Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
INFORME DE LES SESSIONS PARTICIPADESde priorització de problemàtiques d’exclusió social
Informe de les sessions de treball1. Introducció.............................................................................
Informe de les sessions de treball1. IntroduccióEn el marc del procés d’elaboració del projecte VNG Inclusió, s’han dut a ...
Informe de les sessions de treball  2. Desenvolupament de les sessions  Les tres sessions van tenir un desenvolupament s...
Informe de les sessions de treball3. Presentació dels resultatsA continuació es presenten els resultats de les tres sessio...
Informe de les sessions de treball13   Retard i/o manca daplicació de normatives dajudes                ...
Informe de les sessions de treballCom es pot observar en aquesta taula, les problemàtiques de l’àmbit social i sanitari só...
Informe de les sessions de treball 17  El desconeixement de lidioma català i castellà                  ...
Informe de les sessions de treballtambé s’apunta la importància de l’habitatge, dos eixos tradicionalment relacionats ambl...
Informe de les sessions de treball   Manca de recursos educatius en centres per atendre la diversitat i la inadaptació e...
Informe de les sessions de treball 29  Addiccions: ludopaties, alcoholisme, manca de recursos per tractaments,...    ...
Informe de les sessions de treballdefinir les situacions de vulnerabilitat social i al que se li ha donat un paper protago...
Informe de les sessions de treball4. Conclusions: l’exclusió social a Vilanova i la GeltrúPer a tenir una visió global del...
Informe de les sessions de treball                    Dependència econòmica, cultura de les prestacions...
Informe sessions participatives VNG InclusióDe ladministració i            De ladministració i la la prestació...
Informe sessions participatives VNG Inclusió             Manca despais         (nouvinguts)     ...
Informe de les sessions de treballA mode de síntesi i per unificar, grosso modo, els resultats de les tres sessions, acont...
Informe de les sessions de treballcomença a configurar el Mapa de Vulnerabilitat de la nostra ciutat. Aquesta és un tascan...
Informe de les sessions de treball5. Relació de participants           SESSIÓ DE TREBALL AMB ENTITATS     N...
Informe de les sessions de treballMontse Amorós        Equitat, Infància i Gent GranIsmael Dichós        Esp...
Informe de les sessions de treballLourdes RocaVanessa Ramos Eva FusterMarta Agudo       Equip dAtenció Socioeducativ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Informe VNGinclusio sessions de treball

283 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informe VNGinclusio sessions de treball

 1. 1. INFORME DE LES SESSIONS PARTICIPADESde priorització de problemàtiques d’exclusió social
 2. 2. Informe de les sessions de treball1. Introducció............................................................................ 32. Desenvolupament de les sessions ................................................ 43. Presentació dels resultats ......................................................... 5 3.1 La sessió amb les entitats ....................................................... 5 3.2 La sessió amb els i les tècnics/es municipals i Caps de Servei............. 7 3.3 La sessió amb els i les professionals de Serveis Socials de l’Ajuntament....................................................................... 94. Conclusions: l’exclusió social a Vilanova i la Geltrú ........................ 135. Relació de participants ........................................................... 19 2
 3. 3. Informe de les sessions de treball1. IntroduccióEn el marc del procés d’elaboració del projecte VNG Inclusió, s’han dut a terme tressessions participatives amb diversos agents de la ciutat, per tal de començar a dibuixar leslínies mestres del futur document de Diagnosi. Les sessions dutes a terme s’han realitzatamb diversos actors del municipi. Així, la primera sessió de treball va estar dirigida a lesentitats i agents socials del municipi, a la segona hi van participar tècnics/es municipals icaps de servei de l’Ajuntament i a la tercera sessió hi van participar els i les professionalsde Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.La finalitat específica d’aquestes sessions és doble: per un costat es buscava definir, deforma