Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Báo giá Vữa khô trộn sẵn, gạch nhẹ AAC Sông Đà Cao Cường

dry mortar, AAC block, gạch nhẹ AAC, gạch không nung, keo ốp lát

Tel: 0906.262100
www.vuakho.vn, www.songdacaocuong.com

 • Login to see the comments

Báo giá Vữa khô trộn sẵn, gạch nhẹ AAC Sông Đà Cao Cường

 1. 1. Da chư- Km 28 + 100m, Quôc ỏ 18` phuơng Phá Laư thư xã Chi Lnh, twnh Háx DuO`ng Dưện Thoax (84-0320) 3580 414 - Fax (84-032D)3583102-MST-0800376530 SÔ TK' 0341005301466 Vlelcũmbank chl nhanh Ha Du`Ơng Websxte songdacaucuong Vn r EmaI xnfu@songdacaocuong vn HỖ tlv khádl hàng: SP Tro bayỉ 0912.459 335 - SP Gach nhe. Vữa khủ 0906,262.Ĩ00 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG r, ` Ỷ"ẫẵ;“" Iằìulvlluvllusallínllũtưnlì ẬịĨr VV ị', ` lIụ»ỂẵẫẽẸ'Ệ”`IỈẫắệĩĩẵ Ũ"ì TT nc. *.Ề“L”†Ỉ Lể. ã :‹v.`ę ^:._` CATALOGUE 2015 - 2016 CÔNG TY CỔ PHẢN SỐNG ĐÀ cAo CƯỜNG
 2. 2. Ỷr o1ẨƠ ,llí1x'lt-l~`1:ìμ`Irl:Y:ìAnũơl:nil: CÔNG TY CÒ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG GACH NHE AAC ScL_BLoCK 3_10 Ten tlểng vlệt: Công ty có phàn sòng Đà Cao Cường I công Suấị: 25o_o0g ml j năm ěịẵ ễẵĩẫệễẵỳẵẵẵỡèễễễẵẵ Ĩẵ,n ẵắẵẵẩẵ ẵĨw°ẵ Ểạĩẵlẵaẵẵ Chí Linh, lỉnh Hài Dương {iw - - -.I TCVN 7959=2°11 ụ Ị Mãnchứll'IJgèl‹Ih9‹a0ảtl'ìIll‹'1lNrẵ(g: SCL ỈAẪ ” . rø 1MANG CỐT LIỆU scL`BRlCK V Công suất: 18 triệu Viên/ nãm ~na-ạ VỮA KHÔ TRỘN SĂN SCL-MORTAR 11-16 Công suất: 100.000 tắn/ năm TCVN 434122003, TCVN 902822011 .X4 Ố ì 111} Ắ Ầ ` Ỉ CẢTSẠCHSẮYKHÔSCL-DRYSAND “C T ` `Lk _V Ạ _ t ' Ầ .. `ầno* -ÔẠT Ạ_ _ ưa, KEO DAN GẠCH ĐA SCL-VINAEKOHIM 17-20 ..H.'ŕ.ẽẢ-u~Ĩ“= í~íì*l“~ .L*`“i_" ĩr công suất: 50.000 tấn/ năm TCVN 7899:2008: EN 12004 Í” ” L E ' ' ` _ TRO BAY SCL-FLY ASH 21-23 Lich sử hình thành: Công suát: 500,000 tân/ năm - 2007: Thành lap cóng ly. xâydựng nhà máy luyên tro baydâu tien Lai Việt Nam. TCVN 103021201 3; 68821201 1; 6260:1997 - 2008: Nhận Giải thưởng sáng Lao WIPO 2008 và Tòng llèn đoàn lau dộngvièt Nam câp bảng ASTM C618_12a. C311 Laodòng sàng tạ0› ' - znoszcuc bản quyền tâcglà câp chứng nhân Day chuyền Chế biến tro bayvà Thù tướng Chinh phù tặng bẳng khen, - 2010: xâydựng nhà màygach nheAAC và nhà máy sản xuât vữa khủ trộn sẵn. - 2013: Nhan gíảl thưởng Vl mòi trường xanh quốc gia, Thành vén Hôi dông côngtrình Xanh VệtNam (V650). - 2014: Được cáp giáy chứng nhân doanh nghiệp khoa học Cong nghe. THAN QUA TUYỂN SCL-COAL 23-24 Công suất: 300.000 tân/ năm TCVN 179011999 NHÁ MẤY TRỰC THUỌC: 1.Nhà máy Gạch nhẹ chuvng áp AAC 3. Nhà máy san xuât Keo dàn gạch 2. Nhà máy san xuâtvữa khỏtrộn sằn 4. Nhà máy sản xuấlĩro bay Fha Lại 5. Nhả máy chế tạothiết bị và kết câu thép KHOA HỌC 81 CÔNG NGHỆ 25-26 Thiết kế, chế tạo, lắp đặt và chuyền gíao Công nghệ Sứ mệnh: Tíên phong trong VỈỆC Xử lý chốt thúi cũng nghíệμ thành vật líệu Xây dịrrìg. Sún Xuđt nhúm ngành vạtliệu xdy dịrllg xanh thân thiên với mủi trường Ỉ i`ệ†.d/ Ẹ - ..-5
 3. 3. I. Gạch nhẹ chưng áp AAC SCL-BLOCK O Sản Xuất theo tíêu Chuẩn TCVN 7959:2011, phù hợp với tiêu Chuẩn Ạ Ðức DIN 4156 và tương đương tiêu Chuẩn Trung Quốc GB11968-2006 ị "T cùng một số tiêu chuấn gạch Chưng áp của Nhật, Mỹ,... ĐỦNGYV C0 FNANSỎNG DA CAD CUONG ụđì MÁY <:_Ạ_<:_H NHẸ ỆIIENG ẢP_IẠC ,a O Sàn phẩm gạch nhẹ chưng áp AAC I-'T^›n` . Ấ SCL-BLOCK đa dạng về kích thước _ _^ và đáp ứng kỹ thuật theo yêu Cầu của ,,,. khách hàng .l; ^ĩí-"`1l1Ầ,T:l . IHẦA ẤN S M :ĩằ:F*‹ỸL:lTJu'Í.*:3'I'“""' `ẵ - 'E I , ìmmm ñ Gạch AAC Ê 1 - immm Ệ í gồ N _ ^ xw T ' g_Á Ừ . Wm -.kỉ _ WNW ` Yl'IÌllI amm Panel AAC ắ 1. 1200x600x 140mm 2, 1200x600x 100mm 3. 1200x600x 80mm 4,600X600x 150mm 5.600X600x 100mm
