Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jaarverslag cnv vakcentrale 2012

Jaarverslag cnv vakcentrale 2012

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Jaarverslag cnv vakcentrale 2012

 1. 1. 69e Verslag van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland 1 januari – 31 december 2012
 2. 2. 2 CNV Vakcentrale - 69e Verslag (2012)
 3. 3. CNV Vakcentrale - 69e Verslag (2012) 3 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 4 2. Het jaar in vogelvlucht pag. 6 3. Bestuurscentrum pag. 21 4. CNV Internationaal pag. 29 5. Dienstencentrum pag. 30 5.1 CNV Rechtshulp pag. 30 5.2 CNV Ledenservice pag. 31 5.3 CNV Info pag. 33 5.4 SSC ICT pag. 33 5.5 SSC Financiën pag. 34 5.6 SSC Facilitaire Ondersteuning pag. 35 5.7 SSC P&O pag. 36 6. Vereniging pag. 37 6.1 Algemeen en Dagelijks Bestuur pag. 37 6.2 Werkorganisatie pag. 38 6.3 Ledenontwikkeling pag. 39
 4. 4. 4 CNV Vakcentrale - 69e Verslag (2012) 1. Inleiding 2012 is een jaar waarin de economie zich niet herstelde en waarin veel aandacht uitging naar de vraag op welke manier dat herstel wel vorm kan krijgen. Het CNV investeerde tijd en energie in de beïnvloeding van de politieke besluitvorming, die onder andere vorm kreeg in het regeerakkoord dat betrekkelijk kort na de verkiezingen vorm kreeg. Met grote regelmaat bepleitte het CNV overleg tussen werkgevers, werknemers en het kabinet om te komen tot een sociaal akkoord. Dat akkoord werd uiteindelijk op 11 april 2013 gesloten. In het voorjaar van 2012 werd door het Algemeen Bestuur van het CNV een Taskforce benoemd, die tot taak kreeg voorstellen te ontwikkelen voor een duurzame toekomst van de christelijke vakbewe- ging. In deze Taskforce werd deelgenomen door bonden en Vakcentrale.
 5. 5. EXCELLENTE EN CNV Vakcentrale - 69e Verslag (2012) 5 2012 begint met de uitwerking van de opzegging van de ACP en ACOM per 1 juli 2012, die aanzienlijke gevolgen heeft voor de CNV werkorganisatie. Ondanks dat blijkt uit onderzoek onder de medewerkers dat het vertrouwen in de organisatie is gegroeid. Om de beheersmatige aspecten van de werkorganisatie optimaal vorm te ge- ven werd al vroeg begonnen met de begroting 2013 en is een aantal nieuwe beheersinstrumenten verder ontwikkeld of in gebruik genomen. In dit kader is ook de in november afgesloten cao met de CNV Dienstenbond van betekenis voor een verdere, stabiele ontwikkeling van de interne organisatie van de CNV Vakcentrale. Pieter de Vente algemeen secretaris
 6. 6. 6 CNV Vakcentrale - 69e Verslag (2012) 5 januari CNV voorzitter Jaap Smit benadrukt, naar aan- leiding van verschillende pleidooien voor één vakbeweging in Nederland, het belang van het CNV als zelfstandige vakbeweging met een eigen geluid. Smit gebruikt de woorden ‘Con- structief eN Vernieuwend’, om aan te geven dat het CNV voor een constructieve houding en bereidheid tot nieuwe oplossingen staat. De letters CNV bundelen de redelijken en con- structieven binnen de vakbeweging. 10 januari Het CNV maakt het definitieve arbeidsvoor- waardenbeleid bekend. Het CNV eist voor 2012 de totale loonruimte op, die moet worden aan- gewend voor harde werkgelegenheidsafspra- ken en inflatiecorrectie. Iedereen moet naar vermogen mee kunnen werken en duurzame inzetbaarheid van werknemers staat voorop. Daarbij horen ook afspraken over scholing en loopbaanactiviteiten voor werknemers met langere dienstverbanden. 11 januari Jaap Smit bezoekt met een Nederlandse de- legatie golfstaat Oman om het poldermodel uit te leggen en te promoten. Smit gaat samen met Agnes Jongerius (FNV), Alexander Rinnooy Kan (SER), Coen Teulings (CPB), Paul Schnabel (SCP) en Jan Willem van den Braak (VNO-NCW) in overleg met Omanitische ministers. Neder- land moet zuinig zijn op het poldermodel, be- nadrukt Smit, constructief overleg tussen alle partijen is in een tijd waarin grote vraagstuk- ken op tafel liggen van groot belang. 18 januari Jaap Smit reageert op het waarschijnlijke ver- trek van de ACP uit het CNV. Smit spreekt zijn zorg uit naar de leden en vraagt zich af of zij hier werkelijk bij gediend zijn. Juist in deze tijd is het van belang om de krachten te bunde- 2. het jaar in vogelvlucht len, zegt Smit. Een versplinterde vakbeweging vormt geen tegenwicht tegen de sterke werk- geversorganisatie. 19 januari Op de nieuwjaarsbijeenkomst in Den Haag presenteert het CNV een onderzoek naar de moderne behoeften van de Nederlandse be- roepsbevolking. Uit het onderzoek blijkt dat ruim driekwart tevreden is over zijn of haar huidige baan. Afwisseling in het werk, waarde- ring, persoonlijke ontwikkeling en werksfeer zijn achtereenvolgens de belangrijkste waar- den / drijfveren op het werk. Salaris blijkt min- der van invloed op werkplezier. In zijn nieuw- jaarstoespraak spreekt Smit de wens uit dat we vanuit een gezamenlijke verantwoordelijk- heid tot de juiste keuzes zullen komen, waarbij de inbreng van iedereen meegewogen wordt. Schrijfster Désanne van Brederode houdt een lezing over leiderschap. 24 januari CNV vice-voorzitter Maurice Limmen pleit, naar aanleiding van een oproep van een aan- tal hoogleraren voor een sociale vlaktaks, voor een progressief belastingstelsel. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen en een vlaktaks ondergraaft dit principe.
 7. 7. CNV Vakcentrale - 69e Verslag (2012) 7 27 januari Het CNV toont zich bezorgd dat de introductie van nieuwe Europese regels over collectieve acties het stakingsrecht in Nederland zal be- perken. Maurice Limmen benadrukt dat staken het uiterste redmiddel is, en dat in Nederland doorgaans alleen gestaakt wordt als het echt niet anders kan. Zodoende is er geen aanlei- ding om het stakingsrecht in te perken. 31 januari Minister Kamp van Sociale Zaken doet te wei- nig aan het risico op onderbetaling van werk- nemers, ondanks eerdere brandbrieven van de vakbeweging. Voor het CNV is het onacceptabel dat er wordt gemorreld aan de ondergrenzen qua arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstan- digheden. 1 februari Het CNV neemt stelling tegen de nieuwe Wet Werken naar Vermogen, die het kabinet naar de Kamer heeft gestuurd. Volgens Jaap Smit is het een kale bezuiniging en draagt het niet bij aan de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking. Jongeren met een handicap dreigen aan de kant te komen staan en dat is voor het CNV onaanvaardbaar. 2 februari Field-supervisor Fred Panneman uit Delfgauw (47) is de winnaar van de CNV ‘Supercollega’- verkiezing. De medewerker wordt gehuldigd door Jaap Smit. In 2011 ging het CNV op zoek naar de ‘Supercollega’, om aandacht te vragen voor mensen die hun werk met hart en ziel doen. 9 februari Jaap Smit laat in een reactie op een pleidooi van VNO/NCW-voorzitter Bernard Wientjes voor een algehele nullijn weten, in te kunnen stemmen met loonmatiging. Maar Smit roept de werkgevers op het goede voorbeeld te ge- ven voor wat betreft de salarissen en bonussen van de werkgevers zelf. Smit wil graag om tafel om te praten over een breed gedragen sociaal akkoord, als werkgevers ook bereid zijn duur te investeren in mensen en in banen. 13 februari Eind januari hebben de CNV-bonden de leden ondervraagd hoe zij denken over de huidige economische crisis en de bestrijding ervan. De leden van het CNV zien de oplossing voor de huidige economische crisis in meer onder- linge solidariteit tussen mensen met hoge en lage inkomens. De CNV-leden zijn fel gekant tegen de afbraak van het sociale zekerheids- stelsel. Verder pleiten zij voor maatregelen die voor meer werkzekerheid zorgen. Ruim 19.000 CNV-leden hebben een digitale enquête over de crisis ingevuld. 14 februari Het CNV wil alle verschillende heffingskortin- gen, toeslagen en aftrekposten samenvoegen en beperken tot drie heffingskortingen. Daar- mee wordt het eenvoudiger en blijft het een progressief stelsel, laat de vakbond weten in een brief aan de Tweede Kamer.
 8. 8. 8 CNV Vakcentrale - 69e Verslag (2012) 15 februari In een reactie op de CBS-cijfers over de eco- nomische ontwikkeling in 2011 maakt Jaap Smit zich sterk voor vertrouwen en werkge- legenheid. Wat Smit betreft wordt er daarom bij onderhandelingen, die begin maart starten tussen de coalitiepartijen over extra bezuini- gingen, gekeken naar structurele hervormin- gen, zoals de woningmarkt, de zorg en de ar- beidsmarkt. 27 februari Het CNV doet samen met de Vakcentrale MHP een beroep op Tweede Kamerleden de wet- geving over arbeidsomstandigheden niet te beperken voor kleine zelfstandigen. Volgens Maurice Limmen zijn de regels er niet voor niets en moeten ZZP’ers ook veilig en gezond kunnen werken. 28 februari Pensioenen zijn een kwestie tussen werkge- vers en werknemers, sociale partners zijn samen verantwoordelijk voor pensioenen, die deel uitmaken van de arbeidsvoorwaarden van werknemers. Dat benadrukt voorzitter Jaap Smit in een reactie op een voorstel van minis- ter Kamp om de wijze van besturen van pensi- oenfondsen te veranderen. 1 maart In een reactie op de CPB-cijfers pleit Jaap Smit voor meer sociaal perspectief, en niet alleen te spreken over bezuinigingen. Zekerheid voor de lange termijn kan alleen ontstaan door her- vormingen op de woningmarkt, in de zorg en op de arbeidsmarkt. Smit roept ook de werk- gevers op verantwoordelijkheid te nemen en te investeren in hun werknemers. 2 maart In een brief aan premier Rutte vraagt Jaap Smit de sociale zekerheid met rust te laten. Als er bezuinigd moet worden, zijn de vennoot- schapsbelasting en het verhogen van het top- tarief te overwegen. Verder stelt Smit voor om nu te starten met hervormingen op zowel de arbeidsmarkt, de woningmarkt als in de zorg, die geen druk leggen op het economisch her- stel. Een kleine lastenstijging voor iedereen is te begrijpen, wanneer juist de meest kwetsba- ren worden getroffen. 6 maart Het Algemeen Bestuur van het CNV onder- steunt de passend onderwijs staking van CNV Ondewijs op 6 maart in de ArenA in Amster- dam. Er is een steunbetuiging verstuurd naar het bestuur van CNV Onderwijs. Tienduizen- den stakers uit het hele land komen dinsdag 6  maart naar de ArenA om te demonstreren tegen de bezuinigingen op passend onderwijs. 7 maart Maurice Limmen wijst in een blog op de nega- tieve kanten van de flexibilisering van de ar- beidsmarkt. Uit een rapport van het SCP blijkt dat werkgevers tijdelijke contracten steeds vaker inzetten voor vast werk. Volgens Lim- men jaagt het kabinet de flexibilisering van de arbeidsmarkt aan, onder andere door de mo- gelijkheden voor werkgevers uit te breiden om mensen langdurig op basis van een contract voor bepaalde tijd in dienst te nemen. 8 maart IJmert Muilwijk, voorzitter van CNV Jongeren, is tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer
 9. 9. CNV Vakcentrale - 69e Verslag (2012) 9 over de Wet Werken naar Vermogen verte- genwoordiger namens het CNV. Muilwijk pleit voor een fundamentele aanpassing van de wet, waarin het recht op ondersteuning wordt op- genomen. 15 maart Tijdens het voorjaarscollege in Doorn spreekt Jaap Smit over de veranderende werknemer. Deze is een andere werknemer dan 30 jaar geleden. Hij heeft andere opvattingen over de betekenis van werk, arbeidsvoorwaarden, zeg- genschap en verantwoordelijkheid. Dit heeft gevolgen voor de toekomst van arbeidsorga- nisaties, de vakbeweging en daarmee het pol- dermodel, aldus Smit. 20 maart Volgens Jaap Smit onderstrepen de nieuwe cijfers van het CPB dat de overheid meer moet investeren in vertrouwen van mensen. Vol- gens Smit hebben mensen dringend behoefte aan vertrouwen en aan leiderschap, waarbij verantwoordelijkheden niet worden ontlopen, maar daar worden genomen waar ze noodza- kelijk zijn. 23 maart Jaap Smit spreekt op de landelijke actiedag voor de sociale werkvoorziening. Volgens Smit moet de Wet Werken naar Vermogen funda- menteel worden aangepast en verdienen men- sen aan de onderkant van de arbeidsmarkt on- dersteuning. 29 maart Jaap Smit roept de sociale partners en het ka- binet op om snel aan tafel te gaan. Nederland staat voor een geweldige opgave. Juist nu moet de polder zijn kracht laten zien, vindt Smit, en uit de verlamming stappen. Namens het Alge- meen Bestuur van het CNV geeft Smit aan be- reid te zijn te onderhandelen over een ‘pas op de plaats’ in de loonontwikkeling, in ruil voor een aantal harde voorwaarden die met name de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt betreffen. Smit licht zijn oproep ’s avonds toe in de talkshow Pauw & Witteman. 5 april Maurice Limmen reageert op de visie van staatssecretaris De Krom over het stelsel voor veilig en gezond werken. Volgens Limmen zijn de arbeidsomstandigheden nog onvoldoende voor een goed functionerende arbeidsmarkt. 11 april De vrijwilligers van CNV Belastingservice heb- ben tussen eind februari en eind maart een kleine 19.000 afspraken voor een- of tweeper- soonsbelastingaangiftes afgehandeld: circa 35.000 aangiftes en 5.000 aanvragen van huur- en zorgtoeslag zijn naar de Belastingdienst verzonden. Ongeveer 1.000 vrijwilligers heb- ben hierbij geholpen, tijdens 550 zittingen op 188 locaties door het hele land. 18 april Het CNV pleit voor een kostendekkende kilo- metervergoeding. De onbelaste vergoeding voor zakelijke kilometers moet omhoog, van 19 naar 24 cent. De afgelopen jaren is de ki-