consensuada amb els diversos actors del municipi, quines són les principalsproblemàtiques en termes d’exclusió social i vulnerabilitat que es poden identificar ala nostra ciutat, de cara a l’elaboració del Mapa de Vulnerabilitat. Per altra banda,aquestes sessions han servit per començar a crear la xarxa d’actors inclusius que haurande participar en les diverses fases del Pla, i per fomentar així el treball transversal ipossibilitar, en la mesura del possible, que les dinàmiques de treball compartitdesemboquin en mesures amb vocació transformadora.Aquestes primeres sessions han estat el tret de sortida a una forma integrada de treballar,on es demana la implicació i participació dels diversos actors en matèria d’inclusió social aVilanova i la Geltrú, ja que són aquests els que tenen el coneixement de primera mà de larealitat social del municipi i de la realitat consistorial. La veu de les persones implicadesen la tasca inclusiva, així com la veu de les persones en situació de risc, és de cabdalimportància per poder desenvolupar un Pla Local d’Inclusió que respongui realment alsproblemes socials de la ciutat i que s’adapti als recursos inclusius existents.En aquest informe us presentem un recull dels resultats de les sessions de treball, perd’una banda incorporar-les al Mapa de Vulnerabilitat de la ciutat, i, d’altra banda, ha deservir per a que les persones que heu participat disposeu d’un document de retorn de lesaportacions fetes. A més, te la finalitat de que aquelles persones que no van poderparticipar en puguin conèixer les conclusions a les que es va arribar. Finalment, tambévolem agrair-vos la vostra implicació i participació, gràcies a la qual hem pogut elaborar eldocument que ara teniu a les mans. Vilanova i la Geltrú, 15 d’abril de 2011 3
 4. 4. Informe de les sessions de treball 2. Desenvolupament de les sessions Les tres sessions van tenir un desenvolupament semblant. La primera d’elles, es va realitzar el dia 17 de març i va tenir com a protagonistes les entitats. Va constar d’una petita introducció teòrica sobre els conceptes d’exclusió i inclusió social, de presentació del Pla i de les fases de treball i calendari previst. Les altres dues, la sessió formada per tècnics/es de l’Ajuntament (29 de març) i la sessió formada per tècnics de serveis socials (1 d’abril), no van comptar amb una introducció tant àmplia de caire teòric ja que els tècnics/es ja havien assistit a una sessió prèvia de presentació del Pla. Data de la Hora de la Perfil dels participants Nombre de participants Eines metodològiques sessió sessió Representants17 de març 18:00 a 20:00 21 persones de 16 entitats d’entitats Debat en petits Tècnics/es i Caps de 20 persones de 19 Serveis grups, priorització,29 de març 12:00 a 14:00 Serveis municipals de l’Ajuntament aportació en targetes i plenari Tècnics/es Serveis1 dabril 12:00 a 14:00 27 professionals Socials La metodologia de treball va ser similar en les tres sessions, per tal de que els resultats fossin analitzats de la mateixa manera. L’objectiu final era identificar les principals problemàtiques, en termes d’exclusió social, que es donen a Vilanova i la Geltrú. Amb aquesta finalitat, es van constituir grups de treball dividits pels set àmbits d’exclusió social que estan definits en el marc teòric. Cada grup treballava les problemàtiques de dos d’aquests i àmbits, a més de l’econòmic de manera transversal. Concretament, la dinàmica es va desenvolupar de la següent manera: 1. Els grups van haver de prioritzar de forma consensuada cinc problemàtiques relacionades amb els àmbits d’exclusió assignats a cada grup i tres problemàtiques de l’àmbit econòmic. 2. Un cop prioritzades, les problemàtiques es van posar en comú en plenari i es van col locar en un mural, organitzades per àmbits d’exclusió. 3. Els i les participants van haver de votar aleshores, de manera individual, les que consideraven més presents i importants al municipi de Vilanova i la Geltrú, mitjançant cinc vots que podien ser distribuïts entre les problemàtiques de forma lliure entre totes les problemàtiques abans exposades. 4
