Ηωςινοφιλία Αγγελάκου Βαςιλικι 14 Δεκεμβρίου 2011            1
2
Ηωςινόφιλα• Κφτταρα μυελικισ ςειράσ• Ο πυρινασ διαιρείται ςε δφο λοβοφσ• Παραμζνουν ~13 ϊρεσ ςτθν κυκλοφορία• Είναι κυρίω...
Κφκλοσ ηωισ των θωςινοφίλων        1-2 % των περιφερικϊν        λευκοκυττάρων        >90 % των θωςινο...
Ποφ βρίςκονται κυρίωσ τα θωςινόφιλα;΢ε υγιι άτομα  Κυρίωσ ςτο γαςτρεντερικό αλλά όχι ςτον  οιςοφάγο    Ανεξάρτθτα α...
Ποια θ λειτουργία των θωςινοφίλων;• Άμυνα ζναντι παραςίτων, αλλά και μικροβίων θ και ιϊν• Καταςτροφι καρκινικϊν κυττάρων•...
Illustration of a Model of Eosinophils as Antigen Presenting Cells.Eosinophils can be stimulated to express MHC Class II a...
Ιllustration of a Model of Eosinophil Immunoregulation on CD4+ T cells.Eosinophils are capable of producing IL-12 and IL-4...
9
ερζκιςμα            Κυτταροκίνεσ   ΢τακερι Ig, μικρόβια και          κανζνα            ...
Σφποι εξωκυττάρωςθσ κοκκίων από τα      θωςινόφιλα                   11
12
Παράγοντεσ που εκκρίνονται από τα          θωςινόφιλαΠρωτεΐνεσ κοκκίων          Λιπιδικά παράγωγαMajor...
Κυτταροκίνεσ & αυξθτικοί παράγοντεσ που    παράγονται από τα θωςινόφιλαIL-1   IL-12         TGF-aIL-2   I...
Ηωςινοφιλία• Πάντα βάςει του απόλυτου αρικμοφ των θωςινοφίλων, ποτζ βάςει του ποςοςτοφ τουσ               ...
Hωςινοφιλία: διαφορικι διάγνωςθ• Παραςιτικζσ λοιμϊξεισ• Αλλεργικά νοςιματα/άςκμα• Τπερευαιςκθςία ςε φάρμακα• Νοςιματα ςυνδ...
Ηωςινοφιλία αντιδραςτικι «δευτεροπακισ»                   17
Φάρμακα    Eκδθλϊςεισ             ΢υνικθ φάρμακαΑςυμπτωματικι       Πενικιλλίνθ, κεφαλοςπορίνεσ,κινο...
Ηωςινοφιλία και μθ παραςιτικζσ λοιμϊξεισ• Οι περιςςότερεσ βακτθριακζσ και ιογενείσ λοιμϊξεισ ςυνοδεφονται από θωςινοπενί...
Angiostrongyliasis         Echinostomiasis       MetagoniamiasisAnisakiasis             Entero...
•Ψϊρα– μπορεί να ςυνοδεφεται από θωςινοφιλία           • Myiasis           Μπορεί ςπάνια να ςυνοδεφ...
Ηωςινοφιλία διάρκειασ ετϊν  Cysticercosis   Flukes  Echinococcosis  – schisto,  Filariasis–  loiasis,     ...
Λοίμωξθ από Ascaris ςτθν Haiti και Paraguay              Guinea Worm                    ...
Τπερθωςινιφιλικά ςφνδρομα (HES)• Kριτιρια 1975:• 1.Ηωςινόφιλα αίματοσ >1500/κχ για > 6 μινεσ• 2.Καμμία ζνδειξθ για γνωςτι ...
FIG 1. Revised classification of HESs. Changes from the previous classification3 are indicated in red.Dashed arrows identi...
myeloproliferative hypereosinophilic      lymphocytic hypereosinophilic       syndrome            ...
FIP1L1/PDGFRA-(+)χρόνια θωςινοφιλικι λευχαιμία Προκαλείται από μία μετάκεςθ ςτο χρωμόςωμα 4που οδθγεί ςε ςυνεχι ενεργοποί...