 10. 10. 10 CNV Vakcentrale - 69e Verslag (2012) lometervergoeding verlaagd en zijn de brand- stofprijzen duurder geworden, waardoor de vergoeding voor veel werknemers niet meer kostendekkend is. 18 april Het CNV en de vakcentrales FNV en MHP vra- gen de Tweede Kamer het stakingsrecht te be- schermen en het kabinet te vragen haar veto uit te spreken over de Monti II verordening. De Europese Commissie tast met dit wetsvoorstel onder andere het stakingsrecht van werkne- mers aan in alle Europese landen aan. 18 april Het Algemeen Bestuur van het CNV besluit de verklaring die FNV en MHP vandaag naar bui- ten brengen niet te ondertekenen. Dit niet om- dat zij erop tegen is, maar omdat de genoemde maatregelen niet concreet worden ingevuld. In de betreffende verklaring waarschuwen de an- dere centrales het kabinet voornamelijk dat de economie verder in het slop komt te zitten door grote bezuinigingen. 18 april Het CNV waarschuwt dat het pensioenakkoord dat is gesloten tussen kabinet, werkgevers en de vakbeweging, over de verhoging van de pen- sioenleeftijd niet zomaar kan worden openge- broken. Jaap Smit benadrukt dat het akkoord met uiterste zorg tot stand gekomen is tussen de drie partijen en openbreken grote gevolgen kan hebben. Aanleiding voor de waarschuwing zijn geruchten dat de onderhandelaars in het Catshuis overwegen de AOW-leeftijd sneller te verhogen. 20 april Het CNV keert zich tegen de wijzigingen in de Ziektewet, zoals het kabinet die naar buiten heeft gebracht. Door de voorstellen gaan flex- werkers (zieke werklozen, werknemers van wie het tijdelijk contract is afgelopen en uit- zendkrachten) er bij ziekte in inkomen fors op achteruit. 21 april Het Catshuisberaad tussen VVD, CDA en PVV over nieuwe bezuinigingen mislukt. Jaap Smit zegt in een eerste reactie dat het mislukken geen goed signaal is voor de Nederlandse eco- nomie. Smit roept de drie partijen, die het ka- binet steunden, op om korte termijn voldoende en toekomstgerichte maatregelen te treffen. Overleg met de sociale partners hoort daar absoluut bij, aldus Smit, die de verwachting uitspreekt dat de Wet Werken naar Vermogen nu van tafel gaat. 26 april VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie sluiten in rap tempo een akkoord om de be- groting voor 2013 op orde te krijgen en nemen enkele harde maatregelen. Jaap Smit prijst de voortvarendheid, maar wijst vooral op de pijn- lijke gevolgen van de maatregelen, zoals het openbreken van het pensioenakkoord, de nul- lijn, bezuinigingen op het passend onderwijs, de afschaffing van het reiskostenforfait en in- grepen op de arbeids- en woningmarkt. 8 mei De fracties van GroenLinks, D66, ChristenUnie, CDA en VVD spreken over de verdere invulling van het zogenoemde ‘wandelgangenakkoord’ (later Lenteakkoord genoemd). Jaap Smit
 11. 11. CNV Vakcentrale - 69e Verslag (2012) 11 stuurt voorafgaand aan de ontmoeting een brief aan de fractievoorzitters, met daarin de CNV-visie op de hervormingen van de arbeids- markt en het pensioenakkoord. 11 mei “Aan payrolling moet paal en perk worden ge- steld, teveel werknemers worden hier de dupe van”, aldus Maurice Limmen. Hij noemt het onvermijdelijk dat de Stichting van de Arbeid een verdeeld advies over payroll uitbrengt. De vakbeweging denkt volstrekt anders over het fenomeen payroll dan werkgevers, aldus Lim- men. 23 mei De Tweede Kamer wil dat Brussel een voor- stel over aanpassing van het stakingsrecht van tafel haalt en geeft een ‘gele kaart’. Mau- rice Limmen is blij dat de Tweede Kamer een stokje voor het voorstel tot inperking van het stakingsrecht steekt en verwacht dat andere parlementen hetzelfde zullen doen. 24 mei Het CNV wil dat de politiek minimaal een over- gangsregeling in het leven roept voor mensen met een vut- of prepensioenregeling, die door de versnelde verhoging van de AOW zonder in- komen komen te zitten of met een inkomens- gat worden geconfronteerd. In het Lenteak- koord is afgesproken om, in afwijking van het pensioenakkoord, de AOW-gerechtigde leeftijd al op korte termijn te verhogen. 25 mei VVD, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en D66 presenteren de uitwerking van hun Lenteak- koord. Hoewel veel maatregelen al eerder bekend waren, constateert het CNV dat ook in deze tweede bezuinigingsronde samenhang en visie ontbreken. Volgens Jaap Smit hakt het pakket van bezuinigingen en lastenverzwarin- gen er hard in en wordt het vertrouwen in de economie alleen nog maar verder geschon- den. 29 mei Maurice Limmen constateert dat de vijf partij- en van het begrotingsakkoord de eerste twee van de drie voorwaarden die het CNV aan het pensioenakkoord stelt, aan hun laars lappen. Volgens Limmen blijft het CNV onverkort ach- ter de eigen inzet staan en zal CNV Vakcentrale in aanloop naar de verkiezingen politieke par- tijen hier aanhoudend op wijzen. 4 juni Het CNV roept politieke partijen op af te zien van het plan om de reiskostenvergoeding van woon-werkverkeer te gaan belasten. Volgens Maurice Limmen komen hierdoor veel mensen in de problemen. 4 juni Jaap Smit maakt jaarlijks een reis naar een van de partnerorganisaties van CNV Internati- onaal. Deze dagen bezoekt hij de KSBSI in In- donesië. 8 juni Jaap Smit pleit voor een SER-advies over de hervormingen op de arbeidsmarkt. “Juist het ontslagrecht is bij uitstek een onderwerp waar sociale partners bij betrokken moeten wor- den!” zegt Smit, mede naar aanleiding van de ontslagplannen uit het Lenteakkoord. 12 juni De vakcentrales CNV, FNV en MHP willen pre- mier Mark Rutte op korte termijn spreken over de aanpak van de eurocrisis. De vakbeweging vreest dat in het zogeheten masterplan waar- aan in Europa wordt gewerkt, vooral aandacht is voor de financiële wereld en de belangen van werknemers worden vergeten. 14 juni In reactie op de doorrekening van het Lenteak- koord door het Centraal Planbureau laat Jaap Smit weten dat de 100.000 extra werklozen lei-
 12. 12. 12 CNV Vakcentrale - 69e Verslag (2012) den tot een sociale nachtmerrie. “Nederland haalt in 2013 de drie procentsnorm, maar de rekening die hiervoor door werknemers be- taald moet worden is ontzettend hoog”, aldus Smit, die wederom oproept om sociale part- ners te betrekken bij de hervorming van de arbeidsmarkt. 18 juni “De nieuwe ontslagrechtplannen lossen de problemen op de arbeidsmarkt niet op, en was het daar niet om begonnen?” zegt Jaap Smit over de Hoofdlijnennotitie ontslagrecht. Smit kan zich er vooral niet in vinden dat VVD, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks in hun be- grotingsakkoord hebben afgesproken de pre- ventieve toets van de rechter bij ontslag zonder meer te schrappen. 19 juni Jaap Smit roept de Tweede Kamer nadrukke- lijk op aandacht te hebben voor de AOW en de basiswaarde van de AOW. “Die moeten we niet verder uit willen kleden”, zegt Smit in aanloop naar de behandeling van het nieuwe wetsvoor- stel. 19 juni Het CNV publiceert (online) een schema om de conceptverkiezingsprogramma’s van de grote politieke partijen te vergelijken met elkaar en het CNV-standpunt. De aanstaande verkiezin- gen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de werkenden en werkzoekenden in Neder- land. 20 juni De vakcentrales CNV, MHP en FNV bieden premier Mark Rutte input voor het master- plan voor de Europese top op 28 en 29 juni in Brussel, wanneer de aanpak van de eurocrisis wordt besproken. In een verklaring levert het CNV de premier de broodnodige ‘sociale’ input voor het Europese masterplan. 21 juni “Werkgevers zouden hun werknemers moe- ten stimuleren en faciliteren om gezond te le- ven. Dat is effectiever dan werknemers alleen maar aanspreken op hun ongezonde leefstijl.” Dat zegt Maurice Limmen in reactie op de uit-
 13. 13. CNV Vakcentrale - 69e Verslag (2012) 13 spraak van minister Kamp in het dagblad AD, dat een werkgever het recht heeft om zware rokers en mensen met veel overgewicht aan te spreken op die leefgewoonten. 22 juni Nederland heeft onvoldoende inspecteurs bij de Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsin- spectie. En daarmee negeert de dienst belang- rijke internationale verdragen. Dat stellen de drie Nederlandse vakcentrales CNV, FNV en MHP in een brief aan de International Labour Organisation (ILO). 3 juli Het CNV gaat zich in de SER buigen over de vraag hoe het draagvlak van de cao in de ko- mende periode kan worden verbeterd. Aan- leiding is een adviesaanvraag van het kabinet. Daaraan ging een discussie met de Tweede Kamer over het stelsel van cao’s en algemeen verbindend verklaring vooraf. 4 juli De SP en PvdA komen deze zomer met een ini- tiatiefwetsvoorstel om de positie van tijdelijke arbeidskrachten, uitzendkrachten en payrol- lwerknemers te verbeteren. Het CNV pleit al vele jaren voor de versterking van de positie van flexkrachten en heeft meermalen gepleit voor een deel van de voorstellen die in de initi- atiefwet zijn neergelegd. 4 juli Het CNV lanceert een Sociaal Politiek Program, met aanbevelingen voor de politiek om uit de recessie te komen en de overheidsfinanciën duurzaam op orde te krijgen. Jaap Smit pleit er nadrukkelijk voor sociale partners te betrek- ken bij deze ingewikkelde (arbeidsmarkt)her- vormingen. Het CNV heeft rondom de thema’s arbeidsmarkt, pensioenen, arbeidsomstandig- heden, zorg, Europa, internationaal beleid en wonen en werken diverse uitgangspunten en aanbevelingen voor de politiek geformuleerd. 11 juli De Eerste Kamer heeft ingestemd met een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. De bezuinigingsmaatregel maakt deel uit van het begrotingsakkoord van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie. Het CNV heeft steeds gewaarschuwd voor de gevolgen van deze snelle verhoging en blijft ongelukkig met de keuze van de politiek om het pensioenakkoord op dit cruciale punt open te breken. 19 juli Vier van de vijf grootste pensioenfondsen kon- digen aan niet onder een korting uit te kunnen van de pensioenen of verhoging van de pensi- oenpremie per 1 april 2013. De situatie is vol- gens deze pensioenfondsen zo zorgwekkend dat zij vrezen dat er nog een extra ingreep bovenop komt. Jaap Smit pleit voor een lange termijn-oplossing om de lasten tussen jong en oud eerlijk te verdelen. 30 juli Jaap Smit staat open voor creatieve ideeën om werknemers loonsverhoging te geven. “Ook een voorstel zoals dat van Hans van der Steen van de werkgeversvereniging AWVN om een- malige bonus uit te keren kan een mogelijk- heid zijn. Zulke voorstellen horen echter op de cao-tafel thuis, en niet centraal te worden op- gelegd”, aldus Smit. 30 juli Jaap Smit vertelt in een blog over een bezoek aan ‘de club van elf’ (vertegenwoordigers van de tien grootste bedrijven in Nederland), waar hij meepraatte over de toestand van de polder en de positie van de vakbeweging van dit mo- ment. 14 augustus Niet ontslag, maar werk moet inzet van de ver- kiezingen zijn, betoogt Maurice Limmen in een
 14. 14. 14 CNV Vakcentrale - 69e Verslag (2012) blog. “Juist nu is het nodig dat politici en werk- gevers verder kijken dan de korte termijn”, al- dus Limmen. 22 augustus “Zes procent werkloosheid, ruim 500.000 mensen zonder baan, en een nog steeds da- lend consumenten-vertrouwen, met deze we- tenschap kan ik niet blij worden van een iets kleiner begrotingstekort”, zegt Jaap Smit in een reactie op de zojuist bekend gemaakte cij- fers van het CPB. 22 augustus Het CNV roept de Eerste Kamerleden op niet akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigin- gen van de Ziektewet, waardoor de positie van flexwerkers en zzp’ers nog verder verslech- tert. Volgens Maurice Limmen komen flexwer- kers met langdurige gezondheidsbeperkingen zo aan de kant te staan en gaan ze er financieel nog meer op achteruit. 27 augustus “Er valt wat te kiezen”, stelt Jaap Smit naar aanleiding van de CPB-doorberekening van de verkiezingsprogramma’s. “Bij de ene partij, groeit de werkgelegenheid, maar houd je er minder aan over. Bij de andere groeit je inko- men, maar staat je baan op de tocht. Als je al aan de kant staat krijg je het overal ontzettend moeilijk. Het CNV kiest voor een eerlijke ver- deling van inkomen en werk voor iedereen. Dat zie ik graag terug in het regeerakkoord.” 10 september Maurice Limmen reageert op de ultimatieve brief waarin FNV-voorzitter Ton Heerts acties aankondigt tegen het Lenteakkoord. “In dit stadium gaat het CNV geen ultimatum stellen aan het demissionaire kabinet. De kiezer is nu aan zet. Laten we eerst eens afwachten wat de uitslag is van de verkiezingen”, zegt Limmen. 13 september Nederland kiest een nieuwe Tweede Kamer. In een reactie roept Jaap Smit de politiek op zijn verantwoordelijkheid te nemen en snel een kabinet formeren. Smit: “De problemen in ons land zijn te groot om maandenlang te ruziën over de samenstelling van onze regeerploeg. Er zal geregeerd moeten worden door het mid- den.” 13 september De Europese Commissie trekt het voorstel voor beperking van het stakingsrecht in. Het voor- stel ging over stakingen die gevolgen hebben voor een ander land (grensoverschrijdende ef- fecten). Met dit besluit gaat de Europese Com- missie mee in de visie van het CNV, dat zich al sinds januari inspande om het voorstel van tafel te krijgen. 17 september De CNV-bonden willen in 2013 harde afspra- ken in de cao’s om de lasten van de crisis eer- lijk te verdelen, zo blijkt uit het concept hoofd- lijnen arbeidsvoorwaardenbeleid. Het kan niet zo zijn dat wanneer de lonen bij cao-personeel moeten worden gematigd, dit niet in dezelfde verhouding gebeurt bij de topinkomens van werknemers boven cao-niveau. Daarmee doet het CNV een klemmend moreel beroep op de mensen met topinkomens, die niet buiten schot mogen blijven. 18 september De miljoenennota wordt gepresenteerd. In re- actie hierop roepen CNV-bonden gezamenlijk op, de lasten van deze crisis eerlijker te ver- delen. De oproep van CNV-bonden is daarom de totale arbeidsmarkt slim en geleidelijk te hervormen en te blijven zoeken naar een goe- de gedragen oplossing voor het pensioenpro- bleem.