 5. 5. Informe de les sessions de treball3. Presentació dels resultatsA continuació es presenten els resultats de les tres sessions de treball dutes a terme pertal de prioritzar aquelles problemàtiques d’exclusió més rellevants al municipi. Cal dir queels resultats han estat molt determinats pel tipus d’actors que van participar a cada sessió.Els resultats i les problemàtiques es presenten literalment tal i com van ser manifestadespels i les participants.3.1 La sessió amb les entitatsEls resultats de la sessió de treball amb les entitats han estat molt determinats per lanaturalesa de les entitats, ja que molts dels participants provenien d’associacions ofundacions dedicades a l’atenció de persones en matèria sociosanitària o moltsensibilitzades amb aquesta temàtica. A continuació es presenta una taula amb el resultatla priorització final de la sessió: Resultats Entitats. Problemàtiques vots Manca dinserció laboral dintre del treball ordinari. Manca de respecte a les1 15 limitacions de les persones2 Manca de difusió i informació sobre serveis i recursos inclusius 133 Manca de treball en xarxa 134 Estigmatizació 135 Manca de motors i estructura econòmica feble 96 Manca de consciència inclusiva dempresaris i polítics 97 Dificultats de mobilitat i transport adaptat 98 Conciliació laboral i familiar 99 Serveis no intensius amb coneixement, amb poc valor afegit 6 Sistema educatiu no adequat a tot lalumnat. Manca de formació continuada i suport10 6 individual.11 Manca de coneixement i sensibilització social i política 512 Adequació de la formació al mercat de treball 4 5
 6. 6. Informe de les sessions de treball13 Retard i/o manca daplicació de normatives dajudes 414 Forta caiguda de la indústria i la construcció 315 Males condicions dhabitatge 3 Manca de col laboració intercultural per potencial la inclusió i donar a conèixer les16 2 diverses cultures Increment dhabitants que no sha vist correspost per un increment de relacions17 2 culturals, serveis, etc.18 Manca dinclusió política de persones nouvingudes 119 Manca dhabitatge especialitzat per a determinats col lectius 0Malgrat aquest perfil més marcat dels participants, es pot observar en els resultats com enles primeres posicions també hi ha identificades problemàtiques referents a d’altresàmbits, ja que és fa referència, per exemple, a una manca d’informació dels recursos de lanostra ciutat i una manca de treball en xarxa per a la inclusió. També es parla de temessocioeducatius, com és la manca de respecte a les limitacions de cada persona il’estigmatizació de certes patologies o situacions. Es posa de relleu que és un col lectiuque treballa directament amb les persones discapacitades i que, per tant, tenen moltpresents les seves problemàtiques i la invisibilitat d’aquestes. No obstant això, però,també apunten una problemàtica molt més estratègica i política, que és la manca d’unaestructura econòmica a Vilanova i la Geltrú.La següent taula mostra els vots obtinguts per cada un dels àmbits d’exclusió: Vots per àmbits. Entitats vots Social i sanitari 35 Laboral 24 Econòmic 18 Formatiu 11 Relacional 11 Comunitari-polític 7 Residencial 3 6
 7. 7. Informe de les sessions de treballCom es pot observar en aquesta taula, les problemàtiques de l’àmbit social i sanitari sónles que han rebut més vots en conjunt, seguides de les de caire laboral, sobretot en relacióamb la inserció sociolaboral.3.2 La sessió amb els i les tècnics/es municipals i Caps de ServeiEls resultats d’aquesta sessió presenten una priorització força diferent, entre d’altresmotius perquè la composició del grup fou molt més heterogènia, ja que es van veurerepresentats gairebé tots els Serveis de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Resultats Serveis Municipals vots 1 Manca dingressos econòmics o no suficients per cobrir necessitats bàsiques 13 2 No disposar dhabitatge o perdrel 9 3 Habitatge en males condicions, que no acompleix els mínims dhabitabilitat 7 4 Crisi de valors i referents 7 5 Priorització de linterès individual sobre el comunitari 6 6 Patologies de salut mental severes: esquizofrènies, demències,... 6 La no planificació estratègica de lactivitat econòmica que provoca no tenir alternatives de 7 reciclatge que permeti la reinserció laboral. manca de polítiques de foment econòmic per 6 ampliar i diversificar àmbits de mercat 8 Donar coherència i perspectiva de futur a les polítiques deconomia social 5 10 Impossibilitat daccedir a recursos econòmics 5 9 Situacions de sobre endeutament 4 Consumisme induït i irresponsable que implica viure per sobre de les possibilitats i en 11 4 situacions de crisi precaritzar-se 12 Manca de potenciació de lespai públic/comunitari com a espai de relació 3 13 Manca de recursos sanitaris suficients 3 14 Manca de canals de difusió per informar de recursos als destinataris 2 La delegació sistemàtica de responsabilitats com a educadors per part de les famílies ha 15 2 implicat una precarització dels més joves en molts àmbits 16 Prejudicis per lorigen de la persona 2 7