Οικογενισ θωςινιφιλίαΑυτοςωματικι επικρατθτικι΢το χρωμόςωμα 5q31-33Η θωςινοφιλία αρχίηει ςτθ γζννθςθ, αλλά ςε λίγαάτομα κα...
Overlap HES Ηωςινοφιλικά νοςιματα ςτα οποία θ διικθςθμε θωςινόφιλα αφορά μεμονωμζνα όργανα Περιφερικι θωςινοφιλία >1,500/...
Associated HES Αλαγλωρηζκέλα λοζήκαηα ποσ ζσλδηάδοληαηκε περηθερηθή εωζηλοθηιία >1,500/mm3ζσλήζως ζαλ αποηέιεζκα δηαηαρατή...
Undefined Καλοικθσ– παραηεηακέλε αζσκπηωκαηηθή εωζηλοθηιία>1500/mm3 Επηπεπιεγκέλε  – ζσκπηώκαηα θαη ζεκεία από προζβοιή...
Ηωςινοφιλία άγνωςτθσ αιτιολογίασ > 50% των περιπτϊςεων θωςινοφιλίασπαραμζνει άγνωςτθσ αιτιολογίασ παρά τονεκτεταμζνο ζλεγχ...
΢υχνότθτα εκδθλϊςεων από διάφορα ςυςτιματα   ςε 3 μεγάλεσ ςειρζσ αςκενϊν με HES  εκδθλϊςεισ       Ν=105 • Αιμ...
Ηωςινόφιλα και ίνωςθ•Σα θωςινόφιλα ζχουν ςυςχετιςκεί με ίνωςθ απόδιάφορεσ αιτίεσ  •HES  •τροπικι ενδομυοκαρδιακι ίνωςθ ς...
Ηωςινόφιλα και ίνωςθ            35
Σα ενεργοποιθμζνα θωςινόφιλα ζχουν      διαφορετικι μορφολογία                  Piecemeal degranula...
Θεραπεία ηωλ HES•Prednisone• Hydroxyurea• Interferon-α•Imatinib mesylate•Mepolizumab(κολοθιωληθό αληίζωκα anti-IL-5)•Άιιοη...
Αρχικι εκτίμθςθ αςκενοφσ με πικανό HES          Περιφερικι θωςινοφιλία             >1500/κκχ     ...
Εκτίμθςθ αςκενοφσ με HES             Περιφερικι θωςινοφιλία                >1500/κκχ     ...
40
Σι μάκαμε;Βιολογία και λειτουργία των θωςινοφίλων  Σο δόγμα ότι τα θωςινόφιλα είναι απλϊσ δραςτικά κφτταρα που καταςτρζφο...
Μερικζσ ςκόρπιεσ χριςιμεσ ςθμειϊςεισ  Σο ιςτορικό και θ κλινικι εξζταςθ είναι τα βαςικά ςτοιχεία για τθδιερεφνθςθ τθσ θως...
Μερικζσ ςκόρπιεσ χριςιμεσ ςθμειϊςεισ Η ςυχνότθτα των υπερθωςινοφιλικϊν ςυνδρόμων πολφ μικριειδικά ςτα παιδιά. Όμωσ μπορεί...
Μερικζσ ςκόρπιεσ χριςιμεσ ςθμειϊςεισ΢ε αςκενι με υπερθωςινοφιλία πρζπει να απαντθκοφν        άμεςα δφο ερωτιματα1. ...
