarkt in deze slechte economische tijd. Ook geeft Limmen aan dat er nog steeds geen goede oplossing is gevonden voor de problematiek van mensen met lagere levensverwachting. Het CNV pleit al langere periode (sinds het pensioenakkoord) voor de invoering van een flexibele AOW voor deze groep, zodat mensen zelf kunnen bepalen wanneer ze van hun AOW gebruik maken. In 2013 nam de Tweede Kamer een motie aan waarin gevraagd werd naar een onderzoek om de voor- en nadelen van een flexibele AOW in kaart te brengen. De onderzoeksresultaten zijn, tot teleurstelling van het CNV, eind 2014 nog steeds niet bekend, ondanks herhaalde oproepen van het CNV om haast te maken met het onderzoek. Eind oktober stuurt het kabinet ook het wetsvoorstel ‘Doorwerken na de AOW’ naar de Kamer. Behandeling van het wetsvoorstel vindt in 2015 plaats, maar in een eerste reactie wijst het CNV al op de negatieve effecten van het wetsvoorstel. De positie van de doorwerkende werknemer verbetert onvoldoende, terwijl de kans op verdringing van jongere werknemers groter wordt. Ook vindt het CNV 37
 38. 38. 38 de timing van het wetsvoorstel ongelukkig: ‘De focus van het kabinet zou eerst moeten liggen op het terugdringen van de werkloosheid en met name die onder oudere werknemers’, aldus CNV-voorzitter Limmen. Prinsjesdag, Banenplan en Arbeidsvoorwaardennota Traditioneel is de presentatie van de rijksbegroting op de derde dinsdag van september een belangrijk moment in het jaar voor het CNV. Zoals elk jaar gebruikelijk is presenteert het CNV namelijk ook elk jaar rond Prinsjesdag, zijn concept-arbeidsvoorwaardennota voor het komende cao-seizoen; in dit geval het seizoen 2015. De nota is voorbereid door de afdeling Beleid van de Vakcentrale in samenwerking en afstemming met de CNV-bonden. De nota bevat de belangrijkste elementen van de CNV-inzet voor het komende cao- seizoen. De titel van de nota van dit jaar is: ‘Werkenden op Waarde Geschat!’. De belangrijkste speerpunten uit de nota zijn: • Scholing: het CNV wil extra aandacht voor scholingsafspraken in cao’s om mensen wendbaar en weerbaar te houden op de arbeidsmarkt. • Derde jaar WW: de afspraken die op centraal niveau in het Sociaal Akkoord zijn gemaakt over het op peil houden van de duur en opbouw van de WW moeten komend seizoen op alle cao- tafels ingevuld worden. • Vrijvallen van pensioenpremies: Pensioenpremies die vrijvallen door de beperking van het Witteveenkader moeten ten gunste komen aan werknemers, bijvoorbeeld door het opplussen van de pensioenregeling, door duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren of door de koopkracht van werknemers extra te verbeteren. • Koopkracht en loonvraag: Een positieve ontwikkeling van de koopkracht is van groot belang voor het CNV en voor de 38
 39. 39. 39 economie. De loonstijging moet derhalve hoger zijn dan de inflatie. In sectoren waar het economisch goed gaat, of waar sprake is van een stijging van de productiviteit, moeten hogere loonafspraken gemaakt kunnen worden. De tweede helft van het jaar stond ook dit jaar, zoals andere jaren, deels in het teken van de begrotingsplannen van het kabinet. Deze plannen worden met Prinsjesdag gepresenteerd en in de zomer vinden altijd al achter de schermen onderhandelingen plaats. Het CNV vraagt in aanloop naar Prinsjesdag steeds consequent om een inzet op werkgelegenheid van het kabinet, o.a. door het verminderen van de lasten op arbeid. Net voor de zomer presenteren de gezamenlijke vakcentrales in dit kader ook gezamenlijk een Banenplan met daarin een selectie aan concrete maatregelen om de hoge werkloosheid, die voor het CNV een doorn in het oog blijft, aan te pakken. Onder andere plannen voor een lagere belasting op arbeid en het behouden van werk in de zorgsector, maar ook de CNV-wensen voor een wettelijk geregeld mantelzorgverlof en het aanpakken van schijnconstructies en cao-ontduiking komen terug in het plan. Achteraf valt te constateren dat het plan zelf geen voet tussen de deur heeft bewerkstelligd in de begrotingsonderhandelingen tussen het kabinet en de ‘constructieve oppositie’. In zijn reactie op de Prinsjesdag-plannen reageert het CNV de derde dinsdag van september daarom ook met de oproep om meer inzet rondom werkgelegenheid. Maar ook vraagt het CNV om de kwaliteit van de bestaande en nieuwe banen te verbeteren. Een investering in de Inspectie SZW is daarvoor bijvoorbeeld nodig. Het CNV maakt zich met betrekking tot de koopkrachtplaatjes met name zorgen om de positie van ouderen en mensen die aangewezen zijn op bijvoorbeeld de WMO. 39
 40. 40. 40 In kwartaal 4 wordt rondom de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer de lobby van het CNV verder vorm gegeven. Daarbij wordt onder andere ingezet op de hierboven genoemde investering in de Inspectie SZW. SER-trajecten Binnen de Sociaal Economische Raad zijn in 2014 verschillende adviezen tot stand gekomen. Hieronder wordt kort stilgestaan bij de verschillende adviezen. SER Gelijke behandeling In het voorjaar van 2014 wordt in de SER het advies ‘Discriminatie werkt niet! Advies over het tegengaan van discriminatie bij arbeid’ vastgesteld. Het advies geeft aan waar zich momenteel problemen voordoen rondom arbeidsmarktdiscriminatie en geeft, onder andere via een aantal best practices, handvatten over hoe deze problemen aangepakt kunnen worden. Het CNV is tevreden over de uitkomst van dit advies. Vanuit sociale partners zal in 2015 het thema verder opgepakt worden binnen het project Diversiteit in Bedrijf. SER Medezeggenschap Pensioenen In juni is het advies ‘Instemmingsrecht OR over arbeidsvoorwaarde pensioen’ vastgesteld. Op 20 maart heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een adviesaanvraag naar de SER gestuurd voor een advies over de medezeggenschap van werknemers bij besluiten over de pensioenregeling. Op dit moment kunnen pensioenregelingen die door een pensioenfonds worden uitgevoerd, zonder instemming van de ondernemingsraad worden gewijzigd, ook als de wijziging niet berust op een collectieve afspraak tussen sociale partners. De inzet van het CNV in dit traject was dat de positie van de ondernemingsraad versterkt wordt zodat werknemers altijd instemming moeten verlenen aan een wijziging van de pensioenregeling. Deze inzet is behaald en het CNV is tevreden over dit advies. 40