 8. 8. Informe de les sessions de treball 17 El desconeixement de lidioma català i castellà 2 21 Manca doferta despecialització formativa que faciliti el reciclatge en situacions de crisi 2 18 Manca de consciència política i social vers lexclusió social 1 19 Addiccions: drogues, ludopaties... 1 20 Ser jove, no tenir titulació dESO i no tenir experiència 1 30 Factor de risc, ledat. Persones majors de 45 anys tenen gran dificultat dinserció laboral 1 Situacions dirregularitat legal, economia submergida, no reagrupament familiar... En 34 1 nouvinguts 22 Ledat com a factor obstaculitzador de la relació intergeneracional 0 23 Barreres arquitectòniques a edificis públics i privats 0 24 Sobre-ocupació (amuntegament): manca despai vital i problemes de convivència 0 Manca de transport públic i serveis a les urbanitzacions, habitatges de la perifèria i la 25 0 Vilanova vella 26 Persones cuidadores de persones amb dependència 0 27 Malalties i malformacions estigmatitzants/incapacitadores 0 28 A més edat, major dificultat de reciclatge formatiu 0 En època de bonança a major oferta laboral, major abandonament dels estudis. En situació 29 0 de crisis pitjor expectativa de reinserció laboral 31 El no coneixement de lidioma exclou especialment a persones immigrades 0 32 Dones majors de 45 anys amb dificultats per acreditar experiència 0 Homes amb formació, experiència i que tenien una bona retribució, que han perdut la 33 0 feina i tenen unes expectatives poc realistes de reinsercióCom es pot observar, hi ha problemàtiques que han rebut un nombre important de votsacumulats pel que hi ha un grup nombrós de problemàtiques que no han rebut cap vot, toti que cal tenir en compte que ja van ser assenyalades com a prioritàries amb anterioritat iconsensuades en el debat grupals.Com podem observar als resultats, aquest grup ha prioritzat problemàtiques de caire mésestratègic i estructural i no tant assistencials com l’anterior. Concretament, podemanalitzar que els recursos econòmics segueixen essent el punt clau per a l’exclusió social, 8
 9. 9. Informe de les sessions de treballtambé s’apunta la importància de l’habitatge, dos eixos tradicionalment relacionats ambla pobresa i exclusió. A més, però, es destaquen dues variables de caire ideològic isocioeducatiu, que tenen a veure amb la societat actual i no tant potser al fet de viure enVilanova i la Geltrú. Així dons, s’apunta que una problemàtica important és l’existènciad’una crisi de valors i referents i la supremacia de l’interès individual sobre el col lectiu,temes que res tenen a veure amb temes econòmics i materials. A nivell de grans àmbits, escorresponen amb les problemàtiques. Vots per àmbits. Tècnics municipals vots Econòmic 29 Residencial 16 Comunitari-polític 14 Relacional 11 Social i sanitari 10 Formatiu 4 Laboral 03.3 La sessió amb els i les professionals de Serveis Socials de l’AjuntamentDe la mateixa manera que en les altres dues sessions, els resultats d’aquesta sessió estandeterminats pel sector laboral dels tècnics/es de serveis socials. Però aquest grup no s’haquedat només amb la visió assistencial de la inclusió sinó que també s’hi pot trobar en elsresultats una certa visió estructural en la identificació de les problemàtiques. Resultats tècnics serveis socials vots Problemes derivats de malalties mentals: manca recursos, aïllament relacional, 1 13 dificultats dabordatge, dificultats de detecció i diagnòstic,... 2 Ambient de manca dempatia: agressivitat, conflictes familiars i socials,... 10 3 Sobre endeutament de les famílies 10 4 Dependència econòmica, cultura de les prestacions que cronifica situacions 9 9
