ppt_wie_managet_het_jeugdbeleid_van_de_toekomst

729 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
729
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
278
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ppt_wie_managet_het_jeugdbeleid_van_de_toekomst

 1. 1. Wie managet het jeugdbeleid van detoekomst?
 2. 2. We hebben het over … • Jeugdbeleid • Jeugdbeleid in de toekomst • Verantwoordelijkheid van lokale overheden • leefwereldperspectief • Verschillende rollen binnen jeugdbeleid • Plaats van jeugdbeleid in het lokaal overheidsbeleid • Is er nog toekomst voor de jeugddienst?
 3. 3. Volwassenen Waar zijn kinderen en jongeren mee bezig Wat is hun werkelijkheid Wat is hun leefwereld Waar liggen hun verwachtingen ? Waar liggen hun behoeften
 4. 4. VISIEop kinderen enjongeren in desamenleving
 5. 5. De samenleving wordtkwalitatief beter - ook voorvolwassenen - als kinderen enjongeren er mede beheerder vanworden !
 6. 6. • Geloven in de kracht en de dynamiek die gepaard gaat met ‘jong zijn’• Jong zijn is volwaardig en fundamenteel, niet een stap in de weg naar volwassenheid• Volwaardig actorschap als meerwaarde voor een samenleving
 7. 7. Hoe hun leefomgeving ermoet uitzien is niet enkel de zaak van volwassen of experten • Kinderen en jongeren hebben een mening • Kinderen en jongeren zijn ervaringsdeskundigen en expert • Ze hebben de competenties om na te denken over de kwaliteit van de samenleving en de toekomst
 8. 8. Kinderen en jongeren maken • Ze hebben alle recht omongeveer 1/3 van betrokken te worden de bevolking uit • primaire leefomgeving: actieradius van de eigen straat, buurt, wijk, gemeente zijn hun leefwereld en bepalend voor hun de ontwikkeling.
 9. 9. kinderen en jongeren erkennen enrespecteren in hun eigenheid !
 10. 10. Bestuursfilosofiebestuursstijl De kwaliteit van lokaal jeugdbeleid is direct afhankelijk van de lokale bestuursfilosofie, of hoe lokale besturen hun opdracht zien in relatie met de burger.
 11. 11. VEILIGE ZORGZAME INTERACTIEVE overheid overheid overheid (Protection) (Provision) (Participation) Preventief Ontwikkeling, Actorschap MISSIE jeugdbeleid culturele participatie empowerment Doen het nodige opdat Hoe kunnen we in samenspraak met CENTRALE Kunnen we vermijden dat gedrag jeugdigen zich zouden kunnen kinderen en jongeren onze VRAAG afwijkt van het normaal traject? ontwikkelen tot volwaardige burgers ? samenleving verder uitbouwen? BESTUUR Directief Luisterend, regisseren Proactief, POLITIEK Weet wat nodig is Weet wat goed is Nodigt uit Ouders zijn de eerste verantwoordelijke in de opvoeding. Overheidstussenkomst: Overheidstussenkomst: gezinsbeleid BURGERS Overheidstussenkomst enkel als Opvoedingsondersteuning voor ouders, Jeugd = Burger ouders falen. DOEL Vermijden van uitval, afwijkend Het afstemmen van de Actief burgerschapJEUGDBELEID gedrag vermijden lokale voorzieningen en omgaan met diversiteit
 12. 12. waarbij burgers en sparring partner zijn in het maken van goede keuzes meer Beleid dat steunt op dialoog; activeert,interactief uitnodigt tot betrokkenheid, proactief zoekt naar kansen en verbindingen. bestuur Een bestuursfilosofie die zoekt naar wederzijdse meerwaarde: wederzijds respect, wederzijdse begrip, bondgenootschap, burgerbetrokkenheid en burgerengagement.
 13. 13. Welke overheid hebben jullie?Welke stijl hanteren ze?
 14. 14. Basisingrediëntenvoor een stevig lokaaljeugdbeleid.
