Presentatie Afdeling Jeugd over 'Jeugd in het lokaal meerjarenplan 2014-2019'

673 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
673
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
43
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Verdeling subsidies : totaal 21 760 000 euro 1 305 600 euro voor VGC 20 455 000 euro voor gemeenten 50% jeugdwerk ondersteunen = 10 227 500 euro 35 % MKKJ = 7 159 250 euro 15 % jeugdcultuur = 3 068 250 euro Invoegen > koptekst en voettekst > notities en hand-outs
 • Invoegen > koptekst en voettekst > notities en hand-outs
 • Presentatie Afdeling Jeugd over 'Jeugd in het lokaal meerjarenplan 2014-2019'

  1. 1. 23 okt 2012 Jeugd in het lokaalmeerjarenplan 2014-2019
  2. 2. Inhoud • Korte terugblik - Verantwoordingsnota’s 2011 - Subsidies prioriteit brandveiligheid • Wat brengt de toekomst - Decreet van 6 juli 2012 - Vlaamse beleidsprioriteiten - Rol van de provincie - Plannen / rapporteren - Prijs JeugdgemeentePlenum Plankuren 23 okt 2012 •2
  3. 3. Verantwoordingsnota’s 2011 • Meerderheid vwn is tijdig binnen, laatkomers zijn echt heel laat! • Opgelet : advies JR moet er zijn voor de vwn naar het college gaat. Graag procedure respecteren, ook als je daardoor deadline niet haalt !!! • Opgepast laattijdig indienen : saldo niet meer uitbetalen • Opgepast NIET indienen : ook voorschotten worden teruggevorderd • Belangrijkste onderdeel vwn = financieel overzicht - Cijfers voorbije jaar (op basis van rekening) - Cijfers lopend jaar (begroting)Plenum Plankuren 23 okt 2012 •3
  4. 4. Prioriteit brandveiligheid • Totaal slechts verantwoorden na 3 jaar dus in 2014! - Totaal subsidiebedrag ontvangen voor 2011-2012-2013 voor deze prioriteit • Subsidie wordt wel jaarlijks toegekend en uitbetaald • Indien tekort bij verantwoording in 2014 kan totaal bedrag in mindering worden gebracht = terugvordering! • Opgelet : nu al eind 2012!!! • Tip : hou de stand van de rekening zeer goed bij als je niet jaarlijks verantwoordt!Plenum Plankuren 23 okt 2012 •4
  5. 5. Het decreet van 6 juli 2012 • Uitvoering aan: - Planlastendecreet - Dac – decreet - Interne staatshervorming / provincies • Uitgangspunten : - Geoormerkte middelen voor het jeugdwerk - Ruime definitie van jeugdwerk - Jeugdraad als minimum voorwaarde participatie - Planning en rapportering op basis van de BBC - Gesloten taakstelling provinciesPlenum Plankuren 23 okt 2012 •5
  6. 6. Beleidsprioriteit 1 • “De ondersteuning van jeugdwerk in algemene zin” - Het particulier jeugdwerk ondersteunen - Ontmoetingsplaatsen en – mogelijkheden voor jongeren voorzien - Voorzien in een jeugdwerkaanbod, tenminste tijdens de zomervakantie • De middelen - 10 227 500 euro of 50% van het beschikbare bedrag. - Te verdelen over al de gemeentebesturen op basis van het aantal 0-24 jarigen.Plenum Plankuren 23 okt 2012 •6
  7. 7. Beleidsprioriteit 2 • De bevordering van participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties - Particulier jeugdwerk ondersteunen dat k & j die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties bereikt - Ontmoetingsplaatsen en – mogelijkheden voorzien voor jongeren die opgroeien in … - Voorzien in een jeugdwerkaanbod dat k & j die opgroeien in … bereikt, minimum tijdens de zomervakantie, met aandacht voor taalstimulering NederlandsPlenum Plankuren 23 okt 2012 •7
  8. 8. • De middelen - 7 159 250 euro of 35 % van het beschikbare bedrag - Te verdelen over een selectie van gemeentebesturen op basis van 7 sociaalgeografische indicatoren - Gemeenten waarvan het aandeel maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren hoger is dan hun aandeel 0-24 jarigen in het totale aantal 0-24 jarigen in het Nederlandstalige taalgebied, worden geselecteerd - Voor de jaren 2014-2015 overgangsperiode voor regularisatie DAC-middelen.Plenum Plankuren 23 okt 2012 •8
  9. 9. Beleidsprioriteit 3 • Het voeren van een beleid op de aandacht voor jeugdcultuur te verhogen • Minstens één van de volgende aspecten moeten aan bod komen : - De wijze waarop de gemeente de jeugdcultuureigen uitingsvormen van kinderen en jongeren ondersteunt, stimuleert en faciliteert; - de wijze waarop de gemeente de artistiek expressieve beleving van kinderen en jongeren ondersteunt, stimuleert en faciliteert;Plenum Plankuren 23 okt 2012 •9
