Successfully reported this slideshow.

Voorstelling VVBAD

1,311 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Voorstelling VVBAD

 1. 1. De Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen VVBAD vzw <ul><li>December 2008 </li></ul>
 2. 2. VVBAD <ul><li>Historisch overzicht sinds 1921 </li></ul><ul><li>Periode van het secretariaat: 1983- </li></ul><ul><li>Evoluerend werkveld </li></ul><ul><li>Vooruitblik </li></ul><ul><li>Wat betekent VVBAD voor studenten? </li></ul><ul><ul><li>Verwachtingen / beeld </li></ul></ul><ul><li>Vragen en discussie </li></ul>
 3. 3. Historisch overzicht - 1 <ul><li>Opgericht in 1921 als ‘Verbond der boekbewaarders van het Vlaamsche land’ </li></ul><ul><ul><li>Ledenvereniging </li></ul></ul><ul><ul><li>Eerste voorzitter: Lode Baekelmans </li></ul></ul><ul><ul><li>Eerste Bibliotheekgids : “een kloeke hefboom voor de ontwikkeling van ons volk!” </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Accent uitsluitend op boeken en bibliotheken </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Historisch overzicht - 2 <ul><li>1931: ‘Vereeniging van bibliothecarissen en bibliotheekbeambten’ </li></ul><ul><ul><li>Aantal leden op 15 maart 1931: 128 </li></ul></ul><ul><ul><li>In 1930: slechts één vrouwelijke bibliothecaris: Alice Nahon in Mechelen </li></ul></ul>
 5. 5. Historisch overzicht - 3 <ul><li>Oorlogsperiode </li></ul><ul><li>Vereniging: nauwelijks activiteit </li></ul><ul><ul><li>geen papier => geen druk </li></ul></ul><ul><ul><li>moeilijk transport => geen congressen </li></ul></ul><ul><li>Bibliotheken platgegooid (UB Leuven) </li></ul><ul><li>1942: eerste lichting afgestudeerd aan Antwerpse bibliotheekschool </li></ul>
 6. 6. Historisch overzicht - 4 <ul><li>1946: naoorlogse periode: nieuwe start </li></ul><ul><li>Voor het eerst sprake van secties: </li></ul><ul><ul><li>Sectie bibliothecarissen van OB’s </li></ul></ul><ul><ul><li>Sectie bibliotheekbedienden </li></ul></ul><ul><ul><li>Sectie bibliotheekambtenaren </li></ul></ul><ul><ul><li>Sectie bibliothecarissen van Middelbare Bibliotheken </li></ul></ul><ul><ul><li>Sectie Hogere (of wetenschappelijke) bibliotheken </li></ul></ul><ul><li>=> Vermenging van functies en types bibliotheken </li></ul>
 7. 7. Historisch overzicht - 5 <ul><li>1949: Vereniging wordt lid van IFLA </li></ul><ul><li>Vanaf 1965: Mededelingen van het secretariaat = ledenblad </li></ul><ul><li>=> Bibinfo (1975) => Info (1984) </li></ul><ul><li>Begin jaren 1980: rol in ontwikkeling van vakopleidingen </li></ul><ul><li>Bv. colloquium in 1981: Naar een vernieuwde bibliotheekopleiding in Vlaanderen </li></ul><ul><li>In 1982: fusie met Vlaamse vleugel van de ‘Vereniging van Archivarissen en Bibliothecarissen van België’ </li></ul><ul><li>=> Sectie Archief </li></ul><ul><li>=> Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen </li></ul><ul><li>=> Bibliotheek- & archiefgids (1984) </li></ul>
 8. 8. Historisch overzicht - 6 <ul><li>1978: eerste stafmedewerker </li></ul><ul><li>1983: eerste voltijdse stafmedewerker </li></ul><ul><li>Geleidelijk: uitbouw secretariaat </li></ul>
 9. 9. Periode 1983-2007: periode van professionalisering <ul><li>Van 1 stafmedewerker naar 6 secretariaatsmedewerkers </li></ul><ul><li>Van gehuurde kamer naar eigen verenigingshuis </li></ul><ul><li>Van 2 (OB en WB) naar 4 secties (+ AHD + SB) en 2 commissies (OKBV en Erfgoedbibliotheken) </li></ul><ul><li>Van 400 (persoonlijke) naar 1200 leden (personen en instellingen) </li></ul><ul><li>Van 40 naar 200 bestuursleden </li></ul><ul><li>Uitdeinend werkveld: steunpunten, samenwerkingsverbanden, overlegorganen </li></ul>
 10. 10. VVBAD vandaag <ul><li>doelstellingen </li></ul><ul><li>structuur </li></ul><ul><li>middelen </li></ul><ul><li>netwerk </li></ul>
 11. 11. Missie <ul><li>De VVBAD wil de medewerkers van bibliotheken, archieven en documentatiecentra, ondersteunen zodat zij op de hoogst mogelijke professionele wijze hun diensten ter beschikking kunnen stellen van de samenleving, van hun opdrachtgevers en van hun gebruikers. </li></ul>
 12. 12. Waarden <ul><li>recht op vrije toegang tot informatie </li></ul><ul><li>belangen behartiging van de sector en zijn gebruikers </li></ul><ul><li>alert voor culturele, economische, juridische, politieke, sociale, technologische ontwikkelingen </li></ul><ul><li>democratisch en pluralistisch, politiek en levensbeschouwelijk ongebonden , gelijke behandeling van mannen en vrouwen </li></ul>