45
46
47
48
49
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ηωσινοφιλία 14 δεκεμβρίου 2011-νέο

803 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
803
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ηωσινοφιλία 14 δεκεμβρίου 2011-νέο

 1. 1. Ηωςινοφιλία Αγγελάκου Βαςιλικι 14 Δεκεμβρίου 2011 1
 2. 2. 2
 3. 3. Ηωςινόφιλα• Κφτταρα μυελικισ ςειράσ• Ο πυρινασ διαιρείται ςε δφο λοβοφσ• Παραμζνουν ~13 ϊρεσ ςτθν κυκλοφορία• Είναι κυρίωσ κφτταρα των ιςτϊν• Φυςιολογικά μζχρι 450/μl ςτο αίμα• Διακφμανςθ του αρικμοφ ςτθ διάρκεια τθσ θμζρασ( ανάλογα με τα επίπεδα κορτιηόλθσ) 3
 4. 4. Κφκλοσ ηωισ των θωςινοφίλων 1-2 % των περιφερικϊν λευκοκυττάρων >90 % των θωςινοφίλων βρίςκονται ςτουσ ιςτοφσ 4
 5. 5. Ποφ βρίςκονται κυρίωσ τα θωςινόφιλα;΢ε υγιι άτομα Κυρίωσ ςτο γαςτρεντερικό αλλά όχι ςτον οιςοφάγο Ανεξάρτθτα από τθν επίκτθτθ ανοςία και τθν εντερικι χλωρίδα Σα επίπεδα των θωςινοφίλων ρυκμίηονται από τθν ςτακερι ζκφραςθ τθσ eotaxin-1 και του υποδοχζα τθσ CCR3 Θφμο Μυελό οςτϊν, λεμφαδζνεσ Μαηικοφσ αδζνεσ Μιτρα 5
 6. 6. Ποια θ λειτουργία των θωςινοφίλων;• Άμυνα ζναντι παραςίτων, αλλά και μικροβίων θ και ιϊν• Καταςτροφι καρκινικϊν κυττάρων• Ανάπτυξθ του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ και των μαηικϊν αδζνων• Αποκατάςταςθ τραυμάτων και αναδόμθςθ ιςτϊν ( tissue remodeling)• Μείωςθ των MHC class I- κυμοκυττάρων ςτο κφμο, δθλαδι ςυμμετοχι ςτθν εκπαίδευςθ των Σ κυττάρων• Ρφκμιςθ ανοςολογικϊν απαντιςεων: αντιγονοπαρουςίαςθ, ζκκριςθ κυτταροκινϊν κλπ 6
 7. 7. Illustration of a Model of Eosinophils as Antigen Presenting Cells.Eosinophils can be stimulated to express MHC Class II and co-stimulatory molecules bygranulocyte-macrophage colony stimulating factor (GM-CSF) under experimentalconditions.Eosinophils achieve the same expression of antigen presentation machinery in vivo invarious disease states including asthma, chronic eosinophilic pneumonia, and parasiticinfection.They then traffick to regional lymph nodes where they encounter CD4+ T cells, promotingproliferation and cytokine production (IL-4, IL-5, IL-13) by T cells. 7
 8. 8. Ιllustration of a Model of Eosinophil Immunoregulation on CD4+ T cells.Eosinophils are capable of producing IL-12 and IL-4, which polarize T cells to Th1cells and Th2 cells, respectively.Eosinophils express both Th1- and Th2-associated cytokines and chemokines.IL-25 issecreted by eosinophils and promotes Th2 activity. IL-4 has an amplifying effect onthe Th2 response and promotes further eosinophil recruitment. IL-5 is a potent autocrine and paracrine growth and survival cytokine foreosinophils. 8
