Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to (Be)spreekuur - 9 februari 2023 - 13e Voortgangsrapportage(20)

More from VNG Realisatie(20)

Advertisement

(Be)spreekuur - 9 februari 2023 - 13e Voortgangsrapportage

 1. Bespreekuur Hersteloperatie 13e Voortgangsrapportage hersteloperatie kinderopvangtoeslag 9 februari 2023
 2. Agenda • Versnellen en verbeteren • Stand van zaken financieel herstel • Emotioneel herstel, brede ondersteuning • Kindregeling • Schuldenaanpak • Actualiteit en agenda (be)spreekuren
 3. Versnellen en verbeteren: belangrijkste maatregelen: • Werkwijze IB aangepast: meer ruimte PZB-er. Minder brieven. Betere onderbouwing compensatiebedrag • Versnelde IB bij groep vermoedelijk niet-gedupeerden (15.000 ouders) wordt: zorgt voor meer ruimte in de wachtrij van overige ouders. • Verbetering informatievoorziening aan ouders over financieel herstel: mogelijk rol hierin voor het driegesprek • Verbeterde alternatieve afhandelingsroutes: denk aan mediation en mogelijk VSO • Verstrekken van dossiers: groter team om werkvoorraad weg te werken • Capaciteit UHT wordt uitgebreid: dit is al langer een streven. Uitdaging is mensen vinden en langdurig binden.
 4. Financieel herstel • UHT zet in op versnellen en verbeteren. Ambitie is alle IB's afronden in 2025. • Financieel herstel loopt langer door: ouders kunnen nog naar CWS; • Er is géén gouden oplossing die ervoor zorgt dat álle gedupeerde ouders op korte termijn hun herstel kunnen afronden; • Eerste toets loopt goed: 96% afgerond. • Voor 20.400 ouders (op 59.500 melders) is IB afgerond • 28.000 gedupeerden obv eerste toets en IB (per 31/12).
 5. Financieel herstel (2) • 1469 ouders zijn vanuit de IB alsnog als gedupeerde aangewezen, 128 ouders bleken uiteindelijk in de IB niet gedupeerd; • 951 verzoeken ingediend bij CWS, 694 nog in behandeling. Gemiddelde doorlooptijd nu 9 maanden. • In kleine 200 gevallen extra schadevergoeding toegekend • 51% gaat in bezwaar tegen besluit • VSO: aangepaste praktijktest is nodig. Huidige pilot niet efficiënt genoeg: nog geen VSO vastgesteld
 6. Financieel herstel (3) • UHT heeft 4.025 (per 31/12) bezwaarschriften ontvangen nav 1e toets en IB • BAC heeft 384 maal advies over bezwaar uitgebracht • UHT ontving gemiddeld 1.253 ingebrekestellingen per maand en in totaal 3.045 beroepen niet-tijdig. Dit heeft impact op het FiFo principe
 7. Emotioneel herstel, brede ondersteuning • In maart komt er meer zicht op hoe initiatieven van ouders, kinderen gesteund kunnen worden ihkv emotioneel herstel; • Ook komt er een handreiking ervaringsdeskundigheid inzetten in de keten van de hersteloperatie; • Programma met IPW (doorbraakmethode) blijft doorlopen. 53 ouders geholpen, 51 ouders in gesprek over een ondersteuningsplan; • Eerste analyse Spuk-brede ondersteuning: • 309 gemeenten hebben 1e verantwoording ingediend, veelal op onderdeel a (1e contact); • Gemeenten staan nog aan het begin van de financiële verantwoording • Verwachting: jaarverantwoording 2022 gaat inzicht geven over de uitgaven van gemeenten rondom brede ondersteuning op de vijf leefgebieden; • De VNG blijft u actief informeren over correct en volledig verantwoorden.
 8. Emotioneel herstel, brede ondersteuning • In eerste kwartaal 2023 wordt het driegesprek stapsgewijs uitgerold. • Eerste ervaringen met driegesprek opgedaan en die worden meegenomen bij de uitrol • Meerwaarde van het driegesprek lijkt vooral te liggen rondom IB. • Liggen nog uitdagingen op organisatorisch vlak: inrichten proces en organisatie tussen UHT en gemeenten en aantrekken nieuwe medewerkers bij UHT.
 9. Kindregeling • Eerste brieven en uitbetalingen hebben plaatsgevonden (december en januari); • Definitie pleegkind blijft overeind zoals in de wet is vastgelegd. Geen wijzigingen nav 1e Kamer debat; • De VNG en MinFin zijn nog in gesprek over een schuldenaanpak voor kinderen met problematische schulden; • In de VGR (aanbiedingsbrief) wordt veel nadruk gelegd op rol gemeenten en o.a. inzetten Msnp-trajecten. Daarover is nog geen overeenstemming. Inzet VNG richt zich op afspraken rondom verantwoordelijkheden en rollen; • Jongeren perspectief fonds biedt geen sluitende opties. Niet qua bereik, toepasbaarheid en oplossing; • Advies: voorlopig doorverwijzen naar eigen (maatwerk) schuldhulp verleningsaanbod. Eventuele regeling duurt nog maanden;
 10. Kindregeling / overige regelingen • Er wordt nog gekeken naar emotioneel herstel voor kinderen • Aanbod nog niet uit-ontwikkeld. Mogelijk samenwerking met Cultuur participatiefonds; • Aanbesteding e-health app loopt; • Voorstel ex-partnerregeling wordt verwacht medio april en snel daarna richting behandeling in beide Kamers; • Grondslag voor huur-, zorgtoeslag en kindgebonden budget is er door Wet hersteloperatie kinderopvangtoeslag. Streven naar start uitvoering (ambtelijke afhandeling) in Q2 2023.
 11. Schuldenaanpak • Publieke schuldenaanpak is up-to-date. Landelijk, regionaal en lokaal • Meer dan 600 miljoen kwijtgescholden; • De publieke pauzeknop (dus niet het moratorium) wordt niet meer direct toegepast om oplopende schulden te voorkomen. Publieke uitvoerders zetten zoveel mogelijk gerichte pauzering in; • 10.790 gedupeerden hebben private schulden ingediend bij loket SBN. 95% is in behandeling. Daarvan 58% beschikt. 75% hiervan is reeds uitbetaald (van 75% van de 58%).
 12. Schuldenaanpak (2) • 1.072 ouders hebben aanvraag ingediend bij 'Loket al afbetaalde schulden' voor 4.526 schulden; • Een groep ouders, met schulden die onder de regeling vallen, maken nog geen gebruik van SBN. Hierop wordt extra ingezet en er wordt gekeken of deze ouders benaderd kunnen worden. Privacy is daarbij belangrijk element; • Informele schulden aanpak blijft zoals deze is. Er is een notariële akte nodig. SBN geeft aan dat andere opbouw van de regeling niet uitvoerbaar is;
 13. Agenda (be)spreekuren* Datum Onderwerp* Do 16 februari CWS: Commissie Werkelijke Schade Do 23 februari Geen bespreekuur ivm voorjaarsvakantie Do 2 maart Geen bespreekuur ivm voorjaarsvakantie Do 8 maart Inzet componenten Spuk brede ondersteuning * Kan gewijzigd worden n.a.v. actualiteit
 14. Tot slot Aanmelden (be)spreekuren via de link in de nieuwsbrief E-mail: hersteloperatie@vng.nl Bellen: 070 – 373 82 32 Routekaart: vng.nl Slideshare (be)spreekuren: link slideshare
Advertisement