 13. 13. Doelstellingen <ul><li>deskundigheid bevorderen </li></ul><ul><li>belangen behartigen </li></ul><ul><li>netwerken en overleggen </li></ul><ul><li>communiceren </li></ul>
 14. 14. Deskundigheidsbevordering (extern) <ul><li>publicaties </li></ul><ul><ul><li>Bibliotheek- & archiefgids </li></ul></ul><ul><ul><li>Info </li></ul></ul><ul><ul><li>www.vvbad.be </li></ul></ul><ul><ul><li>andere: Archiefkunde… </li></ul></ul><ul><li>studiedagen: Focus, Informatie… </li></ul><ul><li>studiereizen: in 2008 naar Nederland… </li></ul><ul><li>vakbibliotheek </li></ul><ul><li>onderzoek: Topstukken II, Proeve van Archiefdecreet </li></ul>
 15. 15. <ul><li>sector verkennen </li></ul><ul><li>uitwisseling tussen sectoren </li></ul><ul><li>instroom nieuwe vrijwilligers </li></ul><ul><li>interne vorming </li></ul><ul><ul><li>bestuursleden </li></ul></ul><ul><ul><li>personeel </li></ul></ul>Deskundigheidsbevordering (intern)
 16. 16. <ul><li>recht op informatie vrije toegang tot informatie </li></ul><ul><li>representativiteit VVBAD voor de sector </li></ul><ul><li>beleid </li></ul><ul><li>onderwijs </li></ul>Belangenbehartiging
 17. 17. <ul><li>samenwerking en overleg in de sector stimuleren ( beheersovereenkomst Vlaamse Gemeenschap) </li></ul><ul><li>promotie van de sector ( Vlabidoc ) </li></ul><ul><li>contact met belendende sectoren, (bijv. erfgoedsector, boekenoverleg) </li></ul><ul><li>expertise aanbieden (cf. projecten) </li></ul>Netwerken en overleggen
 18. 18. <ul><li>extern </li></ul><ul><ul><li>naar de sector </li></ul></ul><ul><ul><li>naar het beleid: Bibscoop </li></ul></ul><ul><li>intern leden - bestuursleden </li></ul>Communiceren
 19. 19. VVBAD <ul><li>doelstellingen </li></ul><ul><li>structuur </li></ul><ul><li>middelen </li></ul><ul><li>netwerk </li></ul>
 20. 20. Structuur - 1 <ul><li>opgericht in 1921 </li></ul><ul><li>Vzw: ALV + RVB + DB </li></ul><ul><li>ledenvereniging: </li></ul><ul><ul><li>Personen & instellingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkende en toegetreden </li></ul></ul>
 21. 21. Structuur - 2 <ul><li>1. ALV bepaalt beleid </li></ul><ul><ul><li>werkende leden </li></ul></ul><ul><li>2. RVB: heeft leiding </li></ul><ul><ul><li>werkende leden </li></ul></ul><ul><li>3. DB: lopend beheer, coördinerend en beleidsvoorbereiding </li></ul><ul><ul><li>voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en redactievoorzitter </li></ul></ul>
 22. 22. Structuur - 3 AHD WDI SB OB RvB WAU WLOA VJB WSO VMB Leden Red OKBV EBV Secr
 23. 23. VVBAD <ul><li>doelstellingen </li></ul><ul><li>structuur </li></ul><ul><li>middelen </li></ul><ul><li>netwerk </li></ul>
 24. 24. middelen: inkomsten
 25. 25. middelen: uitgaven
 26. 26. VVBAD <ul><li>doelstellingen </li></ul><ul><li>structuur </li></ul><ul><li>middelen </li></ul><ul><li>netwerk </li></ul>
 27. 27. netwerk: internationaal <ul><li>beroepsverenigingen </li></ul><ul><ul><li>overkoepelend: IFLA, Eblida </li></ul></ul><ul><ul><li>sectoraal: ICA, IASL </li></ul></ul><ul><ul><li>informeel: Ensil </li></ul></ul><ul><ul><li>buitenlands: NVB, KVAN, Cilip … </li></ul></ul>
 28. 28. netwerk: Belgisch/Vlaams <ul><li>overheid (administraties & kabinetten) </li></ul><ul><li>beroepsverenigingen uit de sector (ABD-BVD, Prodoc.edu …) </li></ul><ul><li>Steunpunten: Locus (VCOB en CultuurLokaal), Faro … </li></ul><ul><li>belangenbehartigers (VVSG, VVP, VMV …) </li></ul><ul><li>samenwerkingsverbanden (VOWB …) </li></ul><ul><li>FWI’s (KBR en ARA) </li></ul><ul><li>belendende sectoren (Stichting Lezen, Canon Cultuurcel, Fonds voor de Letteren …) </li></ul>
 29. 29. netwerk: regionaal <ul><li>overheid (provinciaal) </li></ul><ul><li>beroepsverenigingen uit de sector (BVL …) </li></ul><ul><li>steunpunten (SBB’s …) </li></ul><ul><li>samenwerkingsverbanden (KAPA, OB’s …) </li></ul>
 30. 30. netwerk: lokaal <ul><li>hoofdzakelijk via onze leden (instellingen én personen) </li></ul>
 31. 31. Vooruitblik - accenten <ul><li>Verdere professionalisering </li></ul><ul><li>Communicatieonderzoek </li></ul><ul><li>Belangenbehartiging </li></ul><ul><li>Intersectoraal werken </li></ul><ul><li>Sectoraal werken </li></ul><ul><li>Het ‘beroep’ </li></ul>

×