Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Joris Deene, Auteursrecht in een digitale omgeving

1,530 views

Published on

Auteursrecht

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Joris Deene, Auteursrecht in een digitale omgeving

 1. 1. Het auteursrechtelijk kluwen: mogelijkheden en beperkingen Joris DEENE Advocaat – associate partner (Everest Advocaten) 06/05/2014
 2. 2. Auteursrecht beperkingen
 3. 3. Titel Wetgevende kader 4 • Sinds 1 januari 2015 : geen Auteurswet meer • Wetboek Economisch Recht (Boek XI : Intellectuele Eigendom) • - Titel 5 auteursrecht en naburige rechten • - Titel 6 computerprogramma’s • - Titel 7 databanken • Sterke invloed van Europese richtlijnen, waaronder richtlijn 2001/21/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht in de informatiemaatschappij • 2015 : Europese Commissie zal met een nieuwe richtlijn komen (nieuwe uitzonderingen voor erfgoedinstellingen?)
 4. 4. Titel Voorwerp van auteursrechtelijke bescherming 5  Open beschrijving : ‘werk van letterkunde of kunst’  Vereiste van originaliteit (ingevuld door het Hof van Cassatie en het Europees Hof van Justitie): een eigen intellectuele schepping van de auteur  Ruim begrip: artikel, boek, foto, schilderij, beeldhouwwerk etc
 5. 5. TitelTitularis van het auteursrecht 6  Auteur = natuurlijk persoon (die het werk heeft gecreëerd)  De auteur kan zijn rechten overdragen aan een derde partij: de auteursrechthebbenden (bvb een uitgever)  Auteursrechten kunnen het voorwerp uitmaken van een contract (een afstand van auteursrechten of een licentie van rechten)
 6. 6. TitelDe auteursrechtelijke beschermingstermijn 7 • 70-jarige beschermingstermijn ‘post mortem auctoris’ • Ieder jaar vallen dus nieuwe werken in het publiek domein (bvb 2015, werken waarvan de auteur overleden is ten laatste in 1944: Mondriaan, Edvard Munch, de Saint-Exupéry, Glenn Miller, Lode Zielens)
 7. 7. TitelDe auteursrechten (vermogensrechten) 8 • Reproductierecht (en bewerkingsrecht en verhuur/uitleenrecht) - voor iedere (partiële of gedeeltelijke) reproductie (analoog of digitaal) is de toestemming vereist - voor iedere bewerking is de toestemming vereist - voor het verhuren en uitlenen is de toestemming vereist • Publiek mededelingsrecht (en beschikbaarstelling) - voor iedere mededeling aan een publiek is de toestemming vereist (zoals tv, radio, concert) - voor iedere beschikbaarstelling van werken via het internet is de toestemming vereist
 8. 8. TitelDe auteursrechten (morele rechten) 9 • Recht op naamsvermelding - de auteur heeft steeds het recht dat zijn naam op het werk wordt vermeld • Recht op eerste bekendmaking - de auteur heeft het recht om te beslissen wanneer zijn werk klaar is om aan het publiek bekend gemaakt te worden (archieven? Dagboeken, reisverslagen, brieven etc.?) • Recht op integriteit - De auteur heeft het recht op zich te verzetten tegen wijzigingen die aan zijn werk worden aangebracht
 9. 9. Mogelijkheden
 10. 10. TitelUitzonderingen op het auteursrecht 11 • Artikel XI.198-193 (20tal uitzonderingen) • Evenwicht tussen belangen auteur en informatieverspreiding • Restrictieve interpretatie (maar de nuttige werking van de uitzondering moet beschermd worden en het doel ervan moet worden eerbiedigd)
