Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nieuwsbrief Vppg April 2009

741 views

Published on

Nieuwsbrief VPPG april 2009

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nieuwsbrief Vppg April 2009

  1. 1. Nieuwsbrief 2e jaargang| april 2009 | Nummer 3 Van de vicevoorzitter Ik weet niet hoe jullie de soap over de kredietcrisis hebben ervaren. Het kabinet en de Tweede Kamer voerden een beschamende vertoning op. Achter gesloten deuren werden oplossingen bedacht om de crisis te bestrijden. Na weken van koehandel tussen de coalitiepartijen werd door Jan Peter Balkenende een pakketje maatregelen gepresenteerd. Hij stond tussen twee borden met het kabinetsmotto ‘Samen Werken, Samen Leven’. Maar de Tweede Kamer kon alleen nog ja zeggen. De geloofwaardigheid van ons zogenaamd democratisch systeem kon niet duidelijker overhoop gehaald worden. De kiezer wendt steeds meer het hoofd af van de ‘volksvertegenwoordiger’ die alleen de belangen van zijn partij behartigt. Ze voelen goed aan wat er mis is. Hoe ons land bestuurlijk zou moeten functioneren, weten ze echter niet. En door de hoog geprezen televisieprogramma’s ‘Pauw & Marco Pastors op het congres Witteman’ en ‘De wereld draait door’ worden de kiezers en kijkers helemaal op het verkeerde been gezet. De staatkundige onzin die in deze programma’s wordt uitgekraamd, daarvan krijg je steeds weer kromme tenen. Voor alle verslagen, presentaties en video’s van Wie zich een oordeel wil vormen over de kwaliteit van het het congres: openbaar bestuur in Nederland, dient zich allereerst www.vppgcongres.nl rekenschap te geven van de kenmerken van de democratische rechtsstaat, schreef vicepresident mr. H.D. Tjeenk Willink in het jaarverslag 2006 van de Raad van State. In de hiervoor genoemde televisieprogramma’s, maar ook in de kranten, worden de kabinetsleden consequent opgevoerd INHOUDSOPGAVE als volksvertegenwoordigers. Ofschoon het kabinet staatkundig de onafhankelijke uitvoerende macht moet zijn, VAN DE VICEVOORZITTER 1 dicteren ze de Eerste en Tweede Kamer. Het Haagse bestuurlijke machtsdenken heeft ook gevolgen VAN DE BESTUURSTAFEL 2 voor de lokale democratie. Samen met de provincies moeten CONGRESVERSLAG 2 de gemeenten € 1,5 miljard bijdragen aan het stimuleringsproces. Discussie was en is daarover niet mogelijk. De lokale afdelingen van de politieke landelijke partijen die het kabinet hebben gevormd, zijn ook nu NAAR AANLEIDING VAN HET CONGRES 4 gebonden aan de partijdiscipline. Zeker nu de verkiezingstijd BRIEVEN TWEEDE KAMER EN MINISTER 4 nadert, zullen ze de discussie ontwijken. De kennis van en het begrip voor de constitutionele waarden KLACHT OMBUDSMAN 5 zijn de laatste decennia bij volksvertegenwoordigers, bewindslieden, ambtenaren en journalisten alleen maar afgenomen. De staatkundige spelregels worden - soms FRACTIEONDERSTEUNING 6 doelbewust - genegeerd. Dat betekent een dreigende uitholling van de democratische rechtstaat van binnenuit. Die VNG VACATURES 6 interne dreiging zou wel eens groter kunnen zijn dan de externe dreigingen. Daarom in deze nieuwsbrief extra aandacht voor de beslissing van de minister van BZK om de NIEUWE WEBSITE 7 discussie te sluiten over subsidiering van lokale politieke NIEUWE VPPG LEDEN 7 partijen door de rijksoverheid. Misschien is het nu tijd om ‘hard’ landelijke acties te gaan voeren. TOT SLOT 7 Fons Zinken, vicevoorzitter
