Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FAQ's Social media in onderwijs

1,208 views

Published on

Op de LinkedIn group 'Social media in onderwijs' worden regelmatig veelgestelde vragen behandeld. DIt document geeft een overzicht van antwoorden die VMcommunicatie hierin geeft/adviseert.

  • Be the first to like this

FAQ's Social media in onderwijs

  1. 1. FAQ’s social media in onderwijsProjectgroep ‘Onderwijs vd Toekomst’ heeft met haar social media expert Mischa Coster een aantalFAQ’s gesteld rondom ‘social media in onderwijs’. Daar zijn tal van discussies uit ontstaan watbevestigt hoe divers ‘de waarheden’ kunnen zijn rondom social media. De keuze die jouw organisatiemaakt, hangt met name af van wat bij jouw organisatie past; gezamenlijke waarden, cultuur enstructuur.Ons advies voor nu is; begin bij het innemen van een consequent standpunt rondom het monitorenvan leerlingen en medewerkers en hoe je omgaat met precaire situaties n.a.v. online berichten.Bijgaande FAQ’s kunnen dit standpunt bij je losmaken.Hieronder tref je een overzicht van deze FAQ’s waar op doorgeklikt kan worden. Voor vragen kunt uons uiteraard altijd even bellen of mailen via 020 8202171 of contact@onderwijsvdtoekomst.nlVeel succes!Vriendelijke groetenProjectgroep ‘Onderwijs vd Toekomst’Corné van MechelenFAQ 1: Kunnen docenten en leerlingen online vrienden zijn?FAQ 2: Mogen netwerksites gebruikt worden om leerlingen te controleren?FAQ 3: Weten de leerlingen het als zij online in de gaten worden gehouden?FAQ 4: Hoe stelt de school zich op bij het anoniem beledigen van docenten?FAQ 5: Moet het team afspraken maken over het gebruik van digitaal beeldmateriaal?FAQ 6: Wat te doen als een met een mobiele telefoon opgenomen filmpje op YouTube verschijnt?FAQ 7: Wat te doen als een collega online te kijk wordt gezet?FAQ 8: Durft men het te melden bij de leidinggevende als er filmpjes of ander materiaal onlineover iemand verschijnt?FAQ 9: Leerling bedreigt school via TwitterFAQ 10: Medewerker van jouw organisatie schrijft op Facebook: Ik heb er nu genoeg van, ik neemontslagFAQ 11: Leerling laat via Hyves weten zijn klasgenoot morgen wel even aan te pakkenFAQ 12: Manager: "Ik zoek altijd sollicitanten op Google op voor aanvullende informatie"© Projectgroep ‘Onderwijs vd Toekomst’, www.onderwijsvdtoekomst.nl . 020 820 21 71, contact@onderwijsvdtoekomst.nlAan dit document en de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend.
  2. 2. FAQ 1: Kunnen docenten en leerlingen online vrienden zijn?Maak een algehele keuze als organisatie; JA of NEE. Indien NEE; beëindig reeds bestaande onlinecontacten. Bij JA ; informeer leerling altijd vooraf over de nadelen én voordelen. Spreek metleerlingen gedragsregels af die binnen de comfortzone vallen. Bepaal vooraf of de voordelen voor deorganisatie én leerlingen afwegen tegen de nadelen. Bekijk de online vriendschap voornamelijkvanuit functioneel oogpunt: hoe kan deze online verbinding ten goede komen aan de kwaliteit van deopleiding? Alleen monitoring is geen voldoende reden en vaak ook niet toereikend voor leerling. Binnenkort op onze LinkedIn groep: “Online relatiemanagement leerling en onderwijsinstelling” Lees hier wat er al over werd gezegd.FAQ 2: Mogen netwerksites gebruikt worden om leerlingen te controleren?Indien openbaar of leerling toegang heeft verleend: JA. Als organisatie heb je ook als taak een veiligen vertrouwd gevoel bij leerling te handhaven. Bepaal als organisatie wat hier de gedragsregels zijn.Wat valt onder verantwoordelijkheid van school en