Nieuwsbrief Vppg December

542 views

Published on

VPPG nieuwsbrief

Published in: News & Politics, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
542
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nieuwsbrief Vppg December

  1. 1. Nieuwsbrief 5 | december 2008 | Nummer 21 Van de voorzitter Beste leden van de VPPG, Noteren in de agenda! Wederom een voorwoord van mijn kant. Vanwege de grote hoeveelheid positieve reacties op onze nieuwe lay-out, menen wij dat we daar vooral mee door VPPG Congres 2009 moeten gaan. U zult in deze Nieuwsbrief verschillende zaken lezen die wij op de rails aan het zetten zijn en u zult een 7 maart 2009, Utrecht bericht lezen over mij persoonlijk. We zijn nog steeds hard ons best aan het doen om de subsidie voor lokale partijen van de grond te Leefbaar Utrecht krijgen. Deze keer hebben we daarvoor een bezoek gebracht aan de Tweede Kamercommissie van binnenlandse zaken. Ook kregen we de gelegenheid om onze petitie – die we hebben aangenomen in ons congres – aan te bieden. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat de aanhouder wint en er zijn ook steeds meer signalen dat het de goede kant op gaat. INHOUD En er zijn meer zaken die de goede kant op gaan. VAN DE VOORZITTER 1 Als VPPG worden we ook steeds vaker uitgenodigd bij belangrijke (wets)voorstellen zodat we daar het lokale geluid kunnen laten horen. Ook groeit ons VAN DE BESTUURSTAFEL 2 ledental en zijn we op weg om regiobijeenkomsten te CONGRES 2009 2 organiseren. CONGRES 2010 2 Dan het bericht dat ik daarnet aankondigde: na mijn AANBIEDEN PETITIE SUBSIDIERING 2 termijn van twee jaar voorzitterschap zal ik mij niet verkiesbaar stellen voor verlenging van de termijn. Een keuze die niet in lijn lijkt te zijn met hetgeen ik PETITIE 3 daarvoor heb opgeschreven. Daarom zal ik het uitleggen. Mijn huidige fulltimebaan en het BRIEF AAN DE MINISTER 4 gemeenteraadswerk in Purmerend kosten mij VRAAGBAAK 4 dusdanig veel tijd dat ik het niet meer kan combineren met het voorzitterschap van de VPPG. Ik ben van mening dat de VPPG ook een voorzitter NIEUWE VPPG LEDEN 5 verdient die daar veel tijd in kan steken. Ik heb dat UITGELICHT 5 twee jaar gedaan, maar hoop dus nu dat er een andere geschikte kandidaat deze taak wil BENOEMING VAN BURGERMEESTER overnemen! Ik zal overigens nog wel verbonden LOKALE PARTIJEN GEEN SUCCES 6 blijven met de VPPG. WEBSITE 6 Heeft u hierin interesse, dan kunt u contact opnemen TOT SLOT 6 met de secretaris. Vriendelijke groeten, Jasmijn Miete, voorzitter
  2. 2. Van de VPPG bestuurstafel Op 27 september 2008 is uw bestuur in vergadering bijeengekomen. Ter sprake kwamen de volgende onderwerpen: Jasmijn Miete kondigt aan dat zij haar termijn na 2 jaar voorzitterschap niet verlengt. Het bestuur zal de opvolging van het voorzitterschap voor 2009 moet voorbereiden. Jasmijn Miete is gekozen binnen het Dagelijks Bestuur van de VNG. Ruim 30 % van de betalen contributie staat nog open. Er veel positieve reacties binnenkomen over de nieuwe opzet van onze Nieuwsbrief. Wetenschappelijk Bureau is druk met de voorbereiding van Regio Bijeenkomsten. Commissie Communicatie verdiept zich in professionalisering van de communicatie. Eerst volgende AB vergadering op 22 november 2008 Congres 2009 Het jaarlijkse congres en ALV van de VPPG wordt dit jaar georganiseerd door LEEFBAAR UTRECHT en gehouden op 7 MAART 2009 Noteer deze datum vast in uw agenda! Congres 2010 Item 3 Ook de datum voor 2010, het jaar van de verkiezingen is reeds vastgesteld. Noteer deze datum ook alvast in uw agenda. 23 JANUARI 2010 Aanbieden petitie subsidiering De Tweede Kamer nam drie jaar geleden unaniem een motie aan van PvdA kamerlid Dubbelboer. De motie behelsde ook subsidie te verstrekken aan lokale partijen. VVD minister Remkes gaf hieraan geen gestalte. De huidige PvdA minister Ter Horst geeft eveneens niet de indruk de motie alsnog uit te voeren. Om uit deze ongewenste impasse te komen, is tijdens het laatste congres in Woerden besloten een petitie op schrift te stellen. Op 21 oktober bood het VPPG bestuur bij monde van vicevoorzitter Fons Zinken de petitie aan. De vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken – bestaande uit PvdA, CDA, VVD en SP – waren van mening dat de minister een motie moest uitvoeren. De kamerleden vonden het een goede zaak dat het bestuur zo vasthoudend was. Meer informatie over de petitie kunt u vinden op de website van de VPPG (www.vppg.nl). 2|Pagina