  2. 2. Van de VPPG bestuurstafel 1. Het bestuur is verheugd om als aspirant-lid de heer Victor Kloos uit Alkmaar te mogen verwelkomen in het bestuur. We zullen op de ledenvergadering vragen om hem in functie te benoemen. 2. Voor het subsidiëren van lokale partijen: zie apart artikel in deze Nieuwsbrief. 3. We hebben als VPPG ook nog inbreng gehad in de discussie over het dualisme naar aanleiding van een bericht van de Enschedese griffie. 4. We hebben bericht ontvangen dat onze aftredende voorzitter J. Miete ook haar functie in het VNG hoofdbestuur op gaat geven. We zullen pogen er een andere VPPG- bestuurder als vervanger in te krijgen. 5. De VPPG gaat de komende maand(en) op pad om de contributie te innen. Er zal een apart infovel gemaakt worden met uitleg over artikel 33 en de reden van de contributieverhoging. Mochten er problemen ontstaan, meld ze even bij de secretaris of je regiovertegenwoordiger. 6. Verder besluit het bestuur om in november 2009 een speciale verkiezingsconferentie te organiseren. Deze zullen we gaan houden in Almere in samenwerking met de fractie Edwina Molina. 7. Zowel het punt van landelijk vertegenwoordiger als ook ondersteuning bij digitale vragenstukken zullen in de komende maanden de volle aandacht krijgen en zullen worden uitgewerkt. Actie: geheel bestuur. 8. Door de beide secretarissen en de penningmeester is een opzet voor secretariële ondersteuning gemaakt. 9. Onze ALV houden we op 30 mei. Verder als extra punt voor de ALV het thema: eenheid in verscheidenheid? 10. De site zal zo snel mogelijk weer volop bereikbaar zijn. 11. Er zijn diverse gesprekken met vertegenwoordigers uit Gelderland, Brabant en Limburg om een regiobijeenkomst te organiseren. Congresverslag De opkomst was boven verwachting, maar dat kwam ook door een gerichte PR, waarbij de moderne media goed werden gebruikt. Als een bezige bij (en goed in het pak!) ontmoette ik Hink Ketting, de alom aanwezige voorzitter van Leefbaar Utrecht (die glom van trots) als eerste. Hij stelde mij voor aan de gerenommeerde journaliste Elisabeth van den Hoogen, die zich in de loop van de dag als een perfecte dagvoorzitter ontpopte. Al snel dronk ik koffie met Elly en Herman Jansen (Herman is onze ambassadeur en was ook vele jaren onze voorzitter). Vervolgens verscheen de Utrechtse (PvdA) burgemeester Aleid Wolfsen, die nog altijd een lokale partij een beetje als een ‘one-issue’ partij ziet. Daarnaast ontmoette ik de roemruchte Marco Pastors, met wie ik veel ervaring opdeed in de ‘Pim Fortuyn-tijd’. Hij heeft altijd wel iets bijzonders te zeggen, ook als je het niet altijd met hem eens bent; hij was één van de sprekers. De ontmoeting met de andere sprekers (Wiely Hilhorst, 2|Pagina
  3. 3. programmadirecteur Rijnenburg en Jeroen v.d. Schenk, e-commerce man van het jaar 2008) was voor mij nieuw. De laatste drie sprekers verzorgden het succesvolle dagprogramma. De opening: keurig op tijd heette de dagvoorzitter Elisabeth de bijna 160 aanwezigen welkom. Zij gaf het woord aan burgemeester Wolfsen, die onder andere stelde dat ‘lokale partijen in feite de democratie in de meest- zuivere vorm vertegenwoordigden’ met een electoraat van ongeveer 25%. Kort daarop vertrok hij om aan te zitten aan een diner ter herinnering aan de enige paus die uit Nederland kwam: Adrianus VI. Fractievoorzitter Oldenborg deelde hierop mee ‘dat je levensgeluk bepaald wordt door een straal van ongeveer één kilometer rond je woning’. Hij sprak de hoop uit dat 2010 ons electoraal succes mocht opleveren en dat we ‘weinig last zouden hebben van het kontje van PvdA-er Bos’. Fons Zinken sloot de rij ‘openaars’ af met onder andere het aangeven van de taak van de VPPG, zijn bemoeienissen met ‘Het Haagse’, de uitvoering van ons beleidsplan en de daarin aangegeven regiobijeenkomsten. ‘Duurzaam lokaal’ (Wiely Hilhorst): veel gemeenten worden momenteel geconfronteerd met de problematiek van duurzamer leven en Wiely gaf aan hoe men in het Utrechtse daaraan vorm kon geven met een klimaatbestendig en duurzaam Rijnenburg. Facetten als afvalverwerking en het OV nemen dan ook een wezenlijke plaats in. Toch moet het uitgangspunt zijn dat de kwaliteiten van