 15. 15. CNV Vakcentrale - 69e Verslag (2012) 15 20 september “Het CNV wil een zorgvuldige hervorming van de arbeidsmarkt, een sociaal akkoord is daar- bij essentieel”, stelt Jaap Smit in zijn brief aan de informateurs Wouter Bos en Henk Kamp. Smit wenst beide informateurs succes met hun lastige opdracht om VVD en PvdA bij elkaar te brengen na een verkiezingscampagne waarin vooral de verschillen zijn benadrukt. 20 september Een brede coalitie van maatschappelijke orga- nisaties, waaronder het CNV, protesteert tegen de kabinetsplannen om de reiskostenvergoe- ding voor het woon-werkverkeer vanaf 1 janu- ari 2013 te gaan belasten. 24 september Staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt bekend dat pen- sioenfondsen extra mogelijkheden krijgen om forse verlaging van pensioenen te voorkomen. Jaap Smit is blij dat er voor de korte termijn minder gekort hoeft te worden, maar consta- teert ook dat het gesprek over pensioenen nog niet klaar is. 1 oktober VVD en PvdA sluiten tijdens de formatie een deelakkoord over de begroting van 2013. Het CNV toont zich positief over het terugdraaien van de forensentaks en het voorlopig gedeelte- lijk niet doorgaan van de verslechteringen van de Ziektewet. “Onze bezwaren zijn gehoord”, aldus Jaap Smit. 3 oktober De Eerste Kamer gaat akkoord met de aanpas- sing van de Ziektewet. Een deel van deze wet gaat echter pas per 1 januari 2014 in. Maurice Limmen hoopt dat voor die tijd nog een alter- natief wordt gevonden. Door de aanpassing gaan flexwerkers (zieke werklozen, werkne- mers van wie het tijdelijk contract is afgelopen en uitzendkrachten) er bij ziekte in inkomen fors op achteruit. 4 oktober Het UWV verhoogt vanaf 1 januari de kosten voor het deskundigenoordeel in arbeidsonge- schiktheidsregeling Wia. Het aanvragen hier- van kost nu nog 50 euro, ongeacht of het wordt aangevraagd door werknemers of werkgevers. Vanaf volgend jaar komen de kosten op 175 euro voor werknemers en 350 euro voor werk- gevers. CNV vreest dat werknemers door de kostenstijging minder snel een oordeel aan- vragen. 10 oktober Nederland zou als de wiedeweerga een ambi- tieus banenplan moeten opstellen, zoals afge- sproken op de vorige Europese top eind juni. Dat zegt CNV samen met FNV en MHP in een brief aan premier Rutte. 18 oktober De kabinetsformatie vordert en de eerste maatregelen druppelen naar buiten. Jaap Smit pleit ondertussen in een blog voor een mo- derne vakbeweging die de realiteit onder ogen ziet, die bereid is om verantwoordelijkheid te dragen, die bij alle afwegingen en standpun- ten ook de belangen van volgende generaties voor ogen houdt, en roept iedereen op om mee te bouwen aan een sterke en moderne vak- beweging. De letters van CNV kunnen daarbij behulpzaam zijn in de zin van ‘Constructief eN Vernieuwend’. 25 oktober Vertegenwoordigers van werkgevers en werk- nemers nemen plaats aan de formatietafel. De informateurs willen van de voorzitters van de Stichting van de Arbeid horen wat de wensen zijn. Jaap Smit bepleit zorgvuldige en duurza- me hervormingen op de arbeidsmarkt.
 16. 16. 16 CNV Vakcentrale - 69e Verslag (2012) 26 oktober Nederland heeft een breed energieakkoord nodig waarin bindende afspraken staan over energiebesparing, schone technologie en kli- maatbeleid. Daarvoor pleit de Sociaal-Econo- mische Raad (SER) in een brief aan de onder- handelaars in de kabinetsformatie. Het CNV heeft (in de SER) meegewerkt aan het advies. 29 oktober VVD en PvdA presenteren het regeerakkoord. Volgens Jaap Smit oogt het akkoord ‘snoei- hard’. “Het kabinet gaat de komende jaren flink bezuinigen en dat raakt iedereen. Dat wisten we. Het heeft geen zin tegen elke maatregel te zijn. Voor het CNV is het de vraag of de pijn op een eerlijke manier wordt verdeeld.” Smit toont zich verheugd dat het kabinet ervoor lijkt te kiezen het gesprek aan te gaan met de so- ciale partners. Bij de hervormingen draait het voor het CNV om duurzame inzetbaarheid, pre- ventie en inzet op van-werk-naar-werk, waar- bij er een grote verantwoordelijkheid ligt bij werkgevers. 5 november Een van de afspraken in het regeerakkoord van VVD en PvdA is dat er minder mogelijkheden komen voor aanvullend pensioen te sparen. Maurice Limmen wijst erop dat vooral voor jon- geren deze maatregelen zeer ingrijpend zijn. “Uiteindelijk kunnen zij tot 22 procent minder pensioen opbouwen”, aldus Limmen. 8 november Maurice Limmen is uiterst bezorgd over de tekst in het regeerakkoord over het wel of niet invoeren van de Europese Financiële Transac- tiebelasting. En roept het kabinet dan ook op ferm te blijven in de afwijzing van dit plan, aan- gezien het Nederlandse pensioenstelsel bij de invoering van een dergelijke belasting wordt getroffen. 8 november De nieuwste cijfers over de verwachte koop- krachtdaling voor de komende jaren vergroten de druk op de VVD en PvdA om de kabinets- plannen aan te passen. Jaap Smit vraagt het kabinet naar aanleiding van veel vragen van CNV-leden om duidelijkheid en benadrukt dat de commotie de noodzaak van een goed en ge- organiseerd sociaal overleg aantoont. 10 november Jongeren en starters blijken in de praktijk na- genoeg geen WW-rechten meer te hebben als de nieuwe WW-regels worden ingevoerd op 1 januari 2014, blijkt uit een analyse van het re- geerakkoord door het CNV. Volgens Maurice Limmen moeten jonge mensen die starten met werken minimaal 38 jaar hebben gewerkt om recht te krijgen op twee jaar WW.
 17. 17. CNV Vakcentrale - 69e Verslag (2012) 17 11 november In de week van Het Nieuwe Werken worden werknemers en werkgevers uitgenodigd te verkennen wat nieuw werken in hun organisa- tie kan betekenen. Het CNV is, via het Kennis- centrum Werk & Vervoer, mede-initiatiefne- mer van deze week. 13 november Naar aanleiding van de ophef over de inko- mensafhankelijke zorgpremie besluit het kabi- net tot een aanpassing van het regeerakkoord. Jaap Smit: “Het is goed dat het kabinet heeft geluisterd naar signalen uit de samenleving. Ik reken er op dat ze dat blijven doen, dus ook naar die van sociale partners.”   14 november Europese vakbewegingen voeren in heel Europa actie. Op deze ‘Europese dag van actie en solidariteit’ vragen de bonden aandacht voor de gevolgen van de bezui- nigingsmaatregelen, die de positie van de werknemers en bonden aantasten. Het CNV is solidair met deze acties. 19 november Ruim 130 vrijwilligers komen af op de jaar- lijkse vrijwilligersdag van CNV Ledenser- vice. Dit jaar is het thema: Verleden - Heden – Toekomst. Jaap Smit spreekt de wens uit om samen met de vrijwilligers te werken aan één sterk CNV. Deze oproep wordt met een groot applaus beantwoord. 21 november Staatssecretaris van Sociale Zaken Klijnsma maakt bekend dat de invoering van de nieu- we pensioenregels een jaar wordt uitgesteld. Maurice Limmen vreest onduidelijkheid, maar wijst erop dat fondsen zich gedegen kunnen voorbereiden op de invoering van het nieuwe stelsel. 22 november Maurice Limmen toont zich tevreden over het besluit van de Tweede Kamer om de levens- looptegoeden vrij te geven. Het CNV heeft tij- dens de behandeling van het Belastingplan 2013 uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor het probleem van mensen die spaarden in de le- vensloopregeling. 23 november De voorzitters van de jongerenbonden van CNV en FNV nemen een initiatief dat moet leiden tot verjonging van de vakbeweging en een nieuw akkoord à la het akkoord van Wassenaar. Voorzitter Jaap Smit is blij met dit initiatief en noemt het goed dat juist jongeren deze stap voorwaarts zetten. 27 november Nederland moet in de EU minder nadruk leg- gen op een strikte begrotingsdiscipline en zich meer richten op groei en banen. Dat schrijven de vakcentrales CNV, FNV en MHP in een brief aan minister Dijsselbloem van Financiën. 28 november De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie in Nederland moet flink omhoog. Het plan van de SER, waarin ook het CNV is vertegenwoor- digd, voor een nationaal akkoord over duur- zame groei kan daarbij helpen, denkt het kabi- net. “Het CNV richt zich in de SER vooral op de
 18. 18. 18 CNV Vakcentrale - 69e Verslag (2012) werkgelegenheidseffecten van het energiebe- leid”, aldus Maurice Limmen. 3 december Het CNV pleit voor het verlengen van de ver- plichte opzegtermijn bij ontslag. “De huidige opzegtermijn is nu vaak te kort om een nieuwe baan te vinden”, aldus Jaap Smit. 4 december Een brede coalitie van werkgevers-, werkne- mers- en ouderorganisaties, waaronder het CNV, roept de politiek op af te zien van verdere bezuinigingen op de kinderopvang in 2013. 4 december Jaap Smit pleit in een opinieartikel (Volks- krant) voor een goed gesprek tussen werkge- vers, werknemers en de overheid. “Deze drie partijen kunnen samen een bijdrage leveren aan nieuw perspectief op de arbeidsmarkt. Dat perspectief ontstaat nu niet. Het kabinet draait, met het verslechteren van de WW en het ont- slagrecht, aan bestaande knoppen van een versleten apparaat”, volgens Smit. Perspectief moet vorm krijgen in een sociale agenda, met als thema’s blijvend aan het werk, een andere aanpak van de werkloosheid en de verbetering van de positie van flexwerkers. 7 december Het CNV is tevreden dat er direct een verken- ner aan de slag gaat om onderzoek te doen naar manieren waarop de bouw en de woning- markt geholpen kunnen worden. 11 december Maurice Limmen betreurt het dat werknemers meer gaan betalen voor het aanvragen van een deskundigenoordeel. “De drempel voor de werknemer om een oordeel aan te vragen wordt zo groter. Maar we zijn ook blij dat de eerder voorgenomen verhoging naar 175 euro verlaagd is naar 100 euro.”
