Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Borg och Svantesson, bilder om Yrkesintroduktion, 2014-01-14

395 views

Published on

Published in: Investor Relations
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Borg och Svantesson, bilder om Yrkesintroduktion, 2014-01-14

 1. 1. Fler jobb för unga med yrkesintroduktionsanställningar Anders Borg, Finansminister Elisabeth Svantesson, Arbetsmarknadsminister 2014-01-14
 2. 2. Utgångspunkter för trepartssamtalen • Arbetsmarknadens funktionssätt är ett gemensamt ansvar för regeringen och parterna • Ansvaret för lönebildningen ligger hos parterna • Överenskommelser inom trepartssamtalen bygger på initiativ från parterna ⇒ Regeringen vill åstadkomma en varaktigt högre sysselsättning och en lägre jämviktsarbetslöshet
 3. 3. Lärlingssystem ger fler unga jobb Ungdomsarbetslöshet som andel av arbetskraften, 15−24 år, säsongjusterat 60 50 40 30 EU28 20 10 0 Källa: Eurostat
 4. 4. Länder med lärlingssystem har lägre ungdomsarbetslöshet Andel av arbetskraften, 15−24 år, säsongjusterat 30 25 20 15 10 5 0 01 02 03 Danmark Källa: Eurostat 04 05 Tyskland 06 07 Nederländerna 08 09 Österrike 10 11 Sverige 12 EU28 13
 5. 5. Ungdomar stor utmaning för Sverige Arbetslöshet respektive sysselsättningsgrad för olika åldrar, 2012 100% 90% Arbetslöshet Sysselsättningsgrad 80% Arbetslöshet exkl. heltidsstuderande 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18 Källa: SCB (AKU) 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Ålder 28 29 30 31 32 33 34 35
 6. 6. Många unga möter svårigheter vid etablering på arbetsmarknaden • Brister i utbildningssystemet • Svag koppling mellan skola och arbetsliv • Höga kostnader att anställa unga med svårbedömd produktivitet • Yrkesintroduktionsanställningar underlättar övergången mellan skola och arbetsliv, sänker trösklarna till arbetsmarknaden samt höjer ungdomars produktivitet genom utbildning och handledning
 7. 7. YI-anställningar ger fler vägar till jobb Yrkesintroduktionsanställningar ‐ ‐ Unga utan relevant erfarenhet i yrket erbjuds handledning/utbildning under en del av arbetstiden Svenska modellen med trygga villkor och avtalsenliga löner Parterna avgör anställningsform och utbildningsinnehåll ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Industrin Kommunal vård och omsorg Handeln Träindustrin och sågverksindustrin Fler branscher bedöms tillkomma Lära sig jobbet på jobbet
 8. 8. Villkor för stöd för YI-anställningar • Anställning enligt kollektivavtal om YI • Unga 15-24 år som saknar relevant yrkeserfarenhet eller som är arbetslösa • Nyanställning på minst 6 månader • Stöd utgår så länge anställningen varar, högst 12 månader • Minst 15 % utbildning/handledning • Lön motsvarande minst 75 % av ordinarie lägstalön
 9. 9. Stöd för YI-anställningar • Lönesubvention motsvarande en ordinarie arbetsgivaravgift • Ekonomiskt stöd för handledning, 2 500 kr per anställd och månad • Stöd till parternas utvecklingsarbete på branschnivå gällande handledning och lärande på arbetsplatsen • Stöd till parterna för att utarbeta YIavtal och främja användningen av kommande eller befintliga YI-avtal
 10. 10. Exempel på kostnad för arbetsgivare som anställer på YI, där tiden fördelas mellan arbete (75 %) och utbildning (25 %) Lön till anställd enligt kollektivavtal 18 000 Arbetsgivarens lönekostnad enligt kollektivavtal 20 800 • 18 000 * 1,1549 ≈ 20 800 kronor Lön per månad till anställd på YI där man arbetar 75% av en heltid • 18 000 * 0,75 = 13 500 kronor Lönesubvention motsvarande en ordinarie arbetsgivaravgift • • 13 500 * 0,3142 ≈ 4 200 kronor Så länge anställningen pågår eller högst 12 månader Handledarstöd om 2 500 kronor per månad • Så länge anställningen pågår eller högst 12 månader Arbetsgivarens kostnad för anställning på YI vid 25% utbildning/handledning • 13 500 * 1,1549 – 4 200 – 2 500 ≈ 8 800 kronor 13 500 4 200 2 500 8 800
 11. 11. Fortsatt arbete för fler unga i jobb inom ramen för YI • YI har stor potential på sikt – Upp emot 30 000 anställningar per år när systemet är fullt utbyggt • Statligt stöd för YI-anställningar träder i kraft den 15 januari, men samtalen med arbetsmarknadens parter fortsätter i syfte att fler avtal ska tecknas • Regeringen kommer att följa implementeringen av stödet och låta utvärdera dess effekter

×