 15. 15. 1. Kinderrechten als grondtoon
 16. 16. • het belang van het kind• non-discriminatie• het recht op leven en ontwikkeling• recht op participatieElk goed jeugdbeleid zou de toets van deze vierbasisprincipes moeten kunnen doorstaan.• Wordt er gedacht vanuit het belang van het kind?• Is er oog voor elk kind?• Stimuleert het beleid de ontwikkeling van kinderen en jongeren?• En garandeert het de participatie van kinderen en jongeren als actieve burgers?
 17. 17. 2.Goede, permanente en duurzameinteractie als basis voor eenparticipatief jeugdbeleid
 18. 18. • jeugdbeleid is niet altijd de eerste bezorgdheid van beleidsmakers. Ze hebben zelf weinig voeling met kinderen en jongeren• noden en behoeften zijn (anders dan bij volwassenen) niet altijd helder en scherp geformuleerd• Kinderen en jongeren hebben weinig ‘dwingende’ belangen, zijn niet stemgerechtigd en hebben geen evidente kanalen om te wegen op beleid
 19. 19. Grote verantwoordelijkheid• kinderen, jongeren en hun leefwereld leren kennen.• Weten waar kinderen en jongeren mee bezig zijn, wat ze belangrijk vinden, hoe ze hun vrije tijd invullen, welke ruimte ze zich toe-eigenen… Weten wat er lokaal leeft.• Alert blijven voor signalen, betekenis, mogelijk engagement, kansen, … basis voor een sterk ! jeugdbeleid.
 20. 20. GOEDE spontaaninteractie eerlijk en oprecht zonder bijbedoelingen zonder verwachtingen oprechte interesse persoonlijk en betrokken
 21. 21. Naastreven van goedeinteractie doen weBEWUST !attent voor …• signalen• betekenis• engagement• leefwereld• kansen• uitdagingen• verklaringMaar altijd onvoorwaardelijk, eerlijken zonder bijbedoelingen.
 22. 22. In goede interactieliggen de fundamentenvoor participatie enengagement
 23. 23. 3.Een goed jeugdbeleid isoffensief en proactief
 24. 24. vertrekt vanuit eenoffensieve, positieve kijk op wat kinderen en jongeren voor een samenleving kunnen betekenen en nodig hebben. Een overheidsbeleid zou moeten gericht zijn op begrijpen of zoeken naar betekenis in plaats van defensief te reageren.
 25. 25. 4.Een goed jeugdbeleidziet participatie alsintrinsiek doel
 26. 26. We erkennen allemaalhet belang vanparticipatie
 27. 27. In de praktijk • Inspraak : lukt tot op zeker niveau Participatie: moeilijk en tijdrovend • groot verschil tussen de theorie en de praktijk?. • We verliezen ons vaak in een instrumentele en te doelgerichte benadering Kruipt veel tijd en energie in
 28. 28. Beweegredenen ? • voor de vorm • omdat het moet • gebruiken als argument • om iets kracht bij te zetten • om iets in beweging te krijgen • om anderen te overtuigen • op zoek naar antwoorden op problemen • …
 29. 29. Is participatie meer dan hetrealiseren van onze eigenagenda?
