Successfully reported this slideshow.

Europarlement brief Refit

747 views

Published on

Europa moet vasthouden aan regels voor veiligheid en gezond werken. Minder afspraken betekenen namelijk minder bescherming voor werknemers. Deze oproep doen vakcentrales CNV, FNV en MHP aan het Europees Parlement en premier Rutte.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Europarlement brief Refit

  1. 1. FNV Houttuinlaan 3 Postbus 520 3440 AM Woerden T 020 58 16 300 F 020 68 44 541 Postadres Postbus 520, 3440 AM Woerden CNV Tiberdreef 4 Postbus 2475 3500 GL Utrecht De Nederlandse leden van het Europarlement Europees Parlement Bât. Altiero Spinelli 07F265 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B-1047 Brussel België T 030 751 11 00 F 030 751 11 09 MHP Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90525 2509 LM ’s-Gravenhage T 070 349 97 40 Datum Uw kenmerk 5 december 2013 Ons kenmerk Telefoonnr. 10/49/16 020 58 16 371 Onderwerp E-mail REFIT Marjolijn.Bulk@vc.fnv.nl M.Bouwknegt@cnv.nl ccjmuller@kpnmail.nl Geachte heer, mevrouw, Op 2 oktober 2013 verscheen de REFIT mededeling van de Europese Commissie, met daarin de aankondiging dat een aantal lopende initiatieven voor Europese regelgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk wordt stopgezet en dat een herzieningsproces wordt gestart voor een reeks andere Europese regelgeving over veiligheid en gezondheid, maar ook inzake de sociale dialoog, informatie en consultatie van werknemers, en bescherming van uitzendkrachten. FNV, CNV en MHP ontkennen niet dat bureaucratische rompslomp een last voor het bedrijfsleven kan vormen, die –waar mogelijk en mits verantwoord- vermeden moet worden, maar FNV, CNV en MHP vinden dat de sociale rechten, gezondheid en veiligheid van werknemers alsmede de sociale dialoog daarbij absoluut niet het onderspit mogen delven. En dat is wat met de REFIT exercitie wel dreigt te gebeuren. Onder het mom van ‘administratieve lastenverlichting’ kondigt de REFIT mededeling namelijk een bevriezing van regelgeving ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers en een herziening van de bescherming van de arbeidsvoorwaarden en rechten op informatie en consultatie van werknemers aan.
  2. 2. Datum 5 december 2013 Ons kenmerk 10/49/16 Pagina('s) 2 van 2 In REFIT kondigt de Commissie aan dat zij de zogenoemde kappersovereenkomst gedurende haar huidige zittingsperiode niet aan de Raad voor zal leggen. Eenzelfde lot wacht de overeenkomst uit de zeevisserijsector. Overeenkomsten uit de Europese sectorale sociale dialoog, zoals die voor kappers en zeevissers, worden dus niet algemeen bindend verklaard. Exit Europese sociale dialoog. REFIT stelt dat de huidige Commissie geen nieuwe regels meer invoert rond arbeidsveiligheid. Dit betekent dat wetgeving over kankerverwekkende stoffen en over musculoskeletale aandoeningen, de meest voorkomende beroepsziekten, stopgezet wordt. Exit gezondheid op het werk. Maar ook op andere terreinen wordt aangekondigd dat de sociale regelgeving moet worden herzien omdat ze teveel administratieve lasten zou meebrengen. De ‘last’ om werknemers te consulteren bij collectieve ontslagen, bij overname van hun onderneming, of bij grondige wijziging van hun arbeidsorganisatie. Als de REFIT plannen doorgaan zullen werknemers van honderden bedrijven geen recht meer hebben op essentiële economische en sociale informatie over hun bedrijf. Exit betrokkenheid van werknemers. FNV, CNV en MHP stellen vast dat dit REFIT bepaald geen “nieuwe belangrijke stap voorwaarts” is “ om ervoor te zorgen dat EU-wetgeving geschikt is voor het beoogde doel”, maar dat REFIT een aankondiging is van de afbraak van de bescherming van werknemers rechten, de gezondheid en veiligheid op het werk en de sociale dialoog. Daarom vragen FNV, CNV en MHP de Nederlandse leden van het Europees Parlement om zich sterk te maken tegen deze invulling van REFIT operatie, en duidelijk te maken dat werknemersrechten, gezondheid en veiligheid op het werk en de verworvenheden van de Europese sociale dialoog belangrijke onderdelen van het Europees sociaal acquis zijn die niet zomaar terzijde geschoven kunnen worden ter vermindering van de algemene regeldruk. Hoogachtend, Catelene Passchier, Vicevoorzitter FNV. Maurice Limmen, Vicevoorzitter CNV. Bob van der Wal, Voorzitter MHP.

×