 4. 4. NHÀ MÁY GẠCH NHẸ CHƯNG ÁP AAC SCL-BLOCK Cỏlìg suất: 250.000 nI`/ năm Cường dộ nén và khối lượng thể tích khô của gạch theo TCVN 7959:2011 Ủ gx. 7 ìlo-`4lLlIltüh`lI ù nỊli*Ii'4', elĩlv ›ựĨI›‹ur‹'iuI ,illln 4l‹..‹ tii ` Il ›vçụvl1'ili' Invi :li , , , 400 T` 351 đ' 450 B2 2.5 2,0 Ư Ỉn 500 Từ 451 đen 550 500 Từ 451 đến 550 B3 3,5 3.0 L r 600 Tù 551 den 650 ‹ _- 600 Từ 551 đến 650 il Í 'D)lỆ B4 5,0 4,0 700 Tù 651 đến 750 ^ 800 Từ 751 đến 850 700 Tù 651 đến 750 B6 7‹5 6,0 B00 Tù 751 đến E50 900 TÙ 851 đén 950 800 Tử 751 dèn 850 EB 1010 8.0 900 Từ B51 đén 950 1000 Từ 951 đến 1050 Cường dộ nén và khối lượng thể tích kh Ô gạch SCL đang sản xuất Kích thước theo TCVN 7959:2011 s‹.v.xinp=:az-xu Ị Ỉiỵ`x`vỊ1(jiy›Vr>il ze, , I.u`. ^. .v. ` À . 4 , Ạ 500 Tử 451 dèn 550 B3 3.5 3,0 600 Tử 551 đến 650 600 Tử 551 dèn 650 B4 5,0 4.0 700 Từ 651 dèn 750 vư` S00 Tù 751 đén 850 í ỵ “Fl 600 ,μvtv ŕ 70 200 100 125 200 150 300 175 400 200 250 ' Ngoài ra có thể sản xuất theo kích thước, cuơng độ, khối lượng thể tich theo yêu cầu. SJ Tính nãng vượt trội của gạch AAC SCL-BLOCK Trọng lượng nhạ: Gạch nhẹ Chưng áp SCL-BLOCK nhẹ hơn từ '/1 đến *IS so với gạch đátnung và chỉ bằng '/A trong lượng gạch bé tũngthường. Nguyên nhan chinh là do kếtcâu bọt khi chiếm đến 80% toàn bộ cáu tạo bèn trong viên gạch. Đay là đặc tinh nổi trội giúp tiết kiệm lượng Vật liệu làm khung, móng Cọc, cũng như giúp Vận chuyền, thi Công dễ dàng. Cách ảm tốt: Gạch nhẹ chưng áp SCL-BLOCK có Cạch tản àm tự nhíẻn nhờ vào câu trúc bọt khi và khả năng háp thu àm thanh Vượt trội, Dù ám thanh từ bén ngoài dì vào phòng hay từ trong phòng đi ra đều bắt buộc chuyển động theo đường Zig- Zag, sóng âm bị chia nhỏ dần tại Các dường gãy và giám đến mức tối thiểu khi xuyên được qua tường. Cách nhlệt và tlểt klęm năng lượng: Gạch nhẹ Chưng áp SCL-BLOCK có he số dẫn nhiet rát thấp, Vi Vậy sẽ dãn đén hieu ứng đũng ám, hạ mát, Cũng nhờ Vậy, mức điện dùng Cho điều hòa nhiệt đò được tiêt kiệm đến 40%, tạo giá tri làu dài cho người sử dụng. Đồng thời, tường ngán Xảy bẳng gạch nhẹ chưng áp SCL-BLOCK cóthể chiu đựng trên mức 1200°C của những đám cháy thông thường Và khũng thay đòi két cáu khi bi phun nước lạnh đột ngột. Két quả thử nghiệm cho tháy bức tường xây bằng gạch nhẹ chưng áp SCL-BLOCK đảm bảo an toàn tói thiểu là 4 tiêng trong dám cháy. Độ bèn vữn Cao: Gạch nhẹ chưng áp SCL-BLOCK là loại Vật liệu xãy dưng có tinh đòng nh t, có góc là bé tông và được dưỡng hộ trong điều kien hơi nước bão hòa áp suát cao. Nhờ quả trinh chưng áp, các thành phàn hóa học và cẩu trúc tinh thể được ồn đinh dề tạo ra két cấu vững chắc bao gòm chủ yéu là khoáng tobermorite. Vi thể, gạch nhẹ chưng áp SCL-BLOCK có độ bèn vững theo thời gian, có cường đo chiu lưc Cao nhất trong Các loại Vật liệu CÓ dạng Xốp và ón đinh hơn các đang gạch bẻ tòng thông thường. Ðộ Chinh xác Cao: Gạch nhe chưng áp SCL-BLOCK có kich thước Xay dưng khá lớn, được sản xuât theo đúng kich thước quy chuẩn, giúp việc Xay tường có độ chính Xác cao, giảm thất thoát lương vữa để trát phằng mặt. Chinh điều này góp