 9. 9. 9
 10. 10. ερζκιςμα Κυτταροκίνεσ ΢τακερι Ig, μικρόβια και κανζνα προϊόντα τουσ, ςφνδεςθ β2 Διαλυτά μόρια κινδφνου, Ig ιντεγκρίνθσ από κυτταροκίνεσ/λιπιδικοί μεςολαβθτζσ κατάςταςθ αδρανισ Μερικι Πλιρθσ ενεργοποίθςθ ενεργοποίθςθ Παράγουν Προϊόντα αυξθτικοφσ Κυτταροκίνεσ Πρωτεΐνεσ κοκκίων,θωςινοφίλων παράγοντεσ; Αυξθτικοί μεςολαβθτζσ παράγοντεσ φλεγμονισ Ανάπτυξθ ιςτϊν Λειτουργία ομοιόςταςθ Ανοςορφκμθςθ θωςινοφίλων Αναδόμθςθ ιςτϊν Φλεγμονι, καταςτροφι ιςτϊν, καταςτροφι μικροβίων Κατάλθξθθωςινοφίλων επιβίωςθ επιβίωςθ κάνατοσ 10
 11. 11. Σφποι εξωκυττάρωςθσ κοκκίων από τα θωςινόφιλα 11
 12. 12. 12
 13. 13. Παράγοντεσ που εκκρίνονται από τα θωςινόφιλαΠρωτεΐνεσ κοκκίων Λιπιδικά παράγωγαMajor basic protein(MBP1) Leukotriene C4/D4Eosinophil cationic protein(ECP) Platelet activating factorEosinophil-derived neurotoxin(EDN) 5-HETEEosinophil peroxidase 5,15-and 8,15-diHETE Prostaglandine E1 ,E2Παράγωγα οξυγόνου Thromboxane B2Ο2-Η 2 Ο2Hydroxyl radicals ΚυτταροκίνεσϋΕνηυμαCollagenase92 kDa Gelatinase (MMP-9) 13
 14. 14. Κυτταροκίνεσ & αυξθτικοί παράγοντεσ που παράγονται από τα θωςινόφιλαIL-1 IL-12 TGF-aIL-2 IL-13 TGF-b1IL-3 IL-16 PDGFIL-4 GM-CSFIL-5 TNF-aIL-6 RANTES SCFIL-8 EOTAXIN NGFIL-10 MIP-1a BDGFIL-11 NT-3 14
 15. 15. Ηωςινοφιλία• Πάντα βάςει του απόλυτου αρικμοφ των θωςινοφίλων, ποτζ βάςει του ποςοςτοφ τουσ Ηπια : 450-1500/κκχ• Ηωςινοφιλία: Μζτρια:1500-5000/κκχ – >450/κ.χ. ςτο αίμα ΢οβαρι: >5000/κκχ• Τπερθωςινοφιλία – Ηωςινόφιλα >1500/κ.χ. – μεγάλθ πικανότθτα κλινικϊν εκδθλϊςεων λόγω υπερθωςινοφιλίασ και μόνο 15
 16. 16. Hωςινοφιλία: διαφορικι διάγνωςθ• Παραςιτικζσ λοιμϊξεισ• Αλλεργικά νοςιματα/άςκμα• Τπερευαιςκθςία ςε φάρμακα• Νοςιματα ςυνδετικοφ ιςτοφ(Churg- Strauss vasculitis, ΢υςτθματικόσ ερυκθματϊδθσ λφκοσ, ρευματοειδισ αρκρίτισ• Νεοπλάςματα• ϋΑλλα ιδιοπακζσ υπερθωςινοφιλικό ςφνδρομο θωςινοφιλικι γαςτρεντερίτιδα Loeffler ςφνδρομο επινεφριδικι ανεπάρκεια HIV.... 16
 17. 17. Ηωςινοφιλία αντιδραςτικι «δευτεροπακισ» 17
 18. 18. Φάρμακα Eκδθλϊςεισ ΢υνικθ φάρμακαΑςυμπτωματικι Πενικιλλίνθ, κεφαλοςπορίνεσ,κινολόνεσΟίδθμα μαλακϊν μορίων GM-CSF ,IL-2Πνευμονίτιδα Νιτροφουραντοΐνθ, Ημιςυνκετικζσ πενικιλλίνεσ ,NSAIDsΔιάμεςθ νεφρίτιδα Κεφαλοςπορίνεσ, Ημιςυνκετικζσ πενικιλλίνεσΜυοκαρδίτιδα ΡανιτιδίνθΑγγειΐτιδα από Αλλοπουρινόλθ, φαινιτοΐνθυπερευαιςκθςίαΗπατίτιδα Σετρακυκλίνεσ, Ημιςυνκετικζσ πενικιλλίνεσDRESS syndrome Αντιεπιλθπτικά, NSAIDs,αντιβιοτικά…..΢. Ηωςινοφιλίασ-μυαλγίασ L-tryptophan contaminant 18
