Presentatie afdeling Jeugd over 'Een sterk lokaal jeugdbeleid ook na 2013'

957 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie afdeling Jeugd over 'Een sterk lokaal jeugdbeleid ook na 2013'

 1. 1. Een sterk lokaal jeugdbeleid ook na 2013 18 oktober 2011
 2. 2. Inhoud <ul><li>Wat brengt de toekomst: toelichting bij het vernieuwde decreet lokaal jeugdbeleid </li></ul><ul><li>Wat bracht het verleden: korte evaluatie en stand van zaken van de verantwoordingsnota’s </li></ul>Plankuren Diest • 18 oktober 2011
 3. 3. Decreet ter ondersteuning van het lokaal jeugdbeleid <ul><li>Kader </li></ul><ul><li>Definities </li></ul><ul><li>Vlaamse beleidsprioriteiten </li></ul><ul><li>Subsidiebedrag: berekening en verdeling </li></ul><ul><li>De Jeugdraad </li></ul><ul><li>De Vlaamse Gemeenschapscommissie </li></ul><ul><li>De provincies </li></ul><ul><li>Prijs voor de jeugdgemeente van Vlaanderen </li></ul><ul><li>Uitvoeringsbesluiten </li></ul>Plankuren Diest • 18 oktober 2011
 4. 4. Kader <ul><li>Planlastendecreet </li></ul><ul><li>Vlaams Regeerakkoord </li></ul><ul><li>Witboek interne staatshervorming </li></ul><ul><li>Decreet houdende de aanvullende subsidiëring voor tewerkstelling in de culturele sector - kortweg DAC decreet </li></ul><ul><ul><li>Art. 9 de middelen verbonden aan vrijgekomen plaatsen van DAC werknemers moeten op basis van objectieve criteria verdeeld worden over lokale besturen </li></ul></ul><ul><ul><li>Voornamelijk tewerkstelling binnen de sectoren van WMKJ’s en Jeugdhuizen </li></ul></ul>Plankuren Diest • 18 oktober 2011
 5. 5. Definities <ul><li>Jeugdbeleid : Verwijzing naar bijzondere wet van 1980 </li></ul><ul><ul><li>gedefinieerd als culturele materie </li></ul></ul><ul><ul><li>belangrijke afbakening binnen het subsidiebeleid en waarborgt de oormerking van de middelen </li></ul></ul><ul><li>Jeugdraad : verzekeren van inspraak van kinderen en jongeren bij de beleidsvoorbereiding, uitwerking van gemeentelijke dienstverlening en evaluatie ervan </li></ul><ul><ul><li>definiëring conform de bepalingen in het gemeentedecreet </li></ul></ul>Plankuren Diest • 18 oktober 2011
 6. 6. Definities vervolg <ul><li>Jeugdwerk : “sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door kinderen en jongeren van drie tot en met dertig jaar , in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van de kinderen en jongeren die daaraan deelnemen op vrijwillige basis en dat wordt georganiseerd door jongeren , particuliere jeugdverenigingen, gemeentelijke openbare besturen” </li></ul><ul><ul><li>Definitie wordt afgestemd op het decreet Vlaams Jeugd en kinderrechtenbeleid </li></ul></ul><ul><li>Meerjarenplan : verwijzing naar planlastendecreet </li></ul>Plankuren Diest • 18 oktober 2011
 7. 7. Planning en Rapportering <ul><li>Voor het plannen en rapporteren wordt verwezen naar het planlastendecreet, geen extra bepalingen kunnen/zullen worden opgelegd, alles verloopt via de BBC </li></ul><ul><ul><li>Indienen strategisch meerjarenplan 15 januari 2014 </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitbetaling subsidies in 2 schijven van elk 50% (april en november) </li></ul></ul><ul><ul><li>Verantwoording jaarlijks uiterlijk op 31 juli </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen documenten meer overmaken aan Afdeling Jeugd, informatiestroom verloopt gedigitaliseerd via Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen mogelijkheid tot officiële adviesvraag </li></ul></ul>Plankuren Diest • 18 oktober 2011