phần giảm Chi phí Vữa và thời gian hoàn thành so với gạch dất nungthòngthuờng. chỏng nhiều loạl cỏn trùng: Gạch nhe chưng áp SCL-BLOCK là loại vật liệu khũng bi tân còng bời mói. mọt. kiển hoặc Các sính Vật khác trong điều kiện khi hau nhiệtđới. Thân thlện vớl mòi trường: Gạch nhẹ chưng áp SCL-BLOCK là sản phẩm than thiện mỏi trường, từ nguòn nguyên liệu chođến quy trình sản Xuất. Sản phẩm giảm thiểu lượng chât thải gây Ô nhiểm môi trường và khi thải gãy hiệu ứng nhà kính. Tại Việt Nam, sản phẩm gạch nhẹ chưng áp được khuyến khlch sử dụng bởi Hội đòng Cóngtrinh Xanh Việt Nam. Et ỀỈHiAỆĨỮ7đTii
 5. 5. NHÀ MÁY GẠCH NHẸ CHƯNG ÁP AAC SCL-BLOCK Côlìg Siiấtz 250.000 V113/ nàm So sảnh gạch AAC SCL-BLOCK với gạch đất sét nung W t v ^' ' A- ñiltẫ ti`i V '"" 7 .Lei-HL Bna-gạ 1 Nguyen lieu và ALT dung dất sét, tạo hình sù dụng phôi ilậu Xi măng, Iro Tót cho moi trường, tlểt kiem còng nghệ sản xuất dèn và nung trong Io bay. vòi, thach cao, bột nhôm nguòn Ia› nguyên dái . 3 1,800 lgạch đặc) _ Nhẹ hơn, giảm kết Câu móng và T' ư°”g ikgl m i 1.300 Igạch 2 IB) 400 B00 cột, giãm 10-15% chi phí xay Ihò 2 44 .B Vièn õoũxzooxzou 1m= gạch 700 viên 55.5 viên 60ux200x15U Đạ dạng vè kich thước 53.3 Viấn 6DŨX200X10U 20 viên I vrèn: 600x200X2U0 3 só lương (vien) 15 viên I vien: E00X200X150 Giảm ihao [AC khi xay và tởn it vữa 10 viên 1 vrèn: s00x20Ux1U0 Cách ám tót hơn, giảm ồn do 4 Bộ cách ảm inh) 28 Au “ A7 các thiết bí ben ngoài gay nen He só dẫn nhiet cách àm tót hơn, glàm 40% 5 (W/m"Ik) 0`8i4 Ũ'11 “ 0'1e chi phi dien cho máy dièu hòa Kèo dai thơi glan chóng cháy khi S C”b”9 °“ay A ` 2 g"" A 9"" hòa hoạn xảy ra ia rât quan trong Đò cc ngót (mrri/rrl) Giúp các kỹ sư két cấu tinh toán 7 Do co kho K"°"9 tiả” °"“ấ" ( °'2 chính xac hơn khi thiểt ké 8 Lấẵ‹ễẮp“ỀIáĨng Kho khàn Dể dấng Thau lác nhẵçrềbẵẵm thời gian 9 Bàv nmv gáy ( 5 _1ũ,/0 ‹ 2% Giảm hu hòcắtilliàetlrành hao nut 10 Khả nãng chóng Khong caoi để tư pha hủy Khól xảy bè lỏng khi có khả chiu chán dong. dong dát chân dong kŕĩlcò chán dong hàng hấp thu Xung lưc tói tót hơn 11 Tốc dộ xây trong một 8 †Z 25 Ðây nhanh tiển do thi oo ,oo iơi ngày tm”! ngay) ` cho nhé thầu và chủ d u tư 12 Mạch vữa Xây 1 0 - 2.0 cm 0 3 - 0.5 mm Liê” T1352 mìẵlgềắẩễkiem 13 Lớp vữa trát 140 - 3i0 cm 1 0 - 1.5 cm Gạch Ệnęệẩgdẳễ” “èn Ứng dung . Chinh phủ khuyển khlch sú' dung 14 trong tương lai Ca"9 g'ảm Cà"9 m”g thay thể gạch đât sét nung 1.000 i T000 'C' ATGC _. 4 r 8 Ế. j Ẹ'- SẠ viên I 70 viên số Vien Trong lương : 105 kg Trong lương g chièu dày vữa xảy 1,5 -2.0 Cm chièu dày vữa xay. ua-0,5 cm 7 , Je chièu dày vữa ưâl: 1.0 -1,5 Cm ,`. Je chièu day vữa trát: 1,0 - 3.0 cm Ẹ. Vầ1cỊ,LHỂỊLLi7 lồi.” Sản xuất, vận chuyển gạch nhẹ Chưng áp AAC SCL-BLOCK Chuyển gạch lên lâng xảy bâng Vản thăng Xây thân tuởng bằng vũ'a xảy SCL-MORTAR Kéo Chuyển gạch [rân sản thì công Xây hoàn thiệnĩuờng gạch . . i Xảy hàng chân cơ 7'rẾII tưtçng bẳng I/l7'a [rát SCL-MORTAR