 19. 19. Ηωςινοφιλία και μθ παραςιτικζσ λοιμϊξεισ• Οι περιςςότερεσ βακτθριακζσ και ιογενείσ λοιμϊξεισ ςυνοδεφονται από θωςινοπενία• Εξαίρεςθ αποτελοφν• Βακτθρίδια: χρόνια φυματίωςθ, οςτρακιά ςε αποδρομι• Μφκθτεσ :κοκκιδιομφκωςθ, βρογχοπνευμονικι αςπεργίλλωςθ• Ιοί: HIV 19
 20. 20. Angiostrongyliasis Echinostomiasis MetagoniamiasisAnisakiasis Enterobiasis OpisthorciasisAscariasis* Fascioliasis* Paragonomiasis*Capillariasis Fasciolopsiasis* Schistosomiasis*Clonorchiasis* Filariasis SparganosisCoenurosis Gnathostomiasis Strongyloidiasis*Cysticercosis Heterophyiasis Trichinosis*Dicrocoeliasis Hookworm* TrichuriasisEchinococcosis Hymenolepsiasis VLM Σοβαρή ηωσινοφιλία(>3000/μl), * αρχή λοίμωξης 20
 21. 21. •Ψϊρα– μπορεί να ςυνοδεφεται από θωςινοφιλία • Myiasis Μπορεί ςπάνια να ςυνοδεφεται από Τπερθωςινοφιλικό ςφνδρομο 21
 22. 22. Ηωςινοφιλία διάρκειασ ετϊν Cysticercosis Flukes Echinococcosis – schisto, Filariasis– loiasis, fascioliasis, onchocerciasis, clonochiasis, mansonellosis, paragonimiasis TPE Gnathostomiasis Hookworm Strongyloidiasis 22
 23. 23. Λοίμωξθ από Ascaris ςτθν Haiti και Paraguay Guinea Worm 23
 24. 24. Τπερθωςινιφιλικά ςφνδρομα (HES)• Kριτιρια 1975:• 1.Ηωςινόφιλα αίματοσ >1500/κχ για > 6 μινεσ• 2.Καμμία ζνδειξθ για γνωςτι υποκείμενθ αιτία θωςινοφιλίασ• 3. Υπαρξθ οργανικισ βλάβθσ/δυςλειτουργίασ διαμεςολαβοφμενθ από θωςινόφιλα• Σροποποιθμζνα κριτιρια ςιμερα• 1.Ηωςινόφιλα >1500/κχ ςε τουλάχιςτον 2 μετριςεισ θ φπαρξθ ςθμαντικισ ιςτικισ θωςινοφιλίασ που ςυνοδεφεται από ςυμπτϊματα και ςθμαντικι θωςινοφιλία ςτο αίμα• 2. Αποκλειςμόσ δευτερογενϊν αιτίων θωςινοφιλίασ όπωσ παραςιτικζσ λοιμϊξεισ, ιογενείσ λοιμϊξεισ,αλλεργικά νοςιματα,θωςινοφιλία από φάρμακα θ άλλεσ χθμικζσ ουςίεσ, ανεπάρκεια επινεφριδίων και νεοπλάςματα 24
 25. 25. FIG 1. Revised classification of HESs. Changes from the previous classification3 are indicated in red.Dashed arrows identify HES forms for which at least some patients have T cell–driven disease.Classification of myeloproliferative forms has been simplified, and patients with HES and eosinophilhematopoietin–producing T cells in the absence of a T-cell clone are included in the lymphocytic forms ofHES. IBD:Inflammatory bowel disease CSS:Churge –Strauss Syndrome, CEL:Chronic EosinophilicLeukemia, FIP1L1:Fip1-Like-1, PDGFRA: Platelet – derived growth factor receptor a 25
