SlideShare a Scribd company logo

سئوی داخلی و فنی در سال 2021

آموزش (یادگیری) سئو در سال 2021 بخش سوم ادامه مسیر یادگیری سئو و بازاریابی محتوایی https://vahidrostamibani.ir/

1 of 67
Download to read offline
‫آموزش‬
(
‫یادگیری‬
)
‫سال‬ ‫در‬ ‫سئو‬
2021
‫مدرس‬
:
‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
1
)
‫آموزش‬
(
‫یادگیری‬
)
‫سال‬ ‫در‬ ‫سئو‬
2021
2
)
‫سئو‬ ‫اصول‬
3
)
‫چیست؟‬ ‫سئو‬
4
)
‫است؟‬ ‫سخت‬ ‫سئو‬
5
)
‫دارم؟‬ ‫نیاز‬ ‫کسی‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫آیا‬ ‫بگیرم؟‬ ‫یاد‬ ‫را‬ ‫سئو‬ ‫توانم‬‫می‬ ‫چطور‬
6
)
‫سئو‬ ‫اساسی‬ ‫اصطالحات‬ ‫واژگان‬
7
)
‫جستجو‬ ‫موتورهای‬
8
)
‫کار‬ ‫چگونه‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬
‫کنند؟‬‫می‬
9
)
‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫فاکتورهای‬
10
)
‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫از‬ ‫مردم‬ ‫استفاده‬ ‫نحوه‬
11
)
‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازار‬ ‫سهم‬
12
)
‫کنیم؟‬‫می‬ ‫بندی‬ ‫سطح‬ ‫را‬ ‫سرچ‬ ‫وجوهای‬‫پرس‬ ‫چگونه‬
13
)
‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫نتایج‬ ‫صفحه‬ ‫بروزرسانی‬
14
)
‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫نتایج‬ ‫صفحه‬ ‫فیچرهای‬
15
)
‫فنی‬ ‫و‬ ‫صفحه‬ ‫داخل‬ ‫سئوی‬
16
)
‫ها‬‫متاتگ‬
Meta tags)
)
17
)
‫داخلی‬ ‫سئوی‬ ‫لیست‬ ‫چک‬
18
)
‫داخلی‬ ‫سئوی‬ ‫فنی‬ ‫لیست‬ ‫چک‬ ‫مدرس‬
:
‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
‫حتی‬ ‫که‬ ‫مبتدیانه‬ ‫راهنمای‬
‫تان‬ ‫مادربزرگ‬
‫شود‬‫می‬ ‫اش‬‫متوجه‬ ‫هم‬
‫خواهید‬‫می‬
‫کنید؟‬ ‫شروع‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫دانید‬‫نمی‬ ‫اما‬ ‫بگیرید‬ ‫یاد‬ ‫را‬ ‫سئو‬
‫اجازه‬
‫باشید‬ ‫بلد‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫سئو‬ ‫اولیه‬ ‫اصول‬ ‫کلیه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫دهید‬
‫تا‬
‫کنیم‬ ‫آشنا‬ ،‫کنید‬ ‫سازی‬‫بهینه‬ ‫خودتان‬ ‫را‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫بتوانید‬
.
‫آموزش‬
(
‫یادگیری‬
)
‫سال‬ ‫در‬ ‫سئو‬
2021
‫مدرس‬
:
‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
‫چیست؟‬ ‫سئو‬
‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬
(
‫سئو‬
)
‫موقعی‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫فرآیندی‬
‫در‬ ‫ها‬‫ت‬
‫ارگانیک‬ ‫جستجوی‬ ‫نتایج‬
(
‫هزینه‬ ‫بدون‬
)
‫اس‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬
‫ت‬
.
‫بیش‬ ‫افراد‬ ،‫باشد‬ ‫باالتر‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫سایت‬‫وب‬ ‫رتبه‬ ‫چه‬ ‫هر‬
‫آن‬ ‫تری‬
‫بینند‬‫می‬ ‫را‬
.
‫دهه‬ ‫به‬ ‫سئو‬ ‫تاریخچه‬
90
‫جستجوگر‬ ‫موتورهای‬ ‫اولیه‬ ‫ظهور‬ ‫و‬ ‫میالدی‬
‫گردد‬‫می‬ ‫باز‬
.
‫یک‬ ‫امروزه‬ ‫که‬
‫بازاریابی‬ ‫استراتژی‬
‫ص‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫اساسی‬
‫نعت‬
‫است‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫رو‬
.
‫مدرس‬
:
‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
‫است‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بازاریابی‬ ‫های‬ ‫شاخه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫سئو‬
،
‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫رایگان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کاربر‬ ‫جذب‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫که‬
‫جو‬
‫است‬ ‫گوگل‬ ‫نظیر‬
.
‫ری‬ ‫برنامه‬ ،‫بر‬ ‫زمان‬ ‫فرآیندی‬ ‫سئو‬ ‫خود‬ ‫البته‬
‫شده‬ ‫زی‬
‫است‬ ‫بر‬ ‫هزینه‬ ‫و‬
.
‫مدرس‬
:
‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
‫ف‬ ،‫خالق‬ ‫کار‬ ‫زیادی‬ ‫مقدار‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ،‫بگیرید‬ ‫یاد‬ ‫سئو‬ ‫خواهید‬‫می‬ ‫اگر‬
‫و‬ ‫نی‬
‫باشید‬ ‫آماده‬ ‫تحلیلی‬
.
‫د‬ ‫وجود‬ ‫مختلف‬ ‫اهداف‬ ‫با‬ ‫بسیاری‬ ‫های‬‫تکنیک‬
‫با‬ ،‫ارند‬
‫اس‬ ‫ارگانیک‬ ‫جستجوی‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫بودن‬ ‫باال‬ ‫که‬ ‫اصلی‬ ‫نکته‬ ‫حال‬ ‫این‬
‫به‬ ،‫ت‬
‫است‬ ‫باقی‬ ‫خود‬ ‫قوت‬
.
‫است‬ ‫مناسب‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫سایت‬‫وب‬ ‫اداره‬ ‫درباره‬ ‫سئو‬ ،‫ساده‬ ‫زبان‬ ‫به‬
.
‫مدرس‬
:
‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬

Recommended

2021آموزش (یادگیری) سئو در سال
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال2021آموزش (یادگیری) سئو در سال
2021آموزش (یادگیری) سئو در سالVahid Rostamibani
 
کتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئوکتاب آموزش سئو
کتاب آموزش سئوMasoud Javaheri
 
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتHanieh Ghofrani
 
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایتهانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایتHanieh Ghofrani
 
Seo alguritm-google [www.irpdf.com]
Seo alguritm-google [www.irpdf.com]Seo alguritm-google [www.irpdf.com]
Seo alguritm-google [www.irpdf.com]Hanieh Ghofrani
 
Off page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Off page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانیOff page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Off page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانیHanieh Ghofrani
 
كبســـولة الـ SEO
كبســـولة الـ SEOكبســـولة الـ SEO
كبســـولة الـ SEOAhmed Al Faramawi
 

More Related Content

What's hot

17 seo-2016-clicktools
17 seo-2016-clicktools17 seo-2016-clicktools
17 seo-2016-clicktoolsRazmik Ghookas
 
آموزش سئو-سایت-seo training-هانیه غقرانی
آموزش سئو-سایت-seo training-هانیه غقرانیآموزش سئو-سایت-seo training-هانیه غقرانی
آموزش سئو-سایت-seo training-هانیه غقرانیHanieh Ghofrani
 
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)kafeniaz
 
آموزش سئو به زبان ساده (Search engine optimization)
آموزش سئو به زبان ساده (Search engine optimization)آموزش سئو به زبان ساده (Search engine optimization)
آموزش سئو به زبان ساده (Search engine optimization)webirooni
 
Google
GoogleGoogle
Googlevileh
 
Behine saze site
Behine saze siteBehine saze site
Behine saze sitedanesh_fd
 

What's hot (12)

17 seo-2016-clicktools
17 seo-2016-clicktools17 seo-2016-clicktools
17 seo-2016-clicktools
 
META IRAN
META IRANMETA IRAN
META IRAN
 
آموزش سئو-سایت-seo training-هانیه غقرانی
آموزش سئو-سایت-seo training-هانیه غقرانیآموزش سئو-سایت-seo training-هانیه غقرانی
آموزش سئو-سایت-seo training-هانیه غقرانی
 
Seo Farsi
Seo Farsi Seo Farsi
Seo Farsi
 
طراحی سایت
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایت
 
seo
seoseo
seo
 
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
 
آموزش سئو به زبان ساده (Search engine optimization)
آموزش سئو به زبان ساده (Search engine optimization)آموزش سئو به زبان ساده (Search engine optimization)
آموزش سئو به زبان ساده (Search engine optimization)
 
seo
seoseo
seo
 
Google
GoogleGoogle
Google
 
Behine saze site
Behine saze siteBehine saze site
Behine saze site
 
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگل
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگلعلت نیاز به سئو و تبلیغ گوگل
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگل
 

Similar to سئوی داخلی و فنی در سال 2021

Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکیOff page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکیHanieh Ghofrani
 
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...Hanieh Ghofrani
 
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptxپاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptxMahdiyeRad
 
کمی درباره سئو و آموزش سئو
کمی درباره سئو و آموزش سئوکمی درباره سئو و آموزش سئو
کمی درباره سئو و آموزش سئوPouriaAriafar
 
مزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایتsepandweb.com
 
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانیSeo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانیHanieh Ghofrani
 