 41. 41. 41 SER Arbeidsmigratie Het in september 2013 opgestarte traject voor een SER-advies over Arbeidsmigratie loopt gedurende het grootste deel van 2014 door. Voor het CNV is het een belangrijk traject omdat het CNV met name ook aandacht wil vragen voor de schaduwkanten van arbeidsmigratie, bijvoorbeeld het risico op oneerlijke concurrentie op loonkosten door de huidige Europese detacheringsrichtlijn. Ten aanzien van dit onderwerp doet het CNV ook gedurende het jaar verschillende oproepen in de richting van zowel minister Asscher, als ook richting de Europese Commissie om tot aanpassing van de huidige regelgeving te komen. In dit kader brengen de voorzitter van het CNV en een kleine delegatie van de beleidsafdeling ook een werkbezoek aan Londen in juli om daar met een aantal denktanks en politici te spreken. In december komt het SER-advies tot een afronding. Naast een zeer heldere en gedegen analyse over het onderwerp, bevat het advies ook een aantal adviezen aan het kabinet, bijvoorbeeld om in overleg met sociale partners te komen tot een Actieplan ‘Bevordering eerlijke arbeidsmobiliteit in de EU’ en dit vervolgens nationaal en in de EU te agenderen. Onderdelen van zo’n actieplan zijn o.a.: Een vertrouwensoffensief, met name door betere handhaving op naleving van regelgeving, bijvoorbeeld in de transportsector, en van cao’s. Diverse maatregelen om gelijke behandeling en bekendheid met rechten/plichten t.a.v. arbeidsvoorwaarden (beloning, flexibele arbeidsrelaties, werkomstandigheden) te bevorderen, evenals inburgering. EU-richtlijnen doorlichten en herzien: de Detacheringsrichtlijn, coördinatieverordening sociale zekerheid, de Europese handhavingsrichtlijn en de Informatierichtlijn. De reactie van het kabinet op het advies volgt in 2015. 41
 42. 42. 42 SER Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg In het derde kwartaal werd er een groot SER-adviestraject afgerond wat betreft de Toekomst van de Arbeidsgerelateerde Zorg (TAZ). Hierbij wordt door de SER aangegeven dat de kwaliteit van de arbeidsgerelateerde zorg voor werknemers beter moet. Hoewel er overeenstemming is in het traject over de analyse en de knelpunten in het huidige stelsel van bedrijfsgezondheidszorg, is het binnen de Raad helaas niet gelukt om ook wat oplossingsrichtingen betreft tot een eenduidig standpunt te komen. Het CNV heeft, met andere vakbonden, binnen het advies gepleit voor een stelsel bestaande uit drie onderdelen: arbodiensten op bedrijfsniveau voor bedrijven die het zelf kunnen en willen regelen, sectorale of regionale arbodiensten voor de overige bedrijven en directe toegang tot zorgverlening via de huisarts waar nodig voor werkenden die geen gebruik kunnen maken van een bedrijfs- of sectorale/regionale arbodienst. De reactie van het kabinet op het advies volgt in 2015. Overige zaken Aandacht voor Leven Lang Leren Leven Lang Leren staat in 2014 ook veelvuldig op de agenda. Het CNV start zelf in 2014 met het opstellen van een visie op scholing en ontwikkeling, met als doel deze in 2015 af te ronden. In mei 2014 wordt het adviesrapport Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen besproken in de Tweede Kamer. Het CNV reageert hierop met de andere Nederlandse vakcentrales door aan te geven dat zij de zorgen deelt van de dalende studentenaantallen in het deeltijd hoger onderwijs. Scholing kan namelijk de wend- en weerbaarheid van werknemers op de arbeidsmarkt vergroten. Het CNV heeft echter kritiek op de oplossing om te gaan werken met vraagfinanciering waarbij er geen aandacht is voor de kwaliteit van het deeltijdonderwijs. Voor het CNV staat de kwaliteit van het onderwijs voorop. In het najaar overleggen het kabinet en sociale partners over Leven Lang Leren. Op 31 oktober verschijnt de 42
 43. 43. 43 kabinetsvisie Leven Lang Leren. Het CNV reageert gezamenlijk met de andere Nederlandse vakcentrales en geeft aan dat het fijn is dat het kabinet aandacht besteed aan Leven Lang Leren, maar dat sommige maatregelen wat meer ambitieus mogen worden ingevuld, vooral als het gaat om flexwerkers, zzp-ers, ouderen en laagopgeleiden. Ook aandacht voor basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden ontbreekt in de kabinetsvisie. Aandacht voor mantelzorgers Op verschillende momenten in het jaar vraagt het CNV aandacht voor de positie van mantelzorgers. In juni spreekt het CNV zich uit tegen de zogenaamde ‘mantelzorgboete’ in de Participatiewet, die ervoor zorgt dat mantelzorgers die een hulpbehoevende ouder in huis nemen er in inkomen op achteruit gaan. In het najaar roept CNV-voorzitter Limmen in een opiniestuk in Trouw de politiek op tot een discussie over betaald mantelzorgverlof. Recht op verlof voor mantelzorgers is weliswaar al geregeld in de wet, maar dat is onbetaald verlof. Het CNV zet bij