 26. 26. myeloproliferative hypereosinophilic lymphocytic hypereosinophilic syndrome syndromeΆνδρεσ υπερζχουν Κςθ ςυχνότθτα ςτα δφο φφλαFIP1L1-PDGFRA fusion (+) ςε 10%–20%Δυςπλαςτικά θωςινόφιλα FIP1L1-PDGFRA fusion (-)Αυξθμζνθ vitamin B12 Αυξθμζνθ immunoglobulin EΑυξθμζνθ tryptaseΑναιμία/ κρομβοπενία Αυξθμζνθ interleukin (IL)-5 and/or IL-4θπατοςπλθνομεγαλία Αυξθμζνθ TARC (thymus and activation-regulated chemokine)Αυξθμζνθ κυτταροβρίκεια μυελοφ Ανϊμαλα θ κλωνικά T-cell ςτο αίμαΑτυπα mast cells ςτο μυελόΚνωςθ μυελοφ Δερματικζσ εκδθλϊςεισ ςυχνζσΑπάντθςθ ςτο imatinib Καλι απάντθςθ ςτα κορτικοειδιΚαρδιακι προςβολι Μαηί αποτελοφν το 1/4 - 1/3 των HES 26
 27. 27. FIP1L1/PDGFRA-(+)χρόνια θωςινοφιλικι λευχαιμία Προκαλείται από μία μετάκεςθ ςτο χρωμόςωμα 4που οδθγεί ςε ςυνεχι ενεργοποίθςθ τθσ τυροςινικισκινάςθσ ΢χεδόν αποκλειςτικά ςε άνδρεσ, 20-40 ετϊν 50% πζκαιναν ςε 5 χρόνια πριν τθν ανακάλυψθ τθσtyrosine kinase inhibitor, imatinib mesylate 27
 28. 28. Οικογενισ θωςινιφιλίαΑυτοςωματικι επικρατθτικι΢το χρωμόςωμα 5q31-33Η θωςινοφιλία αρχίηει ςτθ γζννθςθ, αλλά ςε λίγαάτομα καταλιγει ςε προςβολι οργάνωνΑπουςία κλινικϊν εκδθλϊςεων ςυνδυάηεται μεςχετικά χαμθλι ενεργοποίθςθ των θωςινοφίλωνςε ςφγκριςθ με άλλα θωςινοφιλικά νοςιματα 28
 29. 29. Overlap HES Ηωςινοφιλικά νοςιματα ςτα οποία θ διικθςθμε θωςινόφιλα αφορά μεμονωμζνα όργανα Περιφερικι θωςινοφιλία >1,500/mm3 μπορεί ναυπάρχει πχ θωςινοφιλικι γαςτρεντερίτιδα, θωςινοφιλικιπνευμονίτιδα, θωςινοφιλικι κυςτίτιδαChurg-Strauss αγγειΐτιδα μπορεί να είναι δφςκολο να διακρικεί από τοundefined 29
 30. 30. Associated HES Αλαγλωρηζκέλα λοζήκαηα ποσ ζσλδηάδοληαηκε περηθερηθή εωζηλοθηιία >1,500/mm3ζσλήζως ζαλ αποηέιεζκα δηαηαρατής ηεςαλοζορύζκηζες Η εωζηλοθηιία σποτωρεί κε ηε ζεραπεία ηεςλόζοσ Επηπιοθές ιόγω ηες εωζηλοθηιίας είλαηζπάληες – π.τΣαρθοείδωζε, θιεγκολώδες λόζοςεληέροσ, ALPS(Autoimmune LymphoproliferativeSyndrome) 30
 31. 31. Undefined Καλοικθσ– παραηεηακέλε αζσκπηωκαηηθή εωζηλοθηιία>1500/mm3 Επηπεπιεγκέλε – ζσκπηώκαηα θαη ζεκεία από προζβοιή ποιιώλ οργάλωλ Επεηζοδηαθή 31
 32. 32. Ηωςινοφιλία άγνωςτθσ αιτιολογίασ > 50% των περιπτϊςεων θωςινοφιλίασπαραμζνει άγνωςτθσ αιτιολογίασ παρά τονεκτεταμζνο ζλεγχο Εμπειρικι αντιελμινκικι κεραπεία θπαρακολοφκθςθ; 32