 19. 19. CNV Vakcentrale - 69e Verslag (2012) 19 12 december Tijdens de begrotingsbehandeling van het mi- nisterie van Sociale Zaken en Werkgelegen- heid (SZW) wordt door verschillende partijen het belang van goede van-werk-naar-werk begeleiding genoemd. De PvdA vraagt naar de visie van minister Lodewijk Asscher (SZW) op de concrete CNV-voorstellen. 13 december In reactie op het rapport van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code be- nadrukt Maurice Limmen dat het belangrijk is dat ook topbeloningen niet buiten schot blijven tijdens de crisis. 13 december Jaap Smit reageert op minister Lodewijk As- scher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die beweert dat versoepeling van het ontslag- recht een bijdrage levert aan het creëren van meer werk. “Versoepeling van het ontslag- recht verklaart werknemers vogelvrij, levert niet meer vertrouwen op bij mensen, terwijl we juist nu in een vertrouwenscrisis zitten en last but not least: het creëert geen werk.” 13 december Het is de hoogste tijd dat er in Europa actief maatregelen genomen worden ter bestrijding van de sterk oplopende werkloosheid, nu on- dertussen meer dan 25 miljoen mensen in Eu- ropa werkloos zijn. Een vrijblijvende aanpak zonder concrete maatregelen op nationaal ni- veau volstaat niet langer. Dat schrijven de vak- centrales CNV, FNV en MHP in een brief aan minister Kamp van Economische Zaken. 14 december Jaap Smit beargumenteert tijdens een debat- bijeenkomst van het Platform O&O-fondsen de stelling: als mobiliteit het sleutelwoord is van de arbeidsmarkt, dan moeten de schotten tussen de sectoren van opleidingsfondsen ver- dwijnen. 19 december Het Centraal Planbureau publiceert een som- bere decemberraming. Volgens Jaap Smit to- nen de cijfers aan dat er een grote noodzaak is om een vertrouwenwekkend perspectief te krijgen. 19 december Sociale partners en kabinet zitten in het kader van het sociaal overleg om tafel. Jaap Smit ziet het overleg als een goede eerste stap om de economie vlot te trekken en het vertrouwen te herstellen. “Het is hard nodig dat kabinet en sociale partners gezamenlijk hun schouders eronder zetten om door deze zware tijden te komen. Vertrouwen is daarbij het sleutel- woord.”
 20. 20. 20 CNV Vakcentrale - 69e Verslag (2012)
 21. 21. CNV Vakcentrale - 69e Verslag (2012) 21 3. Bestuurscentrum Eind januari neemt de voltallige afdeling deel aan een training teambuilding. Bij het middag- deel van de eerste trainingsdag zijn ook leden van het Dagelijks Bestuur (DB) aanwezig. De training leidt tot concrete afspraken gericht op betere samenwerking tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en het be- stuur. Per 1 februari 2012 vertrekt de teamleider. In verband met de onzekerheid die door het aan- gekondigde vertrek van ACP en ACOM en de eventuele gevolgen daarvan voor de bekosti- ging van het Bestuurscentrum ontstaat, wordt de ontstane vacature niet opgevuld. Een adviesaanvraag vergezeld van een reorga- nisatieplan voor het Bestuurscentrum wordt in maart ingediend bij de Ondernemingsraad (OR). Het plan behelst een forse ombuiging op kosten. Zowel dit jaar als de komende jaren. In het tweede kwartaal wordt overeenstemming bereikt met zowel de OR als CNV Diensten- bond over de voorgenomen reorganisatie en het daarbij behorende Sociaal Plan binnen het Bestuurscentrum. Het Dagelijks Bestuur (DB) heeft besloten om afscheid te nemen van vrij- wel alle medewerkers die binnen het smaldeel Communicatie werken. Daarnaast is het secre- tariaat van Beleid & Communicatie opgeheven en is de formatie bestuursassistenten bij het DB verminderd. In de maand juni zijn de mede- werkers die het betreft boventallig verklaard. Het is moeilijk om afscheid te moeten nemen van naaste collega’s waarvan sommigen al ja- ren binnen het CNV werkzaam zijn. Sociaal politiek beleid in een roerig politiek jaar CNV peilt meningen leden De slechte economische berichten en vooruit- zichten werpen al aan het begin van 2012 hun schaduw vooruit. Het kabinet Rutte I zal extra moeten bezuinigen. De vraag is hoe leden van het CNV daar tegenaan kijken. Medewerkers van de afdeling Beleid & Communicatie hou- den zich - in nauwe samenwerking met be- leidsmedewerkers en bestuurders van bon- den - in januari intensief bezig met het peilen van de meningen van CNV-leden. Eind januari vragen CNV-bonden hun leden via een digitale enquête hoe zij denken over de huidige econo- mische crisis en de bestrijding ervan. De vra- gen gaan niet alleen over de maatregelen die het kabinet neemt. Ook wordt leden gevraagd welke maatregelen - als er bezuinigd moet worden - genomen zouden moeten worden. De respons is ver boven de verwachting: ruim 19.000 leden nemen de moeite de vragenlijst in te vullen. Uit de resultaten blijkt dat de leden van het CNV de oplossing voor de economische crisis zien in meer onderlinge solidariteit tus- sen mensen met hoge en lage inkomens. Ook zijn CNV-leden fel gekant tegen de afbraak van het sociale zekerheidsstelsel. Verder pleiten zij voor maatregelen die voor meer werkzeker- heid zorgen. Hervormingen en bezuinigingen De negatieve berichten over de ontwikke- ling van de Nederlandse economie houden in 2012 de gemoederen bezig. Het CNV roept in februari en maart, in reactie op de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, op tot hervormingen. Het belang van het verder kij- ken dan de begrotingsregels en bezuinigings- doelstellingen wordt ook benadrukt in de brief die de drie vakcentrales daarover eind februari sturen aan minister-president Rutte: “Goed economisch bestuur is vooruitkijken, dat is hervormen zodat begrotingsevenwicht op lange termijn echt haalbaar is. Dat is niet kil economisch herstel wegbezuinigen of ongena- dig hard snijden in de sociale zekerheid” (Jaap Smit). In de aanloop naar het Catshuisoverleg geeft Jaap Smit op 2 maart 2012 in een blog een per- soonlijk advies aan de minister-president over de noodzakelijke hervormingen op arbeids-
 22. 22. 22 CNV Vakcentrale - 69e Verslag (2012) markt en woningmarkt. Het belang van eerlijk delen, voor CNV-leden getuige de enquête uit januari 2012 van groot belang, wordt eveneens benadrukt. Lenteakkoord Tegen de achtergrond van de tumultueuze situatie bij de FNV en de daardoor dreigende verdeeldheid in het vakbondsfront, wordt op 21 april duidelijk dat het Catshuisberaad is ge- klapt en dat er nieuwe verkiezingen zullen vol- gen. Op 26 april wordt een begrotingsakkoord, later bekend geworden als het ‘Lenteakkoord’, gesloten tussen VVD, CDA, GroenLinks, Chris- tenUnie en D66. Het CNV standpunt over het Lenteakkoord wordt op verschillende plaatsen en op verschillende momenten aan de orde gesteld. Vooral de snellere verhoging van de AOW-leeftijd en daarmee - de facto - het open- breken van het pensioenakkoord leidt tot grote verontwaardiging. Verkiezingen: Sociaal Politiek Programma De aankondiging van Tweede Kamerverkie- zingen, te houden op 12 september 2012, is de aanleiding voor het met spoed schrijven van het Sociaal Politiek Programma van het CNV. Waar nodig worden de CNV standpunten in de aanloop naar de verkiezingen toegelicht aan bijvoorbeeld opstellers van verkiezingspro- gramma’s, politici en hun ondersteuners. Het gaat daarbij om een groot aantal onderwer- pen, waarbij de arbeidsmarkt, pensioenen en de onbelaste reiskostenvergoeding (forensen- taks) belangrijke punten zijn. Het CNV voert actief lobby om de Wet Werken naar Vermogen controversieel te verklaren. Deze wet gaat van tafel. Ook in de periode na 12 september, ge- durende de periode van de onderhandelingen over een nieuwe regering, wordt de lobby op basis van het Sociaal Politiek Program voort- gezet. Deelakkoord PvdA-VVD Op 1 oktober sluiten de onderhandelaars van PvdA en VVD het zogenoemde ‘deelakkoord’ over de begroting van 2013. Om de begroting 2013 op orde te krijgen is het nodig nu al een aantal maatregelen in gang te zetten, bijvoor- beeld de BTW verhoging. Het deelakkoord zorgt ervoor dat zonder een regeerakkoord de begroting van 2013 kan worden afgerond. In het deelakkoord komt een aantal zaken aan de orde waarvoor het CNV de maanden ervoor voor en achter de schermen heeft gelobbyd. De forensentaks wordt teruggedraaid en de ver- slechtering van de Ziektewet gaat deels niet door. Ook wordt de doorwerkbonus weer inge- voerd en komt er meer ruimte voor een over- bruggingsregeling voor vut-ters en mensen met een prepensioen. Naar aanleiding van het deelakkoord wordt de lobby vervolgd. Hierbij is vooral het belang van een sociaal akkoord en een van-werk-naar- werk aanpak voor de arbeidsmarkt bij diverse gesprekspartners onder de aandacht gebracht. Tijdens de gesprekken is ook geïnformeerd naar de uitwerking van het deelakkoord. Hoe- wel in principe positief beoordeeld, roept de uitwerking van de doorwerkbonus en de over- bruggingsregeling voor vut-ters en mensen met een prepensioen nog veel vragen op. Regeerakkoord Op 29 oktober verschijnt het regeerakkoord tussen VVD en PvdA. Het regeerakkoord wordt door het CNV als ‘snoeihard’ betiteld. De be- zuinigingen gaan iedereen raken. Het CNV is wel positief over het feit dat het regeerakkoord ook inzet op hervormingen en bijvoorbeeld de hypotheekrente niet langer een taboe is. In het regeerakkoord staat ook uitdrukkelijk dat met sociale partners zal worden gespro- ken over een sociale agenda waarbij ook ge- sproken wordt over hervormingen van de ar- beidsmarkt. Hiervoor heeft het CNV in de daar- aan voorafgaande maanden uitgebreid gepleit. Overleg kabinet-sociale partners Op 19 december 2012 vindt overleg plaats tussen het kabinet en sociale partners. In de brief die naar aanleiding van het overleg aan de Tweede Kamer wordt verstuurd, worden de onderwerpen die in de eerste maanden van
 23. 23. CNV Vakcentrale - 69e Verslag (2012) 23 2013 met sociale partners zullen worden be- sproken genoemd: WW, ontslagrecht en de in het regeerakkoord aangekondigde Participa- tiewet (die in de plaats komt van de plannen voor de Wet Werken naar Vermogen) maken daarvan deel uit. Ofschoon nog niet vaststaat of het overleg over de sociale agenda tot resultaat gaat leiden, wordt in de media gezegd dat ‘de polder weer terug is’. Bij monde van de voorzitter laat het CNV weten: “Het is hard nodig dat kabinet en sociale partners gezamenlijk hun schouders eronder zetten om door deze zware tijden te komen. Vertrouwen is daarbij het sleutel- woord.” Sociaal politiek beleid: crisis in Europa De economische crisis houdt niet op bij onze landsgrenzen; Europa is in crisis. In verband met de voorbereiding van de Europese top op 28 en 29 juni waarbij het zogenaamde ‘mas- terplan’ op het programma staat, presente- ren de drie vakcentrales een masterplan voor oplossing van de crisis. In een gesprek met minister-president Rutte wordt dit plan nader toegelicht. In 2012 wordt op de Europese toppen veelvul- dig en langdurig gesproken over het oplossen van de crisis en het voorkomen van een volgen- de. In oktober presenteert de voorzitter van de raad van Europese regeringsleiders, Van Rom- puy, een tussenrapport met plannen voor ver- dere economische en politieke integratie van de EU. Onderdeel daarvan is een voorstel voor een aparte begroting voor de eurozone en een voorstel voor een bankenunie. Daarbij zouden alle Europese banken onder Europees toezicht moeten komen. Op de Europese top van de- cember wordt daarnaast gesproken over het plan om landen door middel van zogenoemde ‘contracten’ te dwingen om hervormingen te realiseren. De drie vakcentrales roepen pre- mier Rutte op om meer duidelijkheid te vragen over de inhoud en democratische legitimatie van dergelijke contracten. Worden de con- tracten verplichtend en kunnen ze zich bij- voorbeeld ook uitstrekken tot het terrein van arbeidsvoorwaardenvorming, zijn vragen die opkomen. Europa en wet- en regelgeving De invloed van Europa op onze nationale re- gelgeving wordt steeds groter. Er zijn zorgen over een dreigende inbreuk op het stakings- recht als gevolg van Europese regelgeving (de zogenoemde ‘Monti II-richtlijn’). Deze zorgen worden niet alleen geuit bij EU-commissie- voorzitter Barosso, ook de Tweede Kamer wordt benaderd. Uiteindelijk hebben alle lob- byactiviteiten succes. In september wordt dui- delijk dat de Europese Commissie haar voor- stel om het stakingsrecht te beperken, intrekt. In Europa wordt al geruime tijd gewerkt aan een verbetering van de handhaving van de De- tacheringsrichtlijn. Daarbij gaat het om de re- gels die gelden wanneer werknemers tijdelijk in een ander land gaan werken (‘gedetacheerd’ worden). In de Detacheringsrichtlijn wordt ge- regeld welke arbeidsvoorwaarden dan van toe- passing zijn. De drie vakcentrales dringen er in een brief van 13 april aan de vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van de Tweede Kamer op aan rekening te houden met de opmerkingen die de vakcentrales ma- ken over het voorstel voor een Handhavings- richtlijn. Daarbij benadrukken de centrales het belang van het gelijk loon voor gelijk werk en onderbouwen zij hun wens voor uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid. Daarmee wordt voorkomen dat opdrachtgevers of werkgevers door doorleen- en andere constructies hun verantwoordelijkheid voor de arbeidsvoor- waarden van werknemers ontlopen. In het najaar wordt de onderhandeling tussen de Europese werknemers- en werkgeverskoe- pels over herziening van de arbeidstijdenricht- lijn gestopt. De onderhandeling hierover was al in 2011 gestart, maar het lukt niet om tot een akkoord te komen. Partijen liggen te ver van elkaar af. De Europese Commissie zal nu zelf met een voorstel tot herziening komen. Europese lobby en contacten De voorzitter en een beleidsadviseur bezoeken in 2012 de vergaderingen van het bestuur van de EVV (Europees Verbond van Vakverenigin- gen). Ook bezoeken beleidsadviseurs de rele-