 8. 8. Vlaamse beleidsprioriteiten <ul><li>Vlaamse overheid verleent subsidies voor de uitvoering van één of meer beleidsprioriteiten voor het beleidsveld jeugd ten behoeve van het jeugdwerk </li></ul><ul><li>Decretale verankering van twee Vlaamse beleidsprioriteiten </li></ul><ul><ul><li>Ondersteuning van het jeugdwerk in algemene zin (financieel/ materieel/ infrastructuur/ vorming/ …) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bevorderen van de participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Het beleid wordt uitgewerkt voor de hele duur van het strategisch meerjarenplan (6 jaar) </li></ul></ul><ul><li>De regering kan bijkomende prioriteit(en) bepalen – 3 jaarlijkse te herzien </li></ul>Plankuren Diest • 18 oktober 2011
 9. 9. Het bedrag <ul><li>Voor de uitvoering van dit decreet wordt in 2014 ten minste 21 760 000 euro uitgetrokken (uiteraard binnen de perken van de beschikbare kredieten op de Vlaamse begroting) </li></ul><ul><ul><li>20 228 000 euro die vandaag ingeschreven staat in de Vlaamse begroting voor uitvoering decreet lokaal </li></ul></ul><ul><ul><li>1 532 000 euro wordt overgeheveld voor/ door de regularisatie van DAC werknemers, die nu worden tewerkgesteld in WMKJ’s </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dit bedrag wordt voorbehouden voor de uitvoering van de 2 de Vlaamse beleidsprioriteit </li></ul></ul></ul>Plankuren Diest • 18 oktober 2011
 10. 10. Verdeling en Besteding subsidies <ul><li>De verdeling van het budget voor de uitvoering van de 2 de Vlaamse beleidsprioriteit (participatie kansengroepen) </li></ul><ul><ul><li>Op basis van sociaalgeografische indicatoren . </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekening houdend met de aanwezigheid van geregulariseerde DAC medewerkers binnen lokale organisaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Beperking DAC middelen: deze moeten besteed worden aan tewerkstelling (in vzw’s) </li></ul></ul>Plankuren Diest • 18 oktober 2011
 11. 11. Verdeling en besteding - vervolg <ul><li>Decreet legt één beperking op voor de besteding van Vlaamse subsidies door gemeentebesturen. Deze subsidies moeten besteed worden aan Jeugdwerkinitiatieven met een werking in het Nederlands (verklaring: problematiek van de Vlaamse Rand rond Brussel) </li></ul>Plankuren Diest • 18 oktober 2011
 12. 12. Inhoudelijk aandachtspunt <ul><li>Permanente aandacht wordt gevraagd voor kinderen en jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties en dit binnen het lokaal beleid verbonden aan de Vlaamse beleidsprioriteiten inzake jeugdwerk. Dit geldt bijgevolg ook voor gemeentebesturen die geen extra subsidiëring ontvangen op basis van de 2 de Vlaamse beleidsprioriteit. </li></ul>Plankuren Diest • 18 oktober 2011
 13. 13. De Jeugdraad <ul><li>Het hebben van een jeugdraad wordt als subsidievoorwaarde gesteld. </li></ul><ul><li>Het doel van de jeugdraad is de betrokkenheid van kinderen en jongeren verzekeren in de verschillende fasen van de beleidscyclus (bewoordingen overgenomen uit gemeentedecreet) </li></ul><ul><li>De samenstelling van de jeugdraad blijft ongewijzigd ten opzichte van het huidige decreet </li></ul>Plankuren Diest • 18 oktober 2011
 14. 14. De jeugdraad – adviesfunctie <ul><li>De gemeente vraagt advies over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het jeugdbeleid ook bij de opmaak van het meerjarenplan </li></ul><ul><li>De jeugdraad kan op eigen initiatief advies uitbrengen over zaken die kinderen en jongeren aanbelangen. </li></ul><ul><li>Aan het college wordt gevraagd beslissingen die afwijken van een advies te motiveren . </li></ul>Plankuren Diest • 18 oktober 2011