 33. 33. ΢υχνότθτα εκδθλϊςεων από διάφορα ςυςτιματα ςε 3 μεγάλεσ ςειρζσ αςκενϊν με HES εκδθλϊςεισ Ν=105 • Αιματολογικζσ • 100% • Καρδιαγγειακό • 58% • Δερματικζσ • 56% • Νευρολογικζσ • 54% • Πνευμονικζσ • 49% • ΢πλθνικι • 43% • Ηπατικι • 30% • Οφκαλμολογικζσ • 23% • γαςτρεντερικζσ • 23% 33
 34. 34. Ηωςινόφιλα και ίνωςθ•Σα θωςινόφιλα ζχουν ςυςχετιςκεί με ίνωςθ απόδιάφορεσ αιτίεσ •HES •τροπικι ενδομυοκαρδιακι ίνωςθ ςκλθρόδερμα • ιδιοπακι πνευμονικι ίνωςθ • πνευμονικι ίνωςθ από άςβεςτο •οπιςκοπεριτοναϊκι ίνωςθ • χρόνιο άςκμα • θωςινοφιλικι οιςοφαγίτιδα • χρόνια ςχιςτοςωμίαςθ κλπ•Σα θωςινόφιλα περιζχουν ζτοιμουσ μεςολαβθτζσ πουευνοοφν τθν ίνωςθ •TGF-b,IL-4, IL-6, TNF-a, ECP, MBP 34
 35. 35. Ηωςινόφιλα και ίνωςθ 35
 36. 36. Σα ενεργοποιθμζνα θωςινόφιλα ζχουν διαφορετικι μορφολογία Piecemeal degranulation Lipid bodyCytoplasmic clearing Dysplastic nucleus 36
 37. 37. Θεραπεία ηωλ HES•Prednisone• Hydroxyurea• Interferon-α•Imatinib mesylate•Mepolizumab(κολοθιωληθό αληίζωκα anti-IL-5)•Άιιοη παράγοληες γηα ηοσς οποίοσςσπάρτοσλ δεδοκέλα από θιηληθέςπερηπηώζεης θαη κηθρές ζεηρές αζζελώλ •cyclosporin A, 2-CDA, vincristine, chlorambucil, κεηακόζτεσζε κσειού, αιιογελής κεηακόζτεσζε stem cells, 37
 38. 38. Αρχικι εκτίμθςθ αςκενοφσ με πικανό HES Περιφερικι θωςινοφιλία >1500/κκχ ΢οβαρζσ , δυνθτικά απειλθτικζσ κλινικζσ εκδθλϊςεισ θ Ηωςινόφιλα >100.000/κκχ + -Γριγορθ περιοριςμζνθ διαγνωςτικι εκτίμθςθ: ΢υνεχίηεται ο ζλεγχοσ για Εξετάςεισ αίματοσ ρουτίνασ πικανό HES Σροπονίνθ, Σρυπτάςθ, Β12 FIP1L1/PDGFRA ανάλυςθΜυελόσ, CT κϊρακοσ/κοιλίασ, ΕCHO καρδιάσ Βιοψία προςβεβλθμζνου ιςτοφ ΢υνεχίηουμε τον ζλεγχο Εμπειρικι κεραπεία με + υψθλζσ δόςεισ απάντθςθ κορτικοειδϊν +invermectin - Προςκικθ εάν πικανι ζκκεςθ ςε δεφτερου Strongyloides φαρμάκου 38
 39. 39. Εκτίμθςθ αςκενοφσ με HES Περιφερικι θωςινοφιλία >1500/κκχ Δευτεροπακείσ αιτίεσ θωςινοφιλίασ που απαιτοφν ειδικι κεραπεία που δεν ςτοχεφει ςτθν θωςινοφιλία; - + ΢υνεχίηουμε τθ διαγνωςτικι εκτίμθςθ για HES με: Εξετάςεισ αίματοσ ρουτίνασ Κατάλλθλθ Θεραπεία Σροπονίνθ, Σρυπτάςθ, Β12 FIP1L1/PDGFRA ανάλυςθ Μελζτεσ κλωνικότθτασ λεμφοκυττάρων Μυελόσ, CT κϊρακοσ/κοιλίασ/πυζλου, ΕCHO καρδιάσ Αποκατάςταςθ; ΢πιρομζτρθςθ, Βιοψία προςβεβλθμζνου ιςτοφ +Άλλεσ εξετάςεισ όπωσ κακορίηονται από ςυμπτϊματα, και - ςθμεία Σζλοσ 39
 40. 40. 40
