Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Caiet de sarcini plan de actiuni revizuit final

365 views

Published on

Caiet de sarcini pentru realizarea planului local de actiune (Valea Hartibaciului, Romania)

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Caiet de sarcini plan de actiuni revizuit final

  1. 1. Asociatia pentru Tranzitie Urbana are în derulare proiectul VIVA Eastpart “Valorisation andImproVing of mAnagement of Small Historic Centres in the EASTern PARTnership region.”,proiect finantat prin programul “Eastern Partnership Cultural Programme” derulat de UniuneaEuropeana, avand ca autoritate contractanta Delegatia Uniunii Europene în Kiev.În cadrul activitătilor de promovare a proiectului din acest program:Elaborarea unei lucrări denumită „Plan de Acţiuni” reprezentand un instrument esential pentrudefinirea obiectivelor de dezvoltarea a fiecarui Sistem Teritorial a Moşteniri culturale.Acest proiect include şi desfăsurarea activitaţiilor premargaoare elaborării Planului de acţiuniprecum: analiza strategiilor; programelor şi poiectelor din zona; participarea la ateliereleorganizate pe această tema şi asistenţa tehnică aferentă.Vă rugăm să ne transmiteţi pînă pe data de 13.03.2013 oferta dvs. pentru realizarea unui studiu,în concordantă cu caietul de sarcini anexat.Oferta dvs. va fi însotită de: Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul RegistruluiComerţului, în copie legalizată sau xerocopie certificată, pentru conformitate cu originalul, cusemnatură şi ştampilă.Date de contactAsociatia pentru Tranzitie UrbanaProiect VIVA EastpartStr Voila nr 10, bl 21 sc 2 ap 16Sect 4 Bucuresti.e.mail: atu@atu.org.roTel/fax: + 4021 312 62 72
  2. 2. Caiet de sarciniInformaţii generale Proiectul isi propune o intarire a relatiilor internationalerelevante despre existente intre tarile estice cum ar fi Romania şi Italia ca tari aleProiect Uniunii Europene şi Armenia şi Moldova ca tari parte a parteneriatului de est, relatii care vizeaza conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural din zonele rurale, cat şi imbunatatirea instrumentelor de lucru în vederea dezvoltarii activitatilor culturale care au în vedere patrimoniul cultural istoric şi de mediu, prin crearea de instrumente care sa fie folosite cu scopul dezvoltarii turismului regional, instrumente care sa creasca capacitatea de actiune a persoanelor implicate la toate nivelurile (comunitar, professional, decisional) toate în vederea valorizarii resurselor patrimoniului cultural şi natural pentru dezvoltarea sustenabilitatii rurale. Tarile şi zonele rurale implicate în proiect:  Armenia – provincia Tavush  Romania – zona Sibiului – Valea Hartibaciului  Moldova – zona Cahul  Universitatea din Bari, Departamentul de Inginerie stiintifica şi Arhitectura, în calitate de partener stiintific Zonele sunt caracterizate de o dezvoltarea economica lenta, de scadere demografica, de o agricultura semi-subsistenta şi venituri economice mici. Mai mult, în aceste zone oamenii nu sunt constienti de potentialul cultural iar patrimoniul este neglijat şi în multe cazuri abandonat. In regiunile vizate de Eastern Partnership exista un potential cultural turistic (peisaj, obiceiuri locale specifice/ traditionale, resurse naturale şi patrimoniu cultural), dar o dezvoltare redusa a relatiilor care ar trebui sa sustina aceste sisteme.Obiectul Proiectului In baza proiectului Viva Eastpart, teritoriul devine scena pentru implementarea abordarii integrate a patrimoniului cultural şi a beneficiilor acestuia prin articularea lui din punct de vedere spatial, social şi cultural. Această se poate realiza prin reiterarea actiunilor participatorii integrate de evidentiere a patrimoniului cultural regional şi a schimbului de experiente şi initiative, a relatiilor care se vor stabili în urma implementarii programului de parteneriat cultural. In practica se vor realiza:  Metodologia sistemului cultural teritorial  Planul de actiuni al patrimoniului teritorial  Planuri de patrimoniu integrate pentru centrele istorice mici
  3. 3.  Reteaua teritoriala de sisteme culturale VIVAObiectivele generale Asistenţa tehnică pentru elaborarea unui „Plan de Acţiuni pentrual contractului regiunea Valea Hartibaciului” şi participarea la atelierele locale pe această tema. Acest document va reprezenta premisa pentru dezvoltarea managementului productiv şi participativ aferent sistemelor teritorial culturale şi va reprezenta fundaţia pentru îmbunătaţirea semnificativă a situaţie locale, asociată cu urmatoarele aspecte:  Filosofia conform căreia se va permite integrarea aspectelor culturale în politici (teritoriale; mostenierea culturala; mediu; turism; etc). Prin urmare această abordare va sublinia rolul intersectorial pe care il are politica culturală.  