Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maes

2,426 views

Published on

 • Be the first to comment

Maes

 1. 1. Auteursrecht en beheersvennootschappen in België 14/03/2008 Presentatie VVBAD
 2. 2. Inhoud <ul><li>Auteursrechten en naburige rechten </li></ul><ul><li>Beheersvennootschappen </li></ul><ul><li>Auvibel </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 3. 3. <ul><li>Auteursrechten en naburige rechten </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 4. 4. Een beetje geschiedenis <ul><li>1886: Conventie van Bern, eerste auteurswet in België </li></ul><ul><li>30 juni 1994: wet over auteursrechten en naburige rechten </li></ul><ul><li>1995- nu: KB’s ter uitvoering van de wet </li></ul><ul><li>27 mei 2005: nieuwe versie auteurswet volgens Europese richtlijn van 2001 « informatiemaatschappij » (harmonisatie) </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 5. 5. Intellectuele eigendom <ul><li>Twee categorieën van IE: </li></ul><ul><li>Industriële eigendom (industriële ontwerpen, brevetten, merken, kwekersrecht…) </li></ul><ul><li>Auteursrecht en naburige rechten (literaire en artistieke werken : film, muziek, poëzie, schilderijen, fotografie, boeken,sculpturen,…) </li></ul><ul><li>Essentieel verschil : geen enkele administratieve formaliteit te vervullen om auteursrecht te verkrijgen </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 6. 6. Wat zijn auteursrechten ? <ul><li>=  bescherming van werken van letterkunde en kunst </li></ul><ul><li>Voorwaarde: creatie, gematerialiseerd en origineel (weerspiegelt de persoonlijkheid van de auteur) </li></ul><ul><li>Wat niet ? Bv. ideeën, geautomatiseerde werken, officiële akten van de overheid </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 7. 7. Wat zijn naburige rechten ? <ul><li>V ertolkingen of uitvoeringen van «  letterkundige of kunstwerken  », maar ook opvoeringen van circus- en variété-artiesten , fonogrammen, eerste vastleggingen van films , uitzendingen, databanken </li></ul><ul><li>Wat niet ? Bv. kosteloze privé-uitvoering in familiekring </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 8. 8. Auteursrecht ↔ Naburige rechten <ul><li>Auteursrecht : natuurlijk persoon die het werk creëert </li></ul><ul><li>Naburige rechten : </li></ul><ul><ul><li>uitvoerende kunstenaars </li></ul></ul><ul><ul><li>producenten van fonogrammen of van eerste vastleggingen van films </li></ul></ul><ul><ul><li>omroeporganisaties </li></ul></ul><ul><ul><li>producenten van databanken </li></ul></ul><ul><li>Deze 2 begrippen zijn cumuleerbaar . </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 9. 9. Wat zijn morele rechten ? <ul><li>Recht op vaderschap en recht op integriteit m .b. t werken en uitvoeringen </li></ul><ul><li>Recht om werk al dan niet bekend te maken </li></ul><ul><li>Onoverdraagbaar </li></ul><ul><li>Enkel voor auteurs en uitvoerende kunstenaars; niet voor producenten of omroeporganisaties </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 10. 10. Wat zijn vermogensrechten ? <ul><li>Meestal exclusief recht : recht om de exploitatie van de werken en de prestaties toe te staan of te verbieden </li></ul><ul><li>Exploitatie = reproductie, distributie, verhuring, uitlening, adaptatie, vertaling, mededeling aan het publiek ,… </li></ul><ul><li>Voor auteurs en naburige rechthebbenden </li></ul><ul><li>Tot 70 jaar na het overlijden van de auteur ; 50 jaar na de datum van de prestatie voor uitvoerende kunstenaars,… </li></ul><ul><li>In bepaalde gevallen overdraagbaar </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 11. 11. Er zijn uitzonderingen… <ul><li>Uitzonderingen die de auteur verhinderen om zich te verzetten tegen de vervulling van bepaalde handelingen bv: citaat, karikatuur, parodie, kosteloze uitvoering publiek examen, kosteloze privé-mededeling in familiekring,… </li></ul><ul><li>Bewaring artistiek patrimonium Koninklijk Cinematheek </li></ul><ul><li>Wettelijke licenties </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 12. 