 6. 6. CH NHẸ CHƯNG ẤP AAC SCL-BLOCK “Ở9 NHÀ MÁY GA Dụng cụ thi công, lưới sợi thủy tinh trát tường 2. Gạch bêtông, xl măng Cót liệu SCL-BRICK TCVN 647722011 cưa pi" ỗ . -"°l4 Gạch xây dặc Gạch xây 2 lỗ Gạch xảy 2 lỗ rỗng Gạch xảy 3 'ảCh KT: 20.5xl0,5X6Cm KT: 22x l0,5x6Cm KT:40xl9x 10cm KT: 39x i0.5x IZ Cm Gạch tự chèn Ó - -g / OOOOỘO i ` 'O'O'O° . ‹ A X ŕ ` O _`O 8.0 ư ., › ` Gạch Block kè bờ Gạch Zizac Gach bát giác Gạch trồng có 18 lổ Ả H KT: 30X30x12 cm KT:22.5x 11,2X6crn KT: 10x 10X6cm KT: 40X30X 10cm Dùng cánh khuấy lắp vào máy ^ Dùng bay răng cua rái vũa khoan càm tay dé tron Vữa Tạo mặtphảng chân tuởng lén hàng gach Gạch Tenauo TnuT“Ỹ 'IW Ệ. . “ xl ` '. Ẹ . CL l,L ` ^ O-Í i . .g ø- Kkf"< ” ` `I . đ ýl,` › cả hl h h bả b' '1"Ấ- QX Ðặt vào vi tr/ ” D ” Cẵẵịu "9 ua Lấy vtja thùa Ấ i í / ` K ñư, C Ẹ Gạch lát nsoaí thất Gạch 'át "ẵüỡì thấ* Gạch lát ngoại thất Gạch lát ngoai thất Ẹh`I .í`r“1 <g , KT:40x40x3cm KT:40x4ox3cm KT:40X40x3Cm Kĩìggxjoxzrgcm t "° “-' * Ê-I. C Ầ - . . I CÔNG TRÌNH ĐÃ VẦ ĐANG SỬ DỤNG ` Ềj ; il ij - Royal City - Khách sạn Metropole - Lotte Hà Nội 6 _ i ' - Times City - Khách sạn Marriott - Llcogl 18.1 Dùng nỉvo d thảng băng . . . . . I Hòa Bình Green Clty -Khách sạn Sunny -Udic Complex do nghiêng LW sợ' t“"y "”h Trá' t”Ở"g h°à” 1h'ệ" - samsung - CT3 Tây Nam hò Linh Ðàm -Đại học Nguyễn Trãi... x-.
 7. 7. Irl(l4iNI I1 ƯA KHÔ TRỘN SẪN SCL-MORTAR Công suất: 100.000 tấn/ năm TCVN 434112003, TCVN 902822011 L, S 1. Nhóm vữa dùng xây trát gạch nhẹ AAC, gạch bọt Ch u Vữa xãy gạch nhẹ Vữa trát tưởng gạch nhẹ Thành phần Xi măng, Cát sạch, phụ gia khoáng. phụ gia polyme. . S 1,25 mm S 1,25 mm Dạng tồn tại Dạng bột khỏ Dạng bột khô Màu sắc Xám Xàm Cường độ nén 5 0, 7.5 Mpa 7 5,10 Mpa Cường độ hám dinh 2 0.4 Mpa 2 0.4 Mpa Tỷ trong Dang bút khô T400 ề †B00 kg/ m3 ' Dạng u`Ởt: 2400 ề 2600 kg/ m3 Tỷ lệ nước (rộn 18 + 24% so với trọng lượng vữa Điều kiện bào quản Bao dỏng kini đề nơi thoảng mát, khô rào. ké trên palett có mải che Thời gian bào quàn 06 tháng kẻ từ ngày sản xuất Đóng gói 50 kg/ bao . Dùng Xay gạch nhẹ AAC, tám Dùng trát tường gạch nhạ. trát Ưng dụng ALC, gạch bêtông bọt... cot bé tùng, trát tràn... Ðịnh mức sử dụng 30 r 35 kg/ m3 20 - 25 kg/ m2/ Cm VỬA Kno IRON SAN SCLAMDRỈAR 5íL`MORĨAR CL-MORTAR li
 8. 8. NHÀ MÁY VỮA KHÔ TRỘN SẪN SCL-MORTAR Công sLiắt:100.000tắIì/Iìàln 2. Nhóm vữa khô trộn sằn đa năng: xây trát gạch chi đỏ, xây trát gạch XMCL, san ne Iiillii É' v1iJ›n6:ỵvnịxìnaỵ,ỵø¶ -Allμưiμ. '1ìz.v Pziillívlx ,;...:, .‹".a Thành phần Ximăng, cát sạch, phụ gia khoáng, phụ gia p0lymc.,. Kích thước hạ( cốt liệu S 2,5 mm S 5,0 mm Dạng tồn tạ] Dạng bot khò Dạng bột khỏ Màu sắc 7 Xám 7 Ém Cường dộ nén 5.0, 7.5. 10, 12.5, 15 Mpa 5,0, 7.5, 10, 12,5, 15 Mpa Tỷ trọng Dạng bột khô: 1400 r 1800 kg/ nn` Dạng ướt: 2400 - 2600 kg/ m` Tỷ lệ nước trộn IX - 24"/tu S‹1 Vlii trong llrợng Vữảl Đlèu kiện bảo quản Thờl gian bảo quản Đóng gól Ứng dụng Bao đóng kín, đề nơi thoảng mát, khô ráo, kô trên pniet‹ cỏ mái che. 06 tháng kể từ ngày sản xuât 50 kg/ bao Dùng xảy trát gạch XMCL. Xây trát gach Clii đờ. .. Dủlig sun nền, phủ sàn. . Đlnh mức sử dụng 300 7 320 kg/ ln` 20 G 25 kg/ ml/ cln VUA KNDVION SẪN SCLAMORTAR G: - n . SCL-MORTAR Ì/YẦHOW 115 Nys NOHJOHM vnA ‹R/ ~`1ClL‹4i'il<` :‹':1Lì:‹` F/Tòng điều khiển trung tám Hộ thông trọn dóng bao vữatŕ`ĩSàẹYẹv`ề1Y‹ẵŕẵ1TAR Xấp Vữa /én xe 3. Nhóm vữa mác cao SCL-GROUT M400, M600, M800; vữa bền Sunfat khảng mặn; vữa có tý trọng nhẹ... 4. Cát sạch thành phẩm sấy khô L Loại 1 Loại 2 Loại 3 70 _ 90 Luạl4 1,7-2,36 SOK lb g ĐO Loạl 5 2,36 - 3,35 1500 51'*/o & Loại 6 OV1 _ OV7 97 _ 99 1000 kg/ bao Jumbo Loạl 7 0.5 - 2,0 Loạl a 2,0 - 4.0 80 - 90 Loại 9 4.0 - 8.0 ' Sàng tuyến k/ch thước hat theo yeu cầu.