 10. 10. Informe de les sessions de treball Manca de recursos educatius en centres per atendre la diversitat i la inadaptació escolar i5 8 pre-laboral6 Dificultats de conciliació entre la vida familiar i laboral 77 Desequilibri entre ingressos i cost de la vida 68 Manca de sentiment de pertinença a la comunitat 69 Priorització de les necessitats bàsiques personals vers la participació comunitària 610 Circuits dinserció laboral insuficients 511 Desajustament entre la teoria dels centres educatius i la realitat 512 Falta de motivació (en persones dependents o amb discapacitats) 313 Manca de priorització de les famílies en la fase inicial de lescolarització 314 Manca doferta social: habitatges i residències 315 Pèrdua de lhabitatge per sobre endeutament 316 Pobresa estructural 3 Sanitat pública amb dificultats de coordinació, llistes despera, mala gestió, recursos17 3 escassos...18 Aïllament territorial, construccions a l’extraradi... 219 Infrahabitatges: barreres arquitectòniques, males condicions, barraquisme, rulots... 220 Manca de resposta a les noves necessitats dels nous models familiars 221 Manca de xarxa de suport 222 Societat individualista fomentada per les noves formes de relació amb les TICs 223 Tendència a exigir drets oblidant-se dels deures 224 Dificultats de formació per als progenitors i cuidadors de persones dependents 125 Dificultats per trobar una primera feina (manca dexperiència o formació) 126 Manca de recursos per persones discapacitades 127 Manca despais participatius 1 Manca doferta en prestacions públiques que causa manca de cobertura de necessitats28 1 bàsiques 10
 11. 11. Informe de les sessions de treball 29 Addiccions: ludopaties, alcoholisme, manca de recursos per tractaments,... 0 30 Amuntegament 0 31 Desconfiança en el sistema polític 0 32 Dificultats per accedir de forma legal al món laboral (nouvinguts) 0 33 Economia precària i de subsistència 0 34 Els cuidadors/es han de deixar de treballar 0 35 Habitatges aïllats territorialment o sense serveis 0 36 Vulnerabilitat de persones soles en procés dincapacitació 0Les problemàtiques identificades com a importants en les primeres posicions fan clarareferència a les situacions que aquests treballadors es troben en el seu dia a dia laboral,especialment amb el col lectiu de malalts mentals, ja que molts casos que la sanitatpública no resol adequadament acaben acudint a serveis socials. A més, són situacions quecomporten un desencadenament de molts altres factors d’exclusió: manca recursos,aïllament relacional, dificultats d’inserció laboral, etc. Aquest grup de treball ha posat derelleu una problemàtica que normalment queda invisibilitzada a la nostra ciutat.Com a problemes més estratègics, en les primeres posicions també s’apunta a la culturade les prestacions econòmiques que han generat els serveis socials, que creendependències i cronifiquen determinades situacions d’exclusió social i, per altra banda, auna manca de recursos dels centres educatius, que no atenen bé la diversitat i els casos defracàs escolar i/o poc interès per continuar els estudis. Com en el grup anterior, en segonlloc trobem aquesta referència al moment actual i als clima social en el que ens trobem,que està generant un ambient crispat i amb manca d’empatia per part de tothom, quedificulta la tasca inclusiva dels i les professionals de Vilanova i la Geltrú.Finalment, també es fa referència a situacions de sobreendeutament de les famílies,tant les situacions clàssiques de pobresa com aquelles que són més recents derivades de lacrisi del mercat laboral actual.Si observem els resultats per àmbits, coincideixen amb el grup de tècnics municipals aatorgar la major importància a l’àmbit econòmic, sent aquest el més decisiu a l’hora de 11
 12. 12. Informe de les sessions de treballdefinir les situacions de vulnerabilitat social i al que se li ha donat un paper protagonista al’hora d’emmarcar les situacions de risc principals des de la concepció de l’exclusió iassistència dels Serveis Socials de Vilanova i la Geltrú. Cal destacar, però, que en tercerlloc trobem l’àmbit relacional, ja que aquests professionals atorguen molta importància ales xarxes familiar a la hora de superar situacions complicades. Vots per àmbits. Tècnics serveis socials vots Econòmic 29 Formatiu 20 Relacional 18 Social i sanitari 17 Comunitari-polític 15 Laboral 13 Residencial 8 12
