Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Peter Norman presentation vid Nordic Cash & Treasury Management 2014 17 mars 2014

599 views

Published on

Published in: Investor Relations
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Peter Norman presentation vid Nordic Cash & Treasury Management 2014 17 mars 2014

 1. 1. Finansdepartementet Utmaningar för svensk ekonomi Finansmarknadsminister Peter Norman Nordic Cash & Treasury Management 2014 17 mars 2014
 2. 2. Finansdepartementet Det ekonomiska läget: Internationell återhämtning med risker på nedsidan • Allt tydligare att Europa och USA är i en återhämtningsfas • Osäkra tillväxtutsikter i de framväxande ekonomierna • Fortsatt negativa risker, bl a risk för finansiell turbulens till följd av bankgenomlysning i euro-området
 3. 3. Finansdepartementet Prognosen för Sverige: Långsam återgång till det normala • Tillväxten återhämtar sig • Export växer - men långsammare än tidigare återhämtningar och räcker inte för att dra ner arbetslösheten • Hushållens konsumtion den viktigaste drivkraften • Investeringsbehovet ökar i år och nästa
 4. 4. Finansdepartementet Principer för stabiliseringspolitiken Skiss - diagrammet avser inte en specifik period Högkonjunktur Lågkonjunktur
 5. 5. Finansdepartementet En utdragen lågkonjunktur Balans i ekonomin först 2018 -8,0 -6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Finansiellt sparande BNP-gap
 6. 6. Finansdepartementet Inriktningen för finanspolitiken 2008-2014 • Åtgärder för att dämpa krisens effekter – Tillfälliga medel till kommunerna, arbets- och utbildningssatsningar, tidigareläggning av infrastruktursatsningar • Åtgärder som stimulerar ekonomin och samtidigt stärker Sveriges långsiktiga förmåga till tillväxt och jobbskapande – Jobbskatteavdrag, infrastruktur, forskning, ökad kunskap i skolan, förbättrade villkor för företagande och entreprenörskap • Åtgärder för att stärka sammanhållning och fördelning – Resurserna till välfärden har ökat – Förbättringar för dem med små inkomster: bl.a. barnfamiljer och pensionärer
 7. 7. Finansdepartementet 44 61 75 76 77 95 97 100 101 121 127 134 176 Sverige Danmark Finland Österrike Nederländerna Tyskland Frankrike Storbritannien Spanien Belgien Irland Portugal Italien Grekland 430,1 -1,5 -1,7 -1,9 -2,0 -2,3 -2,6 -2,7 -3,3 -3,8 -4,0 -5,0 -5,3 -5,9 Tyskland Sverige Danmark Österrike Grekland Finland Belgien Italien Nederländerna Frankrike Portugal Irland Storbritannien Spanien Sveriges starka offentliga finanser har gett utrymme 2008-2014 att motverka krisen Diagrammen visar EU15 utom Luxemburg Källa: Finansdepartementet (Sverige) respektive EU-kommissionens höstprognos 2013 (övriga) Finansiellt sparande 2014. Procent av BNP Offentliga sektorns skuld 2014. Procent av BNP
 8. 8. Finansdepartementet 2015 och framåt: Ny fas i finanspolitiken • När tillväxten gradvis väntas stiga, sysselsättningen öka och arbetslösheten dämpas, avtar behovet att stötta återhämtningen • Politiken 2015 och framåt inriktas på att vända underskott till balans och överskott • Detta kräver att alla reformerna för nästa år är fullt finansierade, krona för krona
 9. 9. Finansdepartementet Finansiell stabilitet - viktigt för samhällsekonomin Finansiell kriser tenderar att ha stora negativa effekter för produktion, jobb och offentliga finanser Flera risker att beakta i Sverige – Stor finansiell sektor – Bankerna marknadsfinansiering – Hushållens höga skuldsättning
 10. 10. Finansdepartementet En finanskris hotar jobb och välfärd på både kort och lång sikt Källa: Reinhart & Rogoff, 2010 Japan 1990-talMexiko 1980-tal Sverige 1990-tal
 11. 11. Finansdepartementet Utmaning 1: Stor svensk finansiell sektor Bankernas tillgångar som andel av BNP Ljusblå stapel bankernas utländska verksamhet Källa: Riksbank
 12. 12. Finansdepartementet Storbankerna har byggt upp sitt kapital – men bara i risksviktade termer Source: Riksbank
 13. 13. Finansdepartementet Eget kapital i relation till totala tillgångar i några europeiska storbanker Source: Riksbank
 14. 14. Finansdepartementet Utmaning 2: svenska banker finansierar sig mer än andra på marknaden Utlåning som andel av inlåning i några europeiska storbanker Source: Riksbank
 15. 15. Finansdepartementet Storbankernas marknadsfinansiering i Sverige resp utlandet (mdr kr) Source: Riksbank
 16. 16. Finansdepartementet Utmaning 3: hushållens skulder Skuld i procent av disponibelinkomst Source: Riksbank
 17. 17. Finansdepartementet Risken är att skattebetalarna får stå för kostnaderna av finansiella kriser Irlands and Islands statsskuld i relation till BNP 1998-2012 0 20 40 60 80 100 120 140 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Irland Island Source: OECD
 18. 18. Finansdepartementet Åtgärder för finansiell stabilitet kompletterar övrig ekonomisk politik Penning- politik Finanspolitik StrukturpolitikStabiliseringspolitik Åtgärder för finansiell stabilitet och krishantering Finansiell tillsyn av enskilda institut
 19. 19. Finansdepartementet Förebyggande åtgärder som har vidtagits • Stärkt tillsyn • Tydligare ansvarsfördelning och finansiellt stabilitetsråd • Högre kapital- och likviditetskrav • Golv för bankernas riskvikter på bolån • Bolånetak och sundare amorteringskultur
 20. 20. Finansdepartementet Krishanteringsåtgärder som genomförts • Stödlagen • Förstärkt insättningsgaranti • Stabilitetsfond och stabilitetsavgifter
 21. 21. Finansdepartementet Buffertkapitalets roll i pensionssystemet • Uppdraget inte tydligt kopplat till pensionssystemet och pensionerna • Föråldrade och alltför detaljerade placeringsregler • För många AP-fonder och onödigt höga kostnader
 22. 22. Finansdepartementet Konsumenten i underläge på finansmarknaden • Ändrade förutsättningar – allt större individuellt ansvar • Otydliga roller - försäljare eller rådgivare? • Komplicerade tjänster och produkter • Otydlig information – kostnader, avgifter, värdeförändring
 23. 23. Finansdepartementet Regeringens åtgärder för att stärka konsumenten på finansmarknaden • Bättre transparens och lättare jämförbarhet Normanbeloppet, SMS-lån, bolåneräntor • Stärkt konsumentskydd och bättre konkurrens Provisionsbegränsningar, SMS-lån, skriftliga avtal PPM, lösa bundna bolån, paketering av lån, sparande och försäkringar • Ändrad attityd/kultur Amorteringar, bolånetak
 24. 24. Finansdepartementet Sammanfattning ‐ Konsumtionen – inte exporten – drar återhämtningen som får mer fäste nästa år ‐ Finanspolitiken blir mer normal – reformer måste vara finansierade ‐ Konsumenterna ska värnas – är i underläge mot finanssektorn

×