cao-onderhandelingen al in op betaald verlof voor mantelzorgers, maar ook in de politiek moet dit een issue worden. Juist omdat er steeds meer werkende mantelzorgers zijn en zullen komen is het belangrijk dat mensen ook de middelen krijgen om werk en zorg goed te kunnen combineren. Dagloonbesluit WW herzien Op 1 juni 2013 is het zogenoemde Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in werking getreden. In deze nieuwe regeling is de Dagloongarantieregeling aangepast. De nieuwe regel houdt kort gezegd in, dat een WW-uitkering alleen gebaseerd mag zijn op een eerder hoger loon, als de werknemer tussentijds werkloos is geweest. Werknemers worden hierdoor aangemoedigd om eerst werkloos te worden voordat ze de overstap maken naar een baan. Dat is slecht voor de van-werk-naar-werk mobiliteit. In kwartaal 1 wordt, mede door lobby van het CNV, het dagloonbesluit herzien. 43
 44. 44. 44 ILO Van 28 mei tot en met 12 juni vindt in Genève de 103de ILO Conferentie plaats. Het CNV neemt hieraan deel als plaatsvervangend werknemersgedelegeerde en tevens lid van het comité dat een eerste discussie voerde over een Aanbeveling over transitie van informele naar de formele economie. Deze discussie legt een goede basis voor de Aanbeveling die volgend jaar moet worden vastgesteld. Evenals twee jaar geleden leidt de discussie of de ILO zich mag uitspreken over het stakingsrecht tot een conflict tussen werkgevers en werknemers in het comité dat gaat over de naleving van internationale arbeidsverdragen. 12 juni 2014 spreken de drie Nederlandse vakcentrales in een gezamenlijk persbericht hun onvrede uit over het feit dat internationale werkgevers, inclusief VNO-NCW, hiermee de internationale bescherming van het stakingsrecht ter discussie stellen. ITUC Van zondag 18 tot en met vrijdag 23 mei vindt het 3e Wereldcongres van de internationale koepel van vakcentrales, de ITUC, plaats. Het thema van het congres is ‘Building Workers Power’. Bij het congres organiseert het CNV een succesvol side-event over strategieën om jeugdwerkgelegenheid te bevorderen. Het CNV behoudt daarnaast haar zetel in de General Council. Aandacht voor grensarbeiders Samen met de andere vakcentrales uit de Benelux roept CNV- voorzitter Maurice Limmen het secretariaat-generaal van de Benelux op om meer te doen om grensarbeid tussen de Benelux- landen te bevorderen. Dat kan bijvoorbeeld door het wederzijds erkennen van diploma’s en betere informatievoorziening over wat je allemaal moet weten als werknemer als je in een ander land gaat werken. In de brief roepen sociale partners op dit op te pakken in overleg met sociale partners in de grensregio’s. Het CNV is in 44
 45. 45. 45 de grensregio’s met België en Duitsland vertegenwoordigd in vier zogeheten Interregionale Vakbondsraden. In deze raden richten Nederlandse en Belgische, respectievelijk Duitse vakbonden zich gezamenlijk op grensoverschrijdende arbeidsmarktvraagstukken. Communicatie/persvoorlichting De aftrap van het jaar 2014 viel samen met de aanstelling van Maurice Limmen als nieuwe voorzitter van CNV Vakcentrale. In persberichten, blogs, tweets en mediaoptredens waren het CNV en zijn bestuurders nagenoeg dagelijks zichtbaar. In alle landelijke en regionale dagbladen, vakbladen, nieuwssites en radio- en televisieprogramma’s kwam de mening van het bestuur van het CNV naar voren. Het ging hierbij om honderden media-optredens. Veel media-aandacht voor het CNV ging in het begin van het jaar uit naar de nieuwe voorzitter Maurice Limmen. In (kennismakings) interviews in kranten als o.a. NRC Handelsblad, het Financieele Dagblad en Trouw en verschillende andere media deed Limmen zijn visie op de arbeidsmarkt en de vakbeweging uit de doeken. Het interview in Trouw, waarin Limmen de problemen rond arbeidsmigratie aankaartte, leidde tot vragen in de Tweede Kamer en een reactie van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het pleidooi van voorzitter Maurice Limmen voor gelijk loon voor gelijk werk in Europa kreeg een vervolg met interviews in het Radio 1-programma Haagse Lobby, Transport Radio en Trouw. Ook de Jaaropening van het CNV op 21 januari in het Haagse theater Diligentia genereerde aandacht van de media. Landelijke media als het ANP, Nu.nl en De Telegraaf berichtten over het plan voor een faillissementsfonds, waar Limmen tijdens zijn nieuwjaarstoespraak tot opriep. 45
 46. 46. 46 Het eerste halfjaar stond verder in het teken van economische cijfers, die een voorzichtig herstel vertoonden. Voorzitter Limmen benadrukte in reacties in landelijke media en in een uitgebreid interview op Nu.nl dat er nog geen sprake is van economisch herstel zolang dit niet tot meer banen leidde. Daarnaast gaf het CNV haar reactie op de behandeling van diverse (wets)voorstellen, die veelal uit het Sociaal Akkoord voortvloeiden, zoals de Bijstandswet, Participatiewet en Wet Werk en Zekerheid. CNV was ook zichtbaar in de media met de 500 belastingzittingen die jaarlijks door het hele land plaatsvinden. Lokale nieuwssites en regionale dagbladen kondigden de zittingen aan, terwijl Editie NL (RTL 4) en Omroep Brabant ter plekke verslag deden van een belastingzitting, waar vrijwilligers en bezoekers vertelden over de meerwaarde van de CNV Belastingservice. Het tweede halfjaar begon met veel media-aandacht voor het Banenplan dat FNV, CNV en VCP begin juli presenteerden. Limmen lichtte in diverse landelijke media toe hoe de vakbeweging de werkgelegenheid een impuls kon geven. Na de nieuwsluwe zomer stond (de aanloop) naar Prinsjesdag centraal. Onder meer het Financieele Dagblad en BNR besteedden aandacht aan de inzet en reactie van het CNV op de Miljoenennota. Leidend hierin was een pleidooi voor lagere lasten op arbeid, het terugdringen van de werkloosheid en meer koopkracht voor werknemers, om zo de binnenlandse bestedingen aan te jagen. De Arbeidsvoorwaardennota, op de dag voor Prinsjesdag gepresenteerd, kon ook rekenen op aandacht van nieuwssites als Nu.nl en (regionale) kranten. Limmen was daarnaast bij live Radio 1-programma’s als Een Vandaag en Haagse Lobby te gast om over de werkgelegenheid, Prinsjesdag en het poldermodel te praten. 46