wat van ouders/opvoeders? Met anderewoorden, op welk online gedrag ga je wel en waarop niet aanspreken? Wat zijn de consequenties alsje online informatie ‘tegen’ een leerling gebruikt? Stem dit vervolgens ook af met de ouders. Binnenkort op onze LinkedIn groep: “Hoe kun je leerlingen monitoren?” Lees hier wat er al over werd gezegd.FAQ 3: Weten de leerlingen het als zij online in de gaten worden gehouden?Als docent of organisatie lid is van hun facebook, twitter, hyves: JA. In alle andere gevallen zijn zij zicher vaak niet bewust van, indien informatie openbaar is. Besteed hier in het curriculum aandacht aan.Je zou dit ‘mediawijsheid’ kunnen noemen: Ben je je als leerling bewust van ‘wie er meekijkt’ enwelke consequenties dit kan hebben? Binnenkort op onze LinkedIn groep: “Hoe maak je leerlingen er van bewust dat zij ongewenst gevolgd kunnen worden?” Lees hier wat er al over werd gezegd.FAQ 4: Hoe stelt de school zich op bij het anoniem beledigen van docenten?Meestal heeft de publicatie haar schade al aangebracht. In dat geval is het raadzaam een antwoordnamens de school te formuleren op het betreffende medium, dus niet via een algemeen persberichtop de algemene website. Afhankelijk van de impact wordt dit geformuleerd door de woordvoerder inoverleg met leidinggevende. Betrek zeer zeker de betreffende docent daar bij. Maak een richtlijn metvoorbeeld reacties hiervoor beschikbaar. Binnenkort op onze LinkedIn groep: “Wanneer als school reageren en wanneer als docent?” Lees hier wat er al over werd gezegd.© Projectgroep ‘Onderwijs vd Toekomst’, www.onderwijsvdtoekomst.nl . 020 820 21 71, contact@onderwijsvdtoekomst.nlAan dit document en de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend.
  3. 3. FAQ 5: Moet het team afspraken maken over het gebruik van digitaal beeldmateriaal?Het zonder toestemming gebruiken (dus kopiëren) van online materiaal (beeld, tekst, documentene.d.) is net zo strafbaar als het illegaal kopiëren van een lesboek. Dit geldt niet als je online materiaaldirect op smartboard of middels een link/RSS feeds laat zien. Binnenkort op onze LinkedIn groep: “Wet-en regelgeving online auteursrecht” Lees hier wat er al over werd gezegd.FAQ 6: Wat te doen als een met een mobiele telefoon opgenomen filmpje op YouTube verschijnt?Indien schadelijk voor jou/collega/organisatie verwijderen via ‘Markeren als ongepast’ optie. Indiener in commentaren al een discussie over het filmpje loopt, goed bekijken in welke richting dediscussie gaat en eventueel deelnemen hierin op niet-agressieve manier. Probeer sympathie tekweken, geef geen munitie om verdere schade te berokkenen. Indien bevorderend voor imago ofinformatievoorziening; publiceren op bestaande online media van de organisatie (website, blog,twitter e.d.), bij voorkeur in overleg met verantwoordelijke persoon (marketingcommunicatie ofvergelijkbaar). Binnenkort op onze LinkedIn groep: “Hoe social media mix optimaal inzetten?” Lees hier wat er al over werd gezegd.FAQ 7: Wat te doen als een collega online te kijk wordt gezet?1. Stel de (mogelijke) risico’s vast. 2. Verwijder indien mogelijk en al nagelang risico. 3. Laat staanindien (individuele) schade al is aangebracht en niet veel groter kan worden. 4. Spreek bron aan,indien mogelijk, via direct kanaal. 