het landschap behouden blijven. Hierop volgde een enerverende discussie met de zaal. Het stellen van een korte, duidelijke vraag was soms problematisch. Na afloop van de dag kregen alle aanwezigen nog een boekwerkje ‘Op weg naar een klimaatbestendig en duurzaam Rijnenburg’. ‘Campagne voeren’ (Marco Pastors) : met het oog op de komende raadsverkiezingen in het voorjaar van 2010 was dit wederom een wezenlijk agendapunt. Pastors stelde dat verkiezingen belangrijk zijn, maar ‘dat lokale partijen feitelijk altijd op campagne zijn’. Men heeft een achterstand op landelijke partijen doordat deze traditionele bindingen hebben met landelijke media. Pastors noemde het flyers uitdelen op de markt en het alom ophangen van posters goede zaken voor de naamsbekendheid. Je moet je eigen omgeving (en haar problemen) goed kennen, maar je moet ook trachten een optimaal gebruik te maken van landelijke ontwikkelingen. Als wezenlijke zaken van dit moment noemde hij: integratie, zwart werken, maatschappelijke kwesties, vastgoedproblematiek en dergelijke. Laat zo mogelijk de burgers jouw programma schrijven enzovoorts. In de lunchpauze gingen de discussies enthousiast verder over het voor en tegen en dat was ook de bedoeling. ‘Digitaal netwerken’ (Jeroen van der Schenk): Na een goed voorziene lunch was dit het middagprogramma. Het internet blijkt een medium te zijn dat steeds meer onze aandacht vraagt en schier oneindige mogelijkheden biedt. De 3|Pagina
  4. 4. ontwikkelingen zijn momenteel zodanig dat het niet louter gaat om informatie verstrekken, maar om juist informatie van inwoners te ontvangen waardoor men op de hoogte blijft van de behoeften en de vragen van de eigen burgers en daarop kan inspelen. Voor lokale partijen is het belangrijk dat je vertelt waar je mee bezig bent. (Zie ‘VPPG-community’). Je zou feitelijk het e-mail adres moeten kennen van iedere burger in je gemeente. Je zou een centrale plek tot stand moeten brengen waar men met elkaar over velerlei zaken zou kunnen communiceren. Hoewel het ‘werk op straat’ belangrijk blijft, kun je je middels internet als partij profileren. Jeroen van der Schenk is bereid om ondersteunend voor onze leden op te treden. Na een ‘gemeenschappelijk hapje en slokje’ toog men voldaan huiswaarts en was er sprake van een geslaagd congres, waarover secretaris Hans van Agteren en penningmeester Hans Wensing, alsmede de totale congrescommissie zeer tevreden kunnen zijn. “Alles verandert……”; de mensen, de congresopzet, de organisatie, maar het lokale enthousiasme is blijvend. Dit alles overdacht ik toen ik met een tevreden gevoel terugreed naar mijn Drenthe. Opgemaakt door Adrie Gaasbeek, bestuurslid. Naar aanleiding van het congres 1. Landelijke vertegenwoordiger: er wordt door het bestuur gekeken naar een persoon die straks bij het professionele secretariaat ook tijdens landelijke debatten het lokale geluid moet kunnen laten horen. 2. Ondersteuning bij digitale vragenstukken: er wordt door het bestuur in samenwerking met Mindz en een aantal lokalo’s die zich hebben gemeld (Nijmegen/Utrecht/Lelystad) een opzet gemaakt voor digitale handreikingen. De eerste afspraak heeft het bestuur op 21 april. 3. Ondersteuning via secretariaat: er wordt door het bestuur werk gemaakt van de oprichting van een professioneel secretariaat voor het einde van het jaar 2009. 