 13. 13. Informe de les sessions de treball4. Conclusions: l’exclusió social a Vilanova i la GeltrúPer a tenir una visió global dels resultats dels tres moments participats, a continuació espresenten les problemàtiques detectades en cada sessió de treball classificades en base auna tipologia de problemàtiques identificades. Certament, només algunes de lesproblemàtiques identificades anteriorment es poden classificar exclusivament com apròpies d’un àmbit en concret, per tant, tot seguit es presenten classificades en una taulade doble entrada per poder afinar encara més en la classificació feta en cadascuna d’ellesi observar les relacions que es donen entre les diverses problemàtiques socials i lamultidimensionalitat dels processos d’exclusió social.En la taula que es presenta a continuació hi apareixen totes les problemàtiquesprioritzades pels agents socials i classificades per diversos àmbits. Les categoriesescollides per classificar les problemàtiques no es corresponen exactament amb els setàmbits de l’exclusió social, sinó que concreten més les problemàtiques. Això és així pertal de facilitar la tasca de l’Oficina Tècnica a l’hora d’identificar els principals espais onactuar, els actors responsables de les diverses problemàtiques i els diferents àmbitsprincipals d’actuació. Les categories s’han construït en base a la tipologia deproblemàtiques identificades, és a dir, és el tipus de problemàtica la que ha determinatels grups en els que finalment s’han classificat.Al tractar-se de la presentació de resultats en una taula de doble entrada, lesproblemàtiques corresponents als creuaments entre la mateixa categoria (aquelles que esconsidera que són específiques d’un sol àmbit) es presenten en una taula a part per tal depoder presentar un document més àgil i entenedor. Amb un asterisc es marquen aquellesproblemàtiques aparegudes en més d’una de les sessions de treball. Problemàtiques de... Problema Manca de difusió i informació sobre serveis i recursos inclusius* Manca de treball en xarxaLadministració i la prestació de Retard i/o manca daplicació de normatives dajudesserveis Manca doferta en prestacions públiques que causa manca de cobertura de necessitats bàsiques Manca dingressos econòmics o no suficients per cobrirEconòmiques necessitats bàsiques Impossibilitat daccedir a recursos econòmics Situacions de sobre endeutament* 13
 14. 14. Informe de les sessions de treball Dependència econòmica, cultura de les prestacions que cronifica situacions Desequilibri entre ingressos i cost de la vida Pobresa estructural Economia precària i de subsistència Serveis no intensius amb coneixement, amb poc valor afegit Factor de risc, ledat. Persones majors de 45 anys tenen granMercat laboral dificultat dinserció laboral Dificultats per trobar una primera feina Desajustament entre la teoria dels centres educatius i laFormatives realitat Habitatge en males condicions* No disposar dhabitatge o perdrelHabitatge i espai públic Amuntegament* Barreres arquitectòniques Situacions dirregularitat legal, economia submergida, no reagrupament familiar... Tendència a exigir drets oblidant-se dels deuresComunitàries i drets de ciutadania Priorització de la satisfacció de les necessitats bàsiques personals vers la participació comunitària* Manca de sentiment de pertinença a la comunitat Ledat com a factor obstaculitzador de la relació intergeneracional (distància generacional) Ambient de manca dempatia: agressivitat, conflictes familiars iLes xarxes relacionals socials,... Societat individualista fomentada per les noves formes de relació amb les TICs Falta de motivació Patologies de salut mental severes: esquizofrènies, demències,...Sanitat, salut, discapacitats i Addiccions: drogues, ludopaties...*dependències Malalties i malformacions estigmatitzants/incapacitadores Malalties mentals: manca recursos, aïllament relacional, dificultats dabordatge, dificultats de detecció i diagnòstic,...Aquestes problemàtiques aparegudes en la taula anterior són les que es poden classificarcom a exclusives d’un dels àmbits seleccionats per a fer les classificacions. A continuació,a la pàgina següent, es presenten aquelles problemàtiques que es poden situar en laintersecció de més d’un dels criteris classificadors definits. 14