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایتHanieh Ghofrani
 
آموزش سئو-سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایت
آموزش سئو-سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایتآموزش سئو-سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایت
آموزش سئو-سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایتHanieh Ghofrani
 
سئو چیست و چه اهمیتی دارد-بخش چهارم
سئو چیست و چه اهمیتی دارد-بخش چهارمسئو چیست و چه اهمیتی دارد-بخش چهارم
سئو چیست و چه اهمیتی دارد-بخش چهارمAmir Reza Shokouh
 
Support site-پشتیبانی سایت
Support site-پشتیبانی سایتSupport site-پشتیبانی سایت
Support site-پشتیبانی سایتwebnoosh web
 
افزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEO
افزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEOافزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEO
افزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEOزهره علیشاهی
 
کتاب دیکشنری سئو | کتاب سئو | چ یاب
کتاب دیکشنری سئو | کتاب سئو | چ یابکتاب دیکشنری سئو | کتاب سئو | چ یاب
کتاب دیکشنری سئو | کتاب سئو | چ یابcheyab | چ یاب
 
Why seo is important for my business
Why seo is important for my businessWhy seo is important for my business
Why seo is important for my businessmarzieh shahbazi
 

Similar to سئوی داخلی و فنی در سال 2021 (20)

Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکیOff page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
 
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
 
Seo
SeoSeo
Seo
 
طراحی سایت
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایت
 
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptxپاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
پاورپوینت مقاله - مشق عشق جلسه 12.pptx
 
کمی درباره سئو و آموزش سئو
کمی درباره سئو و آموزش سئوکمی درباره سئو و آموزش سئو
کمی درباره سئو و آموزش سئو
 
Behine sazi
Behine saziBehine sazi
Behine sazi
 
www.webinseo.com.pdf
www.webinseo.com.pdfwww.webinseo.com.pdf
www.webinseo.com.pdf
 
مزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایت
 
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانیSeo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Seo -google -http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
 
seo site
seo siteseo site
seo site
 
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی-آموزش سئو سایت
 
آموزش سئو-سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایت
آموزش سئو-سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایتآموزش سئو-سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایت
آموزش سئو-سایت-http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو سایت
 
سئو چیست و چه اهمیتی دارد-بخش چهارم
سئو چیست و چه اهمیتی دارد-بخش چهارمسئو چیست و چه اهمیتی دارد-بخش چهارم
سئو چیست و چه اهمیتی دارد-بخش چهارم
 
Support site-پشتیبانی سایت
Support site-پشتیبانی سایتSupport site-پشتیبانی سایت
Support site-پشتیبانی سایت
 
افزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEO
افزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEOافزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEO
افزایش میزان فروش بوسیله سئو سایت SEO
 
کتاب دیکشنری سئو | کتاب سئو | چ یاب
کتاب دیکشنری سئو | کتاب سئو | چ یابکتاب دیکشنری سئو | کتاب سئو | چ یاب
کتاب دیکشنری سئو | کتاب سئو | چ یاب
 
سئو داخلی.pdf
سئو داخلی.pdfسئو داخلی.pdf
سئو داخلی.pdf
 
why Seo is important?
why Seo is important?why Seo is important?
why Seo is important?
 
Why seo is important for my business
Why seo is important for my businessWhy seo is important for my business
Why seo is important for my business
 

More from Vahid Rostamibani

تولید محتوای دیجیتال در سال 2021
تولید محتوای دیجیتال در سال 2021تولید محتوای دیجیتال در سال 2021
تولید محتوای دیجیتال در سال 2021Vahid Rostamibani
 
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟Vahid Rostamibani
 
کتابچه راهنمای یوتیوبرها
کتابچه راهنمای یوتیوبرهاکتابچه راهنمای یوتیوبرها
کتابچه راهنمای یوتیوبرهاVahid Rostamibani
 
وبیناراینفلوئنسرمارکتینگ
وبیناراینفلوئنسرمارکتینگوبیناراینفلوئنسرمارکتینگ
وبیناراینفلوئنسرمارکتینگVahid Rostamibani
 

More from Vahid Rostamibani (6)

تولید محتوای دیجیتال در سال 2021
تولید محتوای دیجیتال در سال 2021تولید محتوای دیجیتال در سال 2021
تولید محتوای دیجیتال در سال 2021
 
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟
موتورهای جستجو در سال 2021 چگونه کار می‌کنند؟
 
کتابچه راهنمای یوتیوبرها
کتابچه راهنمای یوتیوبرهاکتابچه راهنمای یوتیوبرها
کتابچه راهنمای یوتیوبرها
 
وبیناراینفلوئنسرمارکتینگ
وبیناراینفلوئنسرمارکتینگوبیناراینفلوئنسرمارکتینگ
وبیناراینفلوئنسرمارکتینگ
 
Webinar video marketing
Webinar video marketingWebinar video marketing
Webinar video marketing
 