 24. 24. 24 CNV Vakcentrale - 69e Verslag (2012) vante vergaderingen van diverse werkgroepen van de EVV. Op 8 en 9 november bezoeken de voorzitter en vice-voorzitter van het CNV met twee beleidsadviseurs van het CNV en be- leidsmedewerkers van bonden de DGB (Deut- scher Gewerkschaftsbund Bundesvorstand). Onderwerp van gesprek zijn onder andere de arbeidsmarkt en arbeidsmigratie. Arbeidsrecht en sociale zekerheid In het Lenteakkoord worden voorstellen ge- daan voor ingrijpende hervorming van het ont- slagrecht. Door de verkiezingen worden deze plannen niet verder uitgewerkt. Het ontslag- recht gaat, evenals de plannen voor aanpas- sing van de Werkloosheidswet, deel uitmaken van het overleg over de sociale agenda. In 2012 agendeert het CNV het probleem van de doorgeschoten flexibilisering van de ar- beidsmarkt. Zo wordt de toename van flexar- beid in januari zichtbaar in de cijfers die het UWV presenteert. Het CNV geeft bij monde van vice-voorzitter Maurice Limmen in diverse me- dia aan dat het van belang is dat de overheid geen maatregelen treft die ervoor zorgen dat het verschil tussen vaste en flexibele werkne- mers wordt vergroot. Een voorbeeld daarvan is het plan om de uitkeringen op grond van de Ziektewet te verlagen. Het CNV neemt in april deel aan het rondetafelgesprek over flex dat wordt georganiseerd door de vaste Kamer- commissie voor SZW. In mei wordt de ‘Visie van de Stichting van de Arbeid op payrolling, mede in het licht van de gevolgen voor werkne- mers als het gaat om ontslag’ gepresenteerd. In dit verdeelde advies pleiten werknemers voor afschaffing van payrollconstructies. In het regeerakkoord wordt in oktober aangekondigd dat de kloof tussen vast en flex moet worden verkleind. Hierover zal overleg met sociale partners gaan plaatsvinden. De aangekondigde wijziging in de Ziektewet leidt tot veel actie van het CNV, zowel via de Stichting van de Arbeid als in de media. Vooral de arbeidsverledeneis, die grote, negatieve gevolgen heeft voor de uitkeringshoogte voor flexwerkers en jongeren, leidt tot veel protest. De Tweede Kamer blijkt echter doof voor de
 25. 25. CNV Vakcentrale - 69e Verslag (2012) 25 protesten en stemt net voor het zomerreces in met de plannen. Mede naar aanleiding van de behandeling van de wet in de Eerste Kamer wordt een onderdeel van de wetswijziging een jaar uitgesteld: sociale partners krijgen een jaar de tijd om met een alternatief voor de ar- beidsverledeneis te komen. Arbeidsomstandigheden In juni sturen de gezamenlijke vakcentrales een brief aan de ILO (International Labour Or- ganisation) waarin wordt aangegeven dat Ne- derland te weinig arbeidsinspecteurs heeft. Daarmee voldoet Nederland niet aan de inter- nationale verdragen, maar nog belangrijker is dat daarmee onvoldoende controle kan wor- den uitgevoerd op veilig en gezond werken in bedrijven. Het CNV levert in 2012 een bijdrage aan het SER advies ‘Stelsel voor gezond en veilig wer- ken’ dat in december 2012 wordt vastgesteld. Ook in dit advies wordt het belang benadrukt van handhaving van wet- en regelgeving door de Inspectiedienst SZW. De SER onderschrijft de noodzaak van een goed opererende In- spectiedienst waarbij de omvang en kwaliteit gewaarborgd blijven. Hiermee wordt afstand genomen van de ingezette koers van de over- heid die haar Inspectiedienst juist wil  laten inkrimpen. In het advies wordt daarnaast de noodzaak voor een andere positionering van de bedrijfsgezondheidszorg beschreven, zowel in het belang van de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts als van alle werkenden die op dit moment (nog) geen toegang hebben tot be- drijfsgeneeskundige zorg. Met dit SER advies is een beweging op gang gezet waarin  ook werkgevers en de overheid het belang zijn gaan inzien van een herpositionering van de bedrijfsgezondheidszorg. Preventie is cruciaal geworden om duurzaam en inzetbaar te blijven voor de arbeidsmarkt. Voorkomen moet wor- den dat mensen door hun werk en/of arbeids- omstandigheden gezondheidsschade oplopen en daardoor, al dan niet tijdelijk, uitvallen. Preventie loont daarbij, zowel voor werkgevers en de werkende als voor de samenleving als geheel. AOW en pensioenen Ook op pensioengebied is 2012 een roerig jaar. De snelle verhoging van de AOW-leeftijd in het Lenteakkoord en nog snellere verhoging in het regeerakkoord heeft grote consequenties voor groepen mensen. Het CNV is hier ongelukkig mee omdat de afspraken uit het pensioen- akkoord hiermee worden geschonden. Voor mensen met zware beroepen is later met pen- sioen gaan problematisch. Daarnaast ontstaat voor veel mensen die al bijna 65 worden, of die een prepensioen hebben, een inkomensgat. Met betrekking tot de verhoging van de AOW- leeftijd vindt het CNV het belangrijk dat er een goede compensatieregeling komt voor men- sen in de vut/prepensioen. De kabinetsvoor- nemens uit het regeerakkoord vindt het CNV onvoldoende. Het CNV neemt ook stelling tegen de inperking van de pensioenopbouw met 0,4% per jaar (Wit- teveenkader). Het gevolg van de inperking zal zijn dat jongeren veel minder pensioen kunnen opbouwen. Zorg en ziektekosten Vanaf eind 2011 werkt een SER-commissie aan een advies met voorstellen voor een toekomst- bestendige zorg. Het doel is om de betaalbaar- heid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg ook in de toekomst te borgen. Door stijgende uitgaven komen toegang en kwaliteit van zorg onder druk te staan. De uitgavengroei zorgt ook voor hogere lasten voor huishoudens en werkgevers; dit kan de economie en werkge- legenheid schaden. De bedoeling is dit advies begin 2013 af te ronden. Om invloed te kunnen uitoefenen op de formatie besluit de SER in de zomer een tussenadvies uit te brengen. De commissie acht een fundamentele aanpassing van de langdurige zorg en verbeteringen in het zorgverzekeringsstelsel noodzakelijk. Daartoe formuleert zij in een tussenadvies in septem- ber voorstellen in een ontwerpadvies op hoofd- lijnen. In het voorjaar van 2013 zal de SER een uitgebreider vervolgadvies uitbrengen.
 26. 26. 26 CNV Vakcentrale - 69e Verslag (2012) Energieakkoord In juni ontvangt de SER een adviesaanvraag over ‘Energie en economie’. Aanleiding is het streven van Nederland om over te gaan op een meer duurzame energievoorziening. Deze overgang heeft grote gevolgen voor het be- drijfsleven, werkgelegenheid en consumenten. Op 16 november stuurt de naar aanleiding van deze adviesaanvraag ingestelde SER-commis- sie, een advies aan de minister van Economi- sche Zaken. De SER acht het van belang dat er een robuust, toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid komt en de SER pleit daarom voor een Nationaal Energieakkoord. Voor het CNV is het creëren van werkgelegenheid de belangrijkste inzet bij het opstellen van een Nationaal Energieakkoord. Kenniscentrum Werk & Vervoer Het Kenniscentrum Werk & Vervoer (KWV) werkt in 2012 aan verankering van de thema’s slim werken en slim reizen, vooral bij CNV Vakmensen, CNV Dienstenbond, CNV Publieke Zaak en CNV Jongeren. Het KWV bereikt in 2012 duizenden werknemers met de monitor van Het Nieuwe Werken (HNW), presentaties aan bedrijven, workshops en onderzoek. In sa- menwerking met de ministeries van SZW en I&M (Infrastructuur & Milieu) en het platform Slim Werken Slim Reizen wordt een nieuwe handreiking ‘HNW, hoe blijf je er gezond bij’, gemaakt waarin de invulling van de zorgplicht voor werkgevers wordt belicht voor het geval werknemers buiten het bedrijf werken. Het Lenteakkoord zorgt voor onzekerheid over reiskosten en zet een rem op experimenten - vooral in de sectoren van CNV Dienstenbond - met slimmer reizen, bijvoorbeeld door het mobiliteitsbudget. Het KWV ondersteunt de vakcentrales in het informeren van bestuur- ders en leden over de consequenties en in de beïnvloeding van de politiek. In het najaar ver- schijnt een onderzoek naar Het Nieuwe Wer- ken. Daaruit blijkt dat een groot deel van de werknemers meer invloed op werktijden wil hebben. In de tweede helft van het jaar worden tal van lopende projecten afgerond en wordt gewerkt aan een document waarin de opbrengsten van het Kenniscentrum worden beschreven en ontsloten (het zogenaamde ‘Verankeringsdo- cument’), te vinden op de website van het Ken- niscentrum. Coördinatie arbeidsvoorwaarden De afdeling Beleid organiseert in 2012 de ver- gaderingen van de Commissie Coördinatoren Arbeidsvoorwaaardenbeleid (CCA) en verzorgt de beleidsinhoudelijke voorbereiding. Daarnaast wordt veel tijd besteed aan het, in overleg met de CNV-bonden, samenstel- len van de arbeidsvoorwaardennota 2013. De arbeidsvoorwaardennota heeft voor 2013 het thema ‘Samen aan het werk’ gekregen, met als speerpunten ontwikkeling van mensen, werkgelegenheid en loon en loonruimte. De arbeidsvoorwaardennota heeft als doel een korte beschrijving te geven van verschillende thema’s op hoofdlijnen die als basis kunnen dienen voor de arbeidsvoorwaardennota’s van de CNV-bonden. Op 10 december stelt het Al- gemeen Bestuur de ‘Hoofdlijnennota arbeids- voorwaardenbeleid 2013’ definitief vast. Ondersteuning vereniging De afdeling beleid bereidt in 2012 de verga- deringen van de Commissie Sociaal Politieke Aangelegenheden (SPA) en de werkgroep pen- sioenen voor. Ook worden Europa Internatio- naal Overleggen georganiseerd. ODP bijeenkomsten Senioren van de diverse CNV bonden, verenigd “LEUK HOOR, DAT NIEUWE WERKEN. DIE IPAD, TOP. HEB JAAP VAN DE POSTKAMER AL 12 KEER VERSLAGEN MET WORDFEUD. EN DIE LOUNGEHOEK, OOK LEUK. ZIT ER NOOIT, MAAR HET STAAT BEST GEZELLIG. ALLEEN DIE FLEXPLEK BEGRIJP IK NIET HELEMAAL. IK BEGIN GEWOON STEEDS EEN KWARTIERTJE VROEGER, EN DAN IS DIE PLEK GEWOON ALTIJD VRIJ. HEB M’N SPULLEN ER NU OOK MAAR GEWOON LATEN LIGGEN…” Hoe Nieuw je ook wilt Werken, het lukt pas als je het samen doet. Co-creatie dus, op wat voor onderwerp dan ook. In 12 maanden op zoek naar de Nieuwe Werker in jezelf! HNW CO-CREATIEKALENDER
 27. 27. CNV Vakcentrale - 69e Verslag (2012) 27 in ‘Onder Dezelfde Paraplu’ (ODP), organise- ren in het najaar vijftien bijeenkomsten met als centrale thema het besteedbaar inkomen van senioren. In een door de ODP gemaakte pre- sentatie komen de thema’s zorg, pensioenen en het besteedbaar inkomen aan de orde. Op zes bijeenkomsten verzorgt een beleidsadvi- seur van de Vakcentrale de presentatie. Themamiddag pensioenen Op vrijdag 26 oktober organiseren beleidsad- viseurs van de Vakcentrale een themamiddag pensioenen. Het onderwerp van deze the- mamiddag is het crisispakket en het nieuwe pensioencontract. Bij deze bijeenkomst zijn twee externe deskundigen, Jan Tamerus en Dick Boeijen (beiden PGGM), aanwezig om de onderwerpen toe te lichten. Er zijn ongeveer 35 deelnemers aanwezig. Dit zijn allemaal CNV’ers die betrokken zijn bij pensioenen: bestuurders, beleidsmedewerkers, leden van pensioenfondsbesturen en deelnemersraden. Internet Met een aantal van 600.000 bezoekers trok CNV.nl in 2012 meer bezoekers dan in de laat- ste vijf jaar. Niet alleen in bezoekersaantallen, ook de ledenwerving via de website ontwikkelt zich voorspoedig. Het bezoek vanaf telefoons en tablets is het afgelopen jaar hard gestegen. Cijfers 2012 (stijging ten opzichte van 2011 in procenten): • Bezoekers website: 638.252 (+35%) • Facebook-vrienden: 602 (+139%) • Twitter-volgers: 2.250 (+36%) • LinkedIn groep leden: 601 (+27%) • Slideshare bekeken bijlages: 63.899 (+315%) • Mobiel bezoek: 62.000 (+94%) • Nieuwsbrief leden: 22.917 (+5%) • Mail via website naar CNV Info: 9.403 (+31%) Het bereik via de sociale kanalen (en dan met name Twitter en Facebook) heeft inmiddels het bereik van de website overtroffen. En blijft groeien. Ieder nieuwsbericht wordt inmiddels geretweet en/of geliked op Facebook (vaak meerdere malen), wat ook weer nieuwe vol- gers/fans oplevert. Communicatie / persvoorlichting De afdeling Communicatie / persvoorlichting was in het jaar 2012 voortdurend bezig de standpunten van CNV Vakcentrale voor het voetlicht te brengen. Via onder meer persbe- richten, blogs, tweets en mediaoptredens wa- ren het CNV en zijn bestuurders bijna dagelijks zichtbaar. In alle landelijke en regionale dag- bladen, vakbladen, nieuwssites en radio- en televisieprogramma’s kwam de mening van de bestuursleden van het CNV naar voren. Het ging hierbij om totaal van meer dan 500 me- diaoptredens, waarin het CNV pro-actief zijn mening over thema’s op het gebied van werk en inkomen verkondigde. De sociaal-economi- sche en maatschappelijke positie van het CNV werd ook duidelijk zichtbaar in reacties op be- sluiten van het kabinet en de Tweede Kamer en economische cijfers van het CPB en het CBS. In het politiek turbulente jaar 2012, met een ka- binetswisseling en veel veranderend sociaal- economisch beleid, was het CNV in de pers een zeer zichtbare maatschappelijke organisatie, die met een pro-actief mediabeleid opkwam voor de belangen van de achterban. Tot de hoogtepunten behoorden live-optredens van CNV voorzitter Jaap Smit in de talkshow Pauw & Witteman (2 april) en het actualiteiten- programma Nieuwsuur (7 september). Daar- naast was Smit regelmatig te gast bij radio- programma’s op BNR Nieuwsradio en Radio 1, zoals het NOS Radio1-Journaal, Goedemorgen Nederland, NCRV Lunch, TROS Kamerbreed en TROS In Bedrijf. Ook waren de standpun- ten van Smit en vice-voorzitter Limmen terug te vinden in interviews in grote kranten als De Telegraaf, de Volkskrant, maar ook regionale kranten. Zo zorgde een interview op de veel- gelezen nieuwssite Nu.nl, waarin Smit zich keerde tegen het vogelvrij verklaren van werk- nemers, voor veel aandacht. Tot slot vond het pleidooi van het CNV voor de terugkeer van de polder en een sociaal overleg een breed ge- hoor, resulterend in een eerste overleg met het kabinet in december 2012.