4. Speciale verkiezingsconferentie in najaar 2009: 15 november stellen we vast als dag. Te houden in Almere. Brieven Tweede Kamer en Minister Met verbijstering heeft de VPPG kennis genomen van het schrijven van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BiZaK) van 9 maart 2009 aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal (http://vppg.nl/home/). In deze brief maakt zij bekend hoe zij invulling wil geven aan amendementen die de Tweede Kamer heeft aangenomen bij de behandeling van de begroting van BZK. Amendement toerusting (kandidaat-)gemeenteraadsleden. Volgens het voorstel van de minister wordt een subsidieregeling in het leven geroepen op grond waarvan alle politieke partijen, dus ook lokale politieke partijen, aanspraak kunnen maken op subsidie voor scholing en vorming. Er is € 400.000 beschikbaar. Dit bedrag wordt verdeeld naar rato van de raadszetels van alle politieke partijen. Dat is ongeveer € 45 per raadslid. Met enig optimisme zou de uitvoering van het amendement 19 een gedeeltelijke invulling kunnen zijn van de kamermotie uit 2005. In deze motie is de minister gevraagd om, vooruitlopend op een nieuwe Wet subsidiering politieke partijen (Wspp) http://vppg.nl/home/ 4|Pagina
  5. 5. subsidie te geven aan de VPPG voor scholing en vorming van (kandidaat) raadsleden van lokale politieke partijen. Amendement opkomstbevordering verkiezingen. Dit amendement 20 betreft een bedrag van € 500.000 en wordt toegevoegd aan de € 15 miljoen die de landelijke politieke partijen reeds via de Wet subsidiering politieke partijen (Wspp) krijgen. Dat betekent dat lokale politieke partijen niet in aanmerking komen voor gelden ten behoeve van de opkomstbevordering. Een schandalige vorm van bevoordeling van de verkiezingscampagnes van de afdelingen van landelijke politieke partijen. Geen enkel respect voor lokale politieke partijen? De Tweede Kamer heeft in 2005 aangegeven dat de Wspp aangepast moet worden om ook lokale politieke partijen te subsidiëren voor het voeren van onder andere verkiezingscampagnes. De minister trekt zich daar niets van aan en stelt in de brief dat de discussie over de subsidiering van lokale politieke partijen hiermee is gesloten. Kennelijk is haar beleid er op gericht om de lokale politieke partijen niet te erkennen als volwaardig en hen zo snel mogelijk de nek om te draaien. De Staten Generaal moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Het bestuur van de VPPG vindt de uitvoering van de amendementen Bilder c.s. zoals die aanvaard zijn door de Tweede Kamer bij de behandeling van de begroting BZK onacceptabel. Het bestuur roept de Staten Generaal daarom op zijn grondwettelijke verantwoordelijkheid te nemen en de lokale politieke partijen, momenteel 25% van het aantal raadszetels, ruimschoots voor de verkiezingen van 2010 een gelijke financiële uitgangspositie te geven in de strijd om de kiezer. Harde acties niet uitgesloten! Mochten de minister (BRIEF) en de Staten Generaal (BRIEF) de subsidiering van lokale politieke partijen niet spoedig wettelijk willen regelen, dan vraagt het bestuur van de VPPG in de eerste plaats de steun van alle lokale partijen bij het voeren van harde acties. Daarnaast massaal steun bij het tegelijkertijd voeren van een juridische procedure op grond van het gelijkheidsbeginsel van artikel 1 van de Grondwet. Klacht Ombudsman In de vorige nieuwsbrief is uitvoerig bericht over de brief van het bestuur van de VPPG aan de Nationale Ombudsman de heer Brenninkmeijer. Daarbij is gevraagd om de actie te ondersteunen door een mail te sturen naar de vicevoorzitter Fons Zinken. Toen er 100 ondersteuningsverklaringen binnen waren, zijn deze doorgestuurd naar de Ombudsman met het verzoek deze toe te voegen aan de ingediende klacht. Inmiddels staat de teller op 109 ondersteuningsverklaringen. Gelet op het grote belang van deze actie voor alle lokale politieke partijen, roept het bestuur de partijen, die nog niet gereageerd hebben, op om alsnog een ondersteuningsverklaring te sturen naar f.zinken@vppg.nl Voor de inhoud van de brief ga naar www.vppg.nl 5|Pagina