Instagram stars
Instagram starsInstagram stars
Instagram stars
 

سئوی داخلی و فنی در سال 2021

 • 2. 1 ) ‫آموزش‬ ( ‫یادگیری‬ ) ‫سال‬ ‫در‬ ‫سئو‬ 2021 2 ) ‫سئو‬ ‫اصول‬ 3 ) ‫چیست؟‬ ‫سئو‬ 4 ) ‫است؟‬ ‫سخت‬ ‫سئو‬ 5 ) ‫دارم؟‬ ‫نیاز‬ ‫کسی‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫آیا‬ ‫بگیرم؟‬ ‫یاد‬ ‫را‬ ‫سئو‬ ‫توانم‬‫می‬ ‫چطور‬ 6 ) ‫سئو‬ ‫اساسی‬ ‫اصطالحات‬ ‫واژگان‬ 7 ) ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ 8 ) ‫کار‬ ‫چگونه‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫کنند؟‬‫می‬ 9 ) ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫فاکتورهای‬ 10 ) ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫از‬ ‫مردم‬ ‫استفاده‬ ‫نحوه‬ 11 ) ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫بازار‬ ‫سهم‬ 12 ) ‫کنیم؟‬‫می‬ ‫بندی‬ ‫سطح‬ ‫را‬ ‫سرچ‬ ‫وجوهای‬‫پرس‬ ‫چگونه‬ 13 ) ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫نتایج‬ ‫صفحه‬ ‫بروزرسانی‬ 14 ) ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫نتایج‬ ‫صفحه‬ ‫فیچرهای‬ 15 ) ‫فنی‬ ‫و‬ ‫صفحه‬ ‫داخل‬ ‫سئوی‬ 16 ) ‫ها‬‫متاتگ‬ Meta tags) ) 17 ) ‫داخلی‬ ‫سئوی‬ ‫لیست‬ ‫چک‬ 18 ) ‫داخلی‬ ‫سئوی‬ ‫فنی‬ ‫لیست‬ ‫چک‬ ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 3. ‫حتی‬ ‫که‬ ‫مبتدیانه‬ ‫راهنمای‬ ‫تان‬ ‫مادربزرگ‬ ‫شود‬‫می‬ ‫اش‬‫متوجه‬ ‫هم‬ ‫خواهید‬‫می‬ ‫کنید؟‬ ‫شروع‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫دانید‬‫نمی‬ ‫اما‬ ‫بگیرید‬ ‫یاد‬ ‫را‬ ‫سئو‬ ‫اجازه‬ ‫باشید‬ ‫بلد‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫سئو‬ ‫اولیه‬ ‫اصول‬ ‫کلیه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫دهید‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫آشنا‬ ،‫کنید‬ ‫سازی‬‫بهینه‬ ‫خودتان‬ ‫را‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫بتوانید‬ . ‫آموزش‬ ( ‫یادگیری‬ ) ‫سال‬ ‫در‬ ‫سئو‬ 2021 ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 4. ‫چیست؟‬ ‫سئو‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ( ‫سئو‬ ) ‫موقعی‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫فرآیندی‬ ‫در‬ ‫ها‬‫ت‬ ‫ارگانیک‬ ‫جستجوی‬ ‫نتایج‬ ( ‫هزینه‬ ‫بدون‬ ) ‫اس‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫ت‬ . ‫بیش‬ ‫افراد‬ ،‫باشد‬ ‫باالتر‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫سایت‬‫وب‬ ‫رتبه‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫آن‬ ‫تری‬ ‫بینند‬‫می‬ ‫را‬ . ‫دهه‬ ‫به‬ ‫سئو‬ ‫تاریخچه‬ 90 ‫جستجوگر‬ ‫موتورهای‬ ‫اولیه‬ ‫ظهور‬ ‫و‬ ‫میالدی‬ ‫گردد‬‫می‬ ‫باز‬ . ‫یک‬ ‫امروزه‬ ‫که‬ ‫بازاریابی‬ ‫استراتژی‬ ‫ص‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫اساسی‬ ‫نعت‬ ‫است‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫رو‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 5. ‫است‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بازاریابی‬ ‫های‬ ‫شاخه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫سئو‬ ، ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫رایگان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کاربر‬ ‫جذب‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫جو‬ ‫است‬ ‫گوگل‬ ‫نظیر‬ . ‫ری‬ ‫برنامه‬ ،‫بر‬ ‫زمان‬ ‫فرآیندی‬ ‫سئو‬ ‫خود‬ ‫البته‬ ‫شده‬ ‫زی‬ ‫است‬ ‫بر‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 6. ‫ف‬ ،‫خالق‬ ‫کار‬ ‫زیادی‬ ‫مقدار‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ،‫بگیرید‬ ‫یاد‬ ‫سئو‬ ‫خواهید‬‫می‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫نی‬ ‫باشید‬ ‫آماده‬ ‫تحلیلی‬ . ‫د‬ ‫وجود‬ ‫مختلف‬ ‫اهداف‬ ‫با‬ ‫بسیاری‬ ‫های‬‫تکنیک‬ ‫با‬ ،‫ارند‬ ‫اس‬ ‫ارگانیک‬ ‫جستجوی‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫بودن‬ ‫باال‬ ‫که‬ ‫اصلی‬ ‫نکته‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫به‬ ،‫ت‬ ‫است‬ ‫باقی‬ ‫خود‬ ‫قوت‬ . ‫است‬ ‫مناسب‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫سایت‬‫وب‬ ‫اداره‬ ‫درباره‬ ‫سئو‬ ،‫ساده‬ ‫زبان‬ ‫به‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 7. ‫سایت‬‫وب‬ ‫فنی‬ ‫پیشینه‬ ‫یا‬ ‫عالی‬ ‫ساختاری‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫فقط‬ ‫قضیه‬ ‫این‬ ‫نیست‬ . ‫با‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫سایت‬‫وب‬ ‫شده‬ ‫سازی‬‫بهینه‬ ‫و‬ ‫باکیفیت‬ ‫محتوای‬ ‫مت‬ ‫با‬ ‫ناسب‬ ‫شود‬ ‫پر‬ ‫مخاطبان‬ ‫نیاز‬ . ‫باید‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫خوب‬ ‫ای‬‫اندازه‬ ‫به‬ ‫مت‬ ‫شود‬ ‫لینک‬ ‫دیگر‬ ‫های‬‫سایت‬‫وب‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 8. ‫است؟‬ ‫سخت‬ ‫سئو‬ ‫برا‬ ‫را‬ ‫ها‬‫سایت‬‫وب‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫یاهو‬ ،‫بینگ‬ ،‫گوگل‬ ‫مثل‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫فهرست‬ ‫مختلف‬ ‫بندی‬‫رتبه‬ ‫های‬‫الگوریتم‬ ‫براساس‬ ‫سفارش‬ ‫ایجاد‬ ‫کنند‬‫ی‬ . ‫کنیم؟‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫ها‬‫الگوریتم‬ ‫این‬ ‫توانیم‬‫می‬ ‫آیا‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫بله‬ ‫هم‬ ‫خی‬ ‫ر‬ ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 9. ‫گوگل‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ۲۰۰ ‫فاکتور‬ ‫را‬ ‫برای‬ ‫استفاده‬ ‫بندی‬‫رتبه‬ ‫ک‬‫می‬ ‫ند‬ . ‫اگرچه‬ ‫شناسیم‬‫می‬ ‫را‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫ما‬ : ‫محتوای‬ ‫باکیفیت‬ ، ‫ها‬‫لینک‬ ‫بک‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫مثل‬ ‫فنی‬ ‫موارد‬ ‫سایت‬ ‫و‬ ... ‫که‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫داری‬ ‫نگه‬ ‫راز‬ ‫یک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 10. ،‫البته‬ ‫بشناسید‬ ‫خود‬ ‫سایت‬‫وب‬ ‫بندی‬‫رتبه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫فاکتورها‬ ‫همه‬ ‫نیست‬ ‫الزم‬ . ‫برای‬ ‫کنید‬ ‫تصور‬ ‫را‬ ‫سوپ‬ ‫کاسه‬ ‫یک‬ ،‫چیست‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫کال‬ ‫سئو‬ ‫اینکه‬ ‫درک‬ . ‫سه‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مهم‬ ‫جنبه‬ : 1 . ‫نمایانگر‬ ‫کاسه‬ ‫فنی‬ ‫مسائل‬ ‫است‬ ‫سایت‬‫وب‬ ‫پشت‬ ( ‫داخلی‬ ‫سئو‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫سئوی‬ ) ‫بدون‬ ‫شود‬‫می‬ ‫پخش‬ ‫میز‬ ‫روی‬ ‫سوپ‬ ،‫مناسب‬ ‫کاسه‬ . 2 . ‫سوپ‬ ‫سایت‬‫وب‬ ‫محتوای‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫قسمت‬ ‫ترین‬‫مهم‬ . ‫بد‬ ‫محتوای‬ = ‫بدون‬ ‫رتبه‬ ، ‫است‬ ‫ساده‬ . 3 . ‫چاشنی‬ ‫از‬ ‫نشانی‬ ‫باکیفیت‬ ‫های‬‫لینک‬ ‫بک‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سایت‬‫وب‬ ‫اقتدار‬ ‫دهند‬‫می‬ ‫کند‬‫می‬ ‫کامل‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫سئوی‬ ‫سوپ‬ ‫که‬ ‫ای‬‫ماده‬ ‫آخرین‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 11. ‫کارب‬ ‫توسط‬ ‫چیزی‬ ‫برای‬ ‫کردن‬ ‫جستجو‬ ‫هنگام‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫ران‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫اینترنت‬ . ‫باشید‬ ‫چیز‬ ‫آن‬ ‫خواهید‬‫می‬ ‫شما‬ ‫و‬ . ‫مهم‬ ‫بنو‬ ‫وبالگ‬ ،‫بفروشید‬ ‫را‬ ‫خدماتی‬ ،‫محصولی‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫یا‬ ‫یسید‬ ‫است‬ ‫ضروری‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫سازی‬‫بهینه‬ ،‫دیگری‬ ‫کار‬ ‫هر‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 12. ‫ایندکس‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫توسط‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫سایت‬‫وب‬ ‫شو‬ ‫د‬ . ‫در‬ ‫شوید‬‫می‬ ‫گم‬ ،‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ . ‫ن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫بندی‬‫رتبه‬ ،‫سئو‬ ‫روی‬ ‫عاقالنه‬ ‫و‬ ‫هوشمندانه‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫تایج‬ ‫جستجوگر‬ ‫موتورهای‬ ‫صفحه‬ (SERP) ‫بخشد‬‫می‬ ‫بهبود‬ . ‫رتبه‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫باالتر‬ ‫بیشتر‬ ‫ترافیک‬ ‫است‬ . ‫اگر‬ ‫ت‬ ‫ترافیک‬ ‫عاملی‬ ،‫باشد‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫تغییراتی‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 13. ‫دارم‬ ‫نیاز‬ ‫کسی‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫آیا‬ ‫بگیرم؟