Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to (Be)spreekuur - 19 januari 2023 - Organisatie van de brede ondersteuning(20)

Advertisement

More from VNG Realisatie(19)

Advertisement

(Be)spreekuur - 19 januari 2023 - Organisatie van de brede ondersteuning

 1. (be)spreekuur hersteloperatie Organisatie van de brede ondersteuning 19 januari 2023
 2. Agenda • Helder proces • Uitgangspunten voor inzet brede ondersteuning • Tips voor de uitvoering van de brede ondersteuning • Actualiteit en agenda (be)spreekuren
 3. Rijksbrede maatschappelijke doelstellingen Wonen: veilige en betaalbare plek om te wonen; Financiën: in staat zijn om een financieel gezonde huishouding te voeren; Gezin: samenleven en opgroeien in een veilige omgeving waarbinnen kinderen zich kunnen ontwikkelen; Zorg: welzijn vanuit lichamelijke en geestelijke gezondheid; Werk: duurzaam kunnen participeren in een arbeidsproces en met minimaal de beschikking over een startkwalificatie.
 4. Ruimhartig – snel en adequaat Adequaat: Redelijk & noodzakelijk – op de juiste manier handelen - voor de specifieke situatie – gegeven het moment Snel: Niet begrensd door wetgeving/loketten en toegangstoetsen van regelgeving Motiveren vanuit: • Veiligheid • Gezondheid • Voorkomen uithuisplaatsing • Voorkomen afsluiten gas/water/licht • Bijdrage aan ontwikkeling • Bijdrage aan zelfstandigheid • Levert een bijdrage aan herstel van vertrouwen En rekening houdend met: • Zelfstandigheid • Netwerk • Lichamelijke en psychische gesteldheid
 5. Format site VNG
 6. Ofwel: • Gesprek ondersteuningsbehoefte • Stel per leefdomein de doelstelling vast Neem hierin mee • Zelfstandigheid • Netwerk • Lichamelijke en psychische gesteldheid • Ken de voorziening toe • Motiveer op welke wijze de voorziening een bijdragen levert aan het doel • Verstrek het plan van aanpak aan de ouder (incl. bezwaarclausule) • Monitor voortgang op lopende plan van aanpak en pas aan indien nodig • Nazorg
 7. Maatwerk
 8. Uitgangspunten voor brede ondersteuning • Ouders en kinderen hebben recht op brede ondersteuning • Om de doelstellingen voor brede ondersteuning te behalen, kunnen hieraan ondersteunend middelen worden verstrekt. • Het recht op brede ondersteuning staat niet gelijk aan een recht op spullen. Het verstrekken van middelen kan wel onderdeel zijn van de invulling van de brede ondersteuning. • Gemeente ondersteunen ruimhartig bij het faciliteren van een nieuwe start • Gemeenten worden bij de inzet van voorzieningen niet belemmerd door bijvoorbeeld inkomens- of vermogenstoetsen. • Gemotiveerd wordt dat de inzet van voorzieningen nodig is voor het faciliteren van een nieuwe start. Wens versus. noodzaak is onderdeel van de afweging. • Het plan van aanpak is randvoorwaardelijk • Brede ondersteuning wordt enkel verleend vanuit een plan van aanpak op de vijf leefgebieden financiën, wonen, zorg, gezin en werk • Het plan van aanpak wordt schriftelijk verstrekt aan ouder/kind • Gemeenten hebben de vrijheid om – op basis van een plan van aanpak – alle mogelijke dienstverlening in te zetten die nodig is voor het maken van een nieuwe start
 9. Uitgangspunten voor brede ondersteuning • De hulpvraag en de behoefte wordt samen met de ouder en/of kind opgesteld • Welke ondersteuning passend is en wordt toegekend, wordt bepaald door (de namens) het college van B&W (gemandateerde). • Het ontvangen compensatiebedrag of de tegemoetkoming wordt niet gebruikt bij de afweging om een dienst of verstrekking in te zetten • Het compensatiebedrag is opgebouwd uit het (onterecht) teruggevorderde bedrag en als vergoeding voor de geleden materiele en immateriële schade. Het compensatiebedrag kijkt naar het verleden: het gaat om reeds geleden schade. De brede ondersteuning kijkt vooruit: wat heeft de ouder of het kind nodig om een nieuwe start te maken. • Er wordt in beginsel geen onderscheid gemaakt tussen een aangemelde of reeds als gedupeerd erkende ouder • De wens tot brede ondersteuning vanuit gemeenten is deels ontstaan om – buiten de doorlooptijden bij UHT om – ouders op weg te helpen. Enkel bij de inzet van schaarse middelen, zoals woningen, is het denkbaar dat de uiteindelijke beoordeling door UHT van doorslaggevend belang is. • Ondersteuning aan (mogelijk) gedupeerde ouders en kinderen wordt volledig vergoed door het rijk • Voortzetting van ondersteuning voor niet als gedupeerd erkenden vindt plaats vanuit regulier kader (wettelijke taak).
 10. Tips voor de organisatie voor uitvoering brede ondersteuning (I) • Hanteer het proces: werk altijd vanuit een plan van aanpak met motivering voor de ondersteuning. Dit is de beschikking. • Richt een casuïstiek overleg in met collega's (sluit mogelijk aan bij grotere omliggende gemeenten). • Richt een toetsingscommissie in. Zo wordt een gewogen besluit genomen. • Richt voor grotere uitgaven mandaat binnen je organisatie in. • Contact met buurgemeente
 11. Tips voor de organisatie voor uitvoering brede ondersteuning (II) Kom je er niet uit? Kijk een onafhankelijke persoon/partij kan bemiddelen: • Inzet onafhankelijke cliëntondersteuner • Bijstand vanuit ervaringsdeskundige/lotgenoot • Schakel de ombudsman van de gemeente in • Communiceer de klachtenprocedure. • Sparren: neem contact op met de VNG of je procesbegeleider
 12. Communicatie • Kernboodschap brede ondersteuning bij UHT • Februari 2023 is de maand van de brede ondersteuning bij UHT • Document handvatten brede ondersteuning en het opstellen plan van aanpak
 13. Communicatie naar ouders en kinderen ‘Ik heb recht op… <middel>. Ik heb recht op de Spuk Vergelijken van ter beschikking gestelde ondersteuning aan andere ouders Verzoeken tot het achteraf vergoeden van kosten die de ouder zonder plan van aanpak heeft gemaakt De brede ondersteuning is altijd gekoppeld aan een doelstelling op een of meerdere leefdomeinenin een plan van aanpak. Het plan van aanpak is een voorwaarde. De verstrekking moet – gekoppeldaan die doelstelling – in het plan van aanpak gemotiveerdworden. De gemeente kijkt naar de situatie nu – op het moment dat de ouderzich meldtbij het loket. Wat is er nodig? Het achteraf vergoedenvan kosten is daarmee niet passend.
 14. Tot slot Aanmelden (be)spreekuren via de link in de nieuwsbrief E-mail: hersteloperatie@vng.nl Bellen: 070 – 373 82 32 Routekaart: vng.nl Slideshare (be)spreekuren: link slideshare Podcasts VNG hersteloperatie: Spotify kanaal VNG Nieuwsbrieven VNG teruglezen: via deze link
Advertisement