 47. 47. 47 In meer persoonlijke interviews in het Friesch Dagblad en Metro vertelde Limmen over zijn drijfveren en visie op de arbeidsmarkt. Een pleidooi voor betere regelingen voor mantelzorg, onder meer in een opinieartikel van Limmen in Trouw, kreeg herhaaldelijk aandacht. Trouw en het Friesch Dagblad reageerden in hoofdredactionele commentaren instemmend. In de laatste maanden van 2014 zette het CNV thema’s als arbeidsmigratie en flexibilisering op de publieke agenda. Op RTLZ en bij ANP kaartte Maurice Limmen de gevolgen van juridische uitspraken over buitenlandse arbeidskrachten en het aantal flexcontracten aan. In de Radio 1-programma’s TROS Kamerbreed en WNL Opiniemakers sprak Limmen zijn zorgen uit de over de toenemende flexibilisering en robotisering van de arbeidsmarkt. Ten slotte was het CNV veelvuldig in het nieuws met een reactie op het wetsvoorstel over doorwerken na de AOW, de groeiraming van het CPB en een pleidooi voor een persoonlijk scholingsfonds voor werknemers. 47
 48. 48. 48 4. CNV Internationaal Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen neemt een steeds grotere vlucht. Naast de inspanning van CNV Internationaal hierop via onze partners in West Afrika, Midden Amerika en Colombia, Oost Europa en Cambodja en Indonesië, wordt ook in Nederland steeds meer aandacht aan dit thema besteed. In de SER IMVO-werkgroep is een advies uitgewerkt (daarin is het belang van tripartite samenwerking benadrukt) ter ondersteuning van de sector risico-analyse in Nederland, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken, door KPMG. Dertien sectoren zijn geselecteerd waarin de grootste risico’s ten aanzien van zogenaamde ‘due diligence’ ten behoeve van mensenrechten zijn gedetecteerd. Arbeidsrechten nemen hierin een centrale plaats in. Wat tot gevolg heeft dat momenteel in drie sectoren: kolen, textiel en financiën, gewerkt wordt aan convenanten om de keten beter in kaart te krijgen en door middel van multi stakeholder dialoog goede afspraken te maken om o.a. de arbeidsomstandigheden te verbeteren. In de kolensector is ondertussen een convenant afgesloten, waarin de vakbonden en maatschappelijke organisaties helaas geen partij zijn geworden. Afspraken in de andere sectoren zijn in de maak en lijken op een breder draagvlak te kunnen rekenen. De samenwerking met de partners is nader geïntensiveerd. Via mails, telefoon en Skype is het contact intensiever gemaakt. In november hebben, voor het eerst, video conferenties met partners plaatsgevonden. Dit zijn vruchtbare momenten in de voortgang op het CNV Internationaal-programma maar ook in de strategie- ontwikkeling naar de toekomst. Van CNV-partners wordt daarin meer gelijkwaardigheid verwacht. De actuele problematiek van de partners per land en per regio speelde een belangrijke rol. Zoals de onverminderde dodelijke dreiging voor vakbondsmensen in met name Latijns Amerika, de enorme impact van Ebola en Boko Haram op onze partners in West Afrika, de complexe realiteit van de 48
 49. 49. 49 textielsector in Cambodja en de schrijnende problemen van jongeren in Moldavië. Onze partners maken daarin een verschil! Er is een nieuwe slag gemaakt in 2014 in de strategie-ontwikkeling naar de toekomst toe. In nauwe samenwerking met de CNV-bonden zijn discussies gestart over de manier waarop het CNV zich in het internationale veld in de toekomst zou moeten gaan positioneren. Met focus op eerder genoemde internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook op wereldwijde vraagstukken als jeugd ‘employability’, gender, sociale zekerheid en het bereiken van werkenden in de informele economie. Dit heeft tot gevolg gehad dat de CNV-bonden en CNV Internationaal elkaar meer zijn gaan vinden in het internationale werk. Meer gezamenlijk optrekken in internationale missies en het behalen van concrete resultaten in het internationale werk. De Stichting CNV Internationaal werkt er aan ook in haar bestuursstructuur hier vorm en uitdrukking aan te geven. Het Dagelijks Bestuur is vernieuwd met als nieuwe voorzitter Pieter de Vente. Daarnaast heeft de Raad van Advies onder voorzitterschap van Roel Rotshuizen zijn nieuwe positie en rol nader invulling gegeven. Als inhoudelijke kennishouders, strategische adviseurs en praktische meedenkers. Door deze versterkte dynamiek wordt er aan gewerkt het internationale werk van het CNV meer synergie en slagkracht te geven. Naast deze versterkte samenwerking binnen het CNV zijn ook buiten het CNV nieuwe strategische partners gevonden. De strategische partnerschappen met het ministerie van Buitenlandse Zaken, een nieuwe vorm van internationaal samenwerken na MFS Invisible, scattered, difficult to contact Niels Beerepoot, Charlotte Keijser, Jofelle Tesorio Amsterdam Institute for Social Science Research University of Amsterdam Union Challenges and Strategies to Engage Contract Workers in Developing Countries 49