‬ ‫یاد‬ ‫را‬ ‫سئو‬ ‫توانم‬‫می‬ ‫چطور‬ ‫؟‬ ‫ش‬ ‫دیده‬ ‫چگونه‬ ‫در‬ ‫بزرگی‬ ‫تفاوت‬ ‫توانند‬‫می‬ ‫ساده‬ ‫تغییرات‬ ‫حتی‬ ‫دن‬ ‫کنند‬ ‫ایجاد‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫توسط‬ ‫شما‬ ‫سایت‬‫وب‬ ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 14. ‫اساسی‬ ‫اصطالحات‬ ‫واژگان‬ ‫سئو‬  ‫سئوی‬ ‫سئوی‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫داخلی‬ ‫خارجی‬  ‫سئوی‬ ‫خاک‬ ‫کاله‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫سیاه‬ ‫کاله‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫سفید‬ ‫کاله‬ ‫ستری‬ ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 15. ‫خارجی‬ ‫سئوی‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫داخلی‬ ‫سئوی‬ ‫انجام‬ ‫داخلی‬ ‫سئوی‬ ( ‫سایت‬‫وب‬ ‫داخل‬ ) ‫سازی‬‫بهینه‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫ارگانیک‬ ‫جستجوی‬ ‫نتایج‬ ‫بر‬ ‫تاثیرگذاری‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫سایت‬‫وب‬ ‫است‬ . ‫این‬ ‫انجام‬ ‫سایت‬‫وب‬ ‫در‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کاری‬ ‫همه‬ ‫دهید‬ . ‫از‬ ‫سازی‬‫بهنیه‬ ‫فنی‬ ‫های‬‫جنبه‬ ‫تا‬ ‫محتوا‬ :  ‫ها‬‫تگ‬ ‫متا‬  ‫ها‬‫هدینگ‬ ( ‫تیترها‬ )  ‫ساختار‬ URL  ‫تصاویر‬ ‫سازی‬‫بهنیه‬  ‫محتوا‬  ‫ساختاریافته‬ ‫داده‬  ‫سایت‬‫وب‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫اندازه‬ ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 16. ‫خارجی‬ ‫سئوی‬ ( ‫خارج‬ ‫از‬ ‫سایت‬ ) ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫فعالیت‬ ‫همه‬ ‫س‬‫وب‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫لینک‬ ‫بک‬ ‫گرفتن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫سایت‬ ‫سئوی‬ ‫اقتدار‬ ‫ها‬‫ایت‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫است‬ . ‫وجود‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫گرفتن‬ ‫برای‬ ‫بسیاری‬ ‫های‬‫روش‬ ‫دارد‬ :  ‫ایمیلی‬ ‫توسعه‬  ‫مهمان‬ ‫نویسی‬‫بالگ‬  ‫ها‬‫سابمیشن‬  ‫اجتماعی‬ ‫رسانه‬ ‫اقدامات‬  ‫اینفلوئنسرها‬ ‫با‬ ‫همکاری‬  ،‫ارزشمند‬ ‫مطالب‬ ‫نوشتن‬ ‫بنابراین‬ ‫دهند‬ ‫لینک‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫دارند‬ ‫دوست‬ ‫مردم‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 17. ‫سفید‬ ‫کاله‬ ‫سئوی‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫سیاه‬ ‫کاله‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫خاکست‬ ‫کاله‬ ‫ری‬ ‫اس‬ ‫وسترن‬ ‫های‬‫فیلم‬ ‫سفید‬ ‫کاله‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫سیاه‬ ‫کاله‬ ‫سرچشمه‬ ‫ت‬ . ‫مثل‬ ‫خوب‬ ‫پسرهای‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫بد‬ ‫پسرهای‬ . ‫این‬ ‫نگیرید‬ ‫جدی‬ ‫زیاد‬ ‫را‬ ‫ها‬‫حرف‬ . ‫نظرات‬ ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫سئو‬ ‫رویکرد‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫روی‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 18. ‫سیاه‬ ‫کاله‬ ‫سئو‬ ‫ای‬‫مجموعه‬ ‫س‬‫وب‬ ‫یک‬ ‫بندی‬‫رتبه‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫غیراخالقی‬ ‫اقدامات‬ ‫از‬ ‫ایت‬ ‫است‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫نتایج‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ . ‫ها‬‫آن‬ ‫قر‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫که‬ ‫اند‬‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫طوری‬ ‫ار‬ ‫گیرند‬‫نمی‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫انسانیت‬ ‫فاکتور‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ،‫دهند‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 19. ‫ص‬ ‫صدر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫کوتاهی‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫در‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫سیاه‬ ‫کاله‬ ‫سئو‬ ‫فحه‬ ‫ز‬ ‫احتمال‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫اما‬ ،‫برساند‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫نتایج‬ ‫یاد‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫تحریم‬ ‫و‬ ‫جریمه‬ ‫را‬ ‫سایت‬‫وب‬ ‫زود‬ ‫یا‬ ‫دیر‬ . ‫راهنماهای‬ ‫در‬ ‫توان‬‫می‬ ‫را‬ ‫تخلف‬ ‫های‬‫روش‬ ‫لیست‬ ‫کنسو‬ ‫سرچ‬ ‫گوگل‬ ‫ل‬ ‫یا‬ ‫وبمستر‬ ‫بینگ‬ ‫کرد‬ ‫پیدا‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 20. ‫سفید‬ ‫کاله‬ ‫سئو‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اخالقی‬ ‫های‬‫تکنیک‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬ ‫کند‬‫می‬ ‫عمل‬ ‫قوانین‬ ‫و‬ ‫رهنمودها‬ . ‫های‬‫بخش‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫سفید‬ ‫کاله‬ ‫سئو‬ ‫اصلی‬ : ‫و‬ ‫باکیفیت‬ ‫محتوای‬ ‫مرتبط‬ ‫کلی‬ ‫سازی‬‫بهینه‬ ‫سایت‬‫وب‬ ‫لینک‬ ‫ساخت‬ ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 21. ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫موتورهای‬ ‫کار‬ ‫چگونگی‬ ‫شما‬ ،‫سئو‬ ‫راهنمای‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫دومین‬ ‫در‬ ‫خواهید‬ ‫را‬ ‫جستجوها‬ ‫در‬ ‫پرسش‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫استفاده‬ ‫نحوه‬ ،‫جستجو‬ ‫آموخت‬ . ‫ما‬ ‫داشت‬ ‫خواهیم‬ ‫گوگل‬ ‫فنی‬ ‫پیشینه‬ ‫به‬ ‫نگاهی‬ . ‫ک‬ ‫روی‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫اینکه‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫از‬ ‫بیایید‬ ‫دام‬ ‫بیندازیم‬ ‫نگاهی‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫تمرکز‬ ‫رایج‬ ‫فاکتورهای‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 22. ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫کار‬ ‫چگونه‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫؟‬ ‫اند‬‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫اصلی‬ ‫عنصر‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ : 1 . ‫خزنده‬ (Crawling) 2 . ‫سازی‬ ‫ایندکس‬ (Indexing) 3 . ‫نتایج‬ ‫انتخاب‬ (Picking the results) ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 23. ‫فرآیند‬ ‫گونه‬ ‫این‬ ‫است‬ : ‫خزنده‬ ‫ها‬ ‫بخش‬ ،‫سایت‬‫وب‬ ‫اسکن‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫عنکبوتی‬ ‫حرکت‬ ‫یا‬ ‫خزیدن‬ ،‫آن‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫توسط‬ ‫تصاویر‬ ،‫ها‬‫هایپرلینک‬ ،‫عناوین‬ ،‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ،‫محتوا‬ ‫زاران‬ ‫است‬ ‫کوچک‬ ‫ربات‬ . ‫هر‬ ‫خزنده‬ ‫شود‬‫می‬ ‫یافت‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دیتایی‬ ‫است‬ . ‫سایت‬‫وب‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫لینک‬ ‫هایپرمتن‬ ‫همه‬ ‫ها‬ ‫خزنده‬ ‫می‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫دیگر‬ ‫های‬‫سایت‬‫وب‬ ‫از‬ ‫نشانی‬ ‫دهند‬ . ‫ها‬‫آن‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫تجزیه‬ ‫را‬ ‫صفحات‬ ‫بارها‬ ‫و‬ ‫بارها‬ . ‫ها‬‫ربات‬ ‫را‬ ‫اینترنت‬ ‫کل‬ ‫مرتب‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫بروزرسانی‬ ‫برای‬ ‫خ‬‫می‬ ‫زند‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 24. ‫کردن‬ ‫ایندکس‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫سازی‬ ‫ایندکس‬ ،‫سایت‬ ‫وب‬ ‫خزیدن‬ ‫صورت‬ ‫گیرد‬‫می‬ . ‫ایندکس‬ ‫یا‬ ‫پیکر‬ ‫غول‬ ‫بزرگ‬ ‫فروشگاه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫هایی‬‫سایت‬ ‫وب‬ ‫از‬ ‫پر‬ ‫ای‬‫کتابخانه‬ ‫کنی‬ ‫تصور‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫از‬ ‫د‬ . ‫ایندکس‬ ‫کشد‬‫می‬ ‫طول‬ ‫مدتی‬ ‫معموال‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫شدن‬ . ‫بنابر‬ ‫است‬ ‫روز‬ ‫ده‬ ‫تا‬ ‫یک‬ ،‫ما‬ ‫تجربه‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 25. ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫نکته‬ : ‫می‬ ‫س‬‫وب‬ ‫از‬ ‫صفحاتی‬ ،‫جستجو‬ ‫اپراتور‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫خود‬ ‫ایت‬ ‫کنید‬ ‫چک‬ ‫اید‬‫کرده‬ ‫ایندکس‬ ‫قبال‬ ‫که‬ ‫را‬ : site:domain.com ‫به‬ ‫ر‬ ‫آن‬ ‫دوباره‬ ‫ما‬ ‫خزنده‬ ‫خوب‬ ‫دوست‬ ،‫کند‬ ‫تغییر‬ ‫که‬ ‫بار‬ ‫هر‬ ،‫عالوه‬ ‫ا‬ ‫کند‬‫می‬ ‫اسکن‬ . ‫به‬ ‫ای‬ ‫سایت‬‫وب‬ ‫در‬ ‫ها‬‫بروزرسانی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫خاطر‬ ‫ندکس‬ ‫نیستند‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ،‫نشوند‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 26. ‫نتایج‬ ‫انتخاب‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫کاربران‬ ‫و‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫نتایج‬ . ‫هنگام‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربر‬ ‫جس‬ ‫موتور‬ ،‫کند‬ ‫ارسال‬ ‫جستجو‬ ‫برای‬ ‫سوال‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫تجو‬ ‫ایندکس‬ ‫کشد‬‫می‬ ‫بیرون‬ ‫را‬ ‫مطابق‬ ‫نتایج‬ ‫و‬ ‫گردد‬‫می‬ . ‫این‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫وجو‬‫پرس‬ ‫بررسی‬ ‫فرآیند‬ ‫میلیاردها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫است‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ . ‫که‬ ‫هایی‬‫شرکت‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ( ‫یاهو‬ ،‫مایکروسافت‬ ،‫گوگل‬ ) ‫ر‬ ‫ا‬ ‫نگه‬ ‫مخفی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬‫الگوریتم‬ ‫دقیق‬ ‫محاسبات‬ ،‫کنند‬‫می‬ ‫اداره‬ ‫دارند‬‫می‬ . ‫با‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ،‫وجود‬ ‫این‬ ‫بندی‬‫رتبه‬ ‫عوامل‬ ‫هس‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫کامال‬ ‫تند‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 27. ‫رتبه‬ ‫فاکتورهای‬ ‫بندی‬ : ‫بسیاری‬ ‫اند‬‫شده‬ ‫ثابت‬ ‫فاکتورها‬ ‫این‬ ‫از‬ . ‫اما‬ ‫هستند‬ ‫افسانه‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫زنی‬‫گمانه‬ ‫فقط‬ ‫برخی‬ . ‫دی‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ،‫عالوه‬ ‫به‬ ‫گر‬ ‫ترند‬‫مهم‬ ‫بسیار‬ . ‫سایروس‬ ‫از‬ ‫خوبی‬ ‫لیست‬ ،‫زیپی‬ ‫از‬ ‫شپرد‬ ‫گوگل‬ ‫بندی‬‫رتبه‬ ‫فاکتورهای‬ ‫کرد‬ ‫تهیه‬ . ‫بدانید‬ ‫سئو‬ ‫آموختن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫بندی‬‫رتبه‬ ‫فاکتورهای‬ ‫همه‬ ‫نیست‬ ‫الزم‬ . ‫اما‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫کلی‬ ‫دید‬ ‫یک‬ ‫حداقل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫خوب‬ ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 28. ،‫فاکتورها‬ ‫ترین‬‫مهم‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫لینک‬ ‫بک‬ ‫پروفایل‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫تعداد‬ ‫اساس‬ ‫شده‬ ‫هدایت‬ ‫های‬‫لینک‬ ‫بک‬ ‫کیفیت‬ ‫ی‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫ک‬ ‫است‬ ‫سایت‬‫وب‬ . ‫این‬ ‫تقریب‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫دید‬ ‫یک‬ ‫گوگل‬ ‫اقتدار‬ ‫از‬ ‫سا‬‫وب‬ ‫یت‬ ‫است‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 29. ‫هر‬ ‫لینک‬ ‫بک‬ ‫است‬ ‫علمی‬ ‫استناد‬ ‫یک‬ ‫همانند‬ ‫اساسا‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 30. ‫بندی‬‫رتبه‬ ‫مهم‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫برخی‬ ( ‫خاص‬ ‫ترتیب‬ ‫بدون‬ ) :  ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫و‬ ‫عبارات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مرتبط‬ HTTPS   ‫ارتباط‬ ‫لینک‬  ‫کلمات‬ ‫هجی‬ ‫و‬ ‫زبان‬ ‫دستور‬  ‫کنونی‬ ‫اقتدار‬  ‫اجتماع‬ ‫در‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬  ‫دامنه‬ ‫عمر‬ AMP  ‫صفحه‬ ‫بندی‬ ‫طرح‬ ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 31. ‫موتورهای‬ ‫از‬ ‫مردم‬ ‫استفاده‬ ‫نحوه‬ ‫جستجو‬ ‫برای‬ ‫یادآوری‬ : ‫هدف‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫با‬ ‫دوستانه‬ ‫رفتار‬ ،‫سئو‬ ‫اصلی‬ ‫ا‬ ‫ست‬ . ‫اگر‬ ،‫کنید‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫عالی‬ ‫فنی‬ ‫سئوی‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫وقت‬ ‫و‬ ‫پول‬ ‫تمام‬ ‫خوب‬ ‫است‬ . ‫اما‬ ‫باشد‬ ‫آزاردهنده‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫شما‬ ‫موضع‬ ،‫باشد‬ ‫ضعیف‬ ‫کاربر‬ ‫تعامل‬ ‫اگر‬ . ‫و‬ ‫کنید‬‫می‬ ‫پول‬ ‫دادن‬ ‫هدر‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬ . ‫نقطه‬ ‫است‬ ‫یک‬ ‫شماره‬ ‫اولویت‬ ‫کاربر‬ ‫نظر‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 32. ‫طی‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫ها‬‫سال‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫تحول‬ . ‫با‬ ‫است‬ ‫همان‬ ‫اصل‬ ،‫حال‬ ‫این‬ : 1 . ‫پاسخ‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫اطالعات‬ ،‫حل‬ ‫راه‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ۲ . ‫وجو‬‫پرس‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫کردن‬ ‫تایپ‬ ( ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ) ‫ج‬ ‫موتور‬ ‫در‬ ‫ستجو‬ ۳ . ‫اولیه‬ ‫نتایج‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫رفتن‬ ۴ . ‫نتیجه‬ ‫چند‬ ‫تا‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫کردن‬ ‫کلیک‬ ( ‫ها‬‫سایت‬ ) ۵ . ‫جواب‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫کردن‬ ‫اکسن‬ ۶ . ‫صورت‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫صفحه‬ ‫اولین‬ ‫روی‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫گشتن‬ ‫پیدا‬ ‫کردن‬ ‫عوض‬ ‫جواب‬ ‫نکردن‬ ‫وجو‬‫پرس‬ ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 33. ‫کنیم‬‫می‬ ‫بندی‬ ‫سطح‬ ‫را‬ ‫سرچ‬ ‫وجوهای‬‫پرس‬ ‫چگونه‬ ‫؟‬ ‫هست‬ ‫اینجا‬ ‫سرچ‬ ‫وجوهای‬‫پرس‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫سه‬ : 1 . ‫سرچ‬ ‫وجوهای‬‫پرس‬ ‫پیمایشی‬ 2 . ‫سرچ‬ ‫وجوهای‬‫پرس‬ ‫اطالعاتی‬ 3 . ‫تبادلی‬ ‫سرچ‬ ‫وجوهای‬‫پرس‬ ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 34. ‫سرچ‬ ‫وجوهای‬‫پرس‬ ‫پیمایشی‬ ‫کنن‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫وبسایت‬ ‫یا‬ ‫برند‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫قصد‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫د‬ . ‫مردم‬ ‫در‬ ‫دارد‬ ‫تمایل‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫یوتیوب‬ ‫یا‬ ‫گوگل‬ ‫کن‬ ‫تایپ‬ ‫را‬ ‫به‬ ‫ند‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬‫بوکمارک‬ ‫یا‬ ‫مرورگر‬ ‫تاریخچه‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫جای‬ . ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ما‬ ‫مطالعاتی‬ ‫نمونه‬ ‫براساس‬ 1.۶ ‫را‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫میلیارد‬ ‫گوگل‬ ‫و‬ ‫فیسبوک‬ ،‫یوتیوب‬ ‫همچون‬ ‫برندهایی‬ ،‫کردیم‬ ‫تحلیل‬ ‫همراه‬ ‫دار‬ ‫را‬ ‫جستجو‬ ‫حجم‬ ‫باالترین‬ ‫پیمایشی‬ ‫سرچ‬ ‫وجوهای‬ ‫پرس‬ ‫سایر‬ ‫ند‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 35. ‫سرچ‬ ‫وجوهای‬‫پرس‬ ‫اطالعاتی‬ ‫هستنید‬ ‫اطالعات‬ ‫جستجوی‬ ‫در‬ ‫کابران‬ ‫که‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫ارسال‬ ‫زمانی‬ . ‫انج‬ ‫نحوه‬ ‫روی‬ ‫پاسخ‬ ‫یا‬ ‫راهنمایی‬ ‫برای‬ ‫خاصی‬ ‫وبسایت‬ ‫دنبال‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫ام‬ ‫نیستند‬ ‫کاری‬ . ‫برای‬ ‫درست‬ ‫پیتزا‬ ‫چطور‬ ‫مثال‬ ‫کنیم‬ ‫؟‬ ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 36. ‫سرچ‬ ‫وجوهای‬‫پرس‬ ‫تبادلی‬ ‫است‬ ‫تبادل‬ ‫سرچ‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫مقصود‬ . ‫معموال‬ ‫محصول‬ ‫نام‬ ‫یک‬ ‫با‬ ( ‫آیرماکس‬ ‫نایک‬ ) ‫یا‬ ‫بندی‬‫دسته‬ ( ‫ورزشی‬ ‫کفش‬ ) ‫است‬ ‫همراه‬ . ‫به‬ ‫بخریم‬ ‫کجا‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توان‬‫می‬ ،‫عالوه‬ … ‫قیمت‬ … ‫نوش‬ ‫مشابه‬ ‫روشی‬ ‫یا‬ ‫ت‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 37. ‫یک‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫هدف‬ ‫چگونگی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫وبالگ‬ ‫پست‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫خاص‬ ‫جستجوی‬ ‫وجو‬‫پرس‬ ‫شیوه‬ . ‫با‬ ،‫وجود‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫صوت‬ ‫دستیارهای‬ ‫روزافزون‬ ‫محبوبیت‬ ‫دلیل‬ ‫ی‬ ‫مثل‬ ‫راحتی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫الکسا‬ ‫یا‬ ‫نو‬ ‫گوگل‬ ،‫سیری‬ ‫نباشد‬ . ‫جد‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫بازکردن‬ ‫با‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫اطالعاتی‬ ‫سرچ‬ ‫وجوهای‬ ‫پرس‬ ‫یا‬ ‫ید‬ ‫شود‬ ‫تبدیل‬ ‫تبادل‬ ‫به‬ ‫سریعا‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫گزینه‬ ‫یک‬ ‫ارائه‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 38. ‫موتورهای‬ ‫نتایج‬ ‫صفحه‬ ‫بروزرسانی‬ ‫جستجو‬ ‫است‬ ‫خوب‬ ‫ارگانیک‬ ‫جستجوی‬ ‫نتایج‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ . ‫جز‬ ‫است‬ ‫عالی‬ ‫بودن‬ ‫اول‬ ‫رتبه‬ ‫سه‬ . ‫اما‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫برنده‬ ‫یک‬ ‫تنها‬ . ‫درست‬ ‫است‬ ‫انداز‬‫چشم‬ ‫قضیه‬ ‫نیست؟‬ ‫طور‬ ‫این‬ ‫یا‬ ‫است؟‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬ ‫ز‬
