Successfully reported this slideshow.

Refit brief kappers

845 views

Published on

Schuif de overeenkomst van Europese sociale partners niet zomaar terzijde. Deze oproep doen vakcentrales CNV, FNV en MHP aan Minister Asscher. Aanleiding zijn de overeenkomsten in de visserij en kappersbranche die de Europese Commissie niet, zoals gebruikelijk als de sociale partners daarom verzoeken, doorsturen naar de Raad.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Refit brief kappers

  1. 1. FNV Houttuinlaan 3 Postbus 520 3440 AM Woerden T 020 58 16 300 F 020 68 44 541 Postadres Postbus 520, 3440 AM Woerden CNV Tiberdreef 4 Postbus 2475 3500 GL Utrecht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer Mr. Dr. L.F. Asscher, Minister T 030 751 11 00 F 030 751 11 09 Postbus 90801 2509 LV Den Haag MHP Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90525 2509 LM ’s-Gravenhage T 070 349 97 40 Datum Uw kenmerk 18 december 2013 Ons kenmerk Telefoonnr. 10/49/16 020 58 16 371 Onderwerp E-mail Europese sociale dialoog en wetgevende taak Raad Marjolijn.Bulk@vc.fnv.nl M.Bouwknegt@cnv.nl ccjmuller@kpnmail.nl Geachte heer Asscher, Recent hebben FNV, CNV en MHP minister president Rutte verzocht de Nederlandse inbreng aangaande de zogenaamde REFIT mededeling van de Europese Commissie (COM 2013, 685) zo te wijzigen dat duidelijk gemaakt wordt dat het Nederlandse kabinet tegen de hierin voorgestelde bevriezing en afbraak van werknemersrechten, veiligheid en gezondheid op het werk en de overeenkomsten in het kader van de Europese sectorale sociale dialoog is. In deze brief willen FNV, CNV en MHP uw aandacht meer specifiek vragen voor de in de REFIT-mededeling vervatte aankondiging van de Europese Commissie om de zogenoemde kappersovereenkomst gedurende haar huidige zittingsperiode niet aan de Raad voor te leggen. Met dit optreden van de Europese Commissie wordt een precedent geschapen waarmee overeenkomsten uit de Europese sociale dialoog ‘buiten spel’ kunnen worden gezet en waarmee de wetgevende taak van de Raad op niet-toegestane wijze beperkt wordt. FNV, CNV en MHP vrezen dat het akkoord van de sociale partners uit de visserijsector over de omzetting van bepaalde artikelen van ILO Verdrag 188 in Europese wetgeving, eenzelfde lot wacht, nu ook deze overeenkomst sinds mei vorig jaar bij de Commissie in de la ligt. Artikel 155 VWEU bepaalt dat sociale partners de Europese Commissie kunnen verzoeken een instrument voor te stellen om een overeenkomst uit de Europese sociale dialoog om te zetten in bindend EU-recht.
  2. 2. Datum 17 december 2013 Ons kenmerk 10/49/16 Pagina('s) 2 van 3 In april 2012 hebben de Europese sociale partners uit de kappersbranche de Commissie verzocht de kappersovereenkomst om te zetten in een wetgevingsvoorstel. Krachtens het Verdrag beslist de Raad, als wetgever, over dit voorstel. Maar door het besluit de kappersovereenkomst (in ieder geval deze mandaatperiode) niet aan te bieden aan de Raad, heeft de Europese Commissie het de Europese wetgever onmogelijk gemaakt om zich een oordeel te vellen over de kappersovereenkomst. Daarmee is de Europese Commissie op de stoel van de wetgever gaan zitten en wordt de positie van de Raad als wetgever beperkt. Het gevolg van de mededeling in REFIT is daarmee dat de Commissie zich een nieuwe eigen besluitvormende bevoegdheid toegeëigend heeft, waar de Verdragen nadrukkelijk niet in voorzien: de Commissie oordeelt voortaan –zonder enige vorm van controle- of een overeenkomst uit de Europese sociale dialoog in de kraam van pas komt (en dus dat de overeenkomst aan de Raad voorgelegd wordt), of dat ze dat uit politieke overwegingen niet opportuun acht. Dit oordeel is oncontroleerbaar; niet door het Europees Parlement en ook niet door de nationale parlementen. In uw brief van 5 november benadrukt u positief te staan ten opzichte van initiatieven van sectorale sociale partners op Europees niveau om het arbeidsomstandighedenbeleid in hun sectoren te verbeteren. U geeft aan dat u een aantal problemen voorziet bij implementatie van de kappersovereenkomst in ons nationale Arbo-wetgevingskader. Graag zullen FNV, CNV en MHP samen met hun collega’s uit de kappersbranche het gesprek met u aangaan over eventuele inhoudelijke bezwaren. Los van eventuele inhoudelijke bezwaren, achten FNV, CNV en MHP het in ieder geval ongepast dat de kappersovereenkomst nu door de Commissie gebruikt wordt om een precedent te scheppen dat de Europese sociale dialoog op ontoelaatbare wijze onder druk zet. FNV, CNV en MHP wijzen in dit verband op het uitgangspunt van het kabinet, zoals verwoord in de kabinetsvisie op de sociale dimensie van de EMU: “Betrokkenheid van de sociale partners bij het sociaaleconomische beleid dient in de lidstaten beter te worden ingebed in het afstemmingsproces. Ook op Europees niveau kan de rol van sociale partners worden versterkt, zodat ook hier een evenwichtige afweging van belangen kan plaatsvinden”.
  3. 3. Datum 17 december 2013 Ons kenmerk 10/49/16 Pagina('s) 3 van 3 FNV, CNV en MHP vragen u daarom de positie van de Raad als wetgever centraal te stellen en er voor te zorgen dat overeenkomsten tussen Europese (sectorale) sociale partners niet zo makkelijk door de Commissie terzijde geschoven worden. Nederland en de overige 27 lidstaten dienen in staat gesteld te worden hun wetgevende functie uit te oefenen. Dit betekent dat de Commissie de kappersovereenkomst, evenals de visserij overeenkomst, op de voorgeschreven wijze dient door te sturen aan de Raad. Hoogachtend, Catelene Passchier, Vicevoorzitter FNV. Maurice Limmen, Voorzitter CNV. Bob van der Wal, Voorzitter MHP.

×