 9. 9. NHÀ MÁY VỮA KHÔ TRỘN SẪN SCL-MORTAR Chế biến vửa thông thường T` ***Í ‹LỊcì,gVỊÍ V + QC T 3 = Vữa tươi ...Ạ uqụμanxj-quí ỸI , ^,L:l*1* ='›-I”” x ưc ~`†C'li,Ai'i[` 1ĩ‹". VẢI ĩ" S0 sảnh Vữa khô trộn sẵn SCL-MORTAR và vữa xảy dựng thông thường Nguyên liệu sản xuat Xi măng bao, Cát khòng đồng nhât, sàng khi Ướt, khỏng tách dươc mùn và bui, không có phu gia SCL-MORTAR Xi mảng Xiio, cát sây sang sạch. hạt cát động nhất, phu gla poiyme, phụ gia tro bay Vận chuyền - Khó kiểm soát về số lượng, chât luơng cát. > Lu'u trữ tại cũng trường cần có mạt bằng rong /ớn, iân chiếm mát bẳng của Các Vât tư khác. - Kiểm soát chính Xác vè só lương và chát lượng, cái được Sấy khù và tách mùh bụl. › Không cân mạt bằng kho chú'ạ lớn. > Vạn chuyên lén các tàng Xảy du'ng thuân tien do vữa được dòng trong bao. khũng bị hao Và lưu trữ › Vạn chuyến cát lén các lâng gặp khó hut dc vận chuyến. Xi mảng Nước I tại ạ h khản, gây hạo hut, gây bản I/ận thăng và - DỄ dạng Vận chuyển-Vữạ lạn các tầng: phạh Cong trln hành lang Xay dưng ở các tang xay dựng. phui vua đen các Io đợi thi cong rat thuan tięn, › Càng vận chuyến lẻn cao càng khc khàn. Tĩềi kiệm nhân công ểlà hàng iượng, làm hòng van thăng nhanh, tốn nhân công - Tỷ le hao phí là 0 d h 1% và điện công trường. - Hao phl Vü'a lẻn dén1E%. › Khó khăn trong việc giám sát tỷ lệ trộn - Vữa được thiểt ké câp phối các mác khác tại công trường. Vữa khòng được trộn dèn nhau, kiểm soat mác vữa tại tủ`ng khu vưc thl Thí Cộng, và không đòng nhât glũ`a các mẻ trộn. cóng, vŨ'a dả dươc tron sãn dạng khò nen có giảm sát › Mạch vü`a xay và tra! dày, gáy tôn vật tu`. tinh dòng nhất cao Giảm thời gian ché biển só lượng - Cu'Ờng dọ bam dinh tháp, tuỏl tho vữa vữa. và ại Còng trình tháp. - Giảm Chiều dày iớp vữa trát và mạch vữa ,., , chất lượng xay. › Cường do bám dinh của vữa cao, làm tàng tuồi tho cóng trinh. vửa khô @rôn sẵn SCL_MORTAR Nước - Tháp hơn vữa khò tron sẵn khoàng 1,5 - Giá bản Vũ`a kho tròn sẵn SCL-MORTAR cao lần hơn khoảng 1/5 lần vu`ạ Xi mãng tròn cát íal - Chl phi cho còng nhản sàng cát, chế còng trường. G,á à É biển vữa cao, - Hao phi Vữa do Vận chuyền. bảo quàn tại ' Y c, c › Chi phi ca máy cao, Chl phí nhân công còng trưừng Vá thi còng giảm 99%. ch' Ph' dọn ve sinh nhiều. - Giảm ca mảy, nhân còng từ 30+50 %. - Hao phí khi Vản chuyền lớn - Giảm chi phl vệ sính công tưởng và vận _ , _ _ A _ _ - Bào quản Xi màng bao, Cát và thiết bị chuyến phế thải 90%. Bò 10O“/ia Chi phi sàng Vưa thu Cong Vưa cong nghiẹp tròn khó khàn cat Yếu tố môi r Gây buu bần chu công trường và môi r Là vat liệu xay dụ`ng xanh, làm giảm bui trườn và trường Xung quanh` gảy lãng phi tài còng Imờng và do hi. góp phần bảo vệ mói cộng đ ng nguyên. trường sống ^l*` “I:ĩ ' :Ác Ì "Ư
 10. 10. Thành phân XÍ mãng, cát sach, phu gia khoáng, phu gia polyme,.. Dạng lồn tại Dạng bột khô Dang bột khò Dạng bột khô ' Màu Sẳc Xám Xám Xâm i S , , 7,, , , 7 Tỷ trọng Dạng khỏ. 1400 + 1800 kg/ m3 Khoảng 5.0 lit nước Khoảng 5.75 lit nước Khoảng 6.0 lit nước sạch với 1 bạo 25 kg Sạch với 1 bao 25 kg sạch Với 1 bao 25 kg Tỷ lệ nước trên f !lẨL'i t1,^,OIlIi ịúìñhvlløự Thời gian thao tạc thì cóng Zũớso phút 20+3o phút Zofso phút lñìl ại 'IlIlIằę'IĂ' "` Thời gian chờ chit mạch và 24 giờ 24 giờ 24 giờ TSIEIVẤIII zj, 1 L †'4VẤi lE` sử dụng