 50. 50. 50 II, zijn voor CNV Internationaal nieuwe kansen om de samenwerking met maatschappelijke organisaties, zowel in Nederland als daarbuiten, nader vorm en inhoud te geven. Naast deze beweging is er ook de beweging van het internationale vakbondswerk naar de private sector ontwikkeling. Een uitdaging waaraan in 2015, ook omwille van continuering van de overheidssubsidie, nader vorm gegeven zal moeten gaan worden. CNV Internationaal steunt vakbondsorganisaties in ontwik- kelingslanden, zodat zij beter kunnen opkomen voor de rechten van werknemers in bijvoorbeeld de kledingsector. Als je zelf in Nederland werkt in de kleding-, textiel- of modesector, kun je daarbij een belangrijke rol vervul- len. Via het project WellMade kun je workshops volgen, die daar dieper op in gaan. Op de site lees je daar alles over: www.wellmade.org This project is funded by the European Union CNVI-0614-advertentie akkoordV2.indd 1 30-06-14 15:16 50
 51. 51. 51 5. Dienstencentrum 5.1 CNV Rechtshulp Per 1 januari 2014 gingen de juridische diensten die het CNV leverde via de OVM over naar de Stichting Achmea Rechtshulp. CNV Vakcentrale werd aangewezen als vereffenaar van de OVM en de Stichting Rechtshulp. Beide zijn op 17 november 2014 geliquideerd. 5.2 CNV Ledenservice Het eerste kwartaal stond in het teken van het afscheid van de collega’s en vrijwilligers van Opleiding en Training. In 2013 hebben de bonden besloten om met dit onderdeel te stoppen. Ook in 2014 hebben ruim 900 vrijwilligers zich ingezet voor CNV Belastingservice. Tijdens de 400 belastingzittingen in maart zijn weer vele leden geholpen bij hun belastingaangifte. Maar ook het hele jaar door verlenen vrijwilligers hulp bij het invullen van de aangifte. In totaal zijn in 2014 bijna 30.000 aangiften ingevuld (dit is inclusief fiscaal partners). Daarnaast is er ruim 700 maal een beroep gedaan op de nazorg van Belastingservice. De aantallen liggen in de lijn van vorig jaar. Door blijvende aandacht voor de uitgaven en efficiënt werken, zijn de kosten lager uitgevallen dan begroot. De tevredenheid blijft hoog. Gemiddeld wordt een rapportcijfer van 8,3 gegeven. HEEFT U AL EEN AFSPRAAK? Aanmelden kan via 030 - 751 1001 of online via www.cnv.nl/belastingservice BELASTINGAANGIFTE DOEN? BELASTINGSERVICE helpt u hier 51
 52. 52. 52 Dit jaar is op veel zittingen gewerkt met de Vooringevulde Aangifte (VIA). Naast de inkomensbelasting is er ook aandacht voor het aanvragen en wijzigen van huur- en zorgtoeslag. Hoewel de VIA makkelijk lijkt, is het toch van belang dat deze aangifte goed gecontroleerd wordt, en indien nodig gewijzigd en aangevuld. Ook dit jaar heeft CNV Belastingservice zich ingezet voor de speciale zittingen voor Poolse leden van CNV Vakmensen. De promotie van CNV Belastingservice kreeg extra aandacht. En met succes. Regionale kranten, omroepen en zelfs de landelijke pers heeft aandacht besteed aan CNV Belastingservice. Door een storing bij de Belastingdienst bleken niet alle aangiften door de Belastingdienst ontvangen te zijn. Dat leverde bij CNV Belastingservice extra werk op in de maand april. Tijdens het jaarlijkse overleg met de DG van de Belastingdienst staat de inzet van de vak- en ouderenbonden bij de Hulp bij Aangifte centraal. De Belastingdienst is zeer tevreden over de samenwerking en heeft dan ook aangegeven dat ze de vak- en ouderenbonden zullen blijven ondersteunen. Dit gebeurt op het vlak van scholing, alsmede het zorgdragen voor het aangifteprogramma. Tevens is gesproken over de verdergaande digitalisering en het sociaal vangnet voor mensen die hier moeite mee hebben. Vak- en ouderenbonden spelen een belangrijke rol hierin bij het aanbieden van hulp bij aangifte. In augustus is een wervingscampagne voor nieuwe vrijwilligers van start gegaan. Er is veel respons gekomen van met name leden tussen de 40 en 65 jaar. In het najaar volgden de nieuwe vrijwilligers de beginnerscursus. Voor de belastingcursus is getest met een e-learning variant. Dit zal in 2015 verder uitgetest worden. In de aanloop naar 2015 nemen de werkzaamheden toe, maar ook de overleggen met de Belastingdienst. Daarbij staat het te gebruiken aangifteprogramma centraal en de werkwijze rondom de VIA waar in 2015 mee gewerkt zal worden. De jubilarissen, in totaal 7.204, ontvangen aan het begin van het jaar een aankondiging, alvorens ze een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst. De 60- en 70-jarige jubilarissen worden thuis 52
 53. 53. 53 bezocht, tenzij ze naar een bijeenkomst willen komen. Op verzoek van de bonden worden de insignes en oorkondes niet automatisch nagestuurd aan jubilarissen die niet op een bijeenkomst komen. Jubilarissen kunnen desgewenst het insigne aanvragen. Dit leverde extra telefoonverkeer op bij het secretariaat. Verspreid over het land zijn 111 bijeenkomsten georganiseerd en zijn 3.365 jubilarissen gehuldigd. De jubilarissen ontvangen tijdens de bijeenkomst tevens het jubileumboekje met informatie over het CNV en gebeurtenissen uit de jubileumjaren. Voor 2014 is dit in een nieuw jasje gestoken. Aan 732 jubilarissen is het insigne en de oorkonde nagestuurd. 25-jarige jubilarissen van CNV Publieke Zaak ontvangen een VVV-bon. In totaal zijn 1.682 bonnen verstuurd. In 2014 is 517 keer een beroep gedaan op CNV Vertrouwenspersonen (t.o.v. 504 in 2013). De dienstverlening wordt goed gewaardeerd. Maar liefst 98% van de respondenten geeft aan positief (26%) of zeer positief (72%) te zijn. Naast de begeleiding van WIA keuringen is er steeds meer aandacht voor de begeleiding van leden tijdens de eerste twee ziektejaren (Wet Verbetering Poortwachter). Belangrijk is dat leden deze dienstverlening weten te vinden. In verschillende bondsbladen is aandacht besteed aan CNV Vertrouwenspersonen. Voor de vertrouwenspersonen zijn twee landelijke dagen georganiseerd waar informatievoorziening en netwerken centraal staan. Naast Maurice Limmen waren ook collega’s van bonden hierbij aanwezig. Zo stond de dag in het najaar in het teken van de massa-herkeuring van de Wajongers. CNV Jongeren is hierbij betrokken. Ook in 2014 zijn nieuwe stagiaires aan het werk gegaan. Ze bereiden zich voor om zelfstandig CNV Vertrouwenspersoon te worden.   JUBILARISSEN CNVD-0115-BANNER.indd 1 26-01-15 11:27 53