 11. 11. TitelUitzonderingen op het auteursrecht 12 • Citaatrecht (XI. 189 §1) • Bloemlezing (XI.189 §2) • Tijdelijke/technische reproductiehandelingen (XI.189 §3) • Informatief citaatrecht (XI.190, 1°) • Publieke monumenten (XI.190, 2°) • Reprografie (XI.190, 5°) • Reprografie voor onderwijs en wetenschap (XI.190, 6° en 7°) • Mededeling voor onderwijs en wetenschap (XI. 190, 8°) • Privé-kopie (XI, 190, 9°) • Parodie (XI.190, 10°) • Uitvoering in het kader van examens (XI.190, 11°) • Tijdelijke opnames door omroeporganisaties (XI.190, 14°) • Gebruik ten behoeve van mensen met een handicap (XI.190, 15°) • Reclame voor openbare tentoonstellingen en verkopen (XI.190, 16°) • Reproducties van uitzendingen door bepaalde instellingen (XI.190, 17°)
 12. 12. TitelUitvoering in familiekring en i.h.k.v. schoolactiviteiten (XI.190, 3° en 4°) 13 • Uitvoering (vereist aanwezigheid van een publiek) • Familiekring (interpretatie Hof van Cassatie: quasi- familiale band) • Kosteloosheid (inkomgeld, subsidiering?) • In het kader van schoolactiviteiten (binnen en buiten de gebouwen van de onderwijsinstelling bvb voorleesuurtje in de bibliotheek)
 13. 13. TitelKopieën voor bewaringsdoeleinden (XI.190, 12)) 14 • De reproductie die beperkt is tot een aantal kopieën, bepaald in functie van en gerechtvaardigd door het voor de bewaring van het culturele en wetenschappelijke patrimonium gestelde doel -- >veroudering of verval van drager • Door voor het publiek toegankelijke bibliotheken, musea of archieven • Die niet het behalen van een direct of indirect economisch of commercieel voordeel nastreven • Voor zover hierdoor geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van het werk en geen onredelijke schade wordt berokkend aan de wettige belangen van de auteur
 14. 14. Titel(Digitale) consultatie ter plaatse (XI.190, 13°) 15 • De mededeling via speciale terminals (access points) in de gebouwen • Voor onderzoek en privé-studie • Van werken die niet te koop aangeboden of aan licentievoorwaarden onderworpen zijn • En die onderdeel uitmaken van de verzamelingen van voor het publiek toegankelijke bibliotheken, wetenschappelijke- en onderwijsinstellingen, musea of archieven • Die niet het behalen van een direct of indirect commercieel voordeel nastreven • Hof van Justitie (2014 : Darmstadt arrest): digitalisering hiervoor van analoog materiaal toegelaten
 15. 15. TitelOpenbare uitlening (XI.192) 16 • Uitlening van werken van letterkunde, databanken, fotografische werken, partituren van muziekwerken, geluidswerken en audiovisuele werken • Uitlening geschiedt met een educatief of cultureel doel • Door instellingen die daartoe door de overheid officieel zijn erkend of opgericht • Voor geluidswerken en audiovisuele werken: embargo van 6 maanden • Videogames vallen onder het uitleenrecht (procedure SA&S – arrest hof van beroep Gent 2014) • E-boeken? (Hof van Justitie zal zich hierover in 2016 buigen)
 16. 16. TitelVerweesde werken 17 • In 2015 : wijziging van Belgische wetgeving (implementatie Europese richtlijn) • Verweesde werken : werken waarvan de auteursrechthebbende niet konden worden geïdentificeerd of gelokaliseerd • Enkel voor het publiek toegankelijke bibliotheken, onderwijsinstellingen en musea, evenals archieven, instellingen voor cinematografisch of audiovisueel erfgoed en publieke omroeporganisaties zullen gebruik mogen maken van verweesde werken, zij het alleen nadat ze een “diligent search” hebben uitgevoerd • Alle geschreven verweesde werken die die in de vorm van een boek, dagblad, krant, tijdschrift of ander geschrift zijn gepubliceerd (niet : foto’s!)
 17. 17. Vragen? Info: joris.deene@everest-law.be 0032 9 334 94 73
 18. 18. Everest offers you high quality through specialisation and experience, both local and international. www.everest-law.be

×