Mức tiêu hao [kg/ ml) 3.5 + 6 kg! m^/ 2 mm 3.5 0 6 kg/ m”/ 2 mm 3,5 4 6 kg/ ml/ 2 mm Cường dò bám dính khí kéo 2 0.5 Mpa 2 1.0 Mpa 2 2 O Mpa Cường do bám dinh trong mó` trường ầm và nước Ẹ 0.5 Mpa 2 1.0 Mpa Z 2.0 Mpa V Cường 60 bám dlnh sau 28 ngày 2 0,5 Mpa 2 1.0 Mpa 2 2.0 Mpa vấ `“^ " `” " ` Ẹẵgsã ãgnẵáirẵnịính *'°"9 mõi 2 0.5 Mpa 2 1.0 Mpa z 2.0 Mpa Ivi<4llIiNIulIANliI) """""""`^""` ` ỉ T ` .iiyẵẳxl ` Đ trượt khi thì công theo chièu , _ th ngdứng S0.5mm sD.5mm S0.5mm I "I"`Ỉ"" Ir i ._ Ạ .. Diều klen bản quản Bao dóng kin, để nơi thoáng mát. kho rảo. ké trên paiet, có mái che. Thời gian bào quàn 01 năm kểtừ ngày sản Xuất Ðúng gũi 25 kg/ bao 25 kg/ bao 25 kg/ bạn Dùng Ốp lát gach da Dùng óμ lát gạch đà Dùng ốp lát gach đả có "`,""" T , T Ứng dụng chính trong nhàv ngoải lrỡí C0 kích thước lớn kích thước lớn và có IỲ 'Aì.‹l `/ ` ` ” ' T và bê bơi. trong nhà. ngoải trời trong nặng trong nhả, ` “ và bế bơi. .I ‹ :A
 11. 11. Sít EK: >rw nnnzl,` ịçt EK! 511 ììs NHÀ MÁY SẢN XUÂT KEO DÁN GẠCH ĐÁ SCL-VINAEKOHIM So sánh Keo dán gạch dả SCL-VinaEk0him và vửa xãy dựng thông thường Nguyên liệu sản xuất Xi màng bạo, cát không dòngrnhát, sàng khi ướt, không tách được mùn và bul, không CÓ phụ gia. SCL-VinaEk0him Ximăng xllo, Cát sây sàng sạch. hạt cát động nhât, phụ gia. Vận chuyển và lưu trữ tạl cóng trình Thi công, giám Sát số lượng và chẩt lượng - Khò kiểm soái vé só lượng, chât lượng cát. - Vạn chuyển cát len các tâng gặp khó khàn, gay hao hụt, gay bản van thàng và > Khó khản trong việc giam sát tỷ lệ tron tại công trường, - Lớp kết dlnh khang đòng dều, gay rõng dưới gach làm nơi cil trú cho các loại cũn trùng như kiến, dán... và tạo âm móc, - Sức chiu bèn Uôn nén và va dập kém. - Cường dộ bám dlnh tháp, khòng chiu được mủi trường khác nhiệt và ầm ướt tuỏi thọ tại cóng trinh thấp - Kiếm soát chính xác vè sốlượng và chât luợng, cài được sây khò và lách mùn bui. › Vận chuyển lén các tàng xay dưng thuận tiện do vữa dươc dóng trong bao. không bị hao hụt do van chuyển. - Tùy thuộc vào từng Ioạl vật liệu và chât nên Ốp lát, SCL-VinạEkDhim có các loạl keo riêng biệt đề thì công từ vat liệu CÓ kich thước trung bình dèn vật liêu cb kich thu'ớc lớn và tỷ trọng nặng - Lớp keo phủ kln bè mặt chất hèn và Vạt liệu Ốp lát, che lâp moi khe hờ và lõ lõng. - Tang đo hèn uón nén và chiu va dập do CÔ thêm phụ gia polyme. - Cường do bám dlnh của keo cac, bám dlnh tót trên các chât nền là thạch cao. gạch, bè tbng,, làm tăng tuổi tho công trình. Giá và các chi phi - Thâp hơn keo SCL-VinaEkohI/VI khoàng 3 lân. - Chi phi cho cong nhân sàng cát, Chế biên chất két dlnh cac. Thời gian thi còng - Giá bản keo SCL-VlnaEk0hlrTI cạo hơn khoảng 3 lần So với vat liệu thũng thuờng. > Thời gian thi cộng nhạnh gâp 3-5 làn - Giảm Chl phl vệ 5/nh củng trương, là/TI sạch nhanh mát bẳng khi dưa vào sử dung. Yếu tố môi trường và . x cọng dong - Gáy bui bản cho công trường và mỏi trường xung quanh, gảy lãng phi tài nguyên. > Là vật liệu xây dụng Xanh, làm giảm bui Lúng trường và do thị, góp phàn bào Ve mội trường sông. Chuẩn bị bề mặt ốp lát. I Bề mặt ốp lát cần cứng chăc, không có tạp chất như đâu, mỡ, sáp bám trên bề mặt I Bề mặt bị ánh nâng Chiếu trực tiếp Cần được tưởi ẩm trước khí thi công 0 Bề mặt thạch Cao phải khô hoàn toàn, không bị bám bụi, bám