Marie Juliette Marinus

1,346 views

Published on

 • Be the first to comment

Marie Juliette Marinus

 1. 1. 15.05.2014 Wat mag en mag niet in de leeszaal van het archief? Marie Juliette Marinus Privacy, auteursrechten, openbaarheid van bestuur, …
 2. 2. Bepalende factoren? beslissing aanvrager Archief- document gebruik
 3. 3. Soort Regels Privé archieven De archiefvormer beslist autonoom Bestuursinstanties onder Vlaamse bevoegdheid Decreet openbaarheid van bestuur Archiefreeksen onder federale bevoegdheid Archiefwet + desbetreffende KB’s Foto’s of films van herkenbare personen Portretrecht Persoonlijke informatie Privacywetgeving Oorsprong en inhoud van het archiefdocument
 4. 4. Artikel 32 Grondwet Ieder heeft het recht elk bestuursdocument te raadplegen en er een afschrift van te krijgen, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden bepaald door de wet, het decreet of de regel bedoeld in artikel 134. Openbaarheid van bestuur
 5. 5. • Gemeenten en provincies maar ook OCMW, VZW’s, kerkfabrieken • Ook particulier bewaard bij een overheidsarchief • Principe: alles is openbaar behalve … • De burger mag altijd de vraag stellen • Eenvoudige beroepsprocedure: wees streng • Burger vraagt een document, geen inventarisnummer Vlaams decreet: principes
 6. 6. Uitzonderingsgronden: 1. Vertrouwelijke economische of commerciële informatie 2. Gegevens die uitdrukkelijk als vertrouwelijk werden bestempeld 3. Gegevens ivm de persoonlijke levenssfeer en informatie van persoonlijke aard Deze uitzonderingen gelden niet voor emissies in het milieu! Vlaams decreet: uitzonderingsgronden
 7. 7. Uitzonderingsgrond Ideaal Pragmatisch Economisch-commercieel Niet meer terzake Afsluitdatum + 30 Uitdrukkelijk vertrouwelijk Niet meer terzake of dood Afsluitdatum + 75 Persoonlijk Dood betrokkene Afsluitdatum + 75 Vlaams decreet: termijnen
 8. 8. Soort archief Wie Vrij na Bevolkingsregisters CBS 120 Registers en tafels van de burgerlijke stand 100 Vreemdelingenregister of vreemdelingendossier CBS 120 Gerechtelijke documenten procureur 30 of 75 Federale bevoegdheid
 9. 9. Geen openbaar ambt of geen publieke persoon – Én duidelijk herkenbaar – Én geen toestemming gegeven tot portrettering – Of portret afgestaan in het kader van welbepaalde dossiervorming Niet openbaar tot 20 jaar na overlijden Foto’s of films van herkenbare personen
 10. 10. Soort Regels Privé archieven De archiefvormer beslist autonoom Bestuursinstanties onder Vlaamse bevoegdheid Decreet openbaarheid van bestuur Archiefreeksen onder federale bevoegdheid Archiefwet + desbetreffende KB’s Foto’s of films van herkenbare personen Portretrecht Persoonlijke informatie Regels privacy Wat vraagt de gebruiker?
 11. 11. Wie? Principe Betrokkene Ja, behalve bij uitdrukkelijk vertrouwelijk Derde met toelating van betrokkene Ja, behalve bij uitdrukkelijk vertrouwelijk Wetenschappelijk onderzoeker Ja, mits overleg Derde Steeds afwegen Gerechtelijke politie Ja Wie is de gebruiker?
 12. 12. 1. Wetenschappelijke methode 2. Een onderzoeksresultaat dat ingekeken kan worden 3. Een wetenschappelijke meerwaarde 4. Gegevens enkel gebruiken voor opgegeven doel 5. Afspraken over verwerken en anonimiseren Wetenschappelijk onderzoek?
 13. 13. publicatie reproductie raadpleging Wat doet gebruiker ermee?
 14. 14. - Werken van letterkunde of kunst (creativiteit) - Artistieke werken: toneel, muziek, schilderijen, foto’s - Publicaties: wetenschappelijke werken, dagbladen, tijdschriften, logo’s, slogans - Gesproken woorden: voordrachten, pleidooien, mondelinge instructies - Digitale archieven: databanken, lay-out van websites, computerprogramma’s Wanneer auteursrecht?
 15. 15. 1. Is de auteur overleden voor 1944? • Ja = OK , nee = vraag 2 2. Is de reproductie voor privégebruik, onderwijs of wetenschappelijk onderzoek zonder winstgevende doelstellingen? • Ja = OK, nee = vraag 3 3. Heb je toelating van de auteur? • Ja = OK, nee blijft nee Welke vragen bij reproductie?
 16. 16. – Leeszaalmedewerker ≠ politieman – Ook gebruikers moeten de wet naleven: bv. ivm privacy of auteursrechten – Probeer zoveel mogelijk te werken met datums Waarschuwing
 17. 17. Samenvattend beslissing aanvrager Archief- document gebruik

×