 30. 30. Effect !• wederzijdse inzicht en begrip• (h)erkenning van betekenis• bondgenootschap, draagvlak, legitimiteit• betrokkenheid, engagement (actief burgerschap)• aansluiting bij de gevraagde noden, (doeltreffendheid)• Kwaliteit overheidsbeleid beïnvloeden en verbeteren
 31. 31. 5.Jeugdbeleid vertrektvanuit een integraalleefwereldperspectief
 32. 32. leefwereldperspectief blikveld van het lokaal jeugdbeleid zich breed richt op alle levenssferen van kinderen en jongeren senioren niet kunstmatig mensen in armoede onderverdeeld in verkavelde sectoren (sport, Kinderen cultuur, jeugdwerk, …) en jongeren
 33. 33. Jeugdbeleid dat vertrekt vanuit eenleefwereldperspectief is per definitie een beter beleid !• steunt op grote kennis van de leefwereld• gericht op begrijpen van de leefwereld• zoekt naar kansen en samenhang in het beleid• stimuleert en ondersteunt kinderen en jongeren in hun totaliteit• Zoekt afstemming op reële noden en behoeften• zorgt voor hogere betrokkenheid en gedragenheid
 34. 34. Een goed jeugdbeleid koestert het6. jeugdwerk en stimuleert zelforganisatie
 35. 35. Het jeugdwerk inVlaanderen is uniek !• grote diversiteit• dynamisch• gedragen door de jongeren zelf
 36. 36. KRACHT: de ruimte die jongeren krijgen (toe-eigenen) omte experimenteren, ontmoeten, verkennen, … • jeugdwerk als eerlijke partner in het jeugdbeleid. • Jeugdwerk is geen middel om doelen te realiseren of maatschappelijke problemen aan te pakken. • Goed ondersteuningsbeleid erkent de eigenheid van jeugdwerk en schat het jeugdwerk naar waarde
 37. 37. Kiezen voor goedjeugdbeleid vraagtextra zorg
 38. 38. Basisingrediënten implementeren in lokaalbeleid1. Kinderrechten als grondtoon2. Goede interactie als basis voor een participatief jeugdbeleid3. Een goed jeugdbeleid is offensief en proactief4. Een goed jeugdbeleid ziet participatie als intrinsiek doel5. Jeugdbeleid vertrekt vanuit een integraal leefwereldperspectief6. goed jeugdbeleid koestert het jeugdwerk en stimuleert zelforganisatie
 39. 39. 1.Geïntegreerde visieontwikkelling alsfundament voor goed jeugdbeleid. Een visie op lokaal jeugdbeleid is richtinggevend, ze moet inspireren, wervend werken en zorgen voor samenhang in een overheidsbeleid. Een lokale jeugdbeleidsvisie krijgt pas die status als ze op het juiste niveau, in de juiste context en met het juiste mandaat wordt ontwikkeld.
 40. 40. 2.Een goed jeugdbeleid vraagtspecifieke competenties en kennis Jeugdbeleid heeft net zoals andere beleidscategorieën of sectoren de juiste interne competenties en kennis op de juiste plaats nodig. Op veel vlakken verschillen deze competenties niet van andere beleidsstromen. Zo zijn competenties op vlak van administratie, organisatie, netwerking, analyse, beleidsvoorbereiding, planning, … nodig, maar niet uniek voor het jeugdbeleid.
 41. 41. 3.Een goed jeugdbeleid vraagt een logischeverticale ‘flow’ in besluitvorming expertise optimaal laat renderen risico bestaat dat jeugdspecifieke competenties ambtelijk geïsoleerd worden en er zo een kloof ontstaat tussen de ‘uitvoerende’ en ‘beleidsambtenaren’. Een jeugdbeleid vraagt niet alleen tijd en ruimte voor specialisten, het vraagt een gefundeerd kader, legitimiteit, inbedding en een logische plaats binnen de besluitvorming. brug tussen kinderen en jongeren en het lokaal overheidsbeleid wisselwerking waarbinnen jeugdbeleidsspecialisten een cruciale rol moeten spelen in het interageren, begrijpen, detecteren, interpreteren
 42. 42. 4.Een goed jeugdbeleid vraagtgoedgeorkestreerde horizontale verbindingcategoriale Goed jeugdbeleid zoekt raakvlakken en verbinding in het lokaal beleidjeugdreflex installeren van ‘jeugdexperten’ of ‘doelgroepbenadering’ per beleidsdomein? goed georkestreerde horizontale interactie tussen beleidsdomeinen
