14 021 asscher, aanpak schijnconstructies

557 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
557
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

14 021 asscher, aanpak schijnconstructies

  1. 1. Vakcentrale POSTADRES Postbus 2475 3500 GL Utrecht BEZOEKADRES Tlberdreef 4 3561 G6 Utrecht TELEFOON _ _ 030 — 751 1100 Mlnlstene van Sociale Zaken en Werkgelegenheid FAX E'§; ¥.; .?: ’"93'8is. “‘5°“e' 2509 LV DEN HAAG ‘”"""“ www. cnv. n| E-MAIL cnvinfo@cnv. ni AFDELING PLAATS ONS KENMERK Utrecht 14-021/ML/ avds DOORKIESNUMMER DATUM UW KENI-‘IERK 030 - 751 1231 19 augustus 2014 E-MAIL m. iimmen@cnv. n| BETREF! ‘ Voortgangsbrief aanpak schijnconstructies Geachte heer Asscher, Met grote belangsteliing heb ik uw Voortgangsbrief Aanpak Schijnconstructies van 4 juli jongstleden gelezen. Vooral uw lnzet om te komen tot gelijk Ioon voor gelijk werk heeft de steun van het CNV. Graag ga ik in deze brief meer speclfiek in op een aantal onderwerpen die van groot belang zijn in een effectieve bestrljdlng van schijnconstructies. Graag gaat het CNV met uw minlsterie in gesprek over hoe deze onderwerpen In de komende periode zullen worden opgepakt. 1. De definiéring van een (schijn-)zelfstandige. Het zou zeer te betreuren zijn als schijnzeifstandigheid geen plek krijgt In de aankomende Wet Aanpak Schijnconstructies. Wanneer de aanpak van de probiematiek rond schljnzeifstandigheid geen plek krijgt in de wet is een werkelijk integrale aanpak van schljnconstructies niet mogelijk. Overigens moet er wel duidelijkheid komen over wat een zelfstandige exact is. Het Interdepartementaie Beleldsonderzoek (IBO) dat op dit moment onder andere de problematiek rond ZZP-ers in kaart brengt, zal die duidelijkheid hopeiijk verschaffen. CNV Vakcentrale zal aan deze discussie bijdragen. Het Is zaak niet aiieen tot een eenduidige definitie in fiscale en juridische termen te komen, maar ook over wat daar in ondernemerstermen en -verantwoordelljkheden onder moet worden verstaan. De discussie over feitelijk werknemerschap versus werkelijk ondernemerschap en de maatschappelijke voorzieningen die daarbij horen, kan alleen gesiecht worden ats helder is waar we het precies over hebben met elkaar. 2. De capaciteit van de Inspectie SZW. Met het Sociaal Akkoord zijn tijdeiijk extra middelen beschikbaar gekomen voor de handhaving op schijnconstructies. BANKREKENING 10.24.91.763 Bi] beantwoordlng ons kenmerk ve rmeiden a. u.b.
  2. 2. DATUM 19 augustus 2014 ONS KENMERK 14-021/ML/ avds Dat is positief, en heeft nu al bemoedigende resuitaten. Ik maak me echter zorgen over het tijdelijke karakter van deze extra middelen, alsmede de algehele inperking van de formatieruimte bij de Inspectie SZW. Die gaat blijkens het Jaarplan 2014 van de Inspectie SZW met 36 FTE achteruit, ondanks de tijdelijke extra formatieruimte voor de aanpak van schijnconstructies. Gezien het kablnetsbrede belang dat aan de bestrijding van schljnconstructies gehecht wordt, roept het CNV u op om extra micldelen beschikbaar te stellen voor de inspectle SZW. 3. Gelijke beloning van in Nederland gedetacheerde buitenlandse werknemers, De twee maanden geleden In het Europees Parlement aangenomen Handhavingsrichtlijn is een eerste, zij het beperkte, stap voorwaarts in een EU- brede aanpak om ongelijke beloning van werknemers tegen te gaan. Z0 is de mogelijkheid werkgevers te verplichten bij het UWV Werkbedrijf (en soortgeiijke instanties in andere Iidstaten) vooraf informatie te verschaffen over Europese werknemers die gedetacheerd worden — de zogenoemde ‘notificatieplicht’ — een belangrijk nieuw instrument. Via die weg kan betere monitoring van de werkomstandigheden en de beloning van gedetacheerde werknemers plaatsvinden. Tegeiijkertijd blijft het noodzakeiijk om ook de Detacheringsrichtiijn zelf aan te passen. Datzeifde geidt ook voor de Europese basis- en toepassingsverordeningen voor sociale zekerheid. De belangrijkste oorzaak voor de ongelijke beloning van gedetacheerde werknemers is tenslotte gelegen in het ontbreken van het (bedrijfs—)pensioen als kernarbeldsvoorwaarde in de Detacheringsrichtlijn, en de door de Europese Unie verplichte toepassing van het wooniandbeginsel rond sociale premies. Beide zorgen voor oneerlijke concurrentievoordelen voor Europese werkgevers die op de Nederlandse arbeldsmarkt opereren, en voor grote risico's op uitbuiting van werknemers. In weerwii van de oorspronkelijke doelstelling van deze regeis. Ik zle voor de nieuwe Europese Commissie, aisook het nieuwe Europese Parlement, een belangrijke opdracht om de balans tussen werkgevers en werknemers terug te brengen. Ook het Nederlandse Voorzitterschap van de EU In het voorjaar van 2016 kan daarbij een ankerpunt zijn. 4. Ketenaansprakelijkheid en volgtijdelijkheid. Het is belangrijk dat de Wet Aanpak Schijnconstructies genoeg handvatten bevat om onderbetaling tegen te gaan, zodatpartijen voldoende geprikkeid worden om de wet na te Ieven. Het CNV vindt het daarom een goede zaak dat u heeft aangekondigd met deze wet ketenaansprakelijkheld voor het (cao)ioon voor alle opdrachtgevers in te gaan voeren. Zoals het CNV ook eerder In de constructieve gesprekken met uw ambtenaren heeft aangegeven is het hierbij van belang dat de criteria op basis waarvan schakels hoger in de keten aansprakelljk kunnen worden gesteld, niet te tairijk en (daarmee) beperkend zijn, zodat de preventieve werking van ketenaansprakelijkheid daadwerkelijk tot zijn recht komt. Hierbij is het goed om op te merken dat ketenaansprakelijkheid geen nieuw fenomeen is in de wetgeving. Een goed maar vaak vergeten voorbeeld van een bestaande vorm van ketenaansprakelijkheid dle zowel voor werkgevers als werknemers voldoende duidelljkheld biedt, is de ketenaansprakelijkheid voor de zee- arbeidsovereenkomsti. In deze vorm kan niet alleen de eigenaar van een schip aangesproken worden, maar ook een andere organisatie of persoon (zoals de manager, de agent of de rompbevrachter) die de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van het schip heeft overgenomen van de eigenaar, alsmede de taken en verantwoordelijkheden, en zo de volgende schakel in de keten vormt. Naar de ‘artikel 7:695 lid 2 Burgerlijk Wetboek jo. artikel 1 lid 1 sub I Wet zeevarenden PAGINA 2/ 3
  3. 3. nnruu PAGINA 19 augustu; 2014 3/3 ONS KENMERK 14-021/ML/ avds mening van het CNV kan bovenstaande vormgeving van ketenaansprakelljkheid behulpzaam zijn in de zoektocht naar de juiste formulering van ketenaansprakelijkheid in de nieuwe Wet Aanpak Schijnconstructies. CNV Vakcentrale wacht het definitleve Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies en het advies van de Raad van State af. In afwachting van uw antwoord, en tot nader gesprek bereid, Met vriendelijke groet, CNV Vakcentrale . / Maurice Limmen voorzitter

×