  10. 10. - Het ondersteunen, stimuleren of faciliteren van jeugdwerk als een actieve partner in lokale samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, welzijn, cultuur en jeugd. (brede school met jeugdwerk als expliciete partner) • De middelen - 3 068 160 euro of 15% van het totale bedrag - Te verdelen over al de gemeentebesturen op basis van het aantal 0-24 jarigenPlenum Plankuren 23 okt 2012 • 10
  11. 11. Vlaamse beleidsprioriteiten - andere sectoren • Cultuur • Flankerend onderwijsbeleid • Lokaal sociaal beleid / kinderopvang • Stedenbeleid • Ontwikkelingssamenwerking • Lokale sociale economie • Integratie • Cultureel erfgoed • SportPlenum Plankuren 23 okt 2012 • 11
  12. 12. Lokaal cultuurbeleid - 1° De gemeente voert een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid. › met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen - 2° De gemeente richt een laagdrempelige bibliotheek in, aangepast aan de hedendaagse noden. › de cultuureducatie /samenwerking met onderwijsinstellingen - 3° De gemeente, opgenomen in de lijst van steden en gemeenten die als bijlage bij dit decreet is gevoegd, richt een cultuurcentrum in. › aangepast aanbod van kunst- en cultuureducatiePlenum Plankuren 23 okt 2012 • 12
  13. 13. Flankerend onderwijsbeleid • 1° Opzetten van actieplannen die gericht zijn op gelijke onderwijskansen, kleuterparticipa-tie, spijbelen, probleemgedrag op school, ongekwalificeerde uitstroom, taalstimulering Standaardnederlands, betrokkenheid van ouders en de buurt, samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport, overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt, doorstroming en oriëntering, geletterdheid of levenslang leren. • 2° Opzetten van actieplannen die gericht zijn op de aanpak van de capaciteitsproblematiek, in samenwerking met lokale actoren.Plenum Plankuren 23 okt 2012 • 13
  14. 14. Lokaal sociaal beleid • 1° Vrijetijdsbesteding schoolgaande kinderen • 2° Gezinsbeleid (preventieve gezinsondersteuning) • Ook prioriteiten rond lokale kinderopvang!Plenum Plankuren 23 okt 2012 • 14
  15. 15. Stedenfonds • 1° Een verhoging van de leefbaarheid van de steden, zowel op stadsniveau als op wijkniveau. • 2° Het tegengaan van dualisering. • 3° Het verhogen van de kwaliteit van het bestuur. (Centrumsteden!)Plenum Plankuren 23 okt 2012 • 15
  16. 16. Ontwikkelingssamenwerking • 1° De opname van ontwikkelingssamenwerking in het reguliere lokale beleid • 2° De verdere professionalisering van de lokale besturen op het vlak van gedecentraliseerde ontwikkelingssamenwerking, zowel op het vlak van eigen acties als op het vlak van de coördinatie van lokale initiatieven.Plenum Plankuren 23 okt 2012 • 16
  17. 17. Lokale sociale economie • Het vervullen van een regierol om de uitbouw van de lokale sociale economie te stimuleren. Om in aanmerking te komen voor een subsidie moeten de begunstigden in hun strategische meerjarenplanning aangeven via welke doelstellingen of actieplannen ze deze Vlaamse beleidsprioriteit zullen uitwerken op het vlak van de lokale sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen. De doelstellingen omvatten minimaal een jaarlijkse actie die de netwerking op het grondgebied bevordert en een jaarlijkse actie die bijdraagt aan de ontwikkeling van de lokale sociale economie.Plenum Plankuren 23 okt 2012 • 17
  18. 18. Integratie • 1° ‘De gemeente versterkt de sociale samenhang door wederzijdse kennis, openheid en respect tussen mensen te bevorderen, deelname aan het gemeenschapsleven te stimuleren en door ontmoeting en samenwerking tussen personen van diverse herkomst en diverse levensbeschouwingen te faciliteren.’ • 2° ‘De gemeente voert een taalbeleid met het oog op het verhogen van gelijke kansen en Nederlandstalige participatie aan de samenleving.’ Wederkerigheid tussen doelgroep en samenleving. Taalleerkansen én taaloefenkansen (autochtonen moeten allochtonen de kans geven om het Nederlands te oefenen).Plenum Plankuren 23 okt 2012 • 18
  19. 19. • 3° ‘De gemeente voert een diversiteitsbeleid bij haar eigen diensten en voorzieningen met aandacht voor een divers personeelsbeleid, een informatie en communicatiebeleid met oog voor een correcte beeldvorming en een voldoende gediversifieerd en toegankelijk aanbod, teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening voor alle burgers te garanderen.’ Zorgen voor toegankelijkheid en diversiteit binnen de eigen diensten, ook naar kansarmen toe. Ook de doelgroep stimuleren om gebruik te maken van de beschikbare voorzieningen.Plenum Plankuren 23 okt 2012 • 19