 • 39. ‫موتورهای‬ ‫نتایج‬ ‫صفحه‬ ‫فیچرهای‬ ‫جستجو‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫اول‬ ‫رتبه‬ ،‫البته‬ . ‫اما‬ ‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫صفر‬ ‫موقعیت‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫روزها‬ ‫این‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 40. ‫دارد‬ ‫بسیاری‬ ‫فیچرهای‬ ‫گوگل‬ ‫جستجوی‬ ‫نتایج‬ ‫صفحه‬ ( ‫شود‬‫می‬ ‫گفته‬ ‫نیز‬ ‫مفید‬ ‫خالصه‬ ‫آن‬ ‫به‬ .) ‫چرا‬ ‫دارند؟‬ ‫اهمیت‬ ‫وقتی‬ ‫خالص‬ ‫این‬ ،‫بیند‬‫می‬ ‫را‬ ‫گوگل‬ ‫جستجوی‬ ‫نتایج‬ ‫صفحه‬ ‫کاربر‬ ‫مفید‬ ‫های‬‫ه‬ ‫تاثیر‬ ‫او‬ ‫رفتار‬ ‫روی‬ ‫گذارند‬‫می‬ . ‫به‬ ‫قس‬ ‫همین‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫ارگانیک‬ ‫سرچ‬ ‫کلی‬ ‫نتایج‬ ،‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫مت‬ ‫شود‬‫می‬ ‫کلیک‬ ‫نرخ‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬ ،‫زیادی‬ ‫موارد‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مشاهده‬ . ‫زیرا‬ ‫بیشت‬ ‫بصری‬ ‫جاذبه‬ ‫گوگل‬ ‫جستجوی‬ ‫نتایج‬ ‫صفحه‬ ‫فیچرهای‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫ری‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫کافی‬ ‫اطالعات‬ ‫اغلب‬ . ‫ن‬ ‫روی‬ ‫گوگل‬ ‫کاربران‬ ‫بنابراین‬ ‫تایج‬ ‫م‬ ‫کلیک‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫نتایج‬ ‫روی‬ ‫فقط‬ ‫یا‬ ‫کنند‬‫نمی‬ ‫کلیک‬ ‫دیگر‬ ‫کنند‬‫ی‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 41. ‫دید‬ ‫خواهید‬ ‫گوگل‬ ‫جستجوی‬ ‫نتایج‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫غنی‬ ‫های‬‫خالصه‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ :  ‫برجسته‬ ‫بخش‬  ‫جواب‬ ‫جعبه‬  ‫اسالید‬ ‫گردونه‬ ( ،‫ویدئو‬ ،‫تصاویر‬ ‫مح‬ ‫ص‬ ‫والت‬ )  ‫تصویر‬ ‫پکیج‬  ‫نقشه‬ ‫پکیج‬  ‫سایت‬ ‫لینک‬  ‫دانش‬ ‫نمودار‬  ‫برتر‬ ‫های‬‫داستان‬  ‫رویدادها‬  ‫فیچرهای‬ ‫لینک‬ ‫سایت‬ ‫پولی‬ ( ‫گوگل‬ ‫روی‬ ‫خرید‬ ،‫پروازها‬ ،‫ادز‬ ‫گوگل‬ ) ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 42. ‫و‬ ‫صفحه‬ ‫داخل‬ ‫سئوی‬ ‫فنی‬ ‫ا‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کارهایی‬ ‫از‬ ‫بلند‬ ‫لیست‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫صفحه‬ ‫داخل‬ ‫سئوی‬ ‫نجام‬ ‫شوند‬ . ‫ا‬ ‫بیش‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫عناوین‬ ،‫متاتگ‬ ‫درباره‬ ‫عمدتا‬ ،‫پیش‬ ‫سال‬ ‫چند‬ ‫حد‬ ‫ز‬ ‫بود‬ ‫شده‬ ‫بهینه‬ . ‫اگر‬ ‫در‬ ‫خواهید‬‫می‬ ‫سال‬ 2021 ‫سئو‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسائل‬ ‫با‬ ،‫بگیرید‬ ‫یاد‬ ‫سئوی‬ ‫صفحه‬ ‫داخل‬ ‫شد‬ ‫آشناخواهید‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 43. ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫های‬‫الگوریتم‬ ‫محتو‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫اند‬‫کرده‬ ‫طی‬ ‫درازی‬ ‫راه‬ ،‫ا‬ ‫در‬ ‫باالتر‬ ‫های‬‫رتبه‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫توضیحات‬ ‫و‬ ‫عناوین‬ ‫ج‬ ‫نتایج‬ ‫ستجو‬ ‫از‬ ‫پر‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫شدند‬ ‫تر‬‫پیچیده‬ ،‫اند‬‫شده‬ . ‫بچسبید‬ ‫گذشته‬ ‫به‬ ‫توانید‬‫نمی‬ ،‫بگیرید‬ ‫یاد‬ ‫سئو‬ ‫خواهد‬‫می‬ ‫اگر‬ . ‫ی‬ ‫از‬ ‫کی‬ ‫های‬‫پیشرفت‬ ‫بزرگترین‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫فاکتو‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫رهای‬ ‫گیرند‬‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫انسانی‬ . ،‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫کاربر‬ ‫مشارکت‬ ‫را‬ ‫که‬ ‫نکنید‬ ‫فراموش‬ ‫سئو‬ ‫ف‬ ‫نه‬ ،‫است‬ ‫واقعی‬ ‫های‬‫آدم‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫هدف‬ ‫درباره‬ ‫قط‬ ‫موتورهای‬ ‫جستجوگر‬ ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 44. ‫ها‬‫متاتگ‬ (Meta tags) ‫کد‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫ها‬‫متاتگ‬ HTML ‫هستند‬ . ‫ها‬‫آن‬ ‫سایت‬‫وب‬ ‫محتوای‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫توصیف‬ ‫را‬ . ‫ترین‬‫مهم‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫توضیحات‬ ‫متا‬ ‫و‬ ‫عنوان‬ ‫متا‬ ‫است‬ . ‫ها‬‫آن‬ ‫ندارند‬ ‫چندانی‬ ‫اهمیت‬ ‫فنی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 45. ‫عناوین‬ ‫متای‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫توضیحات‬ ‫و‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫تا‬ ‫مستقیما‬ ‫در‬ ‫ثیری‬ ‫روی‬ ‫قوی‬ ‫روانی‬ ‫عامل‬ ‫یک‬ ‫همچنان‬ ‫اما‬ ‫ندارد‬ ‫بندی‬‫رتبه‬ ‫کلیک‬ ‫نرخ‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫کاربر‬ ‫کلی‬ ‫مشارکت‬ . ‫بنابراین‬ ‫برای‬ ‫هنوز‬ ‫سئو‬ ‫دارند‬ ‫اهمیت‬ ‫بسیار‬ . ‫با‬ ‫اهمیت‬ ‫اصال‬ ‫توضیحات‬ ‫و‬ ‫عنوان‬ ‫متا‬ ‫گویند‬‫می‬ ‫که‬ ‫بالگرهایی‬ ‫ندارد‬ ‫نکنید‬ ‫گیج‬ ‫را‬ ‫خود‬ . ‫به‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ،‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫گوگل‬ ‫الگوریتم‬ ‫عن‬ ‫و‬ ‫اوین‬ ‫رو‬ ‫با‬ ‫کافی‬ ‫تناسب‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫توضیحات‬ ‫نوشت‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫جستجو‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫ارتباط‬ ،‫شده‬ ‫جستجو‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 46. ‫بسیاری‬ ‫های‬‫افزونه‬ ‫و‬ ‫ابزارها‬ ( ‫مانند‬ Yoast ‫برای‬ ‫وردپرس‬ ( ‫وجود‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫استفاده‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫محتوای‬ ‫از‬ ‫کلمات‬ ‫عنوان‬ ‫متا‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫متا‬ ، ،‫توضیحات‬ ‫کلمه‬ ‫کلی‬ ‫چگالی‬ ‫و‬ ‫تیترها‬ ‫کلید‬ ‫ی‬ ، ‫های‬‫ویژگی‬ alt ‫تصویر‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫دیگر‬ ‫موارد‬ . ‫دهد‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫بسیاری‬ ‫جزئیات‬ ‫موارد‬ ‫این‬ . ‫اما‬ ‫کن‬‫می‬ ‫تمرکز‬ ‫انسانی‬ ‫فاکتورهای‬ ‫روی‬ ‫گوگل‬ ‫الگورتیم‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫به‬ ‫د‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توانند‬‫می‬ ‫سختی‬ ‫همراهی‬ ‫کنند‬ . ‫اطمینان‬ ‫تج‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫جنبه‬ ‫هم‬ ‫ها‬‫متاتگ‬ ‫ساخت‬ ‫زمان‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫حاصل‬ ‫ربه‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کاربری‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 47. ‫سئوی‬ ‫لیست‬ ‫چک‬ ‫داخلی‬ ‫مد‬ ‫سیستم‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫وردپرس‬ ‫در‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫با‬ ‫بیایید‬ ‫یریت‬ ‫کنیم‬ ‫شروع‬ ،‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫دیگری‬ ‫محتوای‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 48. 1 . ‫قبل‬ ‫سرچ‬ ‫را‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫مردم‬ ‫بفهمید‬ ‫نوشتن‬ ‫از‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫بنویسید‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫سرچ‬ ‫مردم‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫درباره‬ ‫دارید‬ ‫برنامه‬ ‫آیا‬ ‫؟‬ ‫آیا‬ ‫است‬ ‫فرد‬‫منحصربه‬ ‫و‬ ‫متفاوت‬ ‫شما‬ ‫دیدگاه‬ ‫که‬ ‫هستید‬ ‫مطمئن‬ ‫؟‬ ‫آیا‬ ‫دهید؟‬ ‫ارائه‬ ‫موضوع‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫جدیدی‬ ‫افزوده‬ ‫ارزش‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫زمان‬ ‫است‬ ‫مناسب‬ ‫شما‬ ‫؟