dầu mỡ... (Lưu ý: bề mặt thi Công ảnh hường đến định mức tiêu hao keo dán) Trộn keo. Dụng cụ trộn keo gồm: Xô, thùng hht_ra hoặc cao su sạch, máy khuấy chuyên dụng u Ðổ nước từ từ vào thùng trộn đã có bột keo dồng thởi dùng máy khuấy để trộn hỗn hợp keo cho đến khi dồng nhất I Dừng trộn khoảng 3 phút sau đó trộn lại để sử dụng Yêu cầu: hỗn hợp Vữa sau khi trộn phải đồng nhất, không bị vón cục và có dộ dẻo Thí công ốp lát. c Dụng cụ thi công: bay có răng cưa, búạ cao su, ke mạch, Day Cao su dùng cho chít mạch o Thí công: Dùng cạnh phăng của bay răng ctra trải một lớp keo có độ dày phù hợp lên bề mặt thì Công, sau đó dùng cạnh có rãnh của bay, với góc nghiêng phù hợp, tạo thành một lớp keo Xé rãnh có dộ dày đông đều Và phù hợp với loại gạch Cần Ốp lát, Trong trường hợp ốp lát gạch, đá khổ lởn, sàn Chịu tải nặng cóthể áp dụng phương pháp thí công hai lớp (trát keo cả lên mặt sau của gạch) Sau khi đã trải keo, dặt viên gạch dả vào vị tri cần õp lát, ãn nhẹ và dùng bủa cạo su để Chinh gạch. Ĩlll C
 12. 12. Nhà máy sản xuất tro bay Công ty CP Sông Đà C_ao Cường là đơn Vị đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu, thiểt kế, chế tạo, lạp đặt, hướng dân vận hành, chạy thừ, đào tạo và chuyến giao công nghệ qnøụỉ(WỊỉẮsl)` V dây chuyện sản xuấtttro bay từ tro Xi phế thải của Nhà máy nhiệt điệnẨPhả Lại, băng công ẢLẠ X ạ , nghệ tuyen ướt và say khô dong bộ, hiện đại, đảm bảo hàng suat, chạt luợng, hiệu quả _e ẳrf ' 'Ế "` ^ cao và môi trường. sản phẩm đạt tiêu chuẩn Mỹ ASTM-C618. Công suất Nhà máy đạt 500.000 tẩn/ năm trc bay khô, sản phẩm ứng dụng rộn rãi trong ngành Xây dưng, gíao thông, thủy lọ/Í, phụ gia sản xuất Xi mãng, phụ gia sản XU (Vật liệu không nung... =7lW j1lỈi1,lF'[_.Ỷ g‹nìnLsV`j!f1ì} ‹“ĨlIlllllllI.ỆF D n - v- IHVỆ' 4IlkIny4nv4lIi‹,g,nu_.~Lẫ:LỊL ỵẳịllạứlảuμμj ` :u`1li'iIlỉ:ll':klÍẵ`lcỊ ltltlll ` Hiện nay Công ty đang cung Cáp sản phầm tro bay làm phu gia bẻ tùng đầm làn (RCC) cho Các còng trình lớn như: Thủy diện Lai Cháu, Sơn La, Trung Sơn, Hủa La, Sông Bung 4, Sông Bung 5, Luông Fa Bảng (LàD)..., dập nước trong Quảng Ngãi, Ngàn Trươi, Tản Mỹ.., Sản xuât tro bay SCL-FLY ASH V ‹,lAì ‹ lIIl'(nll_`‹ ll‹,rl-‹ lll`,«` Kho tro bay thành phẩm đóng bao Jumbo _tỊlt ` =.', ` Ỉli Ại
 13. 13. NHÀ MÁY SẢN XUẤT TRO BAY SCL-FLY ASH CÔITẬỊ Ệtlấtz 500.000 tắlìr' lìáiĩì Định mức tro bay cấp phối bê tông RCC, XÍ măng, bê tông trạm trộn I- Cắp phối bê tông dầm lăn tại các công trình Thùy điện Sơn La 60 170 830 1.420 145 1.55 2 Thủy điện Bàn Chát 70 160 845 1.457 140 1.7 S0 120 783 1.382 140 2.2 3 Thủy diện Sóng Bung 4 60 140 775 1.359 135 1,3 4 Thủy điện Ðinh Binh 105 140 772 1.341 122 90 120 804 1.301 145 2.0 5 Thủy điện Trung Sơn 60 140 799 1.304 104 1.4 ll- Cấp phól tro bay vào xl măng 1 Cấp phôi sản xuất xi màng 55 3 21 14 7 Ill- Câp phớt tro bay vào trạm trộn bé tông tươi: Từ 20-35% Tiêu chuấn kỹthuật Ðo ém (w)) S 3%; S 20% Mát khi nung (MKN)) S 8% Sic, + F,o, +AL,O, 2 75°A:: So, S 5% Tro bay 8% Chi só hoạt tlnh: 07 ngày và 28 ngày 2 75°/n Đo ấm (WJ) S 3%: S 20% Mài khi nung (MKN)) S 6% Suo, + F,O, + AL,O, Z 75%; S0, s 5% Tro bay 6% Chi só hoạt tlnh: 07 ngày Và 28 ngày 2 75% - Thủy diện Sơn La - Thủy điện Bin Chát - Thủy diện Lal châu - Thủy diện Sekạman (Lào) - Thủy diện Trung Sơn - Thủy diện Nạm Nghiệp (Lào) - Xl măng Hoàng Thạch - BI tòng Công Thanh - Hò chứa nước... I Thủy điện Nạm Nghiệp 1 do Obayastll xây I Thủy dlèn Nam Nghiệp 2, Nam U5 do Hydrosìno xảy ỈĂỂ* `l:r-`.