  6. 6. Fractieondersteuning Op grond van artikel 33 van de Gemeentewet dient iedere gemeente bij verordening regels te stellen voor de ambtelijke bijstand van raadsleden en ondersteuning van de in de raad vertegenwoordigende groeperingen. Er zijn gemeenten die geen boodschap hebben aan dit wetsartikel. De Tweede Kamer heeft daarover op 14 augustus 2008 vragen gesteld. Daarbij werd de gemeente Hulst als voorbeeld genoemd. In een brief van de staatssecretaris van BZK d.d. 27 februari 2009 aan de gemeenteraad van Hulst schrijft mevrouw Bijleveld- Schouten het volgende: “Bij raadsbesluit van 30 maart 2006 hebt u een nieuwe verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning vastgesteld, waarbij is afgezien van het opnemen van regels inzake de fractieondersteuning. Wel is er via de griffier budget beschikbaar voor de raad als geheel, doch dit valt niet aan te merken als fractieondersteuning. Ik acht de gekozen constructie in strijd met artikel 33 van de Gemeentewet. Voornoemd raadsbesluit komt daarmee in aanmerking voor vernietiging door de Kroon.” Dit is duidelijke taal. Voor een oplossing verwijst zij naar de modelverordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning van de VNG. Helaas moet het bestuur van de VPPG constateren dat ook deze modelverordening in strijd is met artikel 33 van de Gemeentewet. U wordt dringend gevraagd om de verordening zoals die in uw gemeente is vastgesteld op te sturen naar v.kloos@vppg.nl of naar de secretaris de heer J. van Agteren, Burg. Stroinkstraat 407, 7547 RH Enschede. Vóór de vakantie wil het bestuur een rapport uitbrengen over de uitwerking van artikel 33 van de Gemeentewet. VNG vacatures In de vorige nieuwsbrief deden wij de oproep voor geïnteresseerden voor de VNG commissie Rechtspositie Wethouders en Raadsleden (RWR) zich te melden. Er waren drie geïnteresseerden, waaruit slechts 1 kandidaat naar voren is gekomen. De heer Lou Waterman, raadslid in Vlissingen voor PSR heeft zich kandidaat gesteld. Het bestuur doet nog eenmaal de oproep voor geïnteresseerden om zich te melden en eventueel kandidaat te stellen voor het einde van deze week (15). Als er zich geen andere kandidaten melden zal het bestuur dhr. Waterman aanmelden. De VPPG zoekt een raadslid dat namens de onafhankelijke politieke groeperingen deel wil nemen aan de VNG commissie Rechtspositie, Wethouders en Raadsleden. Momenteel telt de commissie 24 leden waarvan er vijf vertegenwoordiger zijn van de VPPG. Kijk ook op: http://www.vng.nl/smartsite.dws?ch=,DEF/&id=60377 Raadsleden die zich namens de VPPG willen inzetten in deze commissie van de VNG, of graag meer informatie willen hebben, kunnen zich melden bij Elias Bom: e.bom@vppg.nl of 06-14 29 31 43 6|Pagina
  7. 7. Website VPPG In het beleidsplan van de VPPG om meer en beter te gaan communiceren stond onder andere dat er een nieuwe website met gecombineerde backoffice zou worden gerealiseerd. Inmiddels is de nieuwe VPPG website in concept online en wordt ernaar gestreefd om op 13 april de website in concept gereed te hebben. Tegelijkertijd loopt er een proces waarin het backoffice van het bestuur volledig digitaal wordt gemaakt. Dit proces is op 25 april afgerond. In de volgende Nieuwsbrief kunnen wij u de nieuwe website in de definitieve vorm presenteren. Wij zijn in de tussentijd benieuwd naar uw reacties. Deze kunt u kwijt bij: webmaster@vppg.nl Nieuwe VPPG leden Gemeente Belangen Hof van Twente Lokaal Belang Montferland Veghel Transparant Fractie Molina Almere Lokaal Alternatief Raalte Reformatorische Fractie Tholen (RFT) Alert! Zierikzee Tot slot Heeft u berichten of informatie die u graag in de volgende Nieuwsbrief ziet opgenomen? Schroom dan niet en stuur uw gegevens aan ons op. Ook opmerkingen of aanvullingen nemen wij ons graag ter harte! Dank voor uw medewerking, Hans van Agteren, secretaris@vppg.nl Bezoek onze website! URL: webadres 7|Pagina

×