 54. 54. 54 In januari is afscheid genomen van onze vertegenwoordigers uit de regionale besturen van de Kamer van Koophandel. De KvK is met ingang van 1 januari een landelijke organisatie geworden. De regionale besturen hebben plaatsgemaakt voor vijf regionale adviesraden. Voor de nieuwe CNV-vertegenwoordigers in deze regionale raden is een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd. Als gevolg van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid gaat er in de loop van 2015 voor de UWV-ontslagadviescommissies veel veranderen als het gaat om de taakopvatting en werkwijze van de commissies. De concrete gevolgen worden verder uitgewerkt, SZW is hierin leidend. Het CNV levert hiervoor input aan een klankbordgroep van het ministerie. In december zijn onze vertegenwoordigers tijdens een seminar van UWV bijgepraat over de ontwikkelingen. In het voorjaar heeft een gesprek plaatsgevonden over het functioneren van de provinciale SER-en. Uit de tweejaarlijkse evaluatie van de SER blijkt dat de huidige vier provinciale SER-en goed functioneren. Aangegeven is dat het CNV, daar waar deze organen in het land in een behoefte voorzien, graag zijn steun en inzet wil blijven geven. In iedere provinciale SER is één CNV- vrijwilliger actief. In juni vond een landelijke bijeenkomst voor vertegenwoordigers in Interregionale Vakbondsraden (IVR) plaats met als doel ervaringen uit te wisselen en samen met de voorzitter in te gaan op het CNV-standpunt rond arbeidsmigratie. Tevens is een werkbezoek gebracht aan het grensinfopunt op de Nederlands-Duitse grens en organiseerden enkele IVR-en themabijeenkomsten. Door de afspraken uit het Sociaal Akkoord m.b.t. de totstandkoming van 35 arbeidsmarktregio’s en de mogelijke rol die het CNV hierin kan gaan spelen, neemt de belangstelling voor de regionale activiteiten binnen het CNV toe. Het CNV was via de bonden actief betrokken bij vier regionale ‘pilots’. 54
 55. 55. 55 Het Algemeen Bestuur heeft besloten actief te gaan meedoen in de nieuwe regionale Werkbedrijven in de 35 arbeidsmarktregio’s en hiervoor vrijwilligers te gaan werven. De uitvoering van het project is ondergebracht bij CNV Ledenservice. Er is een profiel opgesteld en een wervingsplan gemaakt. In december is de werving van start gegaan. Vanaf 2014 is Willem Jelle Berg de nieuwe bestuurder voor de Adviesraad Senioren en de Adviesraad Anders Actieven. Beide raden hebben een jaarlijkse themamiddag voorbereid. De thema’s waren respectievelijk: doorwerken na pensionering en de ontwikkelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt/participatiewet. De laatste bijeenkomst was ook dit jaar gecombineerd met de jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor vrijwilligers in de lokale raden en de cliëntenraden UWV. In beide adviesraden stonden verschillende beleidsonderwerpen centraal, waaronder de WMO. De Seniorenadviesraad heeft input geleverd voor de business case die in het kader van de Proeftuin Senioren is gemaakt. In het najaar hebben de vijftien bijeenkomsten van Onder Dezelfde Paraplu - een werkgroep van de Seniorenadviesraad - plaatsgevonden, met als thema zorg en belastingen. Van essentieel belang voor al het werk van CNV Ledenservice zijn al onze vrijwilligers. Aan het begin van het jaar is daarom ook het nieuwe vergoedingenbeleid aan coördinatoren geëvalueerd. Daarnaast is de vrijwilligersfolder vernieuwd. Twee groepen vrijwilligers deden mee aan de training klantgericht e-mailen. Het Vrijwilligersjournaal is drie keer verschenen. En in het najaar vond de jaarlijkse feestelijke Vrijwilligersdag plaats in Beeld en Geluid. De nieuwe opzet van deze dag was een succes. 55
 56. 56. 56 5.3 CNV Info In 2014 stelde CNV Info zich als doel om 10.000 leden in te schrijven. Men bleef steken op 10.334, wat 2% hoger is dan vorig jaar. De ledenwervers gingen wel weer meer op pad om bonden te ondersteunen met ledenwerving op beurzen en scholen. De groep was in 2014 totaal 1.405 uur voor het CNV elders in het land te vinden. Er zijn nog steeds veel kansen in de markt om onze diensten te kunnen verkopen. Wel is de traditionele dienstverlening aan het verschuiven naar vraag voor maatwerkoplossingen voor specifieke doelgroepen. Voor meer dan 120 kaderleden in de publieke sector verzorgde CNV Info diverse trainingen ‘wervend werken’. Kennelijk is er veel behoefte om basiskennis te verwerven over het binnenhalen/werven van nieuwe CNV-leden. Het aantal (inkomende) contacten via telefoon, e-mail en chat steeg in 2014 met 2.723 naar 213.731. De afdeling merkt duidelijk dat het traditionele telefoniekanaal in populariteit afneemt en de online contacten juist toenemen. Met name de chat scoort erg hoog qua tevredenheid bij de leden die contact zoeken. Veel leden en niet- leden communiceren via internet en mail. Telefonie blijft wel een belangrijk kanaal voor het inschrijven van nieuwe leden. Er werden via de telefoon 2.264 nieuwe leden ingeschreven. Om wachttijd te beperken is in 2014 op alle lijnen een zogenaamde ‘call me back’ functionaliteit aangeboden. Bellers konden hun telefoonnummer achterlaten en werden dan in de daluren teruggebeld. Hier maakten 4.000 bellers gebruik van. Hulp met betrekking tot juridische ondersteuning steeg met 9% tot bijna 40.000 hulpvragen. Een deel van de verhoging is vanwege uitbreiding van het advies voor CNV Onderwijs. Er werden door 56