 15. 15. De jeugdraad - organisatie <ul><li>Een aantal voorwaarden voor een vlotte werking van de jeugdraad worden door de gemeenteraad bepaald </li></ul><ul><ul><li>Recht op informatie </li></ul></ul><ul><ul><li>De wijze van ondersteuning van de jeugdraad door de gemeente </li></ul></ul><ul><ul><li>De antwoordtermijn op adviezen van de jeugdraad </li></ul></ul><ul><ul><li>De maatregelen met betrekking tot de openbaarheid van de werkzaamheden van de jeugdraad </li></ul></ul>Plankuren Diest • 18 oktober 2011
 16. 16. Prijs jeugdgemeente <ul><li>De bepalingen over de prijs voor ‘de jeugdgemeente van Vlaanderen’ worden verplaatst van het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid naar het decreet gemeentelijk jeugdbeleid. Doel is het bekronen van het gemeentelijk beleid ten aanzien van kinderen en jongeren. ( nieuwe oproep in 2012 ) </li></ul><ul><li>De criteria worden bepaald bij besluit van de Vlaamse Regering </li></ul>Plankuren Diest • 18 oktober 2011
 17. 17. Vlaamse Gemeenschapscommissie <ul><li>De meeste bepalingen van dit decreet zijn ook van toepassing op de VGC, met uitzondering van de specifieke bepalingen inzake planning en rapportering. </li></ul><ul><li>Voor de subsidiëring van de VGC zal een bepaald percentage van het totaalbedrag worden voorbehouden, rekening houdend met de Brusselnorm. </li></ul><ul><li>De VGC heeft een jeugdbeleidsplan dat loopt tot 31/12/2015. Zij hoeven hun plan niet aan te passen </li></ul><ul><li>De planperiode voor de VGC bedraagt 5 jaar, als er tussentijds nieuwe Vlaamse prioriteiten worden voorgesteld kunnen ze zelf kiezen hier al dan niet hun JBP aan aan te passen. </li></ul>Plankuren Diest • 18 oktober 2011
 18. 18. De provincies <ul><li>De subsidiëring van Vlaanderen aan de provinciebesturen voor het voeren van een provinciaal jeugdbeleid wordt geschrapt . Hiermee vervalt ook dit hoofdstuk uit het decreet </li></ul><ul><li>De subsidiëring van een aantal verenigingen die middelen ontvingen vanuit de provincies wordt overgenomen door Vlaanderen </li></ul><ul><li>Momenteel nog heel wat discussie over de exacte taakstelling voor het provinciaal niveau </li></ul>Plankuren Diest • 18 oktober 2011
 19. 19. Wat komt nog in de uitvoeringsbesluiten <ul><li>De criteria waaraan gemeenten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor subsidiëring </li></ul><ul><ul><li>Te verrichten activiteiten </li></ul></ul><ul><ul><li>Te leveren prestaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Te bereiken effecten </li></ul></ul><ul><li>De wijze van verdeling van subsidies over de verschillende prioriteiten en over de gemeenten </li></ul><ul><ul><li>Prioriteit 1: aantal kinderen en jongeren – 25 jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Prioriteit 2: sociaalgeografische indicatoren </li></ul></ul><ul><li>Bijkomende Vlaamse beleidsprioriteit(en) </li></ul>Plankuren Diest • 18 oktober 2011
 20. 20. <ul><ul><li>VRAGEN ? </li></ul></ul>Plankuren Diest • 18 oktober 2011
 21. 21. Korte terugblik – De verantwoordingsnota <ul><li>Veel verantwoordingsnota’s werden tijdig ingeleverd </li></ul><ul><li>Toch nog enkele achterblijvers. Opgelet, geen verantwoordingsnota op 31/12/2011 = terugvordering van het volledige voorschot </li></ul><ul><li>Opvallend veel terugvorderingen voor de prioriteitenregeling! </li></ul><ul><li>OPGELET voor verantwoordingsnota 2011 </li></ul><ul><ul><li>Voor de prioriteit Brandveiligheid moeten middelen pas verantwoord worden in 2014 (na afloop planperiode)!! Hou voor jezelf heel goed een stand van zaken bij over de besteding van deze middelen! Risico dat anders in 2014 een grote som moet worden teruggevorderd </li></ul></ul><ul><ul><li>Deze uitzondering geldt NIET voor Jeugdcultuur </li></ul></ul>Plankuren Diest • 18 oktober 2011
 22. 22. 18 oktober 2011 Plankuren Diest •

×