 28. 28. 28 CNV Vakcentrale - 69e Verslag (2012)
 29. 29. CNV Vakcentrale - 69e Verslag (2012) 29 4. CNV Internationaal De in februari aangetreden manager heeft zich in eerste instantie ingewerkt in het (inter) nationale vakbondswerk, versterking van de CNV Internationaal organisatiestructuur en de (mee) voorbereiding van de VMP aanvraag 2013-2016. Het inwerken bestaat uit inlezen, kennis maken met de medewerkers bij CNV Internationaal, CNV en de externe relaties en een reis naar Benin, om o.a. kennis te maken met de CNV-partners in West Afrika. De uitwerking van de VMP subsidie aanvraag 2013-2016 - ‘A World that Works’ - vergt veel tijd en energie. De inzet van het gehele team heeft uiteindelijk geleid tot een score van 89 op de 100 punten en 17,2 miljoen euro - on- der begrotingsvoorbehoud - te besteden voor de komende vier jaar. Deels zal het beschik- bare geld weer als vanouds besteed gaan wor- den aan organisatie steun voor onze partners, maar daarnaast zal meer dan voorheen inzet worden gepleegd op leiderschapsontwikkeling, samenwerking met andere maatschappelijke organisaties in Nederland en onze partnerlan- den, en op internationale lobby en campagne. Duurzaamheid zal een belangrijk thema zijn voor de komende jaren, uit te werken via de thematiek van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook via finan- ciële duurzaamheid van onze partner organi- saties èn van CNV Internationaal zelf. Het voldane gevoel van de goedkeuring van ‘A World that Works’ voor 2013-2016 is even fijn, maar al snel wordt de verantwoordelijk- heid die dat met zich meebrengt duidelijk. Het programma is bijgesteld omdat de beschik- bare financiële middelen iets beperkter zijn dan in de voorgaande periode. Op 1 december ontvangt het ministerie van Buitenlandse Za- ken een aangepast voorstel, voorzien van een aangepaste begroting, jaarplan, evaluatieplan- ning en leeragenda. Het gehele pakket is van belang voor onze partners, maar met name de leeragenda is een uitdaging. Hoe kunnen we met ‘A World that Works’, met zijn focus op meer samenwerking met andere spelers in het maatschappelijk middenveld en internationale lobby en campagne, werkelijk die nieuwe slag gaan maken? De nieuwe minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Ploumen fo- cust op de modernisering van ontwikkelings- samenwerking. Zij acht het maatschappelijk middenveld, waartoe de vakbond behoort, een cruciaal instrument voor duurzame maat- schappelijke en economische ontwikkeling. Tegelijkertijd is zij van mening dat de organi- saties in dit middenveld zich zo onafhankelijk en kritisch mogelijk moeten kunnen opstellen. Wat ook betekent dat zij in haar ogen minder afhankelijk van overheidsfinanciering zouden moeten zijn. Het is dus de vraag hoe zich dit doorvertaalt naar de financiële ondersteuning van het VMP programma op de langere ter- mijn. In november zijn alle partners uit Oost Europa, Latijns Amerika, West Afrika en Azië bijeen ge- vraagd in Kontakt der Kontinenten. Een heel in- spirerende bijeenkomst van drie dagen met als centraal thema de weerbarstigheid van sociale dialoog. Partners die hardop meedenken over de nadere invulling van het nieuwe program- ma; over innovatie en over onderlinge verbin- ding en inspiratie. Met substantiële discussies over onder andere sociale bescherming, zelf financiering, jeugd werkgelegenheid, flexibele arbeid, maatschappelijk verantwoord onder- nemen. A WORLD THAT WORKS Application for Trade Union Cofinancing Programme 2013-2016
 30. 30. 30 CNV Vakcentrale - 69e Verslag (2012) ruimte gecreëerd voor een breder toekomst- perspectief. Een toekomstperspectief dat het goede van het CNV aanbod behoudt en voor de leden tevens de mogelijkheid biedt om de geboden dekking - zelf - uit te breiden. Daar- naast zal dit toekomstperspectief ertoe leiden dat het lidmaatschap van het CNV aan attrac- tiviteit wint. De leden van het CNV kunnen een goede borging van hun rechtshulp creëren, zonder dat er sprake is van een dubbele dek- king. Daarmee leidt het lidmaatschap van het CNV voor hen tot een mogelijke besparing. Dit toekomstperspectief biedt derhalve niet alleen goede kansen voor de leden van het CNV, het CNV zelf, maar ook kansen voor de medewer- kers van Rechtshulp en voor een nog te zoeken externe partner. Nadat binnen de Directie, de Raad van Com- missarissen en de Algemene Vergadering besluitvorming heeft plaatsgevonden ten aan- zien van de gewenste koers, is een uitvoerig document gereedgemaakt dat is aangeboden aan vier grote, landelijk opererende rechts- bijstandverzekeraars. Dit document is over- handigd tijdens een eerste gesprek en in dat gesprek ook uitvoerig toegelicht. In december is er vervolgens nog een tweede gespreksron- de geweest, waarbij de vier verzekeraars nog specifieke vragen konden stellen. Alle vier de benaderde verzekeraars hebben van de moge- lijkheid om een dergelijk gesprek te hebben, gebruik gemaakt. Alle verzekeraars toonden grote interesse voor de samenwerking met het CNV in de door het CNV geschetste rich- ting. Op basis van de eerste inventarisatie van de reacties mag worden verwacht dat de OVM / het CNV er te zijner tijd in zal slagen om een vruchtbare samenwerking te creëren met een externe rechtsbijstandverzekeraar. Het nieuwe kabinet heeft het voornemen door- gezet om de assurantiebelasting per 1 januari 2013 van 9,7% te verhogen tot 21%. Een en an- der is een tegenvaller voor alle verzekerden in Nederland, maar treft in ons geval de vier verzekeringnemers hard. De door Rechtshulp in 2012 gerealiseerde besparingen worden 5. Dienstencentrum 5.1 CNV Rechtshulp Ten opzichte van voorgaande jaren is het aan- tal schades - ook ten opzichte van het vierde kwartaal 2011 - in 2012 licht gedaald. Een en ander is conform de verwachting. Een van de oorzaken is de sterke vermindering van mel- dingen vanuit de ACP. Leden van de ACP kun- nen nog uitsluitend (OVM) zaken melden met een ontstaansdatum van vóór 1 januari 2011. Daarnaast kunnen leden van de ACOM na 1 juli 2012 geen nieuwe zaken meer melden, nu de ACOM per die datum uit de Vakcentrale is ge- treden. Vanaf 1  september worden ook geen zaken meer ingenomen ten behoeve van de ZZP’ers, verenigd in CNV Vakmensen / ZZP Nederland. Het totaal aantal ingediende scha- des 2012 is 2.766, tegenover 3.088 over (ge- heel) 2011. In 2012 is buitengewoon veel aandacht besteed aan de introductie van de nieuwe kernprogram- matuur: Dynamics AX. De ambitie om op 1 fe- bruari een vlekkeloze start te maken blijkt te hoog gegrepen; er is een forse uitloop geweest in de benodigde opstarttijd en de benodigde fi- nanciële middelen. Niet alleen bij Rechtshulp is er sprake van vertraging, ook bij SSC Finan- ciën zorgt de introductie van Dynamics AX voor de nodige vertraging. De instructie aan het personeel is intensief geweest, doch ook daar is er sprake van belemmering omdat niet alle onderdelen van het programma tegelijkertijd beschikbaar komen. Het nadrukkelijk verzoek van de bonden om te onderzoeken of het kostenniveau van Rechts- hulp substantieel kan dalen is met kracht in uitvoering genomen en omgezet in realisatie. De formatie is ingekrompen. Met de Raad van Commissarissen en de Al- gemene Vergadering is - aan de hand van een aantal toekomstscenario’s - indringend gesproken over de toekomst van Rechtshulp. Gelet op de besluitvorming is er voor de OVM
 31. 31. CNV Vakcentrale - 69e Verslag (2012) 31 hierdoor voor een significant gedeelte teniet gedaan. De OVM heeft er naar toe gewerkt om per 1 januari 2014 volledig compliant te zijn aan de bepalingen van de nieuwe regels van Solvency II Basic. Bij een inventarisatie in de nadagen van 2012 blijkt dat dit doel in grote lijnen is ge- haald. Op een aantal plaatsen is er nog sprake van een hiaat. Deze hiaten worden - in het ka- der van risico gebaseerd verzekeren - niet ge- zien als een bedreiging waarin de maatschap- pij, de verzekeringnemers en de verzekerden enig risico lopen op het niet gewaarborgd zijn van hun rechten. Tegelijkertijd blijkt in 2012 dat Europa er niet in zal slagen om de Solvency regelgeving - zoals voorzien - op 1 januari 2014 definitief in te voeren. Een nieuwe invoerings- datum is niet bekendgemaakt, doch de kans bestaat dat deze niet voor 1 januari 2016 zal liggen. Tegelijkertijd roept De Nederlandsche Bank verzekeraars op om zoveel als mogelijk de nieuwe Solvencyregels al toe te passen op hun bedrijfsvoering. 5.2 CNV Ledenservice De afname van diensten door de bonden staat steeds meer onder druk. Zo kunnen de bonden geen garantie geven voor het onderdeel Oplei- ding & Training. Dat raakt ook de formatie. De afdeling was al getroffen door een verschui- ving in personeel vanwege de reorganisatie bij het Bestuurscentrum. In juni is de afdeling verhuisd van de achtste naar de vierde etage. Er zijn minder vierkante meters in gebruik genomen, wat een bespa- ring zal opleveren in de vaste kosten van de afdeling. Ondanks alle ontwikkelingen die op komst waren, hebben de medewerkers het on- derzoek van Great Place To Work positief inge- vuld. Met een score van 9,3 scoort de afdeling Ledenservice voor de derde maal hoog. Bij Opleiding & Training hebben in 2012 in to- taal 303 leden deelgenomen aan het bondsbre- de programma. De deelnemers waarderen de trainingen positief. Nieuwe thema’s zijn ‘Flow in je werk’ en ‘Succesvol profileren en solliciteren via LinkedIn’. Voor de Belastingzittingen zijn zo’n 19.000 afspraken gemaakt (online of te- lefonisch). Dit resulteert in circa 33.000 aangiften (inclusief aangiften van part- ners) die tijdens de zittingen worden in- gevuld. In deze periode zijn weer 1.000 vrijwilligers actief geweest tijdens de 550 zittingen op 188 locaties door het hele land verspreid. In verschillende bondsbladen heeft een oproep gestaan voor nieuwe vrijwilligers. Hierop zijn meer dan 200 reacties gekomen, zelfs teveel om allemaal in te zetten als in- vuller. In opdracht van CNV Belasting- service heeft CNV Info de niet-leden die gebruik hebben gemaakt van deze dienstverlening nagebeld. Dit heeft ge- resulteerd in 170 nieuwe leden. De le- den zijn nog steeds erg tevreden over deze dienstverlening. Gemiddeld wordt een 8,2 gegeven (in 2011 is dit een 8,1).