 57. 57. 57 CNV Vakmensen ook campagnes gestart om meer bekendheid te genereren voor deze dienstverlening. De meeste vragen voor de sector onderwijs werden gesteld over verlofregelingen. Bij CNV Publieke Zaak over reorganisatie en bij CNV Vakmensen over specifieke cao-regelingen. In 2014 voltooiden de medewerkers het trainingsprogramma ‘Continue Nieuwe gaten Vinden’. In dit programma werden gesprekstechnieken voor eerste- en tweedelijns medewerkers verder uitgediept. Ledenwervers kregen specifieke sales-training. Het laatste kwartaal troffen wij voorbereidingen voor het overzetten van alle callcentersoftware naar een datacenter in Amsterdam. Hiermee kunnen wij het thuiswerken technisch beter ondersteunen en wordt ook de mogelijkheid geboden om inkomend telefoonverkeer op de thuiswerkplek af te handelen. 5.4 SSC ICT Het afgelopen jaar is voor SSC ICT in een woord samen te vatten: turbulent. Niet alleen voor wat betreft werkzaamheden, maar zeker ook als het gaat om de beleidsmatige ontwikkelingen. Begin van het jaar was KPMG bezig met een toetsing van onderdelen van het strategisch ICT-plan. Deze toetsing mondde uit in een overzicht van wenselijke ontwikkelingen op het gebied van ICT. Dit leidde weer tot een bondsbrede bijeenkomst op 12 maart 2014. Deze bijeenkomst leverde een aantal actiepunten op die vooral betrekking hadden op de Governance van ICT binnen de CNV-organisatie en de ontwikkeling van een gemeenschappelijke ICT-strategie. Deze punten zijn in de loop van het jaar opgepakt. Daarnaast is besloten om uit het strategisch plan alleen de migratie van Novell naar Microsoft en de overgang van Windows XP naar Windows 8.1 op te pakken. 57
 58. 58. 58 Om de migratie naar een nieuwe kantooromgeving te realiseren is een externe implementatiepartner geselecteerd. Deze begon in augustus met hun werk samen met de interne projectorganisatie. Door het Strategisch Overleg ICT was halverwege het jaar besloten om dit project, onder de naam Kantoorautomatisering Nieuwe Stijl (KaNS!), naast de staande organisatie uit te voeren. Verschillende gebeurtenissen leidden tot een op non-actief stelling van de manager SSC ICT. Een extern onderzoek resulteerde op 12 december in een ontslag op staande voet. Een driemanschap van de afdeling zelf heeft tijdelijk de leiding van de afdeling op zich genomen in nauwe afstemming met het Dagelijks Bestuur. Het project KaNS! zal in 2015 hopelijk tot een succesvol einde worden gebracht. Daarnaast zijn in 2014 ook de nodige andere activiteiten uitgevoerd. Zo vroeg SEPA gedurende het hele jaar aandacht. In de eerste plaats omdat het project dat in 2013 was opgestart, nog afgerond diende te worden, in de tweede plaats omdat de banken daarna nog diverse malen wijzigingen doorvoerden, die leidden tot extra werk voor de afdeling en de betrokken bonden. Verder is in 2014 verder gewerkt aan de API; de verbinding tussen BRS en andere systemen. Voor wat betreft de applicatie BRS is in 2014 de exploitatieovereenkomst met Piramide geëindigd. Daarnaast is er dit jaar verder onderzoek gedaan naar de opbouw en onderhoudbaarheid van BRS, waarbij is gebleken dat de applicatie zeer hoge exploitatiekosten met zich mee gaat brengen naar de toekomst toe. De leverancier Piramide bestreed dit. In combinatie met het feit dat in 2013 al was geconstateerd dat de broncode niet voldeed aan de eisen die eraan mochten worden gesteld, heeft het Strategisch Overleg ICT besloten om een eis tot schadevergoeding bij Piramide neer te leggen. Daarnaast is besloten om in 2015 een begin te maken met de vervanging van de applicatie door een nieuw CRM- systeem. 58
 59. 59. 59 5.5 SSC Financiën SSC Financiën heeft in 2014 haar hoofdactiviteiten uitgevoerd conform de Service Level Agreement (SLA) die met de verschillende CNV-klanten is afgesproken. De hoofdactiviteiten zijn het voeren van de financiële administratie, het samenstellen van een maandelijkse financiële rapportage, het ondersteunen bij het budgetteringsproces en het maken van de jaarrekening. Daarnaast verzorgt SSC Financiën ook de beleggingsadministratie van twee klanten, wordt het functioneel beheer van Dynamics AX in samenwerking met SSC ICT uitgevoerd en worden project- en incidentele rapportages gemaakt. Ook worden verschillende (project) verantwoordingen voorbereid zodat een accountantsverklaring wordt verkregen. Specifieke activiteiten in 2014 waren: de nieuwe projectrapportage voor CNV Internationaal, extra ondersteuning CNV Onderwijs op controllersgebied, werkbezoeken in Moldavië, Colombia en Cambodja voor EU-projecten van CNV Internationaal, meewerken aan uitvoering EDP-audit door Duijnborgh Audit, opleveren van specifieke rapportages in het fusietraject van CNV Onderwijs met CNV Publieke Zaak, voorbereiden van de financiële administratie voor CNV Connectief en voorbereiden van de financieel administratieve veranderingen in de BTW. Vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid ziet SSC Financiën de taak om een leerbedrijf te zijn voor financiële studenten. In dit kader heeft de afdeling twee stagiaires op de afdeling gehad die hun eerste- en tweedejaars respectievelijk derdejaars stage met een goed resultaat hebben kunnen uitvoeren. De doelstellingen van de afdeling bestaan, naast de reguliere en ad hoc activiteiten, uit het continu verbeteren van de dienstverlening. Deze doelstellingen en de geplande uitwerking daarvan zijn opgenomen in het ‘A3-jaarplan’ van de afdeling. In 2014 is, in lijn met dit A3-plan, een start gemaakt met digitaal werken, zowel om de dienstverlening te verbeteren als om efficiënter te kunnen 59