 41. 41. Σι μάκαμε;Βιολογία και λειτουργία των θωςινοφίλων Σο δόγμα ότι τα θωςινόφιλα είναι απλϊσ δραςτικά κφτταρα που καταςτρζφουν ότι είναι γφρω τουσ δεν ιςχφει. «Όπωσ όλα τα δόγματα» κα μασ πάρει χρόνο να το αλλάξουμε ςτο μυαλό μασ! Η δράςθ τουσ είναι ςθμαντικι ςαν κφτταρα ανάπτυξθσ του ανοςοποιθτικοφ, τθν αντιγονοπαρουςίαςθ, τθν αναδόμθςθ ιςτϊν ……. Ο αρικμόσ των θωςινοφίλων ςτο αίμα δεν είναι καλόσ δείκτθσ ιςτικισ βλάβθσ και κακορίηεται από το ρυκμό παραγωγισ ςτο μυελό και το ρυκμό μετανάςτευςθσ ςτουσ ιςτοφσ ΢θμαςία ζχει ο βακμόσ ενεργοποίθςθσ τουσ Νζα και πολφ ςθμαντικι γνϊςθ θ ανεξάρτθτθ λειτουργία των κοκκίων με υποδοχείσ μεςολαβθτϊν, κυτταροκινϊν και μετάδοςθ ςθμάτων μζςα ςτο κοκκίο για ζκκριςθ EPO, ECP... 41
 42. 42. Μερικζσ ςκόρπιεσ χριςιμεσ ςθμειϊςεισ Σο ιςτορικό και θ κλινικι εξζταςθ είναι τα βαςικά ςτοιχεία για τθδιερεφνθςθ τθσ θωςινοφιλίασ ΠΑΡΑ΢ΙΣΑ • Μπορεί να κάνουν θωςινοφιλία οποιαςδιποτε βαρφτθτασ •Σα παράςιτα κάνουν θωςινοφιλία όταν μεταναςτεφουν ςτουσ ιςτοφσ • Η αναηιτθςθ ιςτορικοφ ζκκεςθσ ςε παράςιτα που ενδθμοφν ςε τροπικά και υποτροπικά κλίματα επιβεβλθμζνθ λόγω τθσ μετανάςτευςθσ •Ειδικά θ αναηιτθςθ τθσ λοίμωξθσ απο Strongyloides θ οποία είναι ςυχνά αςυμπτωματικι αλλά καταςτροφικι διειςδυτικι ςε ανοςοκαταςτολι ςε λιψθ κορτικοειδϊν. Η διάγνωςθ γίνεται με ορολογικζσ μεκόδουσ γιατί θ απομόνωςθ ςτα κόπρανα είναι δφςκολθ. ΢ε υποψία ζκκεςθσ όταν πρζπει να χορθγθκοφν κορτικοειδι χορθγείται και κεραπεία με ivermectin • Σουλάχιςτον 3 δείγματα κοπράνων για ανίχνευςθ παραςίτων αλλά και χριςθ ορολογικϊν μεκόδων ( π.χ. Toxocara) όπου είναι δυνατόν 42
 43. 43. Μερικζσ ςκόρπιεσ χριςιμεσ ςθμειϊςεισ Η ςυχνότθτα των υπερθωςινοφιλικϊν ςυνδρόμων πολφ μικριειδικά ςτα παιδιά. Όμωσ μπορεί να ςυμβοφν!!! ΢ΤΝΗΘΗ ΑΙΣΙΑ ΗΩ΢ΙΝΟΦΙΛΙΑ΢ ΠΑΡΑ΢ΙΣΑ ΑΣΟΠΙΚΑ-ΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΝΟ΢ΗΜΑΣΑ ΢υνικωσ ιπια θ μζτρια θωςινοφιλία ΢ε αςκενι με άςκμα και ςοβαρι θωςινοφιλία βρογχοπνευμονικι αςπεργίλλωςθ θ Chung-Strauss αγγειίτιδα ΦΑΡΜΑΚΑ Κάκε φάρμακο μπορεί να κάνει θωςινοφιλία, ακόμα και φυτικζσ ουςίεσ ΢ε θωςινοφιλία ςοβαρι πάντα όταν είναι δυνατόν διακόπτουμε τθ λιψθ φαρμάκων ΢ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ΢( L-tryptophan) ΝΕΟΠΛΑ΢ΜΑΣΑ 43
 44. 44. Μερικζσ ςκόρπιεσ χριςιμεσ ςθμειϊςεισ΢ε αςκενι με υπερθωςινοφιλία πρζπει να απαντθκοφν άμεςα δφο ερωτιματα1. Είναι θ θωςινοφιλία «αντιδραςικι-δευτεροπακισ;2. Η υπερθωςινοφιλία φαίνεται να προκαλεί ταχζωσ εξελιςςόμενθ βλάβθ ςε όργανο/όργανα; Αν «ναι» πρζπει να αρχίςει άμεςα κεραπεία μείωςθσ των θωςινοφίλων (κορτικοειδι; Άλλο;) 44
 45. 45. 45
 46. 46. 46
 47. 47. 47
 48. 48. 48
 49. 49. 49

×