‬ ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 49. ۲ . ‫و‬ ‫عنوان‬ ‫های‬‫تگ‬ ‫تیترها‬ ‫یک‬ ‫بسازید‬ ‫جذاب‬ ‫تیتر‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬ ‫متا‬ ،‫عنوان‬ ‫تگ‬ . ‫چیزهایی‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گفتیم‬ ‫قبال‬ ‫که‬ ‫اصلی‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫در‬ ‫همچنان‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫متمرکز‬ . ‫بنابراین‬ ‫چیست‬ ‫درباره‬ ‫شما‬ ‫سایت‬‫وب‬ ‫دانند‬‫می‬ ‫کاربران‬ . ‫از‬ ‫ت‬ ‫کال‬ ‫روی‬ ‫تاکید‬ ‫برای‬ ‫عالی‬ ‫فرصت‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫توضیحات‬ ‫متا‬ ،‫اکشن‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫کنید‬ . ‫کاربران‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫و‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫متقاعد‬ ‫را‬ ‫شم‬ ‫وبسایت‬ ‫روی‬ ‫ا‬ ‫کلیک‬ ‫کنند‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 50. ‫تیترها‬ ‫و‬ ‫عنوان‬ ‫های‬‫برچسب‬ ‫برای‬ ‫کلیدی‬ ‫نکات‬ :  ‫اگر‬ ‫حداکثر‬ ‫عنوان‬ ۷0 ‫کاراکتر‬ ‫و‬ ‫حداکثر‬ ‫متا‬ ‫توضیحات‬ 1۵۵ ‫کلمه‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫گوگل‬ ،‫باشند‬ . ( ‫مه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫بروز‬ 2019 )  ‫تیترها‬ ‫درست‬ ‫ترکیب‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ (<h1>, <h2>, <h3>) ‫کنید‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫خوب‬ ‫ساختار‬ ‫و‬ ‫خوانایی‬ ‫برای‬ .  ‫مانند‬ ‫ابزارهایی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫نمایش‬ ‫پیش‬ ‫صف‬ ‫ساز‬ ‫شبیه‬ ‫حه‬ ‫نتایج‬ ‫موتور‬ ،‫جستجو‬ ‫های‬‫افزونه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ WordPress ‫کنید‬ ‫بررسی‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 51. 3 . ‫از‬ URL ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫پسند‬ ‫سئو‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ URL ‫کاراکترها‬ ‫و‬ ‫ارقام‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫اتوماتیک‬ ‫های‬ ‫کنید‬ ‫خودداری‬ . www.example.com/2017/post318e7a349f6 ‫از‬ URL ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫عنوان‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ : www.example.com/digital-marketing ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 52. ‫از‬ ‫اگر‬ WordPress ‫ر‬ ‫ثابت‬ ‫های‬‫لینک‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫کنید‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫تنظیمات‬ ‫بخش‬ > ‫یکتا‬ ‫پیوندهای‬ > ‫کنید‬ ‫درست‬ ‫نوشته‬ ‫نام‬ . ‫متخصصان‬ SEO ‫گویند‬ ‫می‬ ‫نویسان‬ ‫وبالگ‬ ‫و‬ URL ‫رتبه‬ ‫کوتاه‬ ‫های‬ ‫دارند‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫بهتری‬ . ‫ما‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسئله‬ ‫این‬ ‫کنیم‬‫می‬ ‫فکر‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫است‬ . ‫البته‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫معنا‬ ‫بدان‬ ‫این‬ ، URL ‫است‬ ‫خوب‬ ‫ای‬‫کلمه‬ ‫بیست‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 53. ۴ . ‫رسانه‬ ‫چند‬ ‫ای‬ ‫کنید؟‬ ‫درگیر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫خواهید‬‫می‬ ‫آیا‬ ‫از‬ ،‫تصاویر‬ ‫اینفوگرافیک‬ ، ‫نمودار‬ ‫و‬ ‫ویدئو‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ . ‫این‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫تعامل‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫پرس‬ ‫نرخ‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬ ‫موارد‬ . ‫چیز‬ ‫برخی‬ ‫ها‬ ‫ضرور‬ ‫یک‬ ‫ای‬‫رسانه‬ ‫چند‬ ‫اما‬ ‫شوند‬ ‫انجام‬ ‫قدیمی‬ ‫خوب‬ ‫روش‬ ‫همان‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫ت‬ ‫است‬ . ‫گذش‬ ‫سال‬ ‫چند‬ ‫طی‬ ‫بازاریابی‬ ‫ترندهای‬ ‫ترین‬‫داغ‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ویدئو‬ ‫پخش‬ ‫بوده‬ ‫ته‬ ‫است‬ . ،‫عالوه‬ ‫به‬ ‫ها‬‫این‬ ‫الیک‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫محتوای‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫راغب‬ ‫را‬ ‫مردم‬ ‫کنند‬ ‫نظر‬ ‫اظهار‬ ‫یا‬ ‫بگذارند‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ،‫کرده‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 54. ‫برای‬ ‫کلیدی‬ ‫نکات‬ ‫محتوای‬ ‫ای‬‫چندرسانه‬ :  ‫مربوطه‬ ‫های‬‫فایل‬ ‫نام‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫تصاویر‬ (learn-seo.jpg) ، ‫های‬‫ویژگی‬ alt ‫فایل‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫تصویر‬ ‫کنید‬ ‫بهینه‬ .  ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫نمودار‬ ‫یا‬ ‫ویدئو‬ ‫مانند‬ ‫تعاملی‬ ‫ای‬‫چندرسانه‬ ( ‫ویدئوهایی‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫بارگذاری‬ ‫خود‬ ‫کد‬ Embed ‫را‬ ‫جایگذاری‬ ‫کنید‬ )  ‫دس‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مهم‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫بنابراین‬ ،‫نکنید‬ ‫فراموش‬ ‫را‬ ‫زیرنویس‬ ‫ت‬ ‫دهید‬‫نمی‬ ( ‫بخوانند‬ ‫ویدئو‬ ‫توانند‬‫نمی‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫های‬‫خزنده‬ ) . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 55. ۵ . ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫های‬‫لینک‬ ‫خارجی‬ (Outbound and internal links) ‫استفاده‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫موضوع‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫سیگنال‬ ‫یک‬ ‫خارجی‬ ‫های‬‫لینک‬ ‫از‬ ‫گوگل‬ ‫ه‬ ‫دهد‬‫می‬ . ‫بدهید‬ ‫لینک‬ ‫معتبر‬ ‫و‬ ‫مرتبط‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫حتما‬ . ‫ه‬‫بخش‬ ‫یا‬ ‫مقاالت‬ ‫سایر‬ ‫تبلیغ‬ ‫برای‬ ‫عالی‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫داخلی‬ ‫های‬‫لینک‬ ‫ای‬ ‫هستند‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫دیگر‬ . ‫منج‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫تر‬‫آسان‬ ‫را‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫از‬ ‫بازدید‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ر‬ ‫شود‬‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫تعامل‬ . ‫های‬‫لینک‬ ‫سای‬‫وب‬ ‫ساختار‬ ‫تا‬ ‫کند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫گوگل‬ ‫های‬‫ربات‬ ‫به‬ ‫داخلی‬ ‫را‬ ‫ت‬ ‫کنند‬ ‫درک‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 56. ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫های‬‫لینک‬ ‫برای‬ ‫کلیدی‬ ‫نکات‬ : ‫نبخش‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫رتبه‬ ‫مستقیما‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫خارجی‬ ‫های‬‫لینک‬ ‫اما‬ ،‫ند‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫توصیه‬ ‫بسیار‬ ‫همچنان‬ . ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫داخلی‬ ‫لینک‬ ‫سه‬ ‫الی‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫محتوا‬ ‫طول‬ ‫به‬ ‫بسته‬ . ‫تقلب‬ ‫پس‬ ،‫کنند‬‫می‬ ‫اسکن‬ ‫را‬ ‫ها‬‫لینک‬ ‫این‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫های‬‫خزنده‬ ‫باشید‬ ‫هم‬ ‫خراب‬ ‫های‬‫لینک‬ ‫مراقب‬ ‫و‬ ‫نکنید‬ . ‫باشید‬ ‫موضوع‬ ‫ای‬‫خوشه‬ ‫مدل‬ ‫دنبال‬ ‫داخلی‬ ‫های‬‫لینک‬ ‫برای‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 57. ۶ . ‫مشارکت‬ ‫مردم‬ ‫بگذارید‬ ‫کنند‬ ‫محتوای‬ ‫عالی‬ ‫گذارد‬‫می‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خودش‬ . ‫ب‬ ‫ممکن‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ،‫بله‬ ‫ود‬ . ‫بنابراین‬ ،‫اند‬‫شده‬ ‫تنبل‬ ‫روزها‬ ‫این‬ ‫مردم‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫های‬‫دکمه‬ ‫بای‬ ‫د‬ ‫باشند‬ ‫شما‬ ‫سایت‬‫وب‬ ‫روی‬ ‫همیشه‬ . ‫طبق‬ ‫گفته‬ BuzzSumo ‫سال‬ ‫از‬ ‫اجتماعی‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ، 201۵ ‫به‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫کاهش‬ ‫نصف‬ . ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫فیسبوک‬ ، ‫توئیتر‬ ‫یا‬ ‫لینکدین‬ ‫خاص‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫شبکه‬ ، ‫مرتبط‬ ‫و‬ ‫مانند‬ ‫موضوع‬ ‫با‬ Reddit ، Pinterest ‫و‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫بسیاری‬ ‫بگیرید‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 58. ‫سئوی‬ ‫فنی‬ ‫لیست‬ ‫چک‬ ‫داخلی‬ : ‫بیش‬ ‫که‬ ‫داخلی‬ ‫سئوی‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فنی‬ ‫سئوی‬ ‫توانیم‬‫می‬ ‫به‬ ‫تر‬ ‫کنیم‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ،‫پردازد‬‫می‬ ‫فنی‬ ‫موارد‬ . ‫این‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫دهندگی‬ ‫توسعه‬ ‫های‬‫مهارت‬ ‫برخی‬ ‫به‬ ‫حداقل‬ ‫معموال‬ ‫مورد‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫دولوپر‬ . ‫ت‬‫می‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫از‬ ‫بسیار‬ ،‫نترسید‬ ‫زیاد‬ ‫اما‬ ‫در‬ ‫وانید‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫وردپرس‬ . ‫کن‬ ‫تمرکز‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫فنی‬ ‫سئوی‬ ‫های‬‫فاکتور‬ ‫ترین‬‫مهم‬ ‫ید‬ : ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 59. 1 . ‫کنسول‬ ‫سرچ‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫اتصال‬ ‫گوگل‬ ‫کنسول‬ ‫سرچ‬ ‫یکی‬ ‫است‬ ‫سئو‬ ‫های‬‫پایه‬ ‫از‬ . ‫کند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫گوگل‬ ‫جستجوی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫حضور‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫کنی‬ ‫حفظ‬ ‫د‬ . ‫رتبه‬ ‫تا‬ ‫کند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫کنسول‬ ‫کلید‬ ‫واژه‬ ‫از‬ ‫خروج‬ ‫نرخ‬ ، ‫دیگر‬ ‫مفید‬ ‫داده‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫گوگل‬ ‫احتمالی‬ ‫های‬‫مجازات‬ ،‫سایت‬ ‫را‬ ‫کنید‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ،‫فنی‬ ‫سئوی‬ ‫برای‬ . ،‫موبایل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫قابلیت‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫ها‬‫ویژگی‬ ‫سایر‬ ‫انتخاب‬ ‫خطاهای‬ ،‫شود‬ ‫ایندکس‬ ‫خواهید‬‫نمی‬ ‫یا‬ ‫خواهید‬‫می‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫است‬ ‫ها‬‫لینک‬ ‫و‬ ‫ساختاری‬ ‫داده‬ ‫خطاهای‬ ،‫سایت‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 60. ‫کلیدی‬ ‫نکات‬ :  ‫ها‬‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ( ‫سایت‬‫وب‬ ‫در‬ ) ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫فیچرکنسول‬ ‫جستجو‬ ‫شوند‬ ‫تایید‬ ، .  ‫از‬ ‫بااستفاده‬ ‫آنالیتیکس‬ ‫گوگل‬ ‫به‬ ‫گوگل‬ ‫کنسول‬ ‫سرچ‬ ‫وص‬ ‫شوید‬ ‫ل‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 61. ۲ . ‫سرعت‬ ‫سایت‬‫وب‬ ‫است‬ ‫بندی‬‫رتبه‬ ‫فاکتورهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫سایت‬‫وب‬ ‫سرعت‬ . ‫بنابراین‬ ‫باشید‬ ‫هدفمند‬ ‫آن‬ ‫بهبودی‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫همیشه‬ . ‫مشخص‬ ‫د‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫دارند‬ ‫انتظار‬ ‫وب‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫درصد‬ ‫پنجاه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دو‬ ‫ر‬ ‫شود‬ ‫لود‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫یا‬ ‫ثانیه‬ . ‫اگر‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫ترک‬ ‫را‬ ‫جا‬‫آن‬ ،‫نشود‬ ‫لود‬ ‫ثانیه‬ ‫سه‬ ‫در‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 62. ‫کلیدی‬ ‫نکات‬ : ‫را‬ ‫سرعت‬ ‫در‬ PageSpeed Insights ‫تست‬ ‫کنید‬ . ‫تصاویر‬ ‫کنید‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫را‬ . ‫سازی‬ ‫فشرده‬ GZIP ‫و‬ HTML ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫سازی‬ JS ‫و‬ CSS ‫را‬ ‫پاسخگوی‬ ‫زمان‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫فعال‬ ‫ی‬ ‫دهید‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫سرور‬ . ‫دارد‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سرعت‬ ‫در‬ ‫بزرگی‬ ‫نقش‬ ‫باکیفیت‬ ‫وب‬ ‫هاست‬ . ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫یک‬ ‫حتما‬ ‫بنابراین‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 63. ۳ . ‫موبایل‬ ‫سازی‬‫بهینه‬ ‫است‬ ‫ضرورت‬ ‫یک‬ ‫موبایل‬ ‫سازی‬‫بهینه‬ . ‫دسکت‬ ‫از‬ ‫جابجایی‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫اپ‬ ‫است‬ ‫موبایل‬ . ‫نشده‬ ‫بهینه‬ ‫موبایل‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫سایت‬‫وب‬ ‫یک‬ ‫اداره‬ ،‫واقع‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫شما‬ ‫بندی‬‫رتبه‬ ‫روی‬ ‫منفی‬ ‫تاثیر‬ . ‫مارس‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫گوگل‬ 201۸ ‫از‬ ‫اولین‬ ‫نسخه‬ ‫ایندکس‬ ‫کردن‬ ‫موبایل‬ ‫کرد‬ ‫رونمایی‬ . ‫اولین‬ ‫ن‬ ‫از‬ ‫گوگل‬ ‫بزودی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫موبایل‬ ‫کردن‬ ‫ایندکس‬ ‫سخه‬ ‫ک‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫بندی‬‫رتبه‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫ایندکس‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫سایت‬‫وب‬ ‫موبایل‬ ‫ند‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 64. ‫کلیدی‬ ‫نکات‬ :  ‫یک‬ ‫در‬ ‫فرندلی‬ ‫موبایل‬ ‫تست‬ ، ‫ریسپانسیو‬ ‫سایت‬‫وب‬ ‫بودن‬ ‫کنید‬ ‫تست‬ ‫را‬ ‫خود‬ .  ‫کنی‬ ‫نظارت‬ ‫موبایل‬ ‫جستجوی‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫واژه‬‫کلید‬ ‫رتبه‬ ‫روی‬ ‫د‬ .  ‫خ‬ ‫عملکرد‬ ‫بهترین‬ ‫شما‬ ‫سایت‬‫وب‬ ‫موبایل‬ ‫نسخه‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ ‫را‬ ‫ود‬ ‫دارد‬ . ‫توانید‬‫می‬ ‫شما‬ AMP ‫شتاب‬ ‫صفحات‬ ‫موبایل‬ ‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫را‬ . ‫یک‬ ‫کد‬ HTML ‫پای‬ ‫محتوای‬ ‫تر‬‫سریع‬ ‫ارائه‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سفارشی‬ ‫امکانات‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫دار‬ ‫کند‬‫می‬ ‫فراهم‬ . ‫سال‬ ‫در‬ 201۷ ‫جستجوی‬ ‫اصلی‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫کار‬ ‫این‬ ، ‫بود‬ ‫موبایل‬ . ‫خیر‬ ‫یا‬ ‫دارد‬ ‫ای‬‫آینده‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫دید‬ ‫خواهیم‬ ‫بعدها‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 65. ۴ . ‫سایت‬ ‫نقشه‬ ‫یک‬ ‫سایت‬ ‫نقشه‬ ‫به‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫محتوا‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کند‬‫کی‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫ی‬ ‫بخزند‬ . ‫همه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فایلی‬ ‫این‬ ‫سایت‬‫وب‬ ‫های‬‫بخش‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫است‬ . ‫داشتن‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫ها‬‫نقشه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫سایت‬‫وب‬ ‫یک‬ ‫اداره‬ ‫بز‬ ‫با‬ ‫رگ‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫هستید‬ ‫پیچیده‬ ‫ساختار‬ ‫غنی‬ ‫ای‬‫رسانه‬ ‫محتوای‬ ‫ک‬‫می‬ ‫استفاده‬ ،‫نید‬ ‫است‬ ‫خوب‬ . ‫داشتن‬ ‫نیست‬ ‫رتبه‬ ‫بهبود‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫نقشه‬ . ‫گ‬ ‫گفته‬ ‫طبق‬ ‫این‬ ،‫وگل‬ ‫شوید‬‫نمی‬ ‫مجازات‬ ‫آن‬ ‫نداشتن‬ ‫برای‬ ‫هرگز‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫مزیت‬ ‫یک‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 66. ‫کلیدی‬ ‫نکات‬ :  ‫ندارند‬ ‫نیاز‬ ‫سایت‬ ‫نقشه‬ ‫به‬ ‫ها‬‫سایت‬‫وب‬ ‫همه‬ .  ‫سایت‬ ‫نقشه‬ ‫جز‬ ‫به‬ XML ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫سایت‬ ‫نقشه‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫انواع‬ .  ‫هزار‬ ‫پنجاه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫حاوی‬ ‫نباید‬ ‫سایت‬ ‫نقشه‬ URL ‫آن‬ ‫حجم‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫تواند‬‫نمی‬ ‫کند‬ ‫تجاوز‬ ‫مگابایت‬ ‫پنجاه‬ ‫از‬ .  ‫قرار‬ ‫سایت‬‫وب‬ ‫اصلی‬ ‫فهرست‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫نقشه‬ ‫دهید‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬
 • 67. ۳ . ‫از‬ URL ‫استفاده‬ ‫پسند‬ ‫سئو‬ ‫کنید‬ ‫فایل‬ Robots.txt Robots.txt ‫کدا‬ ‫به‬ ‫خواهید‬‫نمی‬ ‫گوید‬‫می‬ ‫ها‬‫خزنده‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فایلی‬ ‫م‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫سایت‬‫وب‬ ‫بخش‬ . ‫در‬ https://example.com/robots.txt ‫قرار‬ ‫است‬ ‫عمومی‬ ‫و‬ ‫دارد‬ . ‫مدرس‬ : ‫بانی‬ ‫رستمی‬ ‫وحید‬