Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sinh ly ho hap

1,903 views

Published on

DGFHGHJHJ

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

Sinh ly ho hap

  1. 1. HỆ HÔ HẤP
  2. 2. GIẢI PHẪU HỆ HÔ HẤP  Gồm một hệ thống ống dẫn khí và một hệ thống trao đổi khí - Hệ thống ống dẫn khí - Hệ thống trao đổi khí Phổi: cơ quan chủ yếu của hệ hô hấp.
  3. 3. HÌNH THỂ NGOÀI  Mỗi phổi :một nửa hình nón, gồm: + Đáy phổi + Đỉnh phổi + Hai mặt: mặt sườn và mặt trong + Hai bờ: bờ trước và bờ dưới
  4. 4. HÌNH THỂ TRONG  Phổi: cây PQ, ĐM và TM phổi, các sợi TK và các mô liên kết …  Sự phân chia của cây PQ : PQ chính → PQ thùy → PQ phân thùy → PQ hạ phân thùy → PQ tiểu thùy → tiểu PQ hô hấp → phế nang - túi phế nang -phế nang. PQ gồm một lớp sợi sụn
  5. 5. HÌNH THỂ TRONG  Động mạch phổi  Tĩnh mạch phổi  Màng phổi: gồm 2 màng

×