  3. 3. Petitie Wij, VPPG in congres bijeen d.d. 31 mei 2008, Constateren: • Dat politieke partijen die leden afvaardigen naar alleen gemeenteraden ook voldoende gefaciliteerd dienen te worden. Artikel 33 van de Gemeentewet biedt weinig soelaas en ondanks artikel 132 van de Grondwet worden de lokale partijen niet erkend in de Wet subsidiering politieke partijen (Wspp). • Dat de Tweede-Kamer op 17 maart 2005 bij de behandeling wijziging Wet subsidiering politieke partijen heeft uitgesproken dat dit in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Immers lokale afdelingen van politieke landelijke partijen kunnen wel profiteren van de subsidie. • Dat de Tweede-Kamer in een motie heeft uitgesproken dat de minister van BZK vóór de nieuwe Wet op de partijfinanciering onderzoekt op welke wijze steun van de rijksoverheid voor landelijke koepels van plaatselijke politieke groeperingen, met name de VPPG, geregeld kan worden. • Dat deze onrechtvaardigheid nu 3 jaren later nog steeds bestaat en er ook geen zicht is op de nieuwe wet financiering politieke partijen. Verzoeken de Tweede-Kamer om de minister van BZK op te dragen projectsubsidie toe te kennen aan de VPPG tot het moment waarop de nieuwe Wet financiering politieke partijen gepubliceerd is. Raadsleden kunnen voor een aantal vergoedingen in aanmerking komen. Naast de normale raadsvergoeding bestaan er ook nog andere vergoedingen, zoals bijvoorbeeld voor ICT. Door een aantal (bestuurs-) leden van de VPPG was opgemerkt dat er nog wat onduidelijkheid bestaat over wat dit precies is, en wat de hoogte is. Op nationaal niveau is geregeld dat op aanvraag van een lid van de raad aan hem een vergoeding of bruikleen door het college van B&W wordt verstrekt voor een computer, bijbehorende apparatuur en software. Het betreft het ‘Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden’, waarvan hiernaast het betreffende artikel 7a is opgenomen. De integrale tekst is na te lezen op wetten.nl De hoogte van de vergoeding In het rechtspositiebesluit wordt geen hoogte van de vergoeding aangegeven. Deze wordt door de raad zelf in de betreffende gemeente vastgesteld. Het rechtspositiebesluit brengt geen Rijksfinanciën met zich mee, dus de vergoeding komt uit de ‘eigen’ gemeentepot. Uw gemeente stelt een verordening vast voor de rechtspositie voor wethouders, raadsleden, commissieleden en misschien ook nog een fractievergoeding. In deze verordening dient de raad de hoogte vast te stellen van de ICT vergoeding waar leden van de raad op individuele basis 3|Pagina
  4. 4. Brief aan de minister Op 10 oktober 2008 heeft uw bestuur de volgende brief aan de minister verstuurt. Dit naar aanleiding van het feit dat ondanks toezeggingen geen schot zit in de rechtsongelijkheid m.b.t. de wet subsidiëring politieke partijen. Onderwerp: Wspp Excellentie, Op 5 december 2007 heeft het dagelijks bestuur van de VPPG een gesprek met u mogen hebben over diverse onderwerpen. Een van de onderwerpen had betrekking op de Wet Subsidiering Politieke Partijen. Tijdens deze bijeenkomst heeft u aangegeven dat er sprake is van een zekere vorm van rechtsongelijkheid m.b.t. de uitvoering van deze wet. Tevens heeft u tijdens dit gesprek aangegeven dat de VPPG betrokken zou worden in de voorbereiding van de notitie. De heer Siebens is gevraagd om bij de verdere uitvoering van deze notitie op korte termijn gebruik te maken van de expertise van de VPPG. Helaas moeten wij constateren dat tot op heden wij niet zijn benaderd voor een vervolg gesprek en daardoor ook geen gebruik wordt gemaakt van de kennis die wij op dit onderwerp hebben. Daarom verzoek ik u invulling te geven aan het begrip “op korte termijn”. De lokale partijen vertegenwoordigen gezamenlijk ruim 25% van de kiezers van de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2006. Deze lokale partijen en haar achterban gaan zich in toenemende maten roeren en kunnen niet akkoord kan gaan met deze vorm van rechtsongelijkheid. Wij verzoeken u dan ook nogmaals om invulling te geven aan uw eigen voorstel. En ons hierover voor 1 december 2008 te berichten. Vraagbaak Sinds enige tijd proberen wij, Strijens Belang, duidelijkheid te krijgen in het volgende; In Strijen en de hele regio Hoeksche Waard is men buiten