 15. 15. Informe sessions participatives VNG InclusióDe ladministració i De ladministració i la la prestació de prestació de serveis serveis Manca de perspectiva de futur a les Econòmiques Econòmiques polítiques deconomia social Circuits dinserció laboral insuficients Motors i estructuraDel mercat laboral econòmica feble Del mercat laboral Forta caiguda de la indústria i la construcció Consumisme induït i irresponsable que Socioeducatives: Manca de consciència Socioeducatives: implica viure per sobrevalors i consciència inclusiva dempresaris i valors i consciència de les possibilitats i en social polítics social situacions de crisi precaritzar-se La no planificació Adequació de la formació Sistema educatiu no al mercat de treball estratègica de adequat a tot lactivitat econòmica Ser jove, no tenir titulació lalumnat. Manca de que provoca no tenir dESO i no tenir formació continuada i alternatives de experiència suport individual. Formatives reciclatge que permeti Formatives Manca de recursos la reinserció laboral. En època de bonança a educatius en centres major oferta laboral, Manca de polítiques de major abandonament dels per atendre la foment econòmic per estudis. En situació de diversitat i inadaptació ampliar i diversificar crisis pitjor expectativa escolar i pre-laboral àmbits de mercat de reinserció laboral Manca dhabitatge especialitzat per a determinats col lectius Manca de transport públic i serveis a lesDhabitatge i espai Pèrdua de lhabitatge Dhabitatge i urbanitzacions, públic per sobre endeutament espai públic habitatges de la perifèria i la Vilanova vella Manca doferta social: habitatges i residències Manca dinclusió Dones majors de 45 anys Manca de consciència política de persones amb dificultats per política i social vers El desconeixement Comunitàries i nouvingudes lexclusió social* Comunitàries i acreditar experiència de lidioma català idrets de ciutadania drets de ciutadania Desconfiança en el Prejudicis per lorigen castellà Dificultats per accedir de 13 sistema polític forma legal al món laboral de la persona
 16. 16. Informe sessions participatives VNG Inclusió Manca despais (nouvinguts) Crisi de valors i participatius referents Manca de potenciació de lespai públic/comunitari com a espai de relació Manca de xarxa de suport Manca de La delegació col laboració sistemàtica de intercultural per Manca de responsabilitats com a Aïllament potencial la inclusió Manca de resposta a les Dificultats de conciliació priorització de les De les xarxes educadors per part de territorial, i donar a conèixer De les xarxes noves necessitats dels entre la vida familiar i famílies en la fase relacionals les famílies ha implicat construccions a les diverses cultures relacionals nous models familiars laboral* inicial de una precarització dels l’extraradi...* lescolarització Increment més joves en molts àmbits dhabitants que no sha vist correspost per un increment de relacions culturals, serveis, etc. Manca de recursos sanitaris suficients Dificultats de mobilitat Vulnerabilitat de i transport adaptat persones soles en procés Sanitat pública amb dincapacitació dificultats de Manca dinserció laboral Dificultats perDe sanitat, salut, coordinació, llistes dintre del treball ordinari. trobar una primera De sanitat, salut, discapacitats i despera, mala gestió, Manca de respecte a les Estigmatizació feina (manca discapacitats i dependències recursos escassos... limitacions de les dexperiència o Dificultats de les dependències persones formació) persones cuidadores Barreres de persones amb arquitectòniques a dependència* edificis públics i privats Manca de recursos per persones discapacitades 14
 17. 17. Informe de les sessions de treballA mode de síntesi i per unificar, grosso modo, els resultats de les tres sessions, acontinuació es presenten els resultats dels vots obtinguts per cada àmbit de l’exclusiósocial, ordenats de major a menor votació. Vots Total vots Tècnics Serveis Socials Entitats municipals 1 Econòmic 29 29 18 76 2 Social i sanitari 17 10 35 62 3 Relacional 18 11 11 40 4 Laboral 13 0 24 37 5 Comunitari-polític 15 14 7 36 6 Formatiu 20 4 11 35 7 Residencial 8 16 3 27Els participants en les tres sessions de treball han considerat que les problemàtiques detipus econòmic són les que mereixen una major atenció, ja que són més rellevants perals participants, seguit de les de l’àmbit social i sanitari, el relacional, el laboral, elcomunitari-polític, el formatiu i el residencial.Queda palès que tot i que l’exclusió social és un fenomen multicausal i que es diferenciade la pobresa, les privacions de tipus econòmic són encara les percebudes com a mésimportants a l’hora de definir les situacions d’exclusió i vulnerabilitat social. La nostra ésuna societat fortament estructurada pel