` eịsìn il›e'l:`1i' ẽíeịi . .ị1. I.' F-ìll Than tuyển SCL-COAL đạt tiêu chuẫn tưưng đương tiêu chuẫn Việt Nam TCVN 1790:1999 I. Thin tuyển thuo tllu ctlilẩn Việt Nam Thạn tuyển SCL SCL-sb 0 - 10 14.00 13.01 - 15.00 10 20 6.5-7.5 0.45 7.050 Than tuyển SCL SCL-3c 0 - 10 16.50 15.01 -15.00 10 20 6.5-7.5 0.45 6.500 Than tuyển SCL SCL›4a 0 - 10 20,00 18.01 -22.00 10 20 6.5-7.5 0.45 6,500 Than tuyển SCL SCL-4D 0 - 10 24.00 22.01 - 26.00 10 20 6.5-7.5 0.45 6.050 Than tuyển SCL SCL>5 0 - 10 30,00 26.01 - 33.00 10 20 6.5-7.5 0.45 5,500 Than tuyền SCL SCL-Ba 0 - 10 36.00 33,01 - 40.00 10 20 6.5-7.5 0.45 4.850 Than tuyển SCL SCL-õb 0 - 10 42,00 40.01 - 44.00 10 20 6.5-7.5 0.45 4.400 ll. Than tuyển từ tro xl nhlỹl đlon Thạn tuyển SCL SCL-55 0 - 0.1 30.00 26.01 -33.00 10 20 2-2.5 0,1 5.500 Than tuyển SCL SCL-45 0 - 0.1 36.00 33,01 -40.00 10 20 2-2.5 0.1 4.500 Than tuyển SCL sCL›35 0 ~ 0.1 42.00 40,01 - 44.00 10 20 2›2.5 0.1 3,500 Ứng dụng: - Dùng làm nguyên liệu đốt cho Các nhà máy hỏa C Tấ XỈ mảng và nhà máy nhiệt điện Chạy than và các nhà máy sứ dụng than đốt khác @É Oil Ạ tổ& _t_1li ` =.', `
 14. 14. l` . i, V 'I Nhà máy chế tạo thiết bị và kết Cẩu thép, vởi dội ngũ kỹ sư. công nhân lành nghề có trình độ, nhiều klnh nghiệm trong lĩnh Vực gia công chế tạo thiết bị, kết câu thép Vả lắp đặt thiết bị cho các dãy Chuyện sản Xuất Vật liệu Xây dựng, tiêu biểu như: Dây chuyên sản Xuất thạch cao nhân tạo; dáy chuyên xứ lý tro XÍ thải của các nhà máy nhiệt điện chạy than; nhà máy gạch AAC; nhà mày vữa khô, keo ộp lát... llựvlư itxli lil lạt rivnv (`o(:l ~‹tkIltụ lttlt ụyị‹:v‹.Ilị` ``llçDl/ lil lỉllĨ ịll Iig: llịỊI_- IrIIll - llạnh ỊIỈIJỊÁ' Glttì' cll[i'N‹; NIIẠN ll(ìrVll (ỉHlẸI' Kll()y llỌ(` ( llt; [ỉIIỊ` h`I›: [ll/2014/IÌYKII( N `lẽn doanh llỵghiựị-Ị›: (`Ôifi 'I`' (`ti l`llÁ"/ S‹^7Níi iì,Ă t`.‹l t`l 4il[1 lẽn it^-I lái ^>N‹ỉlJ.Ăt'A‹1L`l`“Iị›N(ỉ I`õn Iyằug lltnu nIrlì't` uuílaíỉ S(›N‹ầI›.r <` ‹l( l ()ti .l<)l`| SIlJt`K (tì/»Il*.AN "“-n ìíốl Iăl tllt~‹I tiếng nIrt'1l' nỊzlIà^ Ị.n chn trịl xum chỉnh^ Kill ZX- llll)l.QIl1ìC l)IrtYiig lìiộn Ill (1121) 15R1IJ]4 l`;k 11121) xắxẵl//1 (;i` tilnưuỵ nlnận dăng Lý `nlI dllanh ìỗt ils/l1l.ĩ`t›ỉ.z/J glu» xtv kc lllìilcll xxx iìzìii ln: llltlt llill lìtltlllg caìp lấìnl tiỉìll uigịxị IT lliỉillg /JJ vuịuvvu lilli”. Cỉtịì lilli) qiuìl lằll lllír X yugu; Z7 lllỉlllg 5 rlỉlzll 21/14 I7ấIlIII nltlt' suu Ịlhẫnl hàng hrlả hinll lllẫlnll tít kết (ỊIlỉl Llu‹›zn hgic cỏnjịllμhí-ị I [ili tì.l .ìlvu 2 Irxwt.x; kiltì .I IiuaIlxỵil:l1nnyỏlI.x, Nlỉ[7 tị l)< l (ll(ì .lắt I IX. i'lIll`Yll_1 l'ii1I I «li. iii! Ặ (`lii I llIlI.llllIlt1Ii /Il:: I›trzrrrụ tvczzv /Ỹ I/tzìryụ ,X /I////l 3///J I;l txl lll)(` , _ `LE CONG Bo VI HOI TRƯỜNG XANH QUỐC GIA lvølr au/Ệ/2013 Kầtti iu.. ill! v,,«‹›x ‹ ,un lnli cuznựmmnuμc LU l`.l,Y_ cumg NltẶN ĐẢNG KY QUYEN TẢO ẮẮIẨ ,,, Ikkuvmiu x.‹aulu ,,..` umụø.,n-μynuơ :.ạn rμμ... muunμyuøxuuuq- rtμuøulø-vut: Anvuuq una iuv- zựyμuμ. hut::- ptppđurl-ung nu. vn rơ-,u.v1ru-q, vμμm ę_n__LxẮ_μę‹aụV7.qvum nự... Ẻr.'5a'.°u'.'“”μĩ:L' ẨZ1'“ ""^" #5:" nu..nụ,uuμuưμL...-u... uu .Ả.l...,..øuu..μ-n pun-,I um ẵãụ

×