5. Formuleer antwoord zoals vermeld bij FAQ 4. Binnenkort op onze LinkedIn groep: “‘Calamiteiten door social media” Lees hier wat er al over werd gezegd.FAQ 8: Durft men het te melden bij de leidinggevende als er filmpjes of ander materiaal onlineover iemand verschijnt?Collega’s zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die beschikbaar komt. Indien relevant in jouwwerkcontext (functie, cultuur, risico’s organisatie) of twijfel hierover, raden wij je aan dit te meldenbij de collega zelf en (dan) je leidinggevende. Tip: bevestig dit per mail met een link naar debetreffende informatie, zodat achter altijd helder is om welke informatie het precies ging. Overigenskan het ook voorkomen dat er een compromitterend filmpje van een leerling vrijkomt. Bij twijfel overwat te doen geldt hetzelfde protocol. Lees hier wat er al over werd gezegd.© Projectgroep ‘Onderwijs vd Toekomst’, www.onderwijsvdtoekomst.nl . 020 820 21 71, contact@onderwijsvdtoekomst.nlAan dit document en de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend.
  4. 4. FAQ 9: Leerling bedreigt school via Twitter1. Stel de (mogelijke) risico’s vast en alarmeer politie indien nodig. Bepaal de verspreidingsgraad vanhet bericht voor mogelijke imagoschade 2. Indien geen politie contact urgent; contacteer direct deleerling via tel of bezoek, niet verwijtend maar constaterend en met vraag naar ‘waarom’.Desgewenst contact met medeleerlingen. 3. Stel opnieuw risico’s vast en alarmeer politie alsnogindien nodig. 4. Overweeg (met politie) opvolging op Twitter. 5. Overweeg algehele opvolgingallereerst intern en dan extern met woordvoerder. Binnenkort op onze LinkedIn groep: Calamiteiten door social media” Lees hier wat er al over werd gezegd.FAQ 10: Medewerker van jouw organisatie schrijft op Facebook: Ik heb er nu genoeg van, ik neemontslagHoe bewust is de collega dat je dit hebt kunnen lezen? Schat dit in en handel daar naar. Je hoeft hierniets mee te doen, omdat we spreken over een ‘zenderverantwoordelijkheid’. Het is wel raadzaamom je collega hier apart op aan te spreken. Niet verwijtend, maar constaterend en vragend naar‘waarom’. N.B. Veel berichten worden helaas geschreven in emotionele opwelling. Social media biedteen platform voor deze gevoelens die anders waarschijnlijk niet waarneembaar waren geweest. Binnenkort op onze LinkedIn groep: ‘Monitoren medewerkers’ Lees hier wat er al over werd gezegd.FAQ 11: Leerling laat via Hyves weten zijn klasgenoot morgen wel even aan te pakkenHoe bewust is de leerling dat jij dit hebt kunnen lezen? Schat dit in en handel daar naar. In veelgevallen is het niet anders als dat je dit op het schoolplein had gehoord. Bekijk wel de spreiding vanhet bericht en mogelijke aantekelijkheid naar ander leerlingen toe (groepsvorming). Spreek deleerling hier in apart in de klas op aan. Niet verwijtend, maar constaterend en vragend naar‘waarom’. Een verwijt kan leiden tot blokkering op internet. Je verliest dan een monitoringtool. Metandere woorden, de leerling zal een ander (meer afgeschermd) kanaal kiezen voor zijn/haarcommunicatie. Binnenkort op onze LinkedIn groep: ‘monitoren leerlingen’ Lees hier wat er al over werd gezegd.FAQ 12: Manager: "Ik zoek altijd sollicitanten op Google op voor aanvullende informatie"Vooral doen De informatie is aanwezig. Bedenk echter wel bij elk stuk informatie wie de afzender is,in welke context het gepubliceerd werd, hoe recent het is en hoe betrouwbaar de afzender is. Hoerelevant is de persoonsinformatie mbt functie en organisatiecultuur? Binnenkort op onze LinkedIn groep: ‘monitoren medewerkers’ Lees hier wat er al over werd gezegd.© Projectgroep ‘Onderwijs vd Toekomst’, www.onderwijsvdtoekomst.nl . 020 820 21 71, contact@onderwijsvdtoekomst.nlAan dit document en de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend.

×