mercat i això es nota a l’hora de considerarl’àmbit econòmic com un dels més rellevants a tenir en compte per les polítiquesd’inclusió social. Per altra banda, l’àmbit sociosanitari també es percebut com un àmbitforça important en el que cal actuar, seguit del relacional. És curiós com àmbitstradicionalment lligats a l’exclusió com poden ser el laboral, el formatiu o el residencial,no estan a les primeres posicions de la priorització feta pels agents del municipi.Això apunta a que, tot i que l’exclusió al nostre municipi encara està molt relacionadaamb problemes de tipus econòmic, cal començar a repensar les nostres actuacions i lanostra manera d’abordar-les, ja que, si be els recursos econòmics són la cara més visiblede les situacions d’exclusió, són només la punta de l’iceberg i cal profunditzar molt més imillorar els nostre sistema sociosanitari, el suport a les xarxes relacionals i cal una tascasocioeducativa molt importantAquestes sessions de treball han permès dibuixar una fotografia de les principalsproblemàtiques d’exclusió social que es poden trobar a Vilanova i la Geltrú, que 17
 18. 18. Informe de les sessions de treballcomença a configurar el Mapa de Vulnerabilitat de la nostra ciutat. Aquesta és un tascanecessària per començar a teixir el procés específic d’elaboració de la Diagnosi. En lamesura del possible, s’intentaran quantificar aquestes problemàtiques observades per talde poder dimensionar-les en el conjunt del municipi i observar-ne la seva distribucióespacial.Fruit de tot el treball que s’està duent a terme en el marc de l’elaboració de la Diagnosi –aquestes sessions són un dels processos- i dels resultats d’aquesta, es dibuixaran les líniesde treball del Pla Local d’Inclusió de Vilanova i la Geltrú per tal de dur a terme una tascainclusiva efectiva. Un cop enllestida la diagnosi, es farà el retorn pertinent a tots els i lesparticipants per tal fer-hi esmenes en cas de que es cregui necessari i de poder validar-la. 18
 19. 19. Informe de les sessions de treball5. Relació de participants SESSIÓ DE TREBALL AMB ENTITATS Nom EntitatXavier Cardona ADEGAlfonso Andrés AECCNúria Reig AFAMMGRamón Estrada AFAMMGCarme Crous Assoc. Catalana per al ParkinsonMª Pau Munuera Assoc. de dones La FrontissaCarmen González Assoc. de Famílies Monoparentals del GarrafImma Martos Assoc. de Voluntaris del GarrafToni Cebrià Associació SUPORTJorge Castro Associación Latinoamericana del GarrafJudith Sanjuan ATRA ClínicSandra Ribas ATRA ClínicXavuier Carmona Bordegassos de VilanovaRaquel Avilés Cáritas DiodesanaMiquel Aiguadé Cáritas DiodesanaLeo Hlrus Frater Cristina de persones amb discapacitatIsabel Puche Frater Cristina de persones amb discapacitatAntònia Urrea Fundació ECOMJulieta Gamero Fundació FibromiàlgiaEva Montse Fundació IresDolor Ferrer Fundació VilanovaMar Page Plataforma per una escola inclusivaMª Pau Munuera SOS Racisme SESSIÓ DE TREBALL AMB TÈCNICS/ES DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA Nom ServeiMaite Grifell Centre Atenció Primària IntegralCarles Ansón ConvivènciaBàrbara Flaquer Cooperació i solidaritatAlbert Ortiz CulturaRicard Belascoain Desenvolupament LocalCarme Dastís Desenvolupament Local 19
 20. 20. Informe de les sessions de treballMontse Amorós Equitat, Infància i Gent GranIsmael Dichós EsportsGriselda Fernández HabitatgeCarme Pérez IMETElvira Targa JoventutJordi Porras JoventutPaquito López MantenimentEva Solichero Medi AmbientCarles Surià MobilitatMontse Ubia OACCarme Feliu ParticipacióSílvia Ruiz Pla Integral del Nucli AnticDionís Ginés Policia LocalEva Bolaño SalutNúria Cortada Serveis Socials SESSIÓ DE TREBALL AMB PROFESSIONALS DE SERVEIS SOCIALS Nom EquipPilar OlivellaInés TripittoPilar Martínez Equip Bàsic dAtenció Social LlevantMª del Mar MuñozNúria PortíJosé Mª RanchalSusana RufianPlàcid RosalenyPaco Caballero Equip Bàsic dAtenció Social MarMarta PujolMarta RoviraJudith GallegoSandra Cedo Equip Bàsic dAtenció Social PonentMaribel RodriguezYara FernándezNúria Barjola Equip dAtenció a la DependènciaEsther Gonzalez 20
 21. 21. Informe de les sessions de treballLourdes RocaVanessa Ramos Eva FusterMarta Agudo Equip dAtenció SocioeducativaGlòria SamarraNúria Ribé Equip de Suport a lAtenció PrimàriaMari Luz VieitezIrene Fernández Primera AcollidaRoser SangràSara Marín Servei de Mesures AlternativesMOLTES GRÀCIES A TOTES I TOTS! 21

×