de normale werktijd aangewezen op een regionale dokterspost in Klaaswaal. Voor spoedeisende hulp en ziekenhuis moet men via de dokterspost naar instellingen buiten de Hoeksche Waard. Het openbaar vervoer in de Hoeksche Waard heeft een dienstregeling met beperkte tijden en is niet beschikbaar in de nachtelijke uren. Dienstverlening van de Hoeksche Waardse taxibedrijven is de afgelopen tijd door allerhande invloeden beperkt en 's nachts, zowel door de week als in het weekend niet beschikbaar. Gevolg van deze situatie is dat mensen die niet beschikken over vervoer, speciaal in de nachtelijke uren een vervoers probleem hebben in het geval dat er professionele hulp nodig is. 4|Pagina
  5. 5. Wat zijn de mogelijkheden in deze situatie? Strijens Belang heeft deze vraag op een aantal plaatsen neergelegd en krijgt tot nu toe onbevredigend of onvoldoende antwoord. Bijvoorbeeld; Gemeentebestuur Strijen onderzoekt of het vervoersprobleem door een vrijwilligers organisatie ingevuld kan worden. Taxibedrijven stellen dat zij niet verplicht zijn 24 uur dienstverlening te bieden. Deze eis zou in de taxivergunning al enkele jaren vervallen zijn. In noodgevallen kan een cliënt altijd een taxi uit Rotterdam gebruiken. Dokterspost stelt dat voor calamiteiten 112 beschikbaar is. NPCF onderzoekt wie bevoegd gezag is inzake het quot; Zeven rechten plan quot; waar het kabinet momenteel aan werkt. Onderdeel van dit quot; Zeven rechten plan quot; is het recht op beschikbare en bereikbare zorg. Omdat wij de indruk hebben dat dit geen specifiek Hoeksche Waards probleem is en ongetwijfeld ook elders in Nederland voorkomt zijn wij erg benieuwd om van de VPPG te horen of, en zo ja hoe dit probleem in andere regio's is aangepakt en opgelost. Kunt u ons hierin adviseren? Strijens Belang Jan F. Oosterkamp secretaris/penningmeester j.oosterkamp1@upcmail.nl Nieuwe VPPG leden HEERHUGOWAARDSE ONAFHANKELIJKE PARTIJ GEMEENTEBELANG FRANEKERADEEL POLITIEKE VERENIGING LIJST STULP INWONERS PARTIJ LELYSTAD BOLSWARDS BELANG Uitgelicht INWONERS PARTIJ LELYSTAD Deze lokale partij is opgericht in 2001 en bekleed op dit moment 4 raadszetels in de gemeente Lelystad. En is hiermee de derde grootste partij. Het doel van Inwoners Partij Lelystad is om de relatie en respect tussen politiek en inwoners van Lelystad te verbeteren. Daarnaast wil de partij strijden voor behoud en herstel van de kernwaarden: Groen, Rust en Ruimte 5|Pagina
  6. 6. Benoeming van burgemeester lokale partijen geen succes De benoeming van burgemeesters met en lokale signatuur wil niet vlotten. Bij drie blijft de teller steken. Toch hebben in 10 tot 15 procent van de gemeenten lokale partijen zelfs de meerderheid in de raad. Vaak zijn ze zelfs ruim vertegenwoordigd. Aan VVD Tweede Kamer lid Van Beek vroegen wij zijn visie hierop. “Er worden geen voorwaarden gesteld aan toekomstige burgemeesters als het gaat om het lidmaatschap van een politieke partij. Dat houdt in dat iedereen vrij is om te solliciteren en ook iedereen de mogelijkheid heeft om het te worden. Het had gekund dat in Rotterdam iemand met de achtergrond Leefbaar Rotterdam burgemeester van Rotterdam was geworden. Maar het is absoluut helder, dat in de strijd om de posten, zij die het best georganiseerd zijn, het best opgeleid zijn, de beste carrière stappen gedaan hebben de grootste kansen maken.” Toch blijft de vraag of de benoeming van burgemeesters niet op een andere manier kan? Moeten vertrouwenscommissies niet veel meer zeggenschap krijgen? In elk geval moet de procedure transparant worden, zodat er niet meteen paniek ontstaat bij de Commissaris van de Koningin wanneer de pers vroegtijdig over informatie beschikt. Een aardig voorbeeld is actueel in dit geval de Zuid Holland. De Commissaris van de Koningin is zelf in opspraak. Hoezo integriteit? Uw reactie ontvangen wij graag. Website VPPG Op de website van de VPPG staan alle leden vermeld. Graag vraag ik u om uw eigen gegevens te controleren en eventuele aanpassingen door te mailen naar: Jan Klugkist j.klugkist@vppg.nl Tot slot Heeft u berichten of informatie die u graag in de volgende Nieuwsbrief ziet opgenomen? Schroom dan niet en stuur uw gegevens aan ons op. Ook opmerkingen of aanvullingen nemen wij graag ter harte! Dank voor uw medewerking, Hans van Agteren, secretaris@vppg.nl Bezoek onze website! URL: webadres 6|Pagina

×