Valorificarea resurselor endogene din regiune prin elaborarea Planul de Acţiuni; proiectului pilot şi implementarea Proiectului Pilot.Rezultatele aşteptate  O analiză a contestului cultural/ strategiilor urbanistice şi spaţiale; programelor şi proiectelor din zonă.  Participarea şi susţinerea unei prezentări în cadrul atelierului destinat dezbaterii Planului de Acţiuni  Elaborarea Planului de Acţiuni pentru regiunea Valea Hartibaciului cu titlul VIVA EASTPART Plan de Acţiuni regiunea Valea HartibaciuluiActivitaţile efectuate 1. O analiza a aspectelor culturale/ a strategiilor urbanistice şide ofertant spatiale; a programelor şi proiectelor din zona. 2. Participarea la Atelierul Local - Elaborarea Planului de Actiuni şi a Proiectului Pilot pentru dezvoltarea sustenabilă în regiune nu pot fi pe deplin înţelese fără includerea, in mod participativ, a actorilor locali. Abordare de jos în sus va asigura consesul necesar pentru implementarea adecvata. Proiectul va sustine o serie de ateliere ce au ca scop deliberarea şi discutarea subiectului de către toţi actorii locali implicati în regiune; astfel se va analiza situaţia actuala şi se va stabili un consesns cu privire la prioritatile propuse şi proiectele pentru regiune. Rezultatul acestor ateliere va reprezenta motorul principal, ce va sta la baza elaborarii documentelor. 3. Elaborarea “ Planului de Actiuni” – “ Planul de actiuni” este un instrument necesar pentru definirea obiectivelor ce sustin Sistemul Cultural Mostenit; precum şi strategiile necesare
  4. 4. atingerii acestor obiective. Pe baza analizei a aspectelor culturale/ strategiilor urbanistice şi spatiale; programelor şi proiectelor din zona se vor stabili prioritatiile şi masurile “Planului de actiuni”: Analiza scenariilor; nevoile locale din punct de vedere cultural şi acordul actorilor cu privire la prioritatiile culturale. Aspecte incluse în “Planul de Actiuni”:  Obiective generale şi specificie de dezvoltarea a actiunilor integrate  Strategie şi prioritati prin care se vor identifica obiectivele şi se va organiza metodologia. Se vor avea în vedere 4 tematici distincte inspirate din seminariile tematice:-“Sistemele Cultural Teritoriale”  Proiecte integrate propuse spre implementare  Cadrul financiar  Procedurile propuse pentru a eficientiza implementarea precum şi modalitatile de coordonare şi evaluare a “Planului de actiuni”. “ Planul de actiuni” va fi premisa pentru promovarea managementului participativ şi concilierea factorilor decizionali şi a actorilor locali în ceea ce priveste conceperea şi validarea Metodologie Sistemului Teritorial al Moştenirii Culturale. Proiectele Pilot vor fi incluse în “Planul Teritorial Cultural”, acestea nu vor fi abordate ca interventii fizice.Limba de redactare Limba engleza şi Limba romana - Documentele vor fia documentelor prezentate în 2 copii şi 1 varianta digitala.necesareModul de Propunerea tehnică va conţine:prezentare apropunerii tehnice O descriere a serviciilor care se vor executa, din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor din caietul de sarcini. Propunerea tehnică poate conţine orice alte elemente pe care prestatorul consideră că este necesar să le menţioneze sau orice alte documente pe care consideră că este necesar să le ataşeze.Modul deprezentare a Propunerea financiara va include toate toate cheltuielile necesarepropunerii pentru executia contractului.financiareModul de Documentul va avea fiecare pagină scrisă numerotată şiprezentare a ofertei semnată de către prestator. Numarul de exemplare: 1 original si 1 copie.
  5. 5. Oferta va contine:  documente de calificare;  propunere tehnica;  propunere financiara.  ofertă economică pentru serviciile ce urmează a fi prestate în acord cu activităţile şi cerinţele caietului de sarcini;  serie de documente justificative (documente de clarificare): o Situaţia personala a candidatului sau ofertantului (Statutul/ actul constitutiv); o Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (Certificat Registrul comertului sau documente similare); o Capacitatea economică şi financiară (Cifra de afaceri pe ultimul an) o Capacitatea tehnică si/sau profesională (Lista proiecte; CV- urile expertilor)  O ofertă tehnică care va conţine şi va detalia cerinţele prezentate Activitaţile efectuate de ofertantPropunerea tehnică Propunerea tehnică: 1. Introducere 2. Descrierea obiectivele ofertei 3. Presentarea ofertantului şi a echipei de expertei precum şi rolul şi responsabilităţile în cadrul proiectului. 4. Conţinutul propuneri tehnice 5. Coordonarea şi monitorizarea metodologiei propuse; acestea vor fi evaluate de echipa tehnică responsabila pentru proiectul VIVA EASTPART 6. Planificarea activităţiilor propuse 7. Identificarea şi descrirea materialelor livrate 8. Echipa ce va furniza suportul tehnicCriteriu de atribuire  70% oferta tehnică  30% oferta financiara Procedura de achizitie este achizitia directa prin negociere.

×