 60. 60. 60 werken. Het uiteindelijke doel ‘volledig digitaal werken’ moet in 2015 worden bereikt. Hiervoor zijn in 2014 aanpassingen gemaakt in het crediteurenproces en is er overgestapt op, en geïnvesteerd in, het werken met twee beeldschermen. Een andere doelstelling van de afdeling is dat SSC Financiën een financieel gezonde organisatie is. De afdeling is in 2014 ruim binnen de begroting gebleven zowel op de personele als op de overige kosten. De belangrijkste contacten van SSC Financiën zijn de banken en de accountants. Voor het boekjaar 2014 is EY de accountant van alle CNV-bonden en hiervoor is een team van EY in 2014 voor de interim controle geweest. Om het betalingsverkeer goed te laten verlopen is regelmatig contact met de verschillende banken (Rabobank, ING en Van Lanschot). Verder verzorgt Pylades de ondersteuning van Microsoft Dynamics AX en wordt de beleggingsadministratie gevoerd in een software pakket van Emanon. Om goede rapportages uit dit pakket te kunnen halen is contact geweest met een adviseur van Emanon. SSC Financiën heeft een prima jaar gehad in 2014. De producten zijn tijdig opgeleverd en binnen het budget afgerond, de klanttevredenheid is een 7,5 en de sfeer op de afdeling is goed. Voor 2015 staan verschillende nieuwe activiteiten gepland zoals het implementeren van een inkoopmodule, de BTW-administratie inrichten en het afronden van het digitaliseren van het hele financiële proces. 5.6 SSC Facilitaire Ondersteuning Het jaar 2014 was voor Facilitaire Ondersteuning een jaar vol uitdagingen en een zeer druk jaar. Een jaar waarin er hard gewerkt is en dat is beloond door onze klanten met een gemiddeld cijfer voor de klanttevredenheid van 8,7. 60
 61. 61. 61 Ook in 2014 is deelgenomen aan de MKFA-benchmark (Meetmethodiek Kwaliteit van Facilitaire Activiteiten). Dit gebeurt in de eerste plaats om de afdeling op een zuivere manier te toetsen aan de markt. Met de ondersteuning van Fier.FM worden jaarlijks de uitgangspunten ontwikkeld die gebruikt worden voor het vaststellen van de exploitatie en te komen tot nieuwe inzichten. De deelnemers zijn o.a. provincies, gemeentehuizen, nutsbedrijven alsook de Schipholgroep. De uitkomst van de benchmark 2014 laat zien dat er efficiënt en doelmatig wordt gewerkt door de afdeling. De uitdagingen/kansen voor de aankomende jaren liggen voornamelijk op het terrein van de huisvesting, bedrijfsrestaurant en de documentreproductie. De gemiddelde MKFA-deelnemer scoort met name op het aantal m²bvo per fte 28,65 beter dan het CNV met m²bvo per fte 41,09. Ook op het aantal werkplekken per fte is de score minder gunstig, namelijk 0,99 fte per werkplek door de MKFA-deelnemers en 0,71 fte per werkplek bij het CNV. Het bedrijfsrestaurant is opnieuw aanbesteed en wordt gedeeld met Samen Veilig Midden Nederland. Mede hierdoor is de verwachting dat de kosten significant zullen afnemen. De highlights van 2014 zijn: • Verkoop pand CNV Vakmensen Rotterdam • Verhuur derde etage Tiberdreef aan Samen Veilig Midden Nederland • Samen Veilig Midden Nederland heeft de huurovereenkomst Aïdatoren verlengd • Aanbesteding catering Utrecht afgerond • Verbouwing bedrijfsrestaurant Utrecht afgerond • Aanbesteding afvalbeheer afgerond voor Utrecht, Apeldoorn, Drachten en Hoofddorp • Met succes bezwaar aangetekend tegen de WOZ-waarde Utrecht en Hoofddorp • Overeenkomst PostNL opnieuw onderhandeld • Ontruimingsplan Tiberdreef en regiokantoren geüpdatet conform NEN 8112 61
 62. 62. 62 • Jaarlijkse BHV-trainingen alsook de algehele ontruiming afgerond • 6 miljoen kopieën verwerkt • 11 van de 14 etages met succes verbouwd en ± 300 medewerkers zijn in- of extern verhuisd • Verbouwing en een interne verhuizing van een tweetal regiokantoren afgerond • Start implementatie van FMIS-systeem • 13.000 bezoekers ontvangen Een groot aantal leerlingen van de verschillende ROC-, VMBO- en MBO-scholen in Utrecht hebben op de afdeling een goede stageplaats gevonden. Alle leerlingen hebben, mede dankzij de goede interne begeleiding, de stage met goed gevolg afgerond. 5.7 SSC P&O Voor wat betreft CNV Vakcentrale lag de focus van het SSC P&O in 2014 op de afronding van de outsourcing van de afdeling Rechtshulp richting Achmea. Ook vroeg de afdeling ICT meer dan gemiddelde tijdsbesteding. In algemene zin was er binnen de Vakcentrale ruime aandacht voor het thema Duurzame Inzetbaarheid. In personeelsbijeenkomsten werd dit thema vanuit verschillende invalshoeken belicht. Binnen CNV Vakmensen was 2014 voor het SSC P&O vooral het jaar waarin het herschreven HR-beleidsplan geïmplementeerd moest worden. Zo werd het Management Development-traject volop uitgerold en werd er een start gemaakt met het gebruik van de nieuwe gesprekscyclus. Een bijdrage vanuit het SSC P&O werd ook geleverd aan een belangrijk traject dat opgestart werd in 2014 in het kader van visieontwikkeling op de huisvesting in de toekomst en op welke wijze binnen die visie met elkaar optimaal zou kunnen worden samengewerkt. In al deze ontwikkelingen werd nauw samengewerkt 62

×