12. Wettelijke licenties <ul><li>Recht op vergoeding als tegenprestatie voor de exp l oitatie van hun werk </li></ul><ul><li>Geen enkele voorafgaandelijke toestemming van de auteur nodig, </li></ul><ul><li>Maar wel de verplichting om de vergoeding te betalen </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 13. 13. Wettelijke licenties <ul><li>Reproductie voor eigen gebruik van geluids- of audiovisuele werken (thuiskopievergoeding) </li></ul><ul><li>O penbare uitlening van werken en prestaties ( leenrechtvergoeding ) </li></ul><ul><li>Reproductie voor privé-gebruik of ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek van werken op papier of soortgelijke drager (reprografievergoeding) </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 14. 14. Wettelijke licenties <ul><li>U itzending en mededeling op een openbare plaats van prestaties van uitvoerende kunstenaars en van producenten van fonogrammen of van eerste vastleggingen van films (billijke vergoeding) </li></ul><ul><li>Openbare verkoop van werken van beeldende kunst (volgrecht) </li></ul><ul><li>Reproductie en mededeling binnen gesloten netwerken voor onderwijs /wetenschappelijk onderzoek (= digitale onderwijsuitzondering) </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 15. 15. <ul><li>Beheersvennootschappen </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 16. 16. Beheersvennootschappen <ul><li>In de praktijk onmogelijk om een directe contractuele relatie te organiseren tussen de rechthebbende en de exploitant : radio-uitzending, de openbare uitvoering van muzikale werken, de doorgifte via de kabel van werken, de thuiskopie, de reprografie en de openbare uitlening </li></ul><ul><li>Bij gebrek aan een collectief beheer zouden de meeste rechthebbenden niet worden vergoed in ruil voor de exploitatie van hun werken en prestaties </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 17. 17. Beheersvennootschappen <ul><li>“ Koepel”beheersvennootschap : Auvibel en Reprobel = wettelijke opdracht </li></ul><ul><li>Andere beheersvennootschappen: Assucopie, KVBKB, Scam, Sacd, Sofam, Sabam, Jam, Vewa, Uradex, Simim, Imagia, Procibel, Bavp, Repro PP, Repropress, Reprocopy, Copiebel, Ruit, Copiepresse, … = verzameling van zeer kleine tot zeer grote bedrijven </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 18. 18. Wie int wat? <ul><li>Auvibel: thuiskopie </li></ul><ul><li>Reprobel: reprografie en leenrecht </li></ul><ul><li>Uradex en Simim (via Honebel & Outsourcing Partners): billijke vergoeding </li></ul><ul><li>Andere auteursrechtenverenigingen: inning van andere rechten </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 19. 19. <ul><li>Auvibel </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 20. 20. Wat is Auvibel? <ul><li>Auvibel is een beheersvennootschap (bcvba) </li></ul><ul><li>Auvibel wordt gecontroleerd door de FOD Economie : </li></ul><ul><ul><li>Controledienst van de beheermaatschappijen voor auteursrecht </li></ul></ul><ul><ul><li>Mevr. D’Haeseleer </li></ul></ul><ul><ul><li>WTC III </li></ul></ul><ul><ul><li>Simon Bolivarlaan 30 </li></ul></ul><ul><ul><li>1000 Brussel http://mineco.fgov.be </li></ul></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 21. 21. Maatschappelijk doel Auvibel <ul><li>Beheer van thuiskopierechten en openbaar uitleenrechten van geluids- en audiovisuele werken = gecentraliseerde inning en verdeling </li></ul><ul><li>Eensgezindheid en solidariteit handhaven en bevorderen tussen auteurs, producenten en uitvoerende kunstenaars </li></ul><ul><li>Studies en onderzoeken uitvoeren </li></ul><ul><li>Verdediging en vertegenwoordiging van de Auvibel leden op alle niveaus </li></ul><ul><li>In rechte optreden voor de verdediging van de belangen van haar leden </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 22. 