  20. 20. • 4° ‘De gemeente versterkt en stimuleert de niet gemeentelijke organisaties en voorzieningen in de verschillende relevante domeinen bij het bereiken van de bijzondere doelgroepen van het integratiedecreet en het vergroten van hun betrokkenheid met het oog op gelijke kansen voor alle burgers.’ Het gaat hier om scholen, sportclubs, jeugdverenigingen,… Het belang van de regiefunctie van de gemeente naar de verschillende beleidsdomeinen (zorgen voor aandacht voor het integratiebeleid in alle beleidsdomeinen).Plenum Plankuren 23 okt 2012 • 20
  21. 21. • 5° ‘De gemeente faciliteert de mogelijkheid tot een structurele participatie van de bijzondere doelgroepen van het integratiedecreet aan het lokaal beleid.’ Het gaat hier om beleidsparticipatie bij de opmaak, opvolging en bijsturing.Plenum Plankuren 23 okt 2012 • 21
  22. 22. Sportbeleid • 1° ‘Alle gemeenten stimuleren en ondersteunen om zichtbaar verschil maken op vlak van participatie (activeren en duurzame sportbeoefening) en context (kwaliteit).’ • 2° ‘Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod.’ • 3° ‘Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport.’Plenum Plankuren 23 okt 2012 • 22
  23. 23. Plannen / rapporteren • Geen extra regels rond planning en rapportering • Zowel inhoudelijke als financiële planning verlopen via BBC • In ruil voor subsidies wordt aan gemeentebesturen gevraagd een beleid te voeren ter uitvoering van Vlaamse beleidsprioriteiten. • De manier waarop dit dient te gebeuren wordt niet bepaald. • De notie ‘subsidiabele uitgaven’ valt weg. • Als verantwoording onvoldoende is, worden bijkomende stukken opgevraagd.Plenum Plankuren 23 okt 2012 • 23
  24. 24. Rol van de provincie • 1° het exploiteren en ondersteunen van bovenlokale jeugddomeinen en jeugdinfrastructuur en uitleendiensten voor de jeugd; • 2° het voeren van een inclusief beleid voor kinderen en jongeren die omwille van hun afkomst, hun thuissituatie, hun fysieke of mentale situatie of hun statuut een groter risico lopen op achterstelling of uitsluiting op een of meerdere levensdomeinen; • 3° het organiseren van participatie van kinderen en jongeren bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het provinciaal beleid;Plenum Plankuren 23 okt 2012 • 24
  25. 25. • 4° het voeren van een impulsbeleid ter ondersteuning van jong artistiek talent, overeenkomstig de bepalingen opgenomen in een bestuursakkoord • 5° het coachen, stimuleren van netwerken en vorming van gemeentebesturen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verenigingen actief op voornoemde terreinen; • 6° het voeren van een impulsbeleid ter uitvoering van het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid, overeenkomstig de bepalingen opgenomen in een bestuursakkoordPlenum Plankuren 23 okt 2012 • 25
  26. 26. • De provincies zijn niet bevoegd voor het subsidiëren van verenigingen waaraan de Vlaamse Gemeenschap in het kader van haar jeugdbeleid een werkingssubsidie toekent … uit een structurele activiteit die een continu en permanent karakter vertoont,… • behalve voor projectsubsidies in het kader van het impulsbeleid zoals bepaald in het eerste lid, 4° en 6°.Plenum Plankuren 23 okt 2012 • 26
  27. 27. Prijs Jeugdgemeente • Elke 2 jaar kunnen Jeugdraden hun gemeentebestuur voordragen • Dossiers worden aan minimum 3 van de volgende criteria getoetst : - de vernieuwende kwaliteiten van het gemeentelijk jeugdbeleid; - de concrete participatie van de jeugd aan het gemeentelijk beleid; - het bereik van nieuwe en diverse doelgroepen;Plenum Plankuren 23 okt 2012 • 27
  28. 28. - de duurzame effecten van het jeugdbeleid op het vlak van infrastructuur of openbaar domein; - de vernieuwende aspecten van het beleid op het vlak van jeugdcultuur. - de inspanningen van het beleid ter bevordering van het buitenspelen van kinderen • Winnende gemeente ontvangt titel en 20 000 euro VETSTE GEMEENTE 2013-2014 : Prijsuitreiking 21 december 2012Plenum Plankuren 23 okt 2012 • 28
  29. 29. www.sociaalcultureel.bePlenum Plankuren 23 okt 2012 • 29

  ×