 43. 43. 5.Geactualiseerde rollen binnen jeugdbeleid. Manager: manager en coördinator van jeugdbeleid (horizontale flow), beheerder van financiën, teamleider, strateeg Beleidsmedewerker: beleidsmaker, inhoudelijk specialist en adviseur op vlak van jeugd en jeugdbeleid Netwerker/brugfiguur: bruggenbouwer tussen diensten en mensen, manager en belangenbehartiger van een categoriale jeugdreflex (horizontale flow), initiator van nieuwe ideeën en concepten Organisator/ondersteuner: jeugdwerker, organisator, programmator, specialist op vlak van interactie en dialoog met kinderen, jongeren en hun verenigingen Administrator: administratieve kracht, beheerder van output en jeugdaanbod
 44. 44. 6.Jeugdbeleid naar een kwaliteitsdefinitie verschuiving van een overwegend output (prestatie) gerichte kwaliteitsdefinitie naar een meer outcome (effect) kwaliteitsdefinitie van lokaal jeugdbeleid. De outputgerichte kwaliteitsinvulling verengt het jeugdbeleid tot prestaties en is gericht op de kwantificeerbare aspecten van het jeugdbeleid; eigen programmatie, aanbod, deelnemersaantallen, inschrijvingen, capaciteit, uitgereikte subsidies… Een outcomegerichte kwaliteitsdefinitie legt de kwaliteitsfocus op het effect en de impact van een integraal jeugdbeleid op kinderen en jongeren.
 45. 45. jeugddienst… een succesformule uit hetverleden of een solide basisvoor de toekomst?
 46. 46. Jeugddienst =In theorie is de jeugddienst dewerkomgeving van de • administratie • programmatie: speelpleinwerkingjeugdconsulent. Vaak deelt die • tienerbeleidzijn plek met andere • ondersteuning van de jeugdraadmedewerkers voor: • maatschappelijke kwetsbaarheid • …
 47. 47. In de praktijkzijn er evenveel verschillendejeugddiensten als er Vlaamse • opdracht (invulling van de opdracht) gemeenten zijn. • inplanting in de structuur • aansturing • Inhoudelijke accenten en lokale inkleuring • actieradius en impact • niveau en inschaling • behuizing • beeldvorming, uitstraling en profilering • grootte, aantal medewerkers • budget • strategie • assertiviteit • …
 48. 48. Actieradius van de jeugddienst … JWB JEUGDBELEIDJEUGDWERKBELEID JEUGDBELEID JBP actieradius van wenselijke de jeugddienst actieradius
 49. 49. Basisopdrachten van de jeugddienst • het ondersteunen van de particuliere ontwikkelen van beleid voor de jeugdwerkinitiatieven 1 vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren • uitbouwen en stimuleren van een complementair en divers vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren • ondersteuning van de jeugdraad verzorgen van participatie 2 en communicatie • communicatieve planning bij JBP • Verzorgen van inspraak en participatie (projectmatig, structureel) • zorgen voor samenwerking tussen creëren en stimuleren van 3 netwerken diensten • zorgen voor afstemming in het beleid
 50. 50. jeugdconsulent Brugfunctie: enerzijds is de jeugddienst de pleitbezorger van de sector en anderzijds de uitvoerder van een gemeentelijk beleid Knooppunt voor informatie over de ruimere thema’s uit de leefwereld van kinderen en jongeren naar andere diensten Netwerkfunctie: meedoen aan, stimuleren of sturen van netwerken om alle aspecten van het jeugdbeleid op elkaar af te stemmen  hangmaker van processen
 51. 51. Quickscan: verschil in focus 1. uitvoerend georiënteerde jeugddienst 2. op jeugdwerk georiënteerde jeugddienst 3. jeugddienst georiënteerd op kinderen en jongeren in de vrije tijd 4. jeugddienst georiënteerd op breder jeugdbeleid 5. jeugddienst georiënteerd op geïntegreerd jeugdbeleid
 52. 52. Spanningsvelden
 53. 53. Wat is de plaats van dejeugddienst inde toekomst? • apart beleidsdomein jeugd • binnen beleidsdomein vrije tijd • binnen beleidsdomein welzijn • binnen beleidsdomein evenementen •…

×