22. Algemene Vergadering <ul><li>De AV is het hoogste orgaan en bestaat uit 10 leden beheersvennootschappen </li></ul><ul><li>Deze zijn: </li></ul><ul><ul><li>Bavp 5. Sacd 9. Procibel </li></ul></ul><ul><ul><li>Imagia 6. Scam 10. Uradex </li></ul></ul><ul><ul><li>Jam/Saj 7. Simim </li></ul></ul><ul><ul><li>Sabam 8. Sofam </li></ul></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 23. 23. Raad van Bestuur <ul><li>De bestuurders zijn: </li></ul><ul><ul><li>Bavp 5. Sacd </li></ul></ul><ul><ul><li>Procibel 6. Scam </li></ul></ul><ul><ul><li>Simim 7. Sofam </li></ul></ul><ul><ul><li>Sabam 8. Uradex </li></ul></ul><ul><li>Mandaat van 2 jaar </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 24. 24. Colleges <ul><li>Collegeleden: enkel beheersvennootschappen die één van de 3 categorieën van rechthebbenden vertegenwoordigt voor elke categorie van werken (nu: enkel geluid en AV) </li></ul><ul><li>6 colleges : 2 voor auteurs/componisten, 2 voor producenten en 2 uitvoerende kunstenaars </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 25. 25. Inning <ul><li>Inning bij fabrikanten, invoerders of intra-EU verkrijgers </li></ul><ul><li>Op blanco dragers die kunnen gebruikt worden voor het kopiëren van geluids-en audiovisuele werken (bv. Blanco CD’s en DVD’s). </li></ul><ul><li>Op apparaten die kunnen gebruikt worden voor het kopiëren van geluids-en audiovisuele werken (bv. DVD recorders) </li></ul><ul><li>Wanneer deze dragers en toestellen in de handel worden gebracht op de Belgische markt. </li></ul><ul><li>Enkel voor de thuiskopie </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 26. 26. Vastleggen tarieven <ul><li>Adviescomissie thuiskopie : vastgelegd door de wet </li></ul><ul><li>Voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Minister </li></ul><ul><li>Leden : vertegenwoordigers van rechthebbenden, fabrikanten, verdelers, consumenten </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 27. 27. Verdeling 14/03/2008 Presentatie VVBAD Vergoeding Artikel 55 Geluidswerken Audiovisuele werken CD R Data DVD R College Auteurs College Uitv. kunst College Producent College Producent College Uitv. kunst College Auteurs
 28. 28. Verdeling <ul><li>Van inning tot verdeling = bijna 2 jaar </li></ul><ul><ul><li>Boekjaar : 1/1 – 31/12 </li></ul></ul><ul><ul><li>Goedkeuring AV juni </li></ul></ul><ul><ul><li>Verdeelsleutel geluid / AV via studie </li></ul></ul><ul><ul><li>Goedkeuring verdeelreglementen per college </li></ul></ul><ul><ul><li>Verdeling binnen de 6 colleges </li></ul></ul><ul><ul><li>Verdeling rechthebbenden </li></ul></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 29. 29. Het Auvibel team <ul><li>Algemeen Directeur: François Stroobant     </li></ul><ul><li>Directieassistente/ verantw. verdeling : Annemie Maes     </li></ul><ul><li>Commerciële verantwoordelijke : Charles Vermeir     </li></ul><ul><li>Boekhouding : Despina Konstantinidis     </li></ul><ul><li>Inningen: Richard Steegmans, Diane Huysmans,  Rebecca Bouvier,  Guy Turmes ,  Kurt Stas </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 30. 30. Het Auvibel team <ul><li>Kostenpercentage: 5,85% </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 31. 31. Meer informatie <ul><li>www.auvibel.be </li></ul><ul><li>www.reprobel.be </li></ul><ul><li>www.bvergoed.be </li></ul><ul><li>http://mineco.fgov.be/intellectual_property/patents/author_law_nl.htm </li></ul><ul><li>www.wipo.int </li></ul><ul><li>www.gesac.org </li></ul><ul><li>www.ifrro.org </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD
 32. 32. Vragen ? <ul><li>Dank u voor uw aandacht </li></ul><ul><li>Aan u het woord… </li></ul>14/03/2008 Presentatie VVBAD

×