 32. 32. 32 CNV Vakcentrale - 69e Verslag (2012) CNV Vakcentrale huldigt de jubilarissen van CNV Vakmensen, CNV Dienstenbond en CNV Publieke Zaak. In 2012 gaat het om 6.233 ju- bilarissen. Door het hele land verspreid wor- den diverse feestelijke bijeenkomsten geor- ganiseerd voor deze groep trouwe leden. De jubilarissen die 60 of 70 jaar lid zijn, worden - indien ze niet naar de bijeenkomst komen - thuis bezocht. De jubilarissen waarderen de bijeenkomsten positief. Dat blijkt ook uit het gemiddelde cijfer dat wordt gegeven (8,2). In 2012 heeft CNV Vertrouwenspersonen 402 hulpvragen behandeld. Dit betreft aanvragen voor informatie en advies en/of begeleiding in de eerste twee ziektejaren of tijdens een ge- sprek met een keuringsarts. De leden waar- deren deze dienstverlening bijzonder. Als be- langrijke meerwaarde noemen de leden: info en advies, aanwezig bij keuringsarts/instantie, geruststelling dat er iemand bij is en luisteren naar het verhaal. Binnen de Kamer van Koophandel (KvK) staat de toekomst van de Kamer centraal. Hiervoor heeft overleg plaatsgevonden met zowel de top van de KvK als met de vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken, Land- bouw & Innovatie. Voor het CNV is de regionale betrokkenheid van de nieuwe organisatie, met daarin een serieuze inbreng en positie van de werknemersorganisatie, prio- riteit. Voor de UWV Ontslagadvies- commissies is veel werk aan de winkel. Nederland ver- keert in een recessie en er wordt vaker ontslag aange- vraagd. Het CNV wordt in de gelegenheid gesteld enkele commissies met een verte- genwoordiger uit te breiden. In december organiseerde het CNV de jaarlijkse bijeenkomst voor onze vertegenwoordigers in de lokale adviesraden en de cliëntenraden UWV. Vice-voorzitter Maurice Limmen heeft het CNV-beleid toegelicht. De Adviesraad Senioren en Adviesraad Anders Actieven zijn in het najaar ondergebracht bij de afdeling Ledenservice. Hiermee worden de le- den van deze raden ingebed in het bestaande vrijwilligersbeleid en delen ze mee in de in- formatiestromen vanuit deze afdeling. Voor de seniorenleden heeft de werkgroep Onder Dezelfde Paraplu weer vijftien bijeenkomsten georganiseerd, waarbij zowel het thema pensi- oenen als belasting centraal stonden. In totaal hebben ruim 900 leden deze bijeenkomsten bezocht. Bij CNV Vakcentrale zijn ruim 1.600 vrijwilli- gers actief. Alle vrijwilligers ontvangen jaar- lijks de CNV agenda en drie maal per jaar het vrijwilligersjournaal. Nieuwe vrijwilligers wor- den uitgenodigd voor een introductiebijeen- komst. In 2012 zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd. In november vond de jaarlijkse feestelijke vrijwilligersontmoeting plaats, met medewerking van onder andere het Dagelijks Bestuur en enkele beleidsmedewerkers. Dit keer waren de vrijwilligers uit de drie noorde- lijke provincies uitgenodigd. Met ruim 125 vrij- willigers zaten de georganiseerde workshops helemaal vol. Het was een geslaagde dag.
 33. 33. CNV Vakcentrale - 69e Verslag (2012) 33 5.3 CNV Info De afdelingsscore bij Great Place To Work is 8,7. Dat is hoog te noemen, zeker voor een call center. Het ziekteverzuim ligt onder het gemid- delde van de Vakcentrale. Binnen de afdeling wordt ruimte geboden aan stagiairs, ook - of liever juist - aan mensen die weinig kans heb- ben op de arbeidsmarkt. Met de Evangelische Omroep en het CDA is gesproken over dienst- verlening, er volgen nog gesprekken met de VPRO. Periodiek is er overleg met bestuurders en MT’s van CNV-bonden. In samenwerking met CNV Vakmensen is Info voorbereidingen aan het treffen om een online team op te zetten, dat zowel eerste als tweede lijns vragen van niet-leden kan opvangen via nieuwe kanalen zoals chat, twitter etc. Nu al worden uit niet-leden gesprekken circa 2.000 nieuwe leden per jaar gegenereerd. Door het verruimen van openingstijden en het gemak van online media zal via push-strategie het aantal contacten met niet-leden toenemen en zo ook de conversie naar nieuwe leden. Alle nieuwe leden uit de website kwamen eerst via formulieren binnen. De data uit de website cnv.nl worden nu automatisch via het distribu- tieplatform rechtstreeks in de callcenter-soft- ware overgezet. In november doet de afdeling mee aan een live benchmark die de Nationale CQ test heet. Veertig callcenters van hele grote en minder grote bedrijven gaan daar met elkaar de strijd aan wie de hoogste score heeft op het gebied van klantgerichtheid. De uitslag is goed, we kunnen ons goed meten met anderen maar het kan altijd (nog) scherper. De response van het doorlopende Klant Te- vredenheid Onderzoek (KTO) is hoog. Er wordt door medewerkers steeds meer gebruik ge- maakt van de mogelijkheid tot het inzien van de eigen KTO-score. In het derde kwartaal gaven 74 leden aan nog een vervolggesprek te willen naar aanleiding van het onderzoek. In 2012 schrijft Info iets meer leden in dan vo- rig jaar, 10.865 stuks (2011: 10.516). Vanuit door Info gestarte campagnes zijn 1.834 leden gehaald. Alle eerstelijns medewerkers zijn opnieuw getraind om vanuit niet-leden contacten een hogere conversie te genereren. Uit deze contacten hebben we 2.180 leden ge- haald. 5.4 SSC ICT 2013 is een hectisch jaar. Er wordt gewerkt aan de opbouw van de afdeling. Zo is er geïnvesteerd in de kwalitatieve output van de afdeling door middel van bijvoorbeeld scholing. Alle medewerkers doen mee aan de Prince2 Foundation en ITILv3 training en zijn vrijwel allemaal geslaagd. Dit heeft tot gevolg dat deze ‘best practices’ nu door SSC ICT wor- den ingezet bij respectievelijk projecten en be- heer. Daarnaast is er veel aandacht geweest voor teambuilding. Naast teambuilding binnen de afdeling is het ook belangrijk dat SSC ICT betrokkenheid heeft bij het CNV als geheel, ook als het gaat om niet-ICT gerelateerde zaken. Medewerkers van de afdeling zijn daarom aanwezig geweest bij diverse manifestaties binnen het CNV en heb- ben daar een actieve bijdrage aan geleverd. Er is veel aandacht voor transparantie ten aan- zien van resultaten en kosten: het blijft echter een uitdaging om goed inzicht te krijgen in de kosten als geheel vanwege de manier waarop de kosten op dit moment boekhoudkundig ver- werkt en doorbelast worden. Door de afdeling fysiek anders in te richten, is niet alleen de atmosfeer op de afdeling veranderd, ook de directe klantcontacten zijn daardoor verbeterd en geprofessionaliseerd. In aanvulling daarop hebben de medewerkers SSC ICT het afgelopen jaar, naast de eerder ge- noemde projectmatige cursussen, een klant- tevredenheidstraining gevolgd. Ook wordt er deelgenomen aan de ‘kennismakingscarrou- sel’ die de afdelingen van het Dienstencentrum dit jaar organiseren en heeft er een klanttevre- denheidsonderzoek plaatsgevonden. Een aantal projecten hebben behoorlijk wat impact. Op de afdeling en bij de bonden.
 34. 34. 34 CNV Vakcentrale - 69e Verslag (2012) Naast de implementatie van Microsoft Dyna- mics AX kunnen andere projecten met grote impact op het functioneren van het netwerk en het faciliteren van de medewerkers worden genoemd, zoals het vervangen en centraliseren van de servers van de bonden op twee locaties, het uitrollen van wifi op diverse kantoren, ver- vangen van de hardware van en het plaatsen in een virtuele omgeving van BRS en het bou- wen van een BRS web api, waardoor de BRS- database voor andere toepassingen ontsloten kan worden. Daarnaast wordt in toenemende mate voorzien in Het Nieuwe Werken door het faciliteren van mobiele devices. In het laatste kwartaal is er door SSC ICT een begin gemaakt met de technische voorberei- dingen voor het SEPA-project. SEPA staat voor Single European Payment Area. Wanneer dit begin 2014 in Nederland is ingevoerd, moet zowel het binnenlands als het buitenlands be- talingsverkeer soepeler gaan verlopen. Echter voor het zover is, moet binnen de organisatie nog het nodige gebeuren. Naast het aanpas- sen van de huidige rekeningnummers met een IBAN-code, gaat er ook gewerkt worden met mandaten in plaats van machtigingen. Daar- naast dient de communicatie over de voorge- nomen incasso’s te worden ingericht, want daar verandert ook het nodige ten opzichte van de huidige situatie. 5.5 SSC Financiën De invoering van een nieuw softwarepakket, Microsoft Dynamics AX, zorgt voor veel extra uren en andere producten van de afdeling, voornamelijk in de eerste helft van het jaar, staan hierdoor zwaar onder druk. Ondanks deze extra taken wordt het jaar financieel af- gesloten met slechts een lichte overschrijding van ongeveer 10.000 euro, op een totaal kosten kader van 1,278 miljoen euro. Door de invoe- ring van AX zijn veel overuren gemaakt die zijn uitbetaald, of die zich nu vertalen in een hoger verlofsaldo. Deze hogere kosten worden deels gecompenseerd door lagere kosten op het ge- bied van automatisering, door het overhevelen van het budget voor alle software onderhouds- contracten naar SSC ICT. Daarnaast is er spra- ke van tijdelijke projectinzet. In het eerste kwartaal van 2012 draait het om de invoering van AX en het maken van de jaar- rekeningen 2011. De werkdruk is hoog, onder andere door de moeizame invoer en uitloop van de implementatie van AX. In het tweede kwar- taal is de vacature voor manager SSC Financi�- ën opengesteld voor belangstellenden. Geluk- kig kan al snel een interne kandidaat worden benoemd. Uiteindelijk zijn alle achterstanden weggewerkt en kan weer worden gesproken van een normaal functionerende afdeling. Al- leen de beleggingenadministratie moet in het derde kwartaal nog worden uitgerold. Hier- voor wordt gewerkt met het pakket Assets van Emanon. Ook dit blijkt een flinke klus, die nog doorloopt naar 2013. Een ander aandachtspunt zijn de aanpassingen die moeten worden ge- daan voor de BTW verhoging naar 21%. In het laatste kwartaal van 2012 is voor alle klanten de interim controles weer uitgevoerd door de accountants. Alleen de interim con- trole bij CNV Internationaal geeft aanleiding tot aanvullende werkzaamheden. De projectenad- ministratie is nog niet juist en volledig in AX ingevoerd (en AX blijkt ook nog niet voldoende aangepast te zijn op het projectenwerk bij CNV Internationaal) en de laatste stappen om dit wel te doen zijn genomen en afgerond. December staat in het teken van de voorbe- reiding van het jaarwerk voor 2012. Er is een draaiboek opgesteld voor de eerste weken van 2013 om zo snel mogelijk de belangrijkste ta- ken overzichtelijk af te ronden. Ook wordt in 2013 gestart met een nieuwe werkwijze. De uitwerking en de voorbereidingen hiervan zijn aan het einde van het jaar gedaan. Een andere grote actie in december is de verbouwing van de afdeling. Er zijn rustigere werkplekken gecreëerd door het plaatsen van glazen tus- senwanden, bijna iedereen heeft een andere werkplek gekregen en er is een aparte kamer voor het afdelingshoofd.
 35. 35. CNV Vakcentrale - 69e Verslag (2012) 35 5.6 SSC Facilitaire Ondersteuning In het begin van het jaar heeft de Facilitaire Ondersteuning haar organisatiemodel aange- past aan de veranderde klantenvraag. De hui- dige klanten hebben steeds meer behoefte aan een facilitaire organisatie met een actievere sturing op de facilitaire vraag- en aanbodzijde. Om dit te kunnen bereiken zijn de huidige spe- cialisten omgeschoold tot generalisten, die breed en flexibel inzetbaar zijn waardoor ook de continuïteit en flexibiliteit wordt vergroot. De organisatie is smaller geworden en bestaat nu uit de hoofdactiviteiten: Gebouwbeheer en Beveiliging, Facilities Services en Projecten en Systeembeheer. Op het gebied van Maatschappelijk Verant- woord Ondernemen (MVO) zijn er grote stap- pen gemaakt. Uit extern onderzoek is geble- ken dat 80% van onze leveranciers hoog op de MVO ladders staan. De forse toename van het kWh verbruik is onderzocht en sindsdien met gemiddeld 20% per maand gedaald. Inmiddels is het mogelijk om via een login bij de netwerk- beheerder de kWh verbruiken dagelijks te mo- nitoren. In het kantoor in Apeldoorn is de leegstand van ± 500 m2 geconcentreerd op de eerste etage en staat in de verhuur. Er heeft zich in mei een serieuze kandidaat gemeld en de onderhan- delingen zijn vergevorderd. De verwachting is dat de verhuur ook daadwerkelijk wordt gere- aliseerd. In oktober is het Bestuurscentrum van de Vak- centrale verhuisd van de Aïdatoren naar de achtste etage. Om dit mogelijk te maken is de afdeling Ledenservice verhuisd naar de vierde etage en is de ruimte die de Bedrijfsadminis- tratie van CNV Vakmensen in gebruik had, aan- gepast aan de huidige situatie. Voor de leeggekomen ruimte in de Aïdatoren is door Facilitaire Ondersteuning een huurder gevonden, Bureau Jeugdzorg, die met ingang van 1 november 2012 de ruimte in gebruik neemt. Dit is een mooi resultaat gelet op de grote leegstand van kantoorpanden. De realisatie versus begroting zal conform de doelstelling binnen de marge van < 5% blij- ven. Dit ondanks de extra kosten van € 145K die ons in rekening zijn gebracht voor het verkeerd toepassen van de vermenigvuldigingsfactor van de kWh tussenmeters door de eigenaar. Dit is onder andere bereikt door een heronder- handeling van de bestaande Ricoh contracten (besparing €38K) en het niet vervangen van een vacature 1 fte (besparing € 50K).
 36. 36. 36 CNV Vakcentrale - 69e Verslag (2012) 5.7 SSC P&O In een periode van betrekkelijke onrust is het Great Place To Work (GPTW) onderzoek onder de medewerkers uitgezet. De verwachting dat de uitslagen behoorlijk beïnvloed zouden wor- den door de voorgenomen reorganisatie, is niet uitgekomen. In het GPTW onderzoek blijkt de score behoorlijk beter dan een aantal ja- ren geleden. De zogenaamde samenvattende trust-index steeg van 5,6 naar 6,8. Onder de gegeven omstandigheden geen slechte score. Gemiddeld genomen zijn de scores die men geeft voor de eigen afdeling behoorlijk geste- gen. In het eerste kwartaal is de agenda van SSC P&O bepaald door de afronding van het instem- mingstraject met de Ondernemingsraad (OR) inzake het loopbaanbeleid binnen de Vakcen- trale. Belangrijk onderdeel van deze aanvraag betreft de aanpassing van de gesprekscyclus tussen medewerkers en leidinggevenden en de ondersteuning van die cyclus met een me- dewerkersvolgsysteem, HR Organizer. De lei- dinggevenden zijn getraind in het voeren van de gesprekken met behulp van HR Organizer. Ondersteuning van reorganisaties binnen CNV Vakmensen en CNV Vakcentrale bepaalt met name het werk van SSC P&O richting de zomer. Bij CNV Onderwijs is er, naast het reguliere werk, met name aandacht voor een functie- waarderingstraject. Ruim tien functies moeten opnieuw beschreven en gewaardeerd worden, waarbij zowel medewerkers, management als OR betrokken dienen te worden. De reorganisatie binnen CNV Vakmensen houdt ook in het derde kwartaal de afdeling behoorlijk bezig. Een belangrijk deel van het werk van SSC P&O. Ook bij CNV Vakcentrale hebben de ingrepen in de organisatie nog de nodige consequenties voor het werk van de afdeling, al wordt binnen de Vakcentrale ook de draad weer opgepakt met het reguliere werk. Zo worden bij de OR diverse aanvragen ingediend met betrekking tot bijvoorbeeld het tijd- en plaatsonafhankelijk werken, het ge- bruik van social media en regels rondom het omgaan met lief en leed. Bij CNV Onderwijs is er nog steeds aandacht voor een uitgebreid functiewaarderingstraject. Daarnaast bepaalt onderhoud van personeelsinstrumentarium de agenda. Tijd en aandacht wordt besteed aan de selec- tie van een nieuwe arbodienstverlener voor de CNV-organisaties gevestigd aan de Tiberdreef en haar regiokantoren. Op basis van een pak- ket van eisen hebben een viertal organisaties een offerte uitgebracht met betrekking tot die dienstverlening. In het vierde kwartaal wordt de beslissing genomen om A-rea Arbo te kie- zen als dienstverlener op het gebied van pre- ventie, verzuim en re-integratie. Na het nemen van die beslissing worden vanuit SSC P&O acties ondernomen om de overgang naar de dienstverlening van A-rea zo soepel mogelijk te laten verlopen. Gelijkertijd met deze beslis- sing wordt besloten om het verzuimmanage- mentsysteem Verzuimsignaal, wat tot dan toe via de arbodienstverlener werd afgenomen, in eigen beheer te nemen. In het vierde kwartaal van 2012 bepalen CAO- onderhandelingen een belangrijk deel van de agenda. Voor alle drie de CNV-organisaties op de Tiberdreef loopt de CAO per 31 december 2012 af. Helaas slaagt slechts één organisatie er in voor 1 januari 2013 een nieuwe CAO af te sluiten. De beide andere organisaties vervol- gen hun onderhandelingen in januari 2013. Voor CNV Vakcentrale wordt in dit kwartaal een audit voorbereid, die het CITO in januari 2013 afneemt. De audit betreft een onderzoek naar de kwaliteit van het performance-ma- nagement-systeem wat sinds 2012 geïmple- menteerd is. Ook wordt binnen de Vakcentrale het project Duurzame Inzetbaarheid verder handen en voeten gegeven. Binnen CNV Vakmensen vergen de voorberei- dingen en gevolgen van diverse adviesaanvra- gen de nodige aandacht. Het betreft hier aan- vragen inzake herstructurering van een aantal afdelingen en aanvragen aangaande een aan- tal functiewijzigingen.
 37. 37. CNV Vakcentrale - 69e Verslag (2012) 37 6. Vereniging 6.1 Algemeen en Dagelijks Bestuur Het Algemeen Bestuur (AB) vergadert in 2012 officieel 23 keer. Sinds 2009 is het gebruikelijk dat het AB elke twee weken bijeenkomt. Elke maand – met uitzondering van de zomerperi- ode – is er een reguliere vergadering waarin lopende dossiers aan de orde komen, terwijl er ook maandelijks een meer thematische bij- eenkomst gericht op beleids- of verenigings- vernieuwing wordt georganiseerd. De voorzitter, de vice-voorzitter en de alge- meen secretaris / penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur (DB) van het CNV; zij zijn ver- antwoordelijk voor de CNV werkorganisatie. De ACOM en de ACP hebben het CNV-lidmaat- schap per 1 juli 2012 beëindigd en waren gedu- rende het verslagjaar niet vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. De toekomst van het CNV Op 22 en 23 februari komt het Algemeen Be- stuur (AB) van het CNV in een buitengewone bijeenkomst bijeen om over de toekomst van het CNV te praten. Daarvoor bestaan verschil- lende redenen. Het ledenaantal van het CNV loopt al enige jaren terug en langzaam is de overtuiging gegroeid dat het CNV zich stevig moet aanpassen aan de veranderingen in de samenleving en met name die op de arbeids- markt. Het Algemeen Bestuur besluit uitein- delijk tot de instelling van een Taskforce Toe- komst, waarin vertegenwoordigers van bonden en Vakcentrale gaan samenwerken om lijnen naar de toekomst te trekken. Lijnen die zowel gaan over de verenigingsorganisatie van het CNV als over de manier waarop het CNV leden werft en bindt. De Taskforce wordt bijgestaan door Jo van Engelen, hoogleraar bedrijfskunde die veel ervaring heeft bij maatschappelijk be- trokken organisaties. De Taskforce begint zijn werkzaamheden be- gin mei en rapporteert op 5 juli voor het eerst aan het AB. Deze rapportage kenmerkt zich door een grondige verkenning van de omge- ving waarin het CNV werkt, waaruit duidelijk wordt dat het CNV nieuwe wegen moet inslaan om ook in de toekomst een rol te spelen in de Nederlandse arbeidsverhoudingen. De samenstelling van het Algemeen Bestuur is per 31 december 2012 als volgt: Voorzitter: Jaap Smit (DB) Vice-voorzitter: Maurice Limmen (DB) Algemeen secretaris / penningmeester: Pieter de Vente (DB) Leden: Arend van Wijngaarden (CNV Vakmensen) Eric de Macker (CNV Publieke Zaak) Patrick Banis (a.i., CNV Onderwijs) Dirk Swagerman (CNV Dienstenbond) IJmert Muilwijk (CNV Jongeren) Dirk de Vogel (CNV Kostersbond)
 38. 38. 38 CNV Vakcentrale - 69e Verslag (2012) Op 13 november volgt een tweede en uitvoeri- ger rapportage. De Taskforce Toekomst advi- seert het Algemeen Bestuur een onderzoek te laten instellen naar de inrichting van een ver- eniging waarin de CNV-bonden opgaan. Daar- bij moet dan overigens de mogelijkheid komen dat bonden die op goede gronden zelfstandig willen blijven, die mogelijkheid krijgen en toch onderdeel blijven uitmaken van het CNV. Een tweede advies betreft het onderzoeken van mogelijkheden om de werkorganisaties van bonden en Vakcentrale samen te brengen in een werkbedrijf. Een derde advies betreft het versterken van de in- en externe communi- catie door een heldere boodschap te formu- leren, waarbij het CNV vooral verbinding gaat zoeken met mensen die zich ook met elkaar verbinden. Een vierde advies betreft het star- ten van experimenten met nieuwe vormen van ledenwerving en ledenbinding. Het Algemeen Bestuur neemt de adviezen van de Taskforce in een vergadering op 26 november over en draagt de Taskforce op om deze adviezen te concretiseren voor de zomer van 2013. Begin 2013 starten vijf projectteams hun werk. In maart 2013 bracht de Taskforce een tus- senrapportage uit over de voortgang van de werkzaamheden. Mede in verband hiermee deelde CNV Vakmensen mee zich nader te wil- len beraden op de toekomst van de eigen bond; de andere bonden werden uitgenodigd om in dat proces te participeren. Gelet op deze ont- wikkeling gaf de Taskforce zijn opdracht op 23 april terug aan het Algemeen Bestuur. 6.2 Werkorganisatie Formeel berust de dagelijkse leiding van de werkorganisatie bij de algemeen secretaris / penning- meester. De samenstelling van het Managersoverleg is per 31 december 2012 als volgt: Algemeen secretaris / penningmeester: Pieter de Vente Controller: Joost Ausems CNV Internationaal: Marie José von Geusau CNV Rechtshulp: Tonko Goettsch CNV Ledenservice: Anja van der Laan CNV Info: Eric van den Hoed SSC ICT: Waheeda Rahman SSC Facilitaire Ondersteuning: Rob Berendsen SSC Financiën: Sylvia Baard SSC P&O: Theo van Lagen De Ondernemingsraad kent de volgende samenstelling per 31 december 2012: Voorzitter: Roy Ramdin Secretaris: Jannemarie Vergunst Leden: Jan de Jong Eugène Litamahuputty Edwin Meijer Janke van der Molen Ambtelijk secretaris: Betty Rebergen In 2012 heeft de Ondernemingsraad wekelijks een korte werkvergadering gehouden. De Overlegver- gadering komt acht keer bijeen. De Ondernemingsraad publiceert jaarlijks een eigen jaarverslag.
 39. 39. CNV Vakcentrale - 69e Verslag (2012) 39 6.3 Ledenontwikkeling De ledenontwikkeling van het CNV wordt in 2012 getekend door het vertrek van de ACP en de ACOM. Deze organisaties besluiten eind 2011 het CNV-lidmaatschap te beëindigen. Een beëindiging die formeel op 1 juli 2012 vorm krijgt. De ledenontwikkeling van de overige CNV-bonden laat in 2012 een daling zien. Telt het CNV – zonder ACP en ACOM – op 1 januari 2012 nog 303.681 leden, aan het einde van het jaar is dat aantal gedaald tot 294.196. Alle bonden worden geconfronteerd met ledenverlies, zoals uit onderstaand overzicht blijkt.   01-01-12 01-01-13 groei CNV Vakmensen 132.807 127.573 -5.234 CNV Publieke Zaak 79.186 76.769 -2.417 CNV Onderwijs 53.542 53.208 -334 CNV Dienstenbond 35.917 34.520 -1.397 CNV Kostersbond 538 517 -21 CNV Jongeren 1.579 1.497 -82 CNV Vakcentrale 112 112 0 Totaal 303.681 294.196 -9.485 De ledenontwikkeling sinds 2000 laat eerst een stagnerende ledenontwikkeling zien, waarin leden- verlies en ledenwinst elkaar afwisselen, maar aan die zacht kabbelende ontwikkeling komt in 2012 – en niet alleen door het vertrek van twee bonden – een abrupt einde. De vergrijzing van het leden- bestand, waarover al in eerdere jaarverslagen werd gerapporteerd, gecombineerd met de econo- mische crisis, die o.a. tot uiting komt in de onzekerheid rond pensioenen, vormt zonder twijfel een belangrijke verklaring voor deze negatieve ontwikkeling. Een ontwikkeling die helaas niet alleen zichtbaar is in de ledenontwikkeling van het CNV, maar in die van de hele vakbeweging.